Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Informační kancelář

Strukturu údajů, které je Ministerstvo financí povinno vykazovat ve Výroční zprávě o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2010, stanoví § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů.

A. Počet a forma podaných žádostí

Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) Ministerstvo financí v souladu se zákonem neeviduje, a tudíž nejsou ve výroční zprávě uvedeny.

Z celkového počtu 3 562 písemných (evidovaných) podání v roce 2010 mělo pouze 222 charakter žádosti o informaci tak, jak to stanovuje zákon. Ve srovnání s rokem 2009, kdy bylo evidováno 3 978 písemných podání, došlo k mírnému poklesu počtu žádostí.

Celkový počet podaných žádostí 222
počet vydaných Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 27
Forma podání žádosti o informace: písemných/dopis 65
e-mailových 138
datová schránka 19
faxových 0
osobních podání 0

 

Oddělení Komunikace vyřídilo v roce 2010 písemně celkem 3 562 žádostí o informace, z čehož 222 žádostí bylo vyřízeno jako žádosti o informace podle tohoto zákona.

Počet podaných rozkladů 13

 

Z celkového počtu 27 vydaných Rozhodnutí o odmítnutí žádosti souhlasilo s rozhodnutím14 žadatelů; 13 žadatelů podalo k rukám ministra financí rozklad.

B. Soudní řízení

V roce 2010 byla ukončena celkem 3 soudní řízení s občany, kteří nesouhlasili s Rozhodnutími ministra financí resp. Ministerstva financí:

 1. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j.: 8 Ca 308/2007 - 64 ze dne 5. října 2010
  • soud zrušil Rozhodnutí Ministerstva financí a vrátil věc ministerstvu k dalšímu vyřízení s tím, že ministerstvu financí stanovil povinnost uhradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 9 200,- Kč
   Příloha č.1
  • Usnesení Městského soudu v Praze č.j.: 5 A 227/2010 – 28 - 29 ze dne 9. 11. 2010
  • žalobkyně domáhající se žalobou přezkumu Rozhodnutí vzala svoji žalobu zpět a navrhla, aby se soudní řízení zastavilo.
 1. Usnesení Městského soudu v Praze č.j.: 7 Af 46/2010 - 14 ze dne 6. 12. 2010
  • soud řízení zastavil pro nezaplacení soudního poplatku žalobcem.

 

C. V roce 2010 nebyly ministerstvem poskytnuty žádné výhradní licence

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

D. Vyřízení stížností podaných podle § 16a zákona

Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona 11

 

Podání stížnosti podle §16a zákona na postup při vyřizování žádosti o informace stanoví žadatel, pokud nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem stanoveným zákonem, pokud mu nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud byla informace poskytnuta jen částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, či pokud nesouhlasí s výší úhrady nebo s výší odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Celkový počet stížností podle §16a zákona v roce 2010 činil 11 stížností.

V 7 případech bylo stížnostem vyhověno. Jednomu žadateli ve třech případech nebylo zdůvodněno, proč úřad není příslušný pro poskytnutí požadované informace, jednomu žadateli nebylo odpovězeno v zákonné lhůtě a ani nebylo dodatečně zdůvodněno, proč úřad není příslušný pro poskytnutí požadované informace, jeden žadatel si stěžoval na chybný procesní postup, dva žadatelé si stěžovali na chybně vydané Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Ve 4 případech byly stížnosti neoprávněné. Jeden žadatel si stěžoval na neposkytnutí informace k jedné části dotazu a na chybějící a nepřesné informace. Jeden žadatel si stěžoval na překročení pravomocí ředitelky odboru Ministerstva financí, jeden žadatel si stěžoval na neposkytnutí informace a nevydání Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, jeden žadatel si stěžoval na neoprávněnou žádost úhrady nákladů spojenou s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli a úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Nadřízený orgán po přezkoumání postupu povinného subjektu výši úhrady potvrdil.

Jeden žadatel podal žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle ust. § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadateli bylo vyhověno.

E. Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje naprostou většinu informací bezplatně. V roce 2010 bylo zpoplatněno celkem 11 žádostí. Ve všech případech se jednalo o informace, které bylo potřeba vyhledávat v mimopražských archivech nebo si příprava odpovědi vyžádala náročné zpracování a součinnost několika odborů Ministerstva financí.

Srovnání

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Srovnání počtu podaných žádostí o informace a rozkladů za období 2000 – 2010
Celkem 1032 1358 2023 2993 4825 3955 4277 resp. 149* 3581 resp. 112* 3779 resp. 166* 3978 resp. 184* 3562 resp. 249*
Písemné 300 301 265 411 381 131 53* 47* 73* 69* 72*
E-mailové 613 1016 1720 2565 4407 3816 94* 63* 93* 100* 155*
Datová schránka - - - - - - - - - 3* 22*
Faxové 12 7 18 7 16 3 1* 2* 0* 2* 0*
Osobně podané 107 34 20 10 7 5 1* 0* 0* 0* 0*
Počet rozkladů 7 10 7 11 14 5 20 23 22 16 13

 
Pozn.: Podání označená * po novele zákona jsou žádostmi o informaci podle zákona.

Nejčtenější