Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář

Počet podaných žádostí

....................................................

4 825

z toho: písemných

....................................................

381

e-mailových

....................................................

4 407

faxových

....................................................

16

osobních podání

....................................................

7

 

Ústní žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb.  neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Počet podaných rozkladů

....................................................

14

 

Rozklady podané proti rozhodnutí Ministerstva financí o odmítnutí žádosti o informace byly v pěti případech bezpředmětné (v jednom případě byl rozklad podán po zákonem stanovené lhůtě pro podání rozkladu, ve čtyřech případech byly informace v zákonné lhůtě pro podání informace poskytnuty). V jednom případě bylo rozhodnutí Ministerstva financí zrušeno a žadateli bylo vyhověno. Zbývajících osm rozkladů bylo na doporučení rozkladové komise ministrem financí zamítnuto.

Proti rozhodnutí o rozkladu nelze podat odvolání ani další rozklad. Žadatel má možnost obrátit se na soud, aby případ prošetřil. Tuto možnost v roce 2004, jak vyplývá z informací dostupných Informační kanceláři, využili žadatelé v šesti případech, z toho dva návrhy žaloby Městský soud v Praze svými usneseními ze dne 22. 7. 2004 odmítl, neboť v obou případech se prokázalo, že žalobce není právnickou osobou ve smyslu ust. § 18 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku a nemá právní subjektivitu. Nedostatek právní subjektivity žalobce a z toho plynoucí nedostatek jeho subjektivity procesní ke dni podání žaloby je neodstranitelnou překážkou řízení. Žalobci - žadatelé o informaci podali proti tomuto usnesení kasační stížnost.

V jednom případě Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 21. 12. 2004 zrušil rozhodnutí ministra financí a věc vrátil Ministerstvu financí k dalšímu řízení.

Projednávaná a ukončená soudní řízení:

  1. Soudní řízení z roku 2002 – Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 28. 1. 2004 zrušil rozhodnutí ministra financí a věc vrátil Ministerstvu financí k dalšímu řízení
  2. Soudní řízení z roku 2002 – Městský soud v Praze usnesením ze dne 6. 8. 2004 žalobu odmítl

Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje většinu informací bezplatně. Z celkového počtu 4825 podání bylo zpoplatněno pouze 5 žádostí. Jednalo se o nestandardní informace, které bylo potřeba vyhledávat v mimopražských archivech, speciálně sestavovat a zpracovávat na základě individuálních žádostí.

Srovnání

Srovnání počtu podaných žádostí o informace a rozkladů za období 2000 – 2004
2000 2001 2002 2003 2004
Celkový počet 1032 1358 2023 2993 4825
Písemné 300 301 265 411 381
E-mailové 613 1016 1720 2565 4407
Faxové 12 7 18 7 16
Osobně podané 107 34 20 10 7
Počet rozkladů 7 10 7 11 14

Nejčtenější