Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář

Počet podaných žádostí

....................................................

149

z toho: rozhodnutí o odmítnutí žádosti

....................................................

26

z toho: písemných

....................................................

53

e-mailových

....................................................

94

faxových

....................................................

1

osobních podání

....................................................

1

  

Telefonické žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

V loňském roce došlo k velké novele InfZ zákonem č. 61/2006 Sb ., která mj. podstatně zpřesnila definici žádosti o informaci a oddělila běžné dotazy od žádostí o informace ve smyslu tohoto zákona. Tato skutečnost se odrazila na počtu podaných žádostí, který tak oproti předchozím rokům podstatně klesl. Z celkového počtu 4277 evidovaných podání jich pouze 149 mělo charakter žádosti o informaci podle zákona. 

Počet podaných rozkladů

....................................................

20

 

Soudní řízení

V roce 2006 byl vynesen rozsudek ve čtyřech případech:

  1. Městský soud v Praze zrušil fiktivní rozhodnutí Ministerstva financí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Žalovanému bylo uloženo nahradit žalobci náklady na řízení ve výši 4.150 Kč.
  2. Žaloba byla Městským soudem v Praze zamítnuta.
  3. Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Ministerstva financí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Žalovanému bylo uloženo nahradit žalobci náklady na řízení ve výši 4.725 Kč.
  4. Městský soud v Praze zrušil fiktivní rozhodnutí Ministerstva financí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Žalovanému bylo uloženo nahradit žalobci náklady na řízení ve výši 4.150 Kč.

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí

....................................................

0

 

Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a InfZ

....................................................

5

 

V jednom případě byla stížnost podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) InfZ (informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí) podána po uplynutí řádné lhůty 30 dnů, přesto bylo stěžovateli vyhověno a požadované informace mu byly poskytnuty.

Ve třech případech se jednalo o stížnost podanou podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) InfZ (po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti). Ve všech třech případech však byla stížnost podána neoprávněně, neboť ve dvou případech informace byly poskytnuty a v jednom případě se jednalo o žádost o informace, která byla již jednou vyřízena rozhodnutím o odmítnutí žádosti (o této skutečnosti byl stěžovatel písemně informován).

V posledním případě se jednalo o stížnost podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) InfZ (informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí). V tomto případě bylo stížnosti vyhověno a informace byly v souladu se zákonem poskytnuty.

Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje naprostou většinu informací bezplatně. V roce 2006 bylo zpoplatněno pouze 10 žádostí. Vždy se jednalo o nestandardní informace, které bylo potřeba vyhledávat v mimopražských archivech.

Srovnání

Srovnání počtu podaných žádostí o informace a rozkladů za období 2000 – 2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Celkový počet 1032 1358 2023 2993 4825 3955 4277
resp.149*
Písemné 300 301 265 411 381 131 53*
E-mailové 613 1016 1720 2565 4407 3816 94*
Faxové 12 7 18 7 16 3 1*
Osobně podané 107 34 20 10 7 5 1*
Počet rozkladů 7 10 7 11 14 14 20

Pozn.: Podání označená * po novele InfZ jsou žádostmi o informaci podle InfZ.

Nejčtenější