Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2002

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář

Počet podaných žádostí

....................................................

2 023

z toho: písemných

....................................................

265

e-mailových

....................................................

1 720

faxových

....................................................

18

osobních podání

....................................................

20

 

Ústní žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb.  neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Počet podaných rozkladů

....................................................

7

 

Rozklady podané proti rozhodnutí Ministerstva financí o odmítnutí žádosti o informace byly ve třech případech bezpředmětné (v prvním případě byl rozklad podán po zákonem stanovené lhůtě, ve zbývajících dvou případech informace byly poskytnuty, žadatelé podali rozklad před uplynutím zákonné lhůty). V jednom případě bylo žadateli vyhověno, neboť odpadly důvody, které vedly k omezení požadované informace dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím. Zbývající tři rozklady byly na doporučení rozkladové komise ministrem financí zamítnuty.

Proti rozhodnutí o rozkladu nelze podat odvolání ani další rozklad. Žadatel má možnost obrátit se na soud, aby případ prošetřil. Tuto možnost využili v roce 2002, pokud je nám známo, čtyři žadatelé. Podle našich informací nebyla dosud soudní řízení ukončena.

Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje většinu informací bezplatně. Z celkového počtu 2023 podání bylo zpoplatněno pouze 5 žádostí. Jednalo se o nestandardní informace, které bylo potřeba vyhledávat v archivu, speciálně sestavovat a zpracovávat na základě individuálních žádostí.

Nejčtenější