Novinky

2018

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2018.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ústřední orgány jsou povinny pojišťovat služební vozy tzv. zákonným pojištěním (povinným ručením) a pouze v mimořádných případech je v kompetenci Ministerstva financí ČR povolit havarijní pojištění. Předpokládám proto, že MF vede evidenci vydaných souhlasů.

S odkazem na zákon 106/1999 Sb. žádám o informací, která ministerstva mají povolení MF pojistit své vozy havarijně a o kolik služebních vozů se na jednotlivých ministerstvech jedná (jde mi pouze o samotná ústředí a nikoliv podřízené jednotky jako např. příspěvkové organizace)." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"chtěl bych požádat o informaci ohledně kapitoly státního rozpočtu Investiční transfery podnikatelským subjektům a jeho plnění k listopadu 2018: kterým podnikatelským subjektům, jaká částka a z jakého důvodu byla poskytnuta (stačí deset největších příjemců). Dále bych se chtěl zeptat, z jakého důvodu byla výše plánovaného rozpočtu překročena?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací (stanovisek uvedených níže), které se týkají reakce na kontrolní závěry NKÚ. Některé orgány svá stanoviska uveřejňují na svých webových stránkách, u MF jsem je však bohužel nenalezl, a proto Vás o ně tímto způsobem žádám: Stanoviska Ministerstva financí (či jemu podřízených orgánů) na níže uvedené kontrolní akce NKÚ ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH") a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb.,
  hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 2. a 3. čtvrtletí roku 2018 zvlášť podle
  jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.
 3. Informaci o aktuálním stavu výběrového řízení či již probíhající výstavby Informačního systému provozování hazardních her." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o následující informace, které se týkají:

 • Konvergenčního programu ČR 2018, který je dostupný na adrese
 • Státního rozpočtu v kostce - 2018, který je dostupný na adrese 
 • a) Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zákona o evidenci tržeb na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018, jak jsou uvedeny v Konvergenčním programu ČR 2018 (mj. str. 10-11, 29), v dělení na jednotlivé složky:
  a1) u daně z příjmu fyzických osob,
  a2) u daně z příjmů právnických osob,
  a3) u příspěvku na sociální zabezpečení,
  a4) u daně z přidané hodnoty.
 • b) Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018, jak jsou uvedeny v Konvergenčním programu ČR 2018 (mj. str. 10-11, 29), v dělení na jednotlivé složky:
  b1) u daně z příjmu fyzických osob,
  b2) u daně z příjmů právnických osob,
  b3) u příspěvku na sociální zabezpečení,
  b4) u daně z přidané hodnoty.
 • Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zákona o evidenci tržeb na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018, jak jsou
  uvedeny ve Státní rozpočet v kostce – 2018 (mj. str. 6, 25-27).
 • Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018, jak jsou uvedeny ve Státní rozpočet v kostce – 2018 (mj. str. 6, 25-27) 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V letech 2009-2013 vyplatil holding Agrofert firmě Čapí hnízdo a.s. zhruba 280 milionů korun za reklamu, kterou měla firma Čapí hnízdo zprostředkovat. V tu dobu představovala tato suma osmdesát procent všech příjmů společnosti Čapí hnízdo. Média po tom pátrala a nezjistila, o jakou reklamu přesně jde a vzniklo podezření, že převody peněz jsou skrytými daňovými úniky.

Žádám o poskytnutí následujících informací (bod 1 a 2) a dokumentů (bod 3):

 1. Prověřovalo věc v rámci kontroly či prověrky Ministerstvo financí ČR – a kdy?
 2. Pokud neprověřovalo/nekontrolovalo, proč?
 3. Pokud prověřovalo/kontrolovalo, žádám o poskytnutí dokladů, dokumentů k této prověrce/kontrole. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás opakovaně žádáme o poskytnutí informace, jaké právní kroky a kdy (datum) byly konkrétně podniknuty k vymožení škody, která na majetku státu vznikla tím, že Ministerstvo financí na základě pravomocného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 17C 84/2017 ve spojení s rozhodnutím Městského soudu v Praze sp. zn. 29 Co 60/2018 uhradilo panu Luďku Maděrovi jako zadostiučinění za nemajetkovou újmu částku 47.250 s úrokem s prodlení od 13.5.2017 do zaplacení a jako náhradu nákladů řízení částku 26 352 Kč, celkem tedy více něž 73 tisíc korun.

Podle našich informací byly obě částky uhrazeny v první polovině června 2018 a proto se dá předpokládat, že Ministerstvo financí již podniklo právní kroky k uplatnění regresního nároku na náhradu škody. Pokud byly v dané věci zaslány nějaké výzvy k úhradě, žádáme rovněž o kopie těchto listin.

Podle Vašeho sdělení ze dne 11.9.2018 nebylo k vymáhání přikročeno z důvodu podaného dovolání. Dovolání bylo nyní odmítnuto (bylo navíc předem zjevné, že bude odmítnuto, protože dle zákona bylo Vámi podané dovolání nepřípustné), proto žádáme o novou informaci.

Dále nově žádáme o informaci, která osoba je odpovědná za rozhodnutí, zda bude ČR – Ministerstvo financí vymáhat regresní nárok na náhradu škody (jméno, příjmení, pracovní zařazení)." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) bych Vás ráda požádala o poskytnutí informací, na jejichž základě došlo k úhradě daně z přidané hodnoty ze strany státu nad rámec poskytnuté garance v případě sanace areálu podniku PAL Kbely.

V rámci své činnosti se zabývám problematikou sanací starých ekologických zátěží a jejich financováním. V nedávné době jsem se dozvěděla o sanaci areálu PAL Praha Kbely, na adrese Mladoboleslavská 347, 197 00 Praha 9 Kbely (dále jen „PAL Kbely“), jehož vlastníkem je společnost Majola Investment SICAV a.s., IČO: 05259797 se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle 140 00 Praha 4, vedená u Městského soudu v praze pod sp. z. 21746 B, při jejímž financování mělo dojít k uhrazení DPH ze strany státu nad rámec garance vyplývající z ekologické smlouvy.

Tímto Vás v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí dokumentu, na jehož základě došlo k úhradě DPH zaplacené za sanaci (resp. navýšení garance o příslušnou částku DPH) a v případě, že takový dokument neexistuje, o sdělení, na základě jakých skutečností k úhradě DPH došlo." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Vycházel (resp. inspiroval se) předkladatel uvedené novely - co se týče zavedení institutu nespolehlivého plátce - z nějaké zahraniční právní úpravy? Pokud ano, tak ze které. Pokud ne, tak z jakých podkladů předkladatel vycházel?
 2. Z jakých konkrétních důvodů je podle předkladatele nevhodné a možná i protiústavní doplňování znaků nespolehlivého plátce formou podzákonného právního předpisu (viz výše zvýrazněný text)?
 3. Jaká úvaha vedla předkladatele k závěru, že doplňování znaků nespolehlivého plátce formou výkladových stanovisek Generálního finančního ředitelství je vhodnější a z hlediska právního státu méně problematická?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí podrobného plnění rozpočtu kapitoly 312 – Ministerstvo financí v sekci výdaje k 30. 9. 2018 v rozsahu:..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o informace týkající se náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Prosím Vás o zodpovězení následujících dotazů:

 1. Jaká byla celková výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2017 po jednotlivých letech?
 2. Jaká byla výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2017 u jednotlivých druhů živočichů po jednotlivých letech?
 3. Jaká částka je do současné doby požadovaná k úhradě škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2018?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí podrobného plnění rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa v sekci výdaje k 30. 9. 2018 v rozsahu:

 1. Výdaje celkem
  1. rozpočet po změnách
  2. konečný rozpočet
  3. skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2018
  4. plnění v %
 2. Specifické ukazatele – výdaje,
  1. rozpočet po změnách
  2. konečný rozpočet
  3. skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2018
  4. plnění v %
 3. Jednotlivé položky
  1. rozpočet po změnách
  2. konečný rozpočet
  3. skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2018
  4. plnění v %" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících již vydaných základních povolení a schválení herních plánů dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“)..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dovoluji si požádat o informace k financování obce ve vztahu ke školství a rozpočtovému určení daní.

Naše obec Bílá Lhota, IČ 00298662, okres Olomouc, je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací - Mateřská škola Bílá Lhota, IČ 70989427 a Základní škola Bílá Lhota, IČ 70989419. Zdvořile Vás proto žádám o zodpovězení následujícího:

Jaká je částka, kterou obdržela v roce 2018 a obdrží v roce 2019 obec Bílá Lhota na jednoho žáka základní či mateřské školy v rámci rozpočtové určení daní."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám Ministerstvo financí o poskytnutí veškerých materiálů, které má povinný subjekt k dispozici ohledně problematiky možného zdanění církevních restitucí. Předně žádám o analýzu, o které mluvila ministryně Alena Schillerová například v článku serveru Novinky z 12. září 2018, (…). Ministryně uvedla následující: „Udělali jsme si už dřív pro pracovní účely rychlou analýzu, zda ceny odrážely realitu, a na základě toho jsme přesvědčeni, že ceny byly vyšší““.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"nedávno jsem byl upozorněn, jako člen zastupitelstva obce, že Ministerstvo financí vydalo stanovisko ohledně schvalování rozpočtových opatření obcí, podle kterého by zastupitelstva neměly svěřovat zcela a v plné výši radě obce nebo starostovi obce pravomoc provádět rozpočtová opatření.

Touto cestou Vás prosím o poskytnutí tohoto stanoviska." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„o výši platu a odměn za roky 2016 a 2017 (pro každý z roků zvlášť) pro pracovníky Ministerstva financí České republiky na těchto pozicích: a) náměstek ministra, b) náměstci pro řízení sekce, c) ředitel kabinetu ministra financí, d) státní tajemník. A to ve formátu jméno – funkce - plat – odměny – zdůvodnění mimořádné odměny“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 1. Celkovou výši poskytnutých investičních pobídek od roku 2008 včetně a to s uvedením jejich účelu a příjemců.
 2. Odvětvovou a regionální strukturu poskytnutých investičních pobídek od roku 2008 včetně.
 3. Termín rozhodnutí přiznání poskytnutých investičních pobídek od roku 2008 včetně a to včetně jejich doby trvání v případě, že se jedná o dlouhodobé investiční pobídky." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"obracím se na Vás se žádostí podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a žádám Vás tímto o seznam poradců, kteří aktuálně pracují u Vás na ministerstvu, případně přímo pro ministra, včetně jejich dohodnuté odměny - to znamená kolik mají přislíbeno na hodinu, případně nějakou fixní částku"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění)
 2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/411 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu použitelnosti prováděcích opatření členských států
 3. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou
 4. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle tabulky č. 7 Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 informovaly kontrolní orgány v souladu s § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol v 81 případech. Žádám popis těchto případů včetně uvedení stručné charakteristiky události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spácháni trestného činu, charakteristiky důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad škody pokud tak lze učinit),datum předání informace MF podle § 22 odst.6 zákona o finanční kontrole, č.j. předané informace, datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům, adresy úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, to znamená v podobě informace předané MF podle § 22 odst.6 zákona o finanční kontrole tzn. v podobě kopie Přílohy č. 1, část II., tabulky č. 1 k vyhlášce č. 416/2004."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"rád bych totou cestou požádal MFČR, jako ministerstvo odpovědné podle z. č. 2/1969 Sb. a z č. 218/2000 Sb. za státní rozpočet ČR o infomaci o vývoji limitů výdajů kapitoly státního rozpočtu ČR č. 307 - Ministerstvo obrany ČR pro střednědobé výhledy schvalované vládou ČR usnesením v období let 2002 až 2018, a to ve struktuře a podrobnosti odpovídající přiložené tabulce. Ta obsahuje informace o vývoji těchto limitů podle usnesení zmiňovaných MOČR v jeho materiálech, ke kterým jsem měl přístup, domnívám se však, že asi nejde o úplný výčet."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"...Seznam kontrol provedených auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) v uplynulých čtyřech měsících u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace:..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dnes v Otázkách Václava Moravce na ČT byl pan Roman Češka z bývalého Fondu národního majetku a o privatizaci OKD řekl, že asi 3% akcií bylo rozděleno obcím. Když hrozilo, že je obce levně prodají, že svolali do Prahy jednání, na kterém obcím nabídli, že od nich akcie stát koupí zpět za vyšší cenu, než jim nabídl soukromník. Jednání že za silné účasti obcí proběhlo..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám Vás tímto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následujících informací vztahujících se k podnětům, které obdržel prošetřovatel zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, a to na základě § 205 písm. d) zákona 234/2014 Sb., o státní službě..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 16. ledna 2017 pod č. j.: MF-767/2017/10-4/22IK ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ případně pod jiným názvem projektu v předmětné věci vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"...žádám o poskytnutí následujících informací, a to elektronicky prostřednictvím datové schránky :

1) sdělení, zda Ministerstvo financí České republiky, resp. příslušný správní orgán, uplatnil nebo bude uplatňovat náhradu škody na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi, který České republice škodu ve výši minimálně 2.210.655,98 Kč (jako úrok z neoprávněného jednání správce daně, který byl ze strany celní správy České republiky uhrazen společnosti FAU s.r.o.) způsobil, a to schválením a podepsáním shora uvedených nezákonných dodatečných platebních výměrů, kdy škoda způsobená mjr. Ing. Alešem Chwistkem odpovídá částce, kterou Česká republika již uhradila společnosti FAU s.r.o. na úroku z neoprávněného jednání správce daně;

2) pro případ, že Ministerstvo financí České republiky, resp. příslušný správní orgán, nebude shora specifikovaný regresní nárok na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi uplatňovat, žádám o sdělení z jakých důvodů tak nebude činit a dále o sdělení, která konkrétní úřední osoba rozhodla o tom, že Česká republika nebude shora specifikovaný regresní nárok na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi uplatňovat."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám o zpřístupnění, resp. zaslání kopie (skenu) dokumentů obsahujících analýzu, doporučení anebo pokyny pro výběr komoditní burzy a dohodců při nákupu elektřiny a plynu Ministerstvem financí či jejími podřízenými složkami. Existuje-li více historických verzí takových dokumentů, prosím o zpřístupnění/zaslání každé z nich.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Seznam subjektů řízených či ovládaných Ministerstvem financí České republiky, ...

2. Seznam subjektů, ve vztahu k nimž Ministerstvo financí České republiky vykonává práva akcionáře nebo společníka na valné hromadě a u nichž při výkonu těchto práv v období od 30. 6. 2008 do 30. 6. 2018 schválilo či rozhodlo o tom, aby dotčený subjekt poskytnul financování ve výši nejméně 1.000.000,- Kč třetí osobě, jejíž úpadek byl pravomocně zjištěn..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"bývalý Fond národního majetku ČR založil k 1. 5. 1992 Moravskoslezské teplárny a.s., IČ 4519 3410.
V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit:
a) kolik bylo vydáno akcií jaké jmenovité hodnoty, a
b) jak byly tyto akcie mezi jaké subjekty rozděleny.

Předpokládám, že část z nich byla poskytnuta městu Ostrava. V tom případě žádám
c) poskytnout informace, obsažená v takové postupující písemnosti, a to poskytnutím její kopie."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o sdělení:
1) počtu všech hazardních zařízení na území města Český Brod, a to ve formě položek, vč. adresy kde se zmíněná licence nachází, vč. délky licence.
2) informaci, zda budou licence těmto zařízení prodlužována.
3) informaci, zda MF zasáhlo proti „nelegálním hernám“ na území města Český Brod a s jakým výsledkem (podnět, pokuta apod.)
4) informaci, o celkové výši příjmu z hazardních zařízení v Českém Brodě, včetně částky, která byla přidělena do rozpočtu města Český brod za rok 2016, 2017, 2018
5) informaci o postupu: co dělat proti nelegálním hernám – krok po kroku.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádám Vás o zaslání informací k poradcům, kteří pracují k dnešnímu dni 6. srpnu 2018 pro vaše ministerstvo. Konkrétně Vás žádám o zaslání následujících údajů:
1. Jméno poradce
2. V čem vašemu ministerstvu radí
3. Jaká je jeho měsíční odměna
4. Na jaké výhody ještě od ministerstvo má: třeba služební auto, mobilní telefon, IT technika atd. (prosím o konkrétní soupis těchto výhod)".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1.Kopie rozhodnutí Ministerstva financí České republiky ve věci udělení pokuty ve výši 90.000,- Kč za dlouhodobé organizování ilegálního hazardu v podobě dipování nejmenované ženě. Věc je blíže zmíněna v níže uvedeném internetovém článku ze dne 15. 7. 2018: Matky dostaly poprvé pokutu za nelegální hazard. ..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (Výměna informací z vlastního podnětu), obdržely v roce 2014 informace od německého Finančního úřadu v Chemnitz o smlouvách mezi Agrofert Deutchland, Bischofswerda a Farmou Čapí hnízdo.

Zdvořile žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o odpovědi na dále uvedené otázky:
1) Zda jste zahájili na základě informace od německého Finančního úřadu v Chemnitz nějaké řízení vůči českým daňovým subjektům? (nechceme znát konkrétní subjekty s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti)
2) Byla tato řízení již ukončena? Pokud ano, bylo výsledkem doměření daně? Pokud byla daň doměřena, o jakou daň se jednalo (např. DPH, DPPO atp.) a jak vysoký byl doměrek na každém jednotlivém druhu daně?
3) Byl na základě podnětu od německého Finančního úřadu v Chemnitz dán podnět orgánům činným v trestním řízení?
4) Pokud jste na základě informace od německého Finančního úřadu v Chemnitz nezahájili žádné řízení, jaký byl právní důvod takového postupu?

Zdůrazňuji, že nežádám informace o konkrétních subjektech, ale žádám informace ryze obecné, které povinný subjekt může bez dalšího vydat a směřují jen k veřejné kontrole činnosti povinného subjektu." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Seznam subjektů, kterým v průběhu insolvenčního řízení po zjištění jejich úpadku insolvenčním soudem poskytnulo Ministerstvo financí České republiky, nebo kterýkoliv subjekt řízený či ovládaný Ministerstvem financí České republiky, financování ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, a to v období od 30. 6. 2008
  do 30. 6. 2018. Informaci žádáme včetně identifikace subjektu v úpadku, kterému bylo financování poskytnuto, a celkové výše poskytnutého financování.
  Financováním se rozumí úvěr, půjčka či jakákoliv jiná forma poskytnutí peněžních prostředků. Subjektem řízeným či ovládaným Ministerstvem financí České republiky se rozumí organizace, právnická osoba či jiná právní forma subjektu, v němž může Ministerstvo financí České republiky přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.
 2. Kopie smluv uzavřených se subjekty ve vztahu k poskytnutému financování dle bodu 1. výše.“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám jako fyzická osoba o poskytnutí kompletního seznamu informačních výstupů a dokumentů, které si v období od 14. prosince 2017 až dosud vyžádal na ministerstvu Úřad vlády České republiky (např. auditní zprávy, přehledy smluvních dodavatelů, výsledky hospodaření atp.)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dovolujeme požádat o poskytnutí informace týkajících se pronájmu parkovacích míst. Žádáme Vás o zodpovězení těchto otázek:
a) má Váš úřad pronajatá parkovací místa od Hlavního města Prahy (v této věci zastupuje Hlavní město Prahu společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
b) v případě že máte pronajatá parkovací místa od Hlavního města Prahy, žádáme o zaslání nájemní smlouvy
c) v případě, že máte pronajatá parkovací místa od Hlavního města Prahy, žádáme o informaci o uhrazeném nájemném ode dne uzavření nájemní smlouvy do dnešního dne – postačí souhrnná informace o uhrazeném nájemném v každém kalendářním roce."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám o informace, jaký hrubý plat a jaké odměny pobírali náměstci ministra, státní tajemník a ředitelé sekcí/odborů od 1. prosince 2017 do 31. června 2018. Prosím o rozepsání ve formátu: Jméno (případně anonymizovaně jako náměstek 1, vedoucí pracovník 1 atd.) – funkce – plat - odměny - zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců a (případně) kdy skončil."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: Tímto Vás žádám, na základě Vaší informace ze dne 25. 6. 2018 č. j. MF-16258/2018/10-4/654 IK, o doplňující informaci k auditu 1. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ (název projektu-Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV, ID projektu 28175618, číslo projektu CZ.11.02/1.1.00/14.25528, číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory 115D112001640):

 1. K jakému konkrétnímu pochybení došlo ze strany obce Svojetice v oblasti veřejných zakázek, že byly vyčleněny nezpůsobilé výdaje ve výši 9 077 918,73 Kč?
 2. Nabylo již rozhodnutí Auditního orgánu Ministerstva o korekci způsobilých výdajů zakázky účinnosti?
 3. Pokud ano, k jakému datu musí obec zaplatit finanční částku 9 077 918,73 Kč?
 4. Pokud ne, v jakém časovém horizontu musí obec finanční částku 9 077 918,73 Kč zaplatit? 

Aktualizováno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Kopii konečného nálezu rozhodčího tribunálu ze dne 29.6.2018, kterým zamítl žalobu společnosti A11Y LTD. v mezinárodní investiční arbitráži (viz např. tisková zpráva MF ČR)"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"1. zda mezi:
a. Ministerstvem financí České republiky (resp. Fondem národního majetku České republiky a
b. společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 26348349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 980, a/nebo
c. společností Sokolovská uhelná, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, 356 00, IČO 49790072, a/nebo
d. státními podniky, popř. kterýmkoliv ze státních podniků (i) Palivový kombinát, se sídlem ve Vřesové, (ii) Hnědouhelné doly Březová, se sídlem v Březové, (iii)
Rekultivace, se sídlem v Sokolově, Nádražní 5 a (iv) Dolové služby, se sídlem v Sokolově

byla v období od 01.01.1991 do dne vyhotovení této žádosti podepsána a uzavřena smlouva týkající se ekologických závazků vzniklých při privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakákoliv jiná smlouva, dohoda či ujednání, jehož
předmětem je/bylo odstranění nepříznivých projevů hornické a báňské činnosti, a to zejména sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou dle zvláštních právních předpisů (společně dále jen „ekologické smlouvy“)

2. poskytnutí kopií Ekologických smluv včetně pozdějších dodatků a změn, případně včetně dokumentů prokazujících řádné ukončení Ekologických smluv (zejména např. předávací protokoly apod.), to vše včetně veškerých příloh a dalších součástí Ekologických smluv,

3. poskytnutí informací, v jakém rozsahu byly čerpány finanční prostředky dle Ekologických smluv včetně uvedení přesného data (dne měsíce a roku) čerpání a
částky, která byla k tomuto datu čerpána

4. poskytnutí informací, zda Ministerstvo financí České republiky (resp. Fond národního majetku České republiky) poskytlo
a. společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO 26348349, a/nebo
b. společnosti Sokolovská uhelná, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, IČO 49790072, jakékoliv finanční prostředky ze státního rozpočtu za účelem odstranění nepříznivých projevů hornické a báňské činnosti, a to zejména sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou (dále jen „Státní příspěvky“)

5. poskytnutí kopií rozhodnutí p poskytnutí Státních příspěvků včetně pozdějších dodatků a změn a včetně veškerých příloh

6. poskytnutí informací, v jakém rozsahu byly čerpány finanční prostředky dle Státních příspěvků včetně uvedení přesného data (dne měsíce a roku) čerpání a
částky, která byla k tomuto datu čerpána."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a s odkazem na Váš přípis Městskému soudu v Praze ze dne 8. června 2018 ve věci sp. zn. 6 A 52/2018, žádám o zaslání kopie kompletní závěrečné vyšetřovací zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), včetně všech příloh, v anglickém jazyce, týkající se projektu farmy Čapí hnízdo na adrese Dvůr Semtín 1, 259 01 Olbramovice."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH") a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, jednotlivě za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí r. 2017 a 1. čtvrtletí roku 2018 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.
 3. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, za rok 2017 a přehled vyměřeného odvodu z loterií a jiných podobných her ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, za zdaňovací období připadající zvlášť na roky 2015 a 2016; zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu ZHH, resp. zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám tímto o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, v podobě znění vyúčtování (resp. přehledů a veškerých dalších dokumentů), které zadal vyhotovit pan předseda vlády jednotlivým ministerstvům, resp. ministrům, a tedy i povinnému subjektu stran cestovních nákladů ministra, jak o tom informovala některá média (například idnes.cz v článku ze 17. května 2018)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dovoluji si Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., požádat o informaci, zda Ministerstvo financí ČR (dále jen „Ministerstvo“) již uzavřelo nebo jedná o uzavření:

 1. mimosoudní dohody, jejímž obsahem je náhrada škody, nebo
 2. dohody o narovnání s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou ohledně sporných nároků vzniklých v souvislosti se zákonnou povinností odstranit reklamní zařízení v blízkosti dálnic, silnic I. třídy nebo na jejich silničním pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, v návaznosti na přechodná ustanovení z. č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zejména (nikoli výlučně) by mělo jít o dohody o narovnání nebo mimosoudní dohody týkající se subjektů:

 1. George G. Nussbaum, nar. 4.3.1963, Praha 5, Na Václavce 18/1221, PSČ 15000,
 2. New Republik Publicity, spol. s r.o., IČ: 44266383, se sídlem Praha 10, Strašnická 3164/1a, PSČ 10200, nebo
 3. A.C.E. Media Ventures, Inc. (organizační složka), IČ: 48546097, se sídlem Praha 10, Žirovnická 3146/2, PSČ 10617, vymazána z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ke dni 31. března 2017, nebo
 4. A.C.E. Media Ventures, Inc., se sídlem 15 East North Street, Dover, Delaware 19903, Spojené státy americké, nebo
 5. American-Central European Ventures Ltd., se sídlem Old Greenwich, USA, 25 Ledge Rd..

V případě, že Ministerstvo uzavřelo takovou mimosoudní dohodu nebo dohodu o narovnání, žádám též Ministerstvo jako povinný subjekt o zaslání kopie takového dokumentu na adresu Mgr. Michal Mazel, advokát, Vinohradská 938/37, Praha 2, nebo prostřednictvím datové schránky ID nziwspk." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES
 2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES
 3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES
 4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"14.7.2017 byl dokončen audit projektu Zajištění vývoje, rozvoje, provozu a správy systému "IS ESF 2014+" včetně souvisejících služeb a portálového frameworku pro esfcr.cz příjemce IČO 00551023

 1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
 2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
 3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ? Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 29.12.2017 byl dokončen audit projektu Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa (2. fáze) příjemce IČO 65993390
1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ? Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podávám žádost o sdělení následujících informací:
1) Současně bych Vás chtěl požádat o souhlas se zpracováním požadovaných informací a publikováním v rámci vlastní bakalářské práce.
2) Dále bych potřeboval znát absolutní počet všech povolených videoloterijních terminálů na území statutárního města Ústí nad Labem. Požadované údaje bych potřeboval znát za roky 2005 (vždy k 31. 12.) až k 18. 6. 2018.
3) Chtěl bych se také dozvědět absolutní počet všech povolených videoloterijních terminálů na území městských obvodů statutárního města Ústí nad Labem (tj. Městský obvod Ústí nad Labem – město, Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice, Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov). Požadované údaje bych potřeboval znát za roky 2005 (vždy k 31. 12.) až k 18. 6. 2018.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 22.12.2017 byl dokončen audit projektu ATEK s.r.o. - Pořízení inovativních technologií příjemce IČO 26004968
1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ?
Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?
Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě Ministerstvo financí ČR za posledních šest měsíců nahlásilo v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle informací zveřejněních na stránce Ministerstva financí ČR:
Dne 30. listopadu 2006 byla uzavřena Smlouva o narovnání (dále jenom „Smlouva onarovnání“) jejíž účastníky byli společnosti ze skupiny Nomura: Nomura Holdings, lnc., Nomura International plc, Nomura Principal Investment plc, (Nomura Europe plc.), Saluka Investments B.V. na jedné straně a Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí České republiky na druhé straně. Znaleckým určením hodnoty skupiny Investiční a Poštovní Banky (dále jenom „IPB“)ze dne 6.6.2008 (dále jenom „Znalecké určení“) byla stanovena hodnota celé skupiny IPB, která byla základem výpočtu odškodnění Nomury dle Smlouvy o narovnání (skutečná hodnota odškodnění v sumě 3,6 mld. CZK byla vypočítaná dle kompenzačního vzorce).
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádáme Ministerstvo financí ČR o poskytnutí informace:
1) jestli bylo ze strany České republiky poskytnuté jakékoliv plnění (odškodnění) na základe Smlouvy o narovnání ze dne 30.11.2006 a v jaké výši (přesná suma);
2) kdy a komu bylo ze strany České republiky poskytnuté plnění (odškodnění) na základe Smlouvy o narovnání ze dne 30.11.2016 ;
3) jestliže na základe Smlouvy o narovnání ze dne 30.11.2016 nebylo ze strany České republiky reálně poskytnuté plnění (odškodnění), z jakého důvodu k plnění (odškodnění) nedošlo."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím o poskytnutí seznamu kontrol provedených za uplynulé tři měsíce auditnímorgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) upříjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 U každé kontroly prosím identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 22.12.2017 byl dokončen audit projektu Hlavní centrum kompetence Price f(x) příjemce IČO 02685205

 1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
 2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
 3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

Dne 22.12.2017 byl dokončen audit projektu Inovace ve společnosti KUMMER s.r.o. příjemce IČO 28297971

 1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
 2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
 3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 22.12.2017 byl dokončen audit Energetické úspory ve společnosti MAKRO - Brno příjemce IČO 26450691

 1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
 2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
 3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 18.12.2017 byl dokončen audit projektu Energetické úspory na objektu u žadatele BioVendor - Laboratorní medicína a.s. příjemce IČO 63471507

 1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
 2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
 3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

 • b.1) Potřeboval bych znát celkový (absolutní) počet účinných obecně závazných vyhlášek regulujících provozování hazardních her od roku 2010 do roku 2018 na území České republiky a Ústeckého kraje, b.2) informace a data o absolutním počtu legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH a loterií a jiných podobných her dle ZoL na území statutárního města Ústí nad Labem za roky 2010 až 2018,
 • b.3) informace a data o absolutním počtu legálně provozovaných heren a kasin provozujících hazardní hry, loterie a jiné podobné hry na území statutárního města Ústí nad Labem a na území jeho jednotlivých městských obvodů (MO Ústí nad Labem - město, MO Ústí nad Labem - Střekov, MO Ústí nad Labem - Neštěmice, MO Ústí nad Labem - Severní Terasa) za roky 2010 až 2018,
 • b.4) informace a data o počtu nelegálně provozovaných heren a kasin provozujících hazardní hry, loterie a jiné podobné hry na území statutárního města Ústí nad Labem a na území jeho jednotlivých městských obvodů (MO Ústí nad Labem - město, MO Ústí nad Labem - Střekov, MO Ústí nad Labem - Neštěmice, MO Ústí nad Labem - Severní Terasa) za roky 2010 až 2018,
 • b.5) data, statistické údaje o počtu videoloterijních terminálů (VLT), výherních hracích strojů (VHS), elektronických herních zařízení (EHZ) a počtu všech technických zařízení na území České republiky a Ústeckého kraje.

Statistická data nemusí být vymezena jen podle roků 2010 až 2018. Jestliže by však k tomuto období data existovala, bylo by to velmi užitečné. Může tedy jít jen
o nejaktuálnější data, vývoj v pětiletém nebo desetiletém období, vždy ale k nejaktuálnějšímu datu. Statistická data budu zapracovávat do bakalářské práce.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Tímto Vás žádám o informaci k financování tlakové kanalizace v obci Svojetice:

 1. Proběhl v rámci 1. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ audit správnosti plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým výsledkem? (název projektu - Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV, ID projektu 28175618, číslo projektu CZ.11.02/1.1.00/14.25528, číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory 115D112001640)
 2. Byla obci poskytnuta podpora v plné výši? Pokud ne, v jaké výši a z jakého důvodu nebyla poskytnuta?
 3. Proběhl v rámci 2. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ audit správnosti plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým výsledkem? (název projektu -Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV - II fáze, ID projektu 1HW42P, číslo projektu CZ.05..1.30/0.0/0.0/15_001/0000435, číslo rozhodnutí o poskytnutí pdpory 115D312000006)
 4. Byla/bude obci poskytnuta podpora v plné výši? Pokud ano, v jaké výši. Pokud ne, v jaké výši a z jakého důvodu nebyla/nebude poskytnuta?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádám o informaci, zda povinný subjekt provedl od účinnosti nového občanského zákoníku finanční kontrolu u (jakékoli) právnické osoby, která je zapsaným spolkem, anebo zda možnost finanční kontroly je u zapsaných spolků vyloučena, popř. za jakých okolností ji lze provést."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik žádostí o předběžné projednání nároku Váš úřad obdržel ve sledovaném období? Kolik z těchto žádostí (od účinnosti novely provedené zákonem č. 160/2006 Sb.) představovalo uplatnění nároku na náhradu přiměřeného zadostiučinění z titulu náhrady nemajetkové újmy?
 2. Kolik žádostí o předběžné projednání nároku Váš úřad předběžně projednal, resp. vyřídil ve sledovaném období? Kolik z těchto projednaných nároků bylo uspokojeno zcela, kolik zčásti a kolika z nim nebylo vyhověno vůbec?
 3. Kolik činí celková výše relutární náhrady požadované mimosoudně ze strany žadatelů ve sledovaném období? Kolik činí celková výše relutární náhrady vyplacené mimosoudně Vaším úřadem ve sledovaném období?
 4. Jaký evidujete počet žádostí o přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce (např. konstatování újmy, omluva) ve sledovaném období? V kolika případech bylo Vaším úřadem přiznáno přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce ve sledovaném období?
 5. Kolik činila průměrná doba trvání předběžného projednání nároku ve sledovaném období?
 6. V kolika případech předběžného projednání nebyla dodržena šestiměsíční lhůta dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. ve sledovaném období?
 7. Kolik činí doba nejdéle trvajícího předběžného projednání ve sledovaném období?
 8. Jakému odboru, případně oddělení náleží vyřizování agendy žádostí ve věci náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb.? Kolik zaměstnanců Vašeho úřadu se této odškodňovací agendě věnuje?
 9. Je Váš úřad vybaven vnitřním předpisem či směrnicí upravující postup předběžného projednání (nad rámec Desatera dobré praxe pro posouzení žádostí o odškodnění podle veřejného ochránce práv)?
 10. Jaký postup je zvolen v případě, kdy je Vaším úřadem nárok na odškodnění přiznán, resp. je tato skutečnost deklarována v závěrečném stanovisku nebo je poškozeným předkládána dohoda o narovnání?
 11. Jakým způsobem je výsledek předběžného projednání Vaším úřadem doručován? Dále zdvořile žádám informace o soudních řízeních, jejichž předmětem byl nárok na náhradu škody uplatněný postupem dle zákona č. 82/1998 Sb. ve spojení se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a ve kterých Váš úřad jednal jménem státu coby jeho organizační složka:
  1. Kolik žalob z titulu náhrady škody napadlo na příslušný (prvostupňový) soud ve sledovaném období? Kolik z těchto žalob (od účinnosti novely provedené zákonem č. 160/2006 Sb.) představovalo uplatnění nároku na náhradu přiměřeného zadostiučinění z titulu náhrady nemajetkové újmy?
  2. Kolik řízení o náhradě škody bylo příslušnými soudy pravomocně skončeno ve sledovaném období? Kolik z těchto soudně uplatněných nároků bylo uspokojeno zcela, kolik zčásti a kolik z nich bylo zamítnuto sledovaném období? Kolik z těchto soudních řízení bylo zastaveno pro nedostatek podmínky předběžného projednání ve sledovaném období?
  3. Kolik činí celková výše relutární náhrady požadované ze strany žalobců ve sledovaném období? Kolik činí celková výše relutární náhrady přiznané příslušnými soudy ve sledovaném období?
  4. Jaký je počet žalob o přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce (např. konstatování újmy, omluva) ve sledovaném období? V kolika případech bylo příslušnými soudy přiznáno přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce ve sledovaném období?
  5. V kolika případech byl Váš úřad nucen s ohledem na skutkovou a právní složitost případu využít služeb advokátního zastoupení?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme povinného Ministerstvo financí ČR (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016, 2017:

 1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených listů. Uveďte sumu za jednotlivé roky.
 2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a spotřební materiál bez papírů a tonerů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.
 3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
 4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
 5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
 6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren či multifunkčních zařízení.
 7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení evidovaných nebo pronajatých k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12.2017.
 8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.
 9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren a tonerů. Uveďte, jak byl vybrán. (V tabulce jsou uvedeny příklady)

Prosíme o uvádění cen včetně DPH. Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou této žádosti o informace." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"Dne 24.11.2017 byl dokončen audit projektu I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba příjemce IČO 65993390
1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo?
2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"Žádáme vás o kopii Ekologické smlouvy na odstranění ekologické zátěže ICEC Šlapanice ( č. ES 50/94). Jelikož byl areál, k němuž se ES 50/94 váže, v minulosti privatizován, tak vás dále žádám o informaci za jakou cenu a jakých podmínek byl tento areál odprodán." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"1. Zda zapsanému spolku SCUBA FM, Antonínovo náměstí 59, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 22730036, byla poskytnuta dotace?
2. Kdy byla dotace poskytnuta, v jaké výši, z jakého dotačního titulu a za jakým účelem?
3. Jaká je doba udržitelnosti projektu?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"Ve smyslu zákona 106/1999 žádám Kopii dopisu ze dne 17. 4. 2018 kterým se Ministerstvo financí ČR vyjádřilo k žádosti Státního pozemkového úřadu o udělení souhlasu s uzavřením soudního smíru ve sporu vedeném u Okresního soudu Teplice ve věci 24 C 57/2013 (předmětem soudního smíru má být uznání vlastnického práva města Teplice, které městu vzniklo ze zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do do vlastnictví obcí".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

tímto si dovolujeme obrátit se na Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se odvodu daně z hazardních her dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za zdaňovací období 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018.

Konkrétně se jedná o poskytnutí informací o odvodu daně z hazardních her s rozdělením dle jednotlivých provozovatelů, kteří disponovali základním povolením k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů v předmětném zdaňovacím období a dle jednotlivých druhů hazardních her.

Příklad:

SYNOT TIP, a.s. - odvedl celkově xxxxx Kč
technická hra - odvedl xxxxx Kč
živá hra - odvedl xxxxx Kč
BONVER WIN, a.s. - odvedl celkově xxxxx Kč
technická hra - odvedl xxxxx Kč
živá hra - odvedl xxxxx Kč
 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V zastoupení svého klienta společnosti PAŠEK s.r.o., IČ: 27963781, se sídlem Rybnice č.p. 165, 331 51 Kaznějov, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1990 Sb., a to sdělení informace zda Česká Republika – Ministerstvo financí uzavřela se společností Rekultivace Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Velká hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25041738, DIČ CZ 25041738, smlouva o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky ,,Sanace a rekultivace Severozápadních svahů lomu ČSA – druhá část,“ kterou byla zadavatelem právě ČR – Ministerstvo financí. Smlouva o dílo měla být uzavřena někdy v průběhu roku 2016.
V souvislosti s uzavřením této smlouvy o dílo se dále dotazuji, zda předmět plnění byl ze strany zhotovitele již naplněn, tedy dílo bylo řádně Ministerstvu financí ČR předáno, a došlo ze strany zadavatele tedy ČR – Ministerstva financí k úhradě sjednané ceny za provedené dílo. Pokud došlo k úhradě této ceny, pak žádám o sdělení data poslední úhrady, týkající se zaplacení ceny tohoto díla."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona o č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o: Protokoly z kontrol vybraných zdravotních pojišťoven, které byly provedeny Ministerstvem financí v období od 1.1.2016 do 20.4.2018. Prosím, poskytněte plné změní protokolů včetně příloh a dalších materiálů, které pochází z kontrol těchto pojišťoven:

 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 2. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 4. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 • dokončené audity systému vykonané Auditním orgánem Ministerstva financí (dále také AO) pro operační program OPPIK za rok 2017 - 2018
 • poslední výroční kontrolní zprávu AO pro OPPIK
 • výrok AO k poslední výroční kontrolní zprávě AO pro OPPIK" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"zdvořile si Vás dovoluji tímto požádat o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zaslání rozhodnutí ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky ze dne 7. 4. 1992, č. j. 30/31/1347/92 o schválení privatizačního projektu."

"na základě výzvy k upřesnění mé žádosti ze dne 3. 5. 2018 doplňuji, že z dostupných informací vím, že se jedná o rozhodnutí ze dne 7. 4. 1992, č. j. 30/31/1347/92 o schválení privatizačního projektu, které je nedílnou součástí rozhodnutí ministerstva zemědělství České republiky č. 5/1992 ze dne 28. 4. 1992 o převedení části majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR a číslo privatizačního projektu by mělo být č. 803." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: dokončené audity operací za rok 2017 vykonané Auditním orgánem Ministerstva financí pro operační program OPPIK".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Tímto si Ministerstvo financí České republiky dovoluji požádat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, o sdělení informací v souvislosti s příjmy z privatizace v tzv. Fondu privatizace, s nimiž Ministerstvo financí hospodaří. Žádám tímto o odpověď na následující otázku:

 1. Jaký je aktuální peněžní zůstatek na všech zvláštních účtech privatizace ?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"S odkazem na § 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, a v případě, že byly v posledních letech u Vás prováděny výzkumy, bylo by možné podat mi následující informace:

 • o stanovení výše sazby, jestli byla průměrná sazba 17,5 % v minulosti stanovena jen na základě sazeb DPH, nebo se také zohlednilo osvobození od daně (např. nájmy nemovitosti,...);
 • o této průměrné sazbě na aktuální období (2016, 2017) (možná výše na toto období), nebo poskytnout informace o postupech stanovení průměrné efektivní sazby DPH (jakožto jednotné sazby DPH);
 • poskytnou studie o dopadech na domácnosti z minulých období při jednotné sazbě 17,5 % DPH." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o poskytnutí informací o připomínkovém řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku v rámci ministerstva financí. Obzvlášť mě pak zajímá, v jaké fázi se momentálně novelizace nachází a kdy tuto novelizaci vláda předloží před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím o poskytnutí informací dle zákona 106/1999Sb ohledně vypořádávání restitučních nároku během privatizace za účinnosti zákona 92/1991 Sb. Řešil Fond národního majetku dnes Ministerstvo financí nároky oprávněných osob dle zákona 87/1991Sb. během schvalování privatizačního projektu za účinnosti zákona 92/1991Sb., kdežto nároky oprávněných osob dle zákona 403/1990Sb. a 229/1991Sb. řešil Pozemkový fond dnes Státní pozemkový fond?

Bylo vůbec právně možné schválit privatizační projekt za účinnosti zákona 92/1991Sb.§3 (blokační paragraf) bez řádného vypořádání nároků oprávněných osob dle zákona 87/1991Sb pokud tento nárok byl uplatněn řádně a včas a nebylo o něm rozhodnuto? Byla hlavní povinnost předkladatele privatizačního projektu za účinnosti zákona 92/1991§3 tyto nároky vypořádat?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci v rozsahu sdělení, zda Vaše ministerstvo v letech 2010 až 2016 provádělo změnu zřizovací listiny jakékoliv Vaší příspěvkové organizace. Pro případ, že k takovému jednání v letech 2010 až 2016 v pravomoci Vašeho ministerstva došlo, pak Vás žádám, abyste mi sdělili:

 • o jakou příspěvkovou organizaci se jednalo v rozsahu
  - název;
  - identifikační číslo;
 • a kdy ke změně zřizovací listiny příslušné příspěvkové organizace došlo." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si vás dovolujeme požádat o poskytnutí dokumentu Auditní zpráva auditu systému OP PIK 2017 ve věci auditu Programu/Výzvy ICT a Strategické služby včetně přímo souvisejících podkladů či informací."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím o poskytnutí seznamu kontrol provedených k datu této žádosti auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 U každé kontroly prosím identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly).

Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Například ve formě údajů, které jsou stažitelné z elektronického informačního systému ministerstva financí".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím o poskytnutí informací dle zákona 106/1999Sb ohledně privatizovaných jednotek, které jsou ve Vaší evidenci pod názvem:

rd - restituce s dokoupením (číslo privatizační jednotky začíná 3..) uspokojení restitučního nároku při této transformaci majetku probíhá formou vrácení majetku původnímu vlastníku a dokoupením (především částí, které nebyly součástí restitucí)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatel tímto žádá o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se problematiky auditu systému OP PIK, který realizoval Auditní orgán MFČR zřejmě v průběhu roku 2017 a týkal se / měl se týkat Programu ICT a sdílené služby (asi zřejmě Výzva č. 1 vyhlášená dne 29.5. 2015.

Žádáme Vás o poskytnutí závěrečné zprávy k tomuto auditu či obdobný dokument. Mělo by se jednat o dokument pod č.j. MFSIAO-57/2017/5207-8." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádám tímto o poskytnutí úrokových sazeb státních dluhopisů, emitovaných Českou republikou v období let 2015 až 2017. Dále žádám o poskytnutí váženého průměru ročních úrokových sazeb státních dluhopisů, emitovaných Českou republikou v období let 2015 až 2017."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás, Ministerstvo financí, pro účely mé diplomové práce, žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se regresních úhrad vyplývajících ze zákona č. 82/1998 Sb., V případě otázek 1 – 9 mi prosím poskytněte údaje s ohledem na případy, kde byla odpovědnost státu posuzována dle z. č. 82/1998 Sb., za roky 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 (případně za období, k němuž data existují), a to ke každému roku zvlášť: ..."

Aktualizováno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. počet podaných žádostí o udělení základního povolení k provozování hazardní hry dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“), o kterých je stále vedeno řízení, a to:
  a. zvlášť pro provozování ve formě land-base a prostřednictvím internetu; a
  b. zvlášť podaných společnostmi se sídlem v České republice a v zahraničí;
 2. výše odvodu z loterií a jiných podobných her ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, vybraného za zdaňovací období připadající zvlášť na roky 2015, 2016;
 3. výše daně z hazardních her ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her vybrané za rok 2017 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-basek a prostřednictvím internetu;
 4. výše pravomocně uložených pokut za přestupky upravené v ZHH včetně informace, jaká částka z uložených pokut již byla uhrazena; a
 5. aktuální stav vytváření rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, respektive veřejné zakázky na výběr jeho dodavatele;" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se výkladového stanoviska k ustanovení § 13 zákona č. 186/2016 Sb., o zahardních hrách, ve zění pozdějších přfedpisů (dále jen „ZHH“). Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí výkladového stanoviska k předmětnému ustanovení § 13 ZHH v souvislosti s námi podanou žádostí o povolení k umístění herního prostoru na adrese Palackého 4527/30a, FJablonec nad Nisou, které bylo rovněž poskytnuto příslušným zaměstnancům Magistrátu města Jablonec nad Nisou."

Aktualizováno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "Zdali váš resort udělil v roce 2017 nějakou záštitu jménem ministra (či záštitu ministerstva)? ...
 2. Zdali existuje pro udělování záštit na vašem resortu rozpočet pro záštity s finanční podporou? Pakliže ano, jaká celková výše byla alokována pro tuto formu podpory v roce 2017?
 3. Zdali existuje pro udělování záštit ministra či ministerstva nějaký vnitřní předpis, (např. směrnice, apod.), který popisuje řádný postup, formu aj. faktické postupy při udělování záštit ministra či ministerstva, kterým se je třeba na tomto resortu se řídit? ...
 4. Jaký byl celkový počet podaných dotazů na váš rezort za uplynulý rok 2017 v režimu zákonů o svobodném přístupu k informacím? ...
 5. Zdali existuje pro vyřizování žádostí o informace na základě výše uvedených zákonů (106/1999 Sb., a 123/1998 Sb.,) nějaký vnitřní předpis, (např. směrnice, apod.), který popisuje řádný postup, formu aj. faktické postupy při vyřizování těchto žádostí a kterým je třeba se na vašem resortu řídit? ..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „SvInf“), si Vás tímto dovoluji požádat o poskytnutí informace týkající se níže uvedených veřejných zakázek pořádaných v rámci výzev č. 06, 08 a 09 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra (dále jen „IOP“), konkrétně tedy toho, zdali byly finanční výdaje na projekty v jejichž rámci byly tyto veřejné zakázky pořádány vyjmuty z IOP, respektive z financování Evropské unie (fondů Evropské unie), či nikoliv, tedy obdobně jako tomu bylo v případě kauzy „Čapí hnízdo“. ..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dne 19. 2. 2018 byl na stránkách Hospodářských novin uveřejněn článek, v němž se ministerstvo financí vyjadřuje k plánovaným změnám u daně z příjmů, přičemž bylo mimo jiné uvedeno: Dopad na příjmy veřejných rozpočtů je minus 23,2 miliardy korun.
Tímto žádáme o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, jak ministerstvo dospělo k tomu, že plánované daňové změny budou mít na daňové příjmy dopad mínus 23,2 miliard korun. Zároveň žádáme o sdělení, k jakému časovému období se tento propad vztahuje, jakož i s jakým časovým obdobím je tento poměřován. Je-li tento údaj poměřován s obdobím roku 2017, pak žádáme o sdělení, na základě čeho jsou údaje roku 2017 ministerstvu známy. Uvedené informace prosím poskytněte včetně podkladových informací (označení zdrojových dat) a výpočtů tak, aby výsledná čísla byla přezkoumatelná."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 2. 2. 2018 byl na stránkách Hospodářských novin uveřejněn rozhovor s ministryní financí, ve kterém je mimo jiné uvedeno:

Máme potvrzeno, že na nárůstu daní se 20 miliardami podílí hospodářský růst. Zbytek, 13,2 miliardy, je podíl kontrolního hlášení a EET za loňský rok. Kontrolní hlášení činí 7,2 miliardy a zbytek je EET. Tímto žádáme o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, jak ministerstvo dospělo k tomu:

 • že nárůst daňových příjmů u DPH činil 32 miliard;
 • k jakému časovému období se tento nárůst vztahuje, s jakým časovým obdobím byl poměřován;
 • že z těchto 32 miliard tvoří 7,2 miliard přínos kontrolního hlášení;
 • že z těchto 32 miliard tvoří 6 miliard přínos EET.

Uvedené informace prosím poskytněte včetně podkladových informací (označení zdrojových dat) a výpočtů tak, aby výsledná čísla byla přezkoumatelná. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto emailem bych vás chtěla požádat o poskytnutí informace, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně vyhodnocení efektivity elektronické evidence tržeb (tzn. informace o tom jak byla elektronická evidence úspěšná a kolik peněz navíc přinesla do našeho státního rozpočtu během ročního fungování).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto bych rád požádal o poskytnutí informací ohledně parametrů internetového připojení jednotlivých finančních úřadů (včetně územních pracovišť), a to v jakémkoliv formátu, ze kterého je možné vyčíst (ať strojově anebo ručně) informace ohledně rychlostí upload/download připojení pro větší počet územních pracovišť; případně ve formátu, který tato data z územních pracovišť agreguje (např. „průměrná rychlost“ pro pracoviště v ČR, „5 pracovišť s rychlostí od X do X“, apod.), a to opět v jakékoliv podobě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, došlo od 1. ledna 2004 ke zvýšení spotřební daně uminerálních olejů, tj. včetně pohonných hmot. Výše spotřební daně do 31. prosince 2003 činila u automobilového benzínu 8.150,- Kč/1.000 litrů, od 1. ledna 2004 došlo ke zvýšení na 9.950,- Kč/1.000 litrů. V případě motorové nafty byla výše spotřební daně do 31. prosince 2003 10.840 Kč/1.000 litrů; od 1. ledna 2004 pak došlo ke zvýšení na 11.840 Kč/1.000 litrů.

Požadovanou informací je sdělení:

 1. 1) zda Ministerstvo financí ČR vydalo před zvýšením spotřební daně (tj. před datem 1. ledna 2004) stanovisko, pokyn či jakékoliv sdělení nebo jiný dokument týkající se nakládání s minerálními oleji, ze kterých již byla odvedena spotřební daň (tj. „stará“ spotřební daň odváděná do 31. prosince 2003)“;
 2. Pokud ano:
  1. zda bylo z pohledu prodávajícího nezbytné (možné) na základě daného dokumentu minerální oleje zatížené původní spotřební daní po 1. lednu 2004 prodat a „dodanit“ rozdíl mezi původní a novou (vyšší) spotřební daní;
  2. zda bylo z pohledu prodávajícího po 1. lednu 2004 možné prodávat minerální oleje zatížené původní (nižší) spotřební daní a kupní cenu zboží navýšit tak, aby maximalizoval svoji marži (zisk), tzn. navýšit jednotkovou cenu o rozdíl mezi nižší (starou) a vyšší (novou) sazbou spotřební daně, navýšit tak marži (zisk).

V případě kladné odpovědi na dotaz 1) této žádosti žádám o poskytnutí předmětného dokumentu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 13. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Dle § 177 odst. 1 tohoto zákona poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce a jiné osoby, prostřednictvím kterých tito poskytovatelé přímo nebo nepřímo plní své povinnosti při provedení platební transakce, jsou povinni převést částku platební transakce v plné výši bez jakýchkoliv srážek.

Toho však někteří podnikatelé stále zneužívají a za platbu kartou si účtují poplatky. Můj dotaz směřuje na instituci, která takové porušování zákona bude dozorovat a pokutovat. Jediné vyjádření jsem objevila pro server Novinky.cz cituji: „Spotřebitel má právo se domáhat navrácení poplatku v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Dále se v takovém případě dá uvažovat i o veřejnoprávních sankcích za nekalou obchodní praktiku, řekl Novinkám mluvčí financí Jakub Vintrlík.

Má otázka zní: Na jaký orgán se však má v rámci mimosoudního řešení sporů spotřebitel obrátit, když se Česká obchodní inspekce ohradila, že tuto problematiku nebude ani dozorovat ani pokutovat? 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"požaduji kopie následujících dokumentů:

 1. Informace ministra financí k mlčenlivosti Finanční správy České republiky a využívání zajišťovacích příkazů Finanční správy,
 2. Závěry Porady vedení Ministerstva financí k materiálu Informace ministra financí k mlčenlivosti Finanční správy České republiky a využívání zajišťovacích příkazů Finanční správy.
 3. Zápis z porady vedení č. 38/2017"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Konkrétně bych Vás rád požádal o poskytnutí překladu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, do anglického jazyka. Jsem si vědom toho, že úředním jazykem je jazyk český a že žádný právní předpis Ministerstvu financí neukládá vypracovávat oficiální překlady zákonů v jeho gesci do jiných jazykových verzí. Jedná se mi však o poskytnutí neoficiálního a nezávazného pracovního překladu, kterým příslušné útvary Ministerstva financí mohou disponovat pro účely usnadnění výkonu své působnosti (zejména například v oblasti mezinárodní spolupráce či spolupráce na úrovni EU). Jsem si zároveň vědom toho, že zákon č. 256/2004 Sb. podléhá časté novelizaci, a tak je nepravděpodobné, že by příslušné útvary Ministerstva financí disponovaly anglickým překladem tohoto zákona v aktuálně platném a účinném znění. Žádám Vás proto o poskytnutí poslední (co nejaktuálnější) verze zmíněného zákona, kterou má Ministerstvo financí k dispozici."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V programovém prohlášení vlády je informace o uvažovaném snížení sazby DPH z 15% na 10% u vodného a stočného. Chtěl bych vědět, jaký přímý finanční dopad bude mít toto snížení sazby DPH na příjmy státního rozpočtu a na příjmy měst a obcí dle rozpočtového určení daní."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Z tiskové zprávy Ministerstva financí nazvané „MF souhlasí s návrhem Evropské komise na vynětí části výdajů z evropského financování“ a publikované na webové stránce Ministerstva financí České republiky (dále jen „Ministerstvo“) dne 29. 1. 2018 se podává, že:

 1. Ministerstvu byly doručeny v prosinci 2017 blíže neidentifikované dopisy Evropské komise, ve kterých Evropská komise navrhla České republice u sedmi operačních programů z minulého účetního období vyjmout výdaje, které jsou předmětem správního či trestního řízení či šetření OLAF, z evropského financování; a že
 2. Ministerstvo v návaznosti na dopisy uvedené výše v bodu (i) zaslalo Evropské komisi blíže neupřesněnou odpověď, v které souhlasilo s vyjmutím výdajů u ROP Severovýchod, ROP Jihozápad, ROP Střední Čechy, ROP Jihovýchod a OP Životní prostředí.

Vzhledem k tomu si Vás v této souvislosti dovoluji požádat o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to:

 1. dopisů Evropské komise Ministerstvu z prosince 2017, specifikovaných v bodu (i) výše;
 2. odpovědi Ministerstva Evropské komisi, specifikované v bodu (ii) výše; a
 3. seznamu konkrétních dotačních projektů (identifikovaných názvem a číslem projektu), u nichž Evropská komise navrhla vynětí z evropského financování, s uvedením informace, zda s vynětím těchto konkrétních dotačních projektů Ministerstvo souhlasilo. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si dovoluji požádat o poskytnutí informace o dosavadních výsledcích rozhodčích řízení, která jsou vedena proti České republice ze strany zahraničních investorů do fotovoltaiky, aktuálních k dnešnímu datu."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kdy a jaké částky přišly na Operační program Podnikání a inovace prostřednictví záloh zasílaných na účet Ministerstva financí Evropskou komisí.
 2. Kdy a jaké částky přišly na Operační program Podnikání a inovace platbami za tzv. certifikované výdaje zasílanými na účet Ministerstva financí Evropskou komisí.
 3. Kdy a jaké částky přišly na Operační program Podnikání a inovace. Zajímají nás tzv. refundované částky připisované na účet Ministerstva průmyslu a obchodu formálně představující příjem kapitoly ministerstva.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací ohledně dotace z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 na projekt „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava", CZ. 1.02/1.1.00/08.01976:

 1. Byl projekt „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava" mezi navrženými projekty Ministerstvem financí ČR k vynětí z financování z evropských dotací?
 2. Byl projekt „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava" prošetřován Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)? V případě, že ano, žádám o doložení buď samotné zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům, nebo alespoň její závěry?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "Žádám laskavě o poskytnutí informace, zda na Ministerstvu financí ČR existuje jakýkoliv aktuální časový či jiný plán, který se vztahuje k legislativním změnám zákona č. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebo aktuální návrh nového zákona, který by měl tento zákon o finanční kontrole nahradit. Pokud existuje, prosím o jeho poskytnutí.
 2. Žádám laskavě o poskytnutí informace, zda v současnosti existuje na Ministerstvu financí ČR jakýkoliv aktuální návrh novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebo aktuální návrh nového zákona, který by měl tento zákon o finanční kontrole nahradit. Pokud existuje, prosím o jeho poskytnutí.
 3. Žádám o poskytnutí informace, která osoba na Ministerstvu financí ČR je pověřena vypracováním návrhu novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebo vypracováním návrhu zákona, který by měl tento zákon o finanční kontrole nahradit, a zda tato osoba bude o své práci v této oblasti poskytovat jakékoliv informace a také jak často je bude poskytovat a jakým způsobem." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1.  "názvy 2 projektů z OP Doprava, které EK navrhuje vyjmout z financování, jak uvádí média
 2. rozhodnutí českých orgánů, které rozhodly o financování těchto 2 projektů z OP Doprava
 3.  doklady od českých orgánů o náhradním financování za tyto 2 projekty z OP Doprava
 4. názvy 3 projektů z ROP Jihovýchod, které EK navrhuje vyjmout z financování, jak uvádí média
 5. rozhodnutí českých orgánů, které rozhodly o financování těchto 3 projektů z ROP Jihovýchod
 6. doklady od českých orgánů o náhradním financování za tyto 3 projekty z ROP Jihovýchod"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ministerstvo financí uvedlo, že Evropská komise navrhla vyjmout 44 projektů ze šesti programů. V případě ROP Severovýchod jde o pět projektů, u ROP Jihovýchod o tři projekty, u ROP Střední Čechy o dva projekty, u ROP Moravskoslezsko o jeden projekt, u ROP Střední Morava o 19 projektů a u Operačního programu Životní prostředí o 14 projektů k vyjmutí. Z Operačního programu Doprava byly vyňaty dva projekty ještě před obdržením dopisu od komise."

Pozadujeme sdelit

 1. o ktere projekty z OP Doprava se jednalo
 2. o ktere projekty z ROP Jihovychod se jedna
 3. jakym zpusobem a jakym konkretnim rozhodnutim a ktereho organu bylo zajisteno financovani pro projekty dle bodu a]
 4. predat kopie dokumentu dokladajicich schvaleni nahradniho financovani pro projekty dle bodu a]" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "žádám o poskytnutí kopie oskenované smlouvy ze dne 20. 3. 2017 mezi povinným a společností Diebold Nixdorf s.r.o. ohledně zajištění účtenkovky.
 2. žádám o poskytnutí informací ohledně ceny poskytovaných služeb vyplývající ze smlouvy dle bodu č. 1 této žádosti, tedy výši úhrady společnosti Diebold Nixdorf s.r.o. v roce 2017.
 3. žádám o poskytnutí informací ohledně výběrového řízení, dle kterého byla vybrána firma Diebold Nixdorf s.r.o k plnění služeb dle smlouvy ze dne 20. 3. 2017, či na jakém základě byla tato firma oslovena a kým konkrétně."