Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2018

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Výroční zpráva

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) za rok 2018. Výroční zpráva obsahuje vyhodnocení počtu přijatých žádostí o poskytnutí informací, jejich vyřízení a další informace související s poskytováním informací podle InfZ.

A. Počet podaných žádostí, vydaných rozhodnutí a podaných rozkladů

Tabulka č. 1
Počet podaných písemných žádostí* 346
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 38
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 81
Počet podaných rozkladů 23

 * Telefonické žádosti o poskytnutí informace se dle InfZ neevidují, a proto se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

B. Soudní řízení

V roce 2018 nedošlo k ukončení žádného soudního řízení ve smyslu předmětného ustanovení InfZ. Ministerstvu nebyl doručen žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti jeho rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Ministerstvu tudíž v této souvislosti nevznikly žádné náklady.

C. Poskytnuté výhradní licence

V roce 2018 nedošlo k poskytnutí žádné výhradní licence ve smyslu InfZ.

D. Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení

V roce 2018 bylo podáno celkem 7 stížností na postup ministerstva při vyřizování žádosti o informace.

Ve třech případech bylo stížnosti vyhověno:

  • ve dvou případech bylo namítáno, že požadovaná informace nebyla poskytnuta, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí příslušné části žádosti: následně byla požadovaná informace poskytnuta
  • v jednom případě se stížnost týkala výše úhrady za poskytnutí informace: stížnost byla vyřízena v rámci tzv. autoremedury tak, že část informace byla poskytnuta a za poskytnutí zbývající části informace byla požadována úhrada (následně byla žádost zčásti odložena pro nezaplacení požadované úhrady)

Ve zbývajících čtyřech případech nebylo stížnosti vyhověno, neboť nebyla oprávněná

  • ve třech případech bylo namítáno, že požadovaná informace nebyla poskytnuta, aniž by bylo vydáno rozhodnutí
  • v jednom případě se stížnost týkala výše úhrady za poskytnutí informace

E. Zpoplatněné žádosti o informace

Ministerstvo za poskytnutí informace požaduje úhradu pouze ve výjimečných případech.

V roce 2018 bylo v souladu s § 17 odst. 3 InfZ zpoplatněno 11 žádostí (resp. jejich částí). V jednom případě byla požadovaná částka uhrazena, ve zbylých případech nikoli, proto bylo postupováno podle § 17 odst. 5 InfZ a žádosti byly v příslušných částech odloženy.

Zpravidla se zpoplatnění vztahovalo na informace, jejichž vyhledání a následné zpracování žádosti se vymyká běžné činnosti ministerstva.

F. Základní přehled podání za období 2008 až 2018

Tabulka č. 2
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Došlé žádostí celkem 166 184 249 303 470 307 391 376 371 410 346
Počet vydaných rozhodnutí 31 29 27 30 45 22 60 55 87 116 119
Počet podaných rozkladů 22 16 13 27 12 10 9 21 12 4 23

 


Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější