Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Výroční zpráva

Ministerstvo financí (dále také jen „MF“ nebo „povinný subjekt“) zveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) za rok 2016. Výroční zpráva obsahuje vyhodnocení počtu přijatých žádostí o poskytnutí informací, jejich vyřízení a další informace související s poskytováním informací podle Informačního zákona.

A. Počet podaných žádostí, vydaných rozhodnutí a podaných rozkladů

Tabulka č. 1
P. č. Druh podání Počet za rok 2015 Počet za rok 2016
1. Podané písemné žádosti 376 371
2. Vydaná Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 31 46
3. Vydaná Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 24 41
4. Podané rozklady 21 12

 

Telefonické žádosti o informaci se podle Informačního zákona neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

B. Soudní řízení

U soudních řízení je stanovena povinnost uvést podstatné části rozsudku a také přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

V roce 2016 obdrželo MF 2 rozsudky ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 1. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. ledna 2016, sp. zn. 8 A 147/2015. Žalobce v tomto sporu napadal rozhodnutí ministra financí z roku 2015. Celkové náklady řízení MF: 17.487,33 Kč. Viz. Příloha č. 1 k Výroční zprávě za rok 2016 (.PDF, 3235 kB)
 2. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. prosince 2016, sp. zn. 11 A 18/2016. Žalobce v tomto sporu napadal rozhodnutí ministra financí z roku 2015. MF nebylo povinno nahradit náklady řízení. Viz. Příloha č. 2 k Výroční zprávě za rok 2016 (.PDF, 4631 kB)

Výše vyčíslené náklady, které MF vynaložilo v souvislosti s uvedenými soudními řízeními, zahrnují pouze náhradu nákladů řízení. V uvedených věcech bylo MF zastupováno vlastními zaměstnanci, a tudíž ministerstvu v souvislosti s uvedenými soudními řízeními nevznikly žádné dodatečné náklady právního zastoupení převyšující platy zaměstnanců.

C. Poskytnuté výhradní licence

Počet poskytnutých výhradních licencí… 0

D. Vyřízení stížností podaných podle ust. § 16a Informačního zákona

Na základě ustanovení § 16a Informačního zákona se může žadatel domáhat nápravy zejména v případě, kdy mu po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kdy mu byla informace poskytnuta pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, a také v případě, kdy žadatel nesouhlasí s výší úhrady požadované v souvislosti s vyhledáním a poskytnutím informací.

Tabulka č. 2
P. č. Podané stížnosti podle § 16a Počet za rok 2015 Počet za rok 2016
1. Přijaté stížnosti 8 13
2. z toho vyhověno 6 9
3. z toho v rámci autoremedury dle ustanovení § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 4 6
3. z toho zamítnuto 2 4

 

Případy, kdy bylo stížnosti vyhověno:

 • ve 3 případech nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • ve 2 případech povinný subjekt nesprávně odložil žádost
 • ve 2 případech nebyla poskytnuta požadovaná informace úplně
 • v 1 případě nebyla odpověď na žádost řádně doručena
 • v 1 případě byla žadateli nesprávně vyčíslena úhrada nákladů

Případy, kdy stížnosti nebylo vyhověno, jelikož nebyla oprávněná:

 • ve 3 případech stěžovatel namítal procesní postup MF
 • v 1 případě stěžovatel namítal neúplné poskytnutí informace

E. Zpoplatněné žádosti o informace

MF poskytuje naprostou většinu informací bezplatně.

V roce 2016 bylo zpoplatněno dle ustanovení § 17 odst. 3 Informačního zákona celkem 10 žádostí. Z toho 5 žádostí bylo uhrazeno, 3 žádosti nebyly uhrazeny, a tudíž byly v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 Informačního zákona odloženy, 1 žádost byla vzata zpět a v 1 případě v době zpracování této výroční zprávy stále běží lhůta k zaplacení úhrady dle ustanovení § 17 odst. 5 Informačního zákona (a to do 22. 2. 2017).

Ve většině případů zpoplatnění se jednalo o informace, které bylo potřeba vyhledávat v archivech, nebo si příprava odpovědi vyžádala náročné zpracování a součinnost několika odborů MF. V několika případech se zpoplatnění týkalo úhrady nákladů na pořízení kopií většího množství dokumentů a na poštovní služby.

F. Základní přehled podání za období 2007 až 2016

Tabulka č. 3
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Došlé žádostí celkem 112 166 184 249 303 470 307 391 376 371
Počet vydaných rozhodnutí 17 31 29 27 30 45 22 60 55 87
Počet podaných rozkladů 23 22 16 13 27 12 10 9 21 12

 

 


 

Dokumenty ke stažení

 

Nejčtenější