Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2013

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Výroční zpráva
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Ministerstvo financí zveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za rok 2013. Výroční zpráva obsahuje vyhodnocení žádostí o poskytnutí informací, jejich počet a strukturu.

A. Počet a forma podaných žádostí

Telefonické žádosti o informaci se podle zákona neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Z celkového počtu 1736 evidovaných podání jich pouze 307 mělo charakter žádosti o informaci podle zákona. Pokles počtu obecných dotazů oproti rokům minulým byl způsoben tím, že žadatelé si více uvědomují existenci dalšího povinného subjektu, kterým je Generální finanční ředitelství, Lazarská 7, 110 00 Praha 1 (zřízené k 1. 1. 2011). Velká část např. daňových dotazů a dalších žádostí o informace, ke kterým je Generální finanční ředitelství věcně příslušné, tak byla zodpovězena přímo tímto povinným subjektem, které je uvádí ve své samostatné výroční zprávě.

Počet podaných žádostí 307
počet vydaných Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 14
počet vydaných Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 8
Forma podání:  dopis 73
 email 21
 datová schránka 70
 fax 0
 osobní podání 0
 e-podání 142
Počet podaných rozkladů 10

 

B. Soudní řízení

U soudních řízení je stanovena povinnost uvést podstatné části rozsudku a také přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

V roce 2013 bylo ukončeno soudní řízení v 7 případech:

1. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. 6 A 146/2012-103. Celkové náklady řízení MF 2 120 Kč, viz Výroční zpráva IK - Příloha č. 1 (.PDF, 1499 kB)
2. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. 6 A 147/2012-74. Celkové náklady řízení MF 2 120 Kč, viz Výroční zpráva IK - Příloha č. 2 (.PDF, 204 kB)
3. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2013, sp. zn. 11 A 14/2010-32. Celkové náklady řízení MF 480 Kč, viz Výroční zpráva IK - Příloha č. 3 (.PDF, 312 kB)
4. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. 1 As 11/2013-36. Celkové náklady řízení MF 2 120 Kč, viz Výroční zpráva IK - Příloha č. 4 (.PDF, 138 kB)
5. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2013, sp. zn. 1 As 12/2013-56 Celkové náklady řízení MF 2 120 Kč, viz Výroční zpráva IK - Příloha č. 5 (.PDF, 218 kB)
6. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2013, sp. zn. 6 A 26/2012-59. Celkové náklady řízení MF 4 240 Kč, viz Výroční zpráva IK - Příloha č. 6 (.PDF, 165 kB)
7. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2013, sp. zn. 8 A 139/2012-53. Celkové náklady řízení MF 4 240 Kč, viz Výroční zpráva IK - Příloha č. 7 (.PDF, 989 kB)

C. Poskytnuté výhradní licence

Výčet poskytnutých výhradních licencí  0

 

D. Vyřízení stížností podaných podle § 16a zákona

Počet stížností podaných podle § 16a 36

 

Ve 14 případech bylo stížnosti vyhověno, stížnost byla oprávněná. V jednom případě nebyl poskytnut požadovaný materiál a nebylo vydané rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v jednom případě nebyla žádost řádně odložena, v jednom případě nebylo vydané rozhodnutí o odmítnutí z důvodu neexistence informace, v jedenácti případech nebyla informace poskytnuta úplně.

Ve 21 případech nebylo stížnosti vyhověno. Stížnosti nebyly oprávněné, většinou si žadatelé stěžovali na výši požadované úhrady za poskytnutí informací nebo upomínali vyřízení své žádosti ještě před uplynutím zákonné lhůty na její vyřízení. V 1 případě žadatel vzal svoji stížnost zpět.

E. Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje naprostou většinu informací bezplatně. V roce 2013 bylo zpoplatněno 28 žádostí, pouze 9 jich však bylo následně uhrazeno, zbývající žadatelé požadovanou částku neuhradili. Ve všech případech zpoplatnění se jednalo o informace, které bylo potřeba vyhledávat v mimopražských archivech nebo si příprava odpovědi vyžádala náročné zpracování a součinnost několika odborů Ministerstva financí.

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Srovnání počtu podaných žádostí o informace a rozkladů za období 2000 – 2013
Celkem 1032 1358 2023 2993 4825 3955 4277
resp. 149*
3581
resp. 112*
3779
resp. 166*
3978
resp. 184*
3562
resp. 249*
2658
resp. 303*
2639
resp. 470*
1736
resp. 307* 
Písemné 300 301 265 411 381 131 53* 47* 73* 69* 72* 87* 271* 73* 
E-mailové 613 1016 1720 2565 4407 3816 94* 63* 93* 100* 155* 166* 134* 164* 
Datová schránka - - - - - - - - - 3* 22* 48* 34* 70* 
Faxové 12 7 18 7 16 3 1* 2* 0* 2* 0* 2* 1* 0* 
Osobně podané 107 34 20 10 7 5 1* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 
Počet rozkladů 7 10 7 11 14 5 20 23 22 16 13 27 15 10 

Pozn.: Podání označená * po novele zákona jsou žádostmi o informaci podle zákona.

Nejčtenější