Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Služby veřejnosti
 • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-25261/2015/10/1118 IK

Dotaz:

Stát vykonává práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídícího výboru (dále jen „Řídící výbor“), jak plyne z § 12 odst. 1 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 77/2002 Sb.“). Členem řídícího výboru je též zaměstnanec (ev. zaměstnanci) adresáta.

 1. Jakým způsobem probíhá pověření k činnosti (případně odvolání) zaměstnance adresáta v Řídícím výboru?
 2. Kdo navrhuje vládě konkrétní zaměstnance adresáta k pověření činností v Řídícím výboru? Navrhuje konkrétní zaměstnance adresáta vládě samotný adresát prostřednictvím ministra? Nebo navrhuje konkrétní zaměstnance adresáta k pověření činností v Řídícím výboru někdo jiný než samotný adresát (a kdo je v naposled uvedeném případě navrhuje)?
 3. Jsou stanoveny určité kvalifikační předpoklady, které musí zaměstnanec adresáta splnit, aby mohl být pověřen činností v Řídícím výboru? Pokud ano, žádám o poskytnutí informace, kdo je stanovuje a dále žádám o poskytnutí výpisu těchto kvalifikačních předpokladů?
 4. Předsedu a místopředsedu Řídícího výboru podle § 12 odst. 3 zákona č. 77/2002 Sb. jmenuje a odvolává vláda. Může adresát navrhnout vládě jmenování či odvolání konkrétní osoby (např. svého zaměstnance) na pozici předsedy či místopředsedy Řídícího výboru?
 5. Může adresát ukládat svým zaměstnancům, pověřeným činností v Řídícím výboru, úkoly týkající se výkonu jejich funkce v Řídícím výboru?
 6. Může adresát uložit svému zaměstnanci pověřenému vládou činností v Řídícím výboru předložit návrh rozhodnutí Řídícího výboru?
 7. Může adresát uložit svému zaměstnanci pověřenému vládou činností v Řídícím výboru předložit určitou věc na program jednání Řídícího výboru?
 8. Může adresát uložit svému zaměstnanci pověřenému vládou činností v Řídícím výboru, aby hlasoval o určité věci určitým způsobem, například aby hlasoval na jednání Řídícího výboru pro změnu stanov akciové společnosti České dráhy, a.s., nebo aby navrhnul zvolení či odvolání člena dozorčí rady akciové společnosti České dráhy, a.s.?
 9. Může vláda ukládat zaměstnancům adresáta pověřeným činností v Řídícím výboru, úkoly týkající se výkonu jejich funkce v Řídícím výboru? Pokud ano, může tak vláda učinit pouze na návrh adresáta, anebo může uložení určitého úkolu zaměstnancům adresáta, pověřeného činností v Řídícím výboru, navrhnout kterýkoli člen vlády?
 10. Žádám o poskytnutí kopií písemných pověření činností v Řídícím výboru stávajících členů Řídícího výboru, kteří jsou zaměstnanci adresáta.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější