Novinky

2014

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto Ministerstvo financí tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o sdělení obsahu záznamu z jednání mezi zástupci České republiky a Nizozemského království ze dne 17. června 2002, které se uskutečnilo v Praze ve věci výkladu některých ustanovení Dohody o ochraně investic s Nizozemskem z r. 1991, nejlépe v podobě kopie.

Zároveň žádám o sdělení obsahu tzv. "Agreed minutes", které byly mezi Česku republikou a Nizozemskem dohodnuty na základě výše uvedených jednání (v reakci na investiční spor CME v. Czech Republic) a o obsah dopisů ministra zahraničních věcí Nizozemska a ministra financí České republiky, kterými byly potvrzeny výsledky jednání mezi experty obou smluvních stran, vše nejlépe v podobě kopie.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme Ministerstvo financí ČR se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha o poskytnutí informací ve věci:

 • Objektu kaple Panny Marie Bolestné ve Zbraslavské ulici, v Praze 5 - Hlubočepích,
 • nacházející se na pozemku Ministerstva financí ČR na pozemkové parcele č. 617 (kód katastrálního území: 728837).

Žádáme o poskytnut následujících informací:

Za jakých podmínek by bylo možné výše uvedený objekt zapůjčit k využití obecně prospěšnou společností Orthodoxia Christiana o. p. s., zaručila-li by se tato o jeho opravu a využití k obecně prospěšným službám. Prosíme o konkrétní uvedení těchto podmínek, včetně uvedení výše požadovaných finančních úhrad a identifikace příslušného odboru Ministerstva financí ČR, pod který správa objektu spadá.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádám o poskytnutí následujících informací:

 • částka, v jaké výši byla ministerstvem ročně vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 v letech 2000 - 2013
 • částka, v jaké výši byla v jednotlivé roky za období 2000 - 2013 ministerstvem vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 „dobrovolně“ (ve lhůtě dle § 15 citovaného zákona) a v jaké výši až po rozhodnutí soudu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Velmi Vám děkuji za Vaši odpověď ze dne 1.10. 2014 1.10.2014, PID: MFCR4XLFVK, č. j.: MF-64951/2014/21-4/1201IK podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V této souvislosti si Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dále dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), tímto žádá Ministerstvo financí (dále jen „povinný subjekt“) o zaslání informací o dodávkách elektrické energie v období 1.1. 2012 – 31.12. 2016 (dále jen „uvedené období“), pokud jsou sjednány, a to konkrétně: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji požádat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o svobodném přístupu k informacím") Ministerstvo financí ČR o zpřístupnění informace o tom, zda byly a/nebo jsou vedeny jakékoli občanskoprávní či obchodněprávní spory:

 • proti společnosti RAFFAELLO s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 653/31, PSČ 150 00, IČO: 629 06 666, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 34441 (dále jen „Společnost"); a/anebo
 • v souvislosti s pozemkem pare. č. 2203, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 759 m", jehož součástí je budova s č.p. 1642; a/anebo
 • v souvislosti pozemkem pare. č. 2205, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 139 m2 ; vše v současnosti zapsáno na listu vlastnictví číslo: 934, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Nové Město, obec Praha, jejíchž je Společnost jediným a výhradním vlastníkem.

O informace související s výše uvedeným žádám za účelem zjištění existence jakýchkoliv restitučních nároků jakékoliv církve vůči výše specifikovaným nemovitostem, jejichž jediným a výhradním vlastníkem je Společnost.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám vás o poskytnutí níže uvedených informací, které vycházejí z kontrolní akce NKU č. 13/35, která upozornila na nehospodárné vynakládání peněz na MF v letech 2010-2013 v souvislosti s analýzami z oblasti hazardu, jež byly zadávány externím subjektům. Žádám o zaslání jmen osob, které se na těchto analýzách podílely. Nebyl uveden přesný název daných analýz, avšak v každém ze čtyř případů je uvedena přesná částka i popis daného kontraktu, podle
něhož je možné je dohlédat. Žádám tedy: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám kopie všech Informací o monitoringu hospodaření obcí podle usnesení Vlády České republiky č. j. 1682/08 „Návrh monitoringu hospodaření obcí a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky č. 346 ze dne 14. dubna 2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby“, kterým byla tato informační povinnost Ministerstvu financí ČR uložena.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Kolik vozidel vlastnil váš úřad - Ministerstvo financí k 1. 1. 2014?
 2. Kolik vozidel najímal váš úřad k 1. 1. 2014?
 3. Kolik vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014?
 4. Kolik vozidel najímaly organizace, které jsou podřízené vašemu úřadu, a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014?
 5. Kolik „ekologicky přátelských" vozidel vlastnil váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16. 12. 2008 k datu 1. 1.2014?
 6. Kolik „ekologicky přátelských" vozidel najímal váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16. 12. 2008 k datu 1. 1. 2014?
 7. Kolik „ekologicky přátelských" vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014?
 8. Kolik „ekologicky přátelských" vozidel najímaly organizace, které jsou podřízené vašemu úřadu, a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vzhledem k tomu, že na webových stránkách Ministerstva financí je dostupná pouze aktuální organizační struktura ministerstva, platná od 1.1.2014, žádám tímto, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zaslání vnitřního předpisu – Organizačního řádu Ministerstva financí, a to ve všech jeho zněních účinných v období od 10.7.2013 do 31.10.2013.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 4. 8. 2014 bylo žadateli doručeno rozhodnutí o částečném poskytnutí informace, ve kterém sdělil povinný subjekt žadateli, že ode dne vydání usnesení Nejvyššího správního souduze dne 17. 12. 2013, č. j. 1 Afs 76/2013 – 57 eviduje celkem sedm žádostí o vydání aktu smíšené povahy ve smyslu § 260 daňového řádu ministrem financí, o kterém Nejvyšší správní soud v uvedeném usnesení pojednává.)

Žadatel tímto žádá povinný subjekt o sdělení, jakým způsobem byly žádosti vyřízeny, kolik jich bylo odmítnuto, kolik zamítnuto, kolik odloženo či jinak vypořádáno.

Žadatel dále žádá, aby povinný subjekt sdělil, zda ministerstvo financí či ministr financí v reakci na výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu učinil nějaké kroky a v případě, že tak učinil, žádá o sdělení, jaké takové kroky byly učiněny. Žadatel upozorňuje, že se nejedná o dotaz na názor, nýbrž o dotaz na faktické sdělení. Za kroky učiněné v reakci na výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu považuje například jakékoliv pokyny či opatření k vydání samotného aktu smíšené povahy ve smyslu § 260 daňového řádu, zadání či vyhotovení studií či analýz dopadů aplikace ustanovení o solárním odvodu na poplatníky odvodu, zadání či vyhotovení analýz možností změny právní úpravy či vydání podzákonných právních předpisů. Pokud povinnému subjektu stále není zřejmé, o co žadatel žádá či v případě, že má za to, že se žadatel dotazuje na názor, žádá žadatel, aby mu konkrétní nesrovnalosti sdělil a včas ho vyzval k upřesnění.

Pokud ministr nehodlá vydat v nejbližších týdnech či měsících akt smíšené povahy ve smyslu § 260 daňového řádu, nechť sdělí žadateli, že nemá v plánu takový akt v nejbližších týdnech či měsících vydat.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. seznam všech společností, které v současnosti žádají o navýšení státních garancí na likvidaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR
 2. seznam všech společností, kterým byla v minulosti zvýšena státní garance na likvidaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR, včetně uvedení částky o kterou byla garance zvýšena a usnesení, kterým o tomto navýšení Vláda ČR rozhodla
 3. seznam všech proběhlých, či stále probíhajících mezinárodních arbitráží týkajících se státních garancí na likvidaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpi-sů, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí kopie vnitřní směrnice Ministerstva financí ČR upravující nakládání ministerstva s majetkem, který je mu svěřen, pokud taková existuje.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Nedávno jsem zjistil, že skončil provoz herny, umístěné v budově Spolku, Nádražní 13 v Ostravě provozovatele 3E Projekt a.s., IČ 25389092 (dál 3E).

Když jsem se ptal na místním úřadu, jaké rozhodnutí k tomu nyní vydali, odkázali mne na Ministerstvo financí. Oni že nyní nic nerozhodovali. Dali mi Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2011 vydanou Statutárním městem Ostrava, a účinnou od 1.1.2012, tím že se oni řídí.

Proto v rámci základního práva na informace dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod, a zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit, zda jste v roce 2014 rozhodovali o ukončení provozu výherních přístrojů a videoloterijních terminálů v ostravských hernách provozovatele 3E, a pokud ano, kdy jste pod jakým číslem jednacím ke kterému dni rozhodli o ukončení jejich provozu ve kde situovaných hernéch (adresa) provozovatele 3E v Ostravě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona o přístupu k informacím se dotazuji na výši dluhu, který má Ukrajina u našeho státu. Bývalý ministr Kalousek v televizi prohlásil, že dluh můžeme v rámci pomoci odepsat. Z tohoto důvodu se dotazuji jak na výši dluhu, tak i na postup při jeho vymáhání. Pokud se dobře pamatuji, tak naše republika splatila sjednocenému Německu dluhy za bývalou NDR v celé výši, přitom byl pouze spor o výši tzv. přepočitatelného rublu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení důvodů nebo zaslání stejnopisu rozhodnutí, kterým:

 1. Ministerstvo financí změnilo pravomocné rozhodnutí o provozování interaktivního videoloterního terminálu (lVT) tak, že povolenou dobu provozování zkrátilo na 1 rok
 2. ministr financí údajně zrušil rozhodnutí Ministerstva financí, které je zde uvedenoad a).

 

Vážení,
obracíme se na Vás s výše uvedenou žádostí. Neznáme jednací čísla výše uvedených rozhodnutí a nemáme možnost zjistit tato čísla ani název účastníka/provozovatele, kterého se týkají obě výše uvedená rozhodnutí. Proto přikládáme zprávu z tisku k identifikaci rozhodnutí ad b), ve kterém je jistě uvedeno jednací číslo rozhodnutí ad a).

Usuzujeme, že neexistuje žádný z těch důvodů, které jsou stanoveny zákonem č. 106/1999 Sb. jako překážka poskytnutí informace. Naopak se domníváme, že obě shora uvedená rozhodnutí mají tak zásadní význam pro praxi provozování sázkových her, že by je Ministerstvo financí mělo zpřístupnit veřejnosti. Proto žádáme, aby toto naše podání bylo Ministerstvem financí posouzeno také jako podnět k tomu, aby Ministerstvo financí zveřejnilo obě výše uvedená rozhodnutí na svých webových stránkách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatel tímto žádá o psokytnutí níže uvedené informace.

Povinný slubjekt předložil návrh zákona (čj. OVA 607/13, č.j. předkladatele: MF-25219/2013/11-104, PID: KORN95GKTGVH), kterým se mění žákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Důvodová zpráva k předkládanému materiálu uvádí, že: Pokud jde o snížený odvod za porušení rozpočotvé kázně, navrhuje se, aby kromě procentního rozmezí mohl poskytovatel dotace ze státního rozpočtu, jejíž součástí jsou prostředky od Evropské unie, stanovit snížený odvod také ve výši pevné procentní sazby. Nutnost této úpravy vyplývá z dokumentů Evropské unie, které v některých případech počítají s pevnou procentní sazbou, se kterou ale současná úprava rozpočtových pravidel nepočítá."

Žadatel tímto tedy žádá povinný subjekt o poskytnutí informace, z jakých konrkétních dokumentů Evropské unie vyplývá nutnost shora uvedené změny právní úpravy, tedy aby kormě procentního rozmezí mohl pskytovatel dotazce ze státního rozpočtu, jejích součástí jsou prostředky od Evropské unie, stanovit snížený odvod také ve výši pevné procentní sazby.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o informaci, jaký plat a jaké odměny pobírali bývalí i stávající poradci současného ministra. Prosím o rozepsání ve formátu: Jméno - plat - odměny - zdůvodnění mimořádné odměny - kdy do funkce nastoupil a (případně) kdy skončil - specializace (případně uvést úkoly, které plní).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Poskytněte nám, prosím, informace o tom, zda v době od zřízení krajů do dnes došlo k nalezení nedostatků v hospodaření kraje. V případě, že ano, zašlete nám, prosím, stručné informace o tom, čeho se týkaly a kopie dokumentů svědčících o této skutečnosti.
 2. Poskytněte nám, prosím, informace o tom, zda v minulosti došel podnět na MF ohledně hospodaření kraje s majetkem mezinárodního letiště Brno-Tuřany (tj. od 1. 7. 2004). V případě, že ano, sdělte nám, prosím, čeho se to týkalo a jaké byly závěry.

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o poskytnutí informací v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v následujícím rozsahu a formě:

 1. vyplnění přiloženého dotazníku (včetně poskytnutí příslušných dokumentů na základě odpovědí v dotazníku),
 2. poskytnutí seznamu zakázek zadávaných v JŘBU za posledních 5 let s uvedením následujících informací:
  1. název zakázky,
  2. zda se jedná o rámcovou smlouvu či nikoli,
  3. oslovený dodavatel,
  4. hodnota zakázky v Kč bez DPH,
  5. cpv kód/y,
  6. režim zakázky (vzmr, podlimitní, nadlimitní)
  7. důvody pro vyhlášení zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění - jřbu (např. podání jediné nebo žádné nabídky, ochrana výhradních práv k autorskému dílu, krajně naléhavý případ – z časových důvodů), v rámci bodu 2) poté minimálně poskytnutí seznamu podle a) až e), pokud by zjištění bodu f) nebo g) vyžadovalo provedení složité analýzy.

Žádost o vyplnění dotazníku podle bodu 1) je určena pro vedoucí pracovníky v oblasti informatiky Vašeho orgánu. Žádost o poskytnutí informací podle bodu 2) je určeno pro odbor nebo oddělení nákupu a veřejných zakázek.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o poskytnutí následujících informace podle zákona 106/1999 Sb.:

Seznam kontrol provedených auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2007-2013.

U každé kontroly požaduji tyto informace:

 1. identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo)
 2. název projektu
 3. operační program
 4. informaci zda byla zjištěna pochybení
 5. vyměřená korekce (částka v Kč)
 6. datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na jednání odborových organizací působících v Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen ÚSTR) s vedením Ústavu dne 16. 7. 2014 bylo náměstkem pro ekonomiku, provoz a informatiku ÚSTR Jakubem Stránským sděleno, že Ministerstvu financí České republiky bude odeslán správcem kapitoly 355 návrh rozpočtu na rok 2015. Dále nám bylo sděleno, že je Ministerstvem financí ČR na rok 2015 plánováno snížení rozpočtu na kapitolu 355. V rozporu se Zákoníkem práce odborové organizace nebyly informovány o návrhu rozpočtu na rok 2015 a nebyl s nimi ani projednáván. Jak ukládá zákon č. 181/2007 Sb. tento návrh nebyl řádně projednán ani Radou ÚSTR. Odborové organizace navíc disponují informací, týkající se právoplatného soudního rozhodnutí, které navýšily výdaje ÚSTR v souhrnu o 1.139.609,- Kč. Tato částka byla patrně uhrazena z prostředků určených Ministerstvem financí ČR k činnosti Ústavu. Předpokládáme, že na úhradu této částky vedení Ústavu požádalo Ministerstvo financí ČR o rozpočtové opatření přesunem svých finančních prostředků.

Proto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás Nezávislá odborová organizace Ústavu pro studium totalitních režimů dovoluje požádat o poskytnutí následujících informací:

 1. kopie návrhu rozpočtu na rok 2015, který správce kapitoly 355 zaslal Ministerstvu financí České republiky a z něhož bude zřejmé, jakým způsobem je návrh strukturován a jak by měly být jednotlivé položky finančně pokryty,
 2. v jaké výši je Ministerstvem financí ČR plánováno snížení rozpočtu na kapitolu 355 na rok 2015 a kterých položek by se snížení přidělených financí mělo týkat,
 3. zda bylo Ministerstvo financí ČR o skutečnosti právoplatného soudního rozhodnutí a o vzniklé škodě ve výši 1.139.609,- Kč vedením ÚSTR informováno a z jakých finančních prostředků hodlají škodu uhradit,
 4. kopie žádosti ÚSTR o rozpočtové opatření v souvislosti se soudním rozhodnutím ve věci likvidace škody, o přesunu rozpočtových prostředků, v jaké výši, včetně zdůvodnění přesunu a použití financí..

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bych chtěl tímto požádat Ministerstvo financí České republiky, jako ústřední orgán státní správy podle § 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,o sdělení následujících informací:

 • kolik bylo ze státního rozpočtu vyplaceno na náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů v létech 2000 - 2013 pro tyto druhy:
  • vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a vydra říční.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí informace, zda níže uvedené hrací přístroje jsou povoleny Ministerstvem financí nebo již byly zrušeny:

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. V kolika případech uložilo Ministerstvo financí ČR pravomocně pokutu celku územní samosprávy za správní delikt podle § 22a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v roce 2010, 2011, 2012 a 2013? Prosím o souhrnný údaj vždy za příslušný rok.
 2. Jaká byla souhrnná výše pokut uložených v letech 2010-2013 ve věcech specifikovaných ad 1. Prosím o uvedení vždy souhrnné výše pokut uložených v každém jednotlivém roce, tj. celková výše pokut uložených v roce 2010, celková výše pokut uložených v roce 2011 atd.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí níže uvedených informací, které se týkají využívání a financování facility managementu v rámci správy Vašich budov a objektů.

 1. Používali jste v rámci správy Vašich budov a objektů v letech 2011, 2012, 2013 a v současnosti firmy poskytující outsourcing služeb týkajících se správy objektů a péče o zaměstnance? Jaká firma to byla/je a kolik jste v jednotlivých letech takové firmě, pokud jste využili jejich služeb, zaplatili?
 2. Jakou částku jste v jednotlivých letech 2011, 2012 a 2013 zaplatili za provozní náklady vašeho rezortu?
 3. Jakou částku jste v jednotlivých letech 2011, 2012 a 2013 platili za služby související se správou Vašich budov a objektů a jakou částku měsíčně platíte v průměru v letošním roce? (Prosím rozepsat služby související s úklidem, ostrahou objektů, elektrickou energií, vodným, výdaji za opravu objektů a údržbu zeleně.)
 4. Na kolik a jak konkrétně využíváte při správě Vašich objektů KPI ukazatele?
 5. Kolik máte v současnosti zaměstnanců a jaká průměrná plocha je na jednoho Vašeho zaměstnance?
 6. Jaký software používáte při sledování nákladů na správu Vašich budov a objektů, na kolik Vás přišlo pořízení tohoto softwaru?
 7. Jaké údaje uvádíte do Centrálního registru administrativních budov?
 8. Aplikovali jste do běžného provozu normu ČSN EN 15221 – Facility management?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o poskytnutí následujících údajů:

Dle sdělení legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR z 6.6.2012 čj. 330/2012-LOSP/7 je stát, na základě stanoviska pléna Ústavního soudu ČR z 28.4.2009 sp.zn. Pl. US-st. 27/09, odpovědný za škodu způsobenou regulací nájemného a poškození pronajímatelé bytů se tudíž mohou soudně domáhat náhrady za omezení jejich vlastnického práva. Za účelem ověřeni, že toto sdělení MSp. je pravdivé, vás žádám o poskytnutí informace, v jaké souhrnné výši byly vyplaceny tyto náhrady v jednotlivých letech, tj. v r . 2009, 2010,2011, 2012 a 2013.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, žádám o sdělení, zda Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD), Podolská 401/50, 147 00 Praha, dostává na svou činnost nějaké prostředky (příspěvky, granty a pod.- dál "Příspěvky") z veřejných prostředků našeho státu, a pokud ano, v kterém roce v jaké výši je dostali v letech 2012 a 2013, a 2014. Pokud Příspěvky bývají na ně převáděny po květnu běžného roku, stane se tomu tak i letos? Který ústřední orgán státní správy v kladném případě tyto prostředky na SČMBD převádí?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací:

 • Kolik hazardní zařízeních (VLT, IVT, CLS, EMR, VTZ, THZ, ILS....) povolovaných na základě par. 50 odst. 3 zákona o loteriích je aktuálně povolených na území města Teplice,
 • adresy provozoven, počty zařízení v jednotlivých provozovnách, do kdy a od kdy jsou která povolení vydaná.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o sdělení totožnosti subjektu, který v současné době poskytuje MF ČR právní pomoc a poradenství ve věci výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. a to včetně jeho odměny. Odpověď prosím zašlete elektronicky na tuto adresu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jaký SW nástroj/informační systém využívá shora jmenovaný úřad pro řízení lidských zdrojů - systemizace, personalistika, mzdy?
 2. Jaký SW nástroj/informační systém využívá shora jmenovaný úřad pro řízení ekonomických procesů - rozpočet, účetnictví, platební styk, majetek?
 3. Jaký SW nástroj/informační systém využívá shora jmenovaný úřad pro výkon spisové služby?
 4. Uveďte odkaz na profil úřadu, kde je v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zveřejněno celé znění smluv (včetně všech jejích změn a dodatků), které se vztahují k veřejným zakázkám na nákup licencí a služeb podpory pro výše dotazované SW nástroje/informační systémy v roce 2013 a 2014.
 5. V případě že tuto povinnost neřešíte, žádám o zaslání celého znění smluv (včetně všech jejích změn a dodatků) pro výše dotazované SW nástroje/informační systémy v elektronické podobě na datovém nosiči (CD/DVD) ve formátu PDF/TIFF/JPG, nebo ve formě písemné černobílé kopie.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si tímto Ministerstvo financí České republiky jako povinný subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím požádat o poskytnutí informace - jaký byl obsah dopisu Ministerstva financí České republiky č. j. MF-98364/2013/52 ze dne 23.9.2013. a to ideálně v podobě zaslání jeho kopie. Dopis byl adresován Evropské komisi a týkal se finančních korekcí poskytnutých dotací při vzniku pochybností o transparentnosti losování v rámci zadávacího řízení
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Na tento dopis bylo Evropskou komisí odpovězeno dopisem č.j. ARES(2013)3366900 ze dne 29.10.2013.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1) Existuje na Ministerstvu financí jakákoliv metodika nebo pokyn, který by se vztahoval k § 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a objasňoval, co jsou to jiná dostatečná opatření nahrazující funkci útvaru interního auditu? Pokud ano, zašlete mně, prosím, jejich kopii.

2) Existuje na Ministerstvu financí jakákoliv metodika nebo pokyn, který by připouštěl možnost, že by se dle § 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, dala považovat za jiná dostatečná opatření nahrazující funkci útvaru interního auditu, kontrolní činnost vykonávaná finančním nebo kontrolním výborem zastupitelstva obce, které byly ustanoveny dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích? Pokud ano, zašlete mně, prosím jejich kopii..

3) Je porušením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, když obec jako orgán veřejné správy nemá útvar interního auditu ani osobu pověřenou výkonem interního auditu a za jiná dostatečná opatření nahrazující interní audit dle § 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, považuje kontrolní činnost finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva obce? Zašlete mně, prosím, informace, z kterých jasně vyplývá správnost odpovědi na tuto otázku.

4) Může zastupitelstvo obce pověřit svůj finanční nebo kontrolní výbor prováděním kontrolní činnosti, která by měla tímto nahradit jako jiná dostatečná opatření funkci útvaru interního auditu dle § 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole? A může takto pověřit finanční nebo kontrolní výbor starosta obce, který je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, odpovědný za řádný výkon finanční kontroly? Zašlete mně, prosím, informace, z kterých jasně
vyplývá správnost odpovědi na tuto otázku.

5) Může finanční nebo kontrolní výbor zastupitelstva obce provádět veřej no správní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených obcí? Pokud ano, kdo jím vystaví písemné pověření k provedení veřej no správní kontroly na místě? Zašlete mně, prosím, informace, z kterých jasně vyplývá správnost odpovědi na tuto otázku.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Naše město má schválenou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o regulaci provozování některých sázkových her, loterii a jiných obdobných her na území města., která je platná od 11.5.2012. Je v ní článek 4 o časovém určení provozu her od 18.00 do 24.00 h. Žádáme Vás o sděleni, které povolené NT, EMR a LLS v našem obvodu nejsou v souladu s výše uvedenou vyhláškou a.to ve formátu: číslo povolení, výrobní číslo přístroje, obec, ulice, typ činnosti, provozovatel, povoleno do.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se chci dotázat, na níže uvedený dotaz týkající se rozpočtové kapitoly č. 355 - Ústav pro studium totalitních režimů:

Ve srovnání s rokem 2013 došlo v roce 2014 na základě níže uvedených zákonů k navýšení finančních prostředků na platy zaměstnancům.

a) rok 2013: příloha č. 4 zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu na rok 2013; platy = 75 626 000,- Kč
b) rok 2014: příloha č. 4 zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu na rok 2014; platy = 78 695 395,- Kč

Pokud správně počítám, celkový rozdíl navýšení platů u kapitoly č. 355 činí mezi rokem 2014 a 2013 až 3 069 395 Kč / tj. 78 695 395 Kč – 75 626 000 Kč = rozdíl 3 069 395 Kč/.

Dotaz zní, zda:

 1. bylo či nebylo povinností rozpočtové kapitoly č. 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (tj. Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečřnostních složek) navýšit PLOŠNĚ, tedy všem zaměstnancům od 1.1.2014 jejich plat?
 2. v případě, že to povinností bylo, jaké jsou sankce pro kapitolu č. 355 za takové opomenutí,
 3. v případě, že to povinností nebylo, z čeho takové tvrzení vychází a ve kterém zákoně má takové tvrzení oporu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím prosím o zaslání následujících informací k dotacím poskytnutým Autoklubu České republiky (IČ: 00550264):

1) Podklady na základě kterých byly dotace poskytovány (např. vykázaný počet členů, atp.).
2) Částky poskytnutých dotací za jednotlivé roky i za jednotlivá odvětví činnosti (automobilová rally, plochá dráha, ...).
3) Jak byla kontrolována správnost a oprávněnost žádostí o dotace ze strany ministerstva (např. kontrola skutečného počtu členů, atp.).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Zajímá mne, od kdy má v Ostravě od Vás povoleno umístit a provozovat video loterijní terminály, na kterých adresách, a to společnost 3E PROJEKT a.s., IČ 25389092.

V rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. (dál Zákon). Proto žádám následující informaci:

 1. jak označenými rozhodnutími, povoleními, či jinými písemnostmi (dál Povolení), jste kdy povolili společnosti 3E PROJEKT a.s., IČ 25389092, na kterých místech (adresách) v Ostravě, provozovat kolik výherních přístrojů (video loterijních terminálů), a
 2. poskytnout informace, obsažené ve Vašem posledním Povolení, zaslaném tomuto subjektu, a to poskytnutím stejnopisu (kopie) Povolení, kterou postačí mi zaslat elektronicky.
 3. Táži se zda jste zasílali stejnopisy Povolení některému z orgánů zdejší místní samosprávy, třeba ostravskému magistrátu, či kterému jinému samosprávnému orgánu?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám vás o informace, související se spory, vedenými u OS Praha-východ, jednací číslo *6 C 85/2000* (předchozí číslo 6 C 261/98) a *6 C 32/2001*. Jde o spory, které se týkají areálu bývalé cihelny v Nehvizdkách, LV 587, k.ú. Nehvizdy, a její zneplatněné privatizace.

 • Kolik již ministerstvo a jeho právní předchůdce FNM v souvislosti s těmito spory a areálem vynaložilo peněz?
 • Prosím o vyčíslení nejen za právní zastupování, ale i veškeré další sumy - například na posudky, údržbu areálu, sanační/demoliční práce atd. Prosím rozepsat dle jednotlivých kategorií.
 • Jaké ještě související spory (týkající se uvedeného areálu) ministerstvo vede či vedlo a kolik tyto spory (včetně souvisejících nákladů - tedy právní zastoupení, posudky, případně plnění z rozsudku atd.) stály? Například sanační práce bývalého průmyslového objektu cihelny v Nehvízdkách na LV č.357 či znalecký posudek, který oceňoval náklady na demolici dané budovy (znalecký posudek A-Consult č. 35/2009, vypracovaný pro MF).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících fotokopií dokumentů (nejlépe v pdf formátu):

 • žádost České republiky z roku 2009 směřující k zavedení přenesené daňové povinnosti (DPH) na pohonné hmoty (benzin a naftu) k Evropské komisi
 • odpověď Evropské komise se zamítavým stanoviskem vč. zdůvodnění

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1. Na základě vyrozumění, které jsme obdrželi na naše dotazy k financování již provedených studií v rámci projektu „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál lokalita Za Mlékárnou“ nás MěÚ Bruntál odkazuje na Ministerstvo financí ČR.

Žádáme vás o sdělení, z jakých prostředků byly financovány všechny již zpracované studie a dále jednotlivé, konkrétní částky, které byly, případně ještě budou za zpracované studie a podklady pro územní rozhodnutí vyplaceny. Máme tedy na mysli například studii rozptylovou, hlukovou, dopravní a s nimi spojené firmy např. BKB Metal a.s., Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s.r.o., LINEPLAN s.r.o., UDI MORAVA s.r.o.

2. Kde lze dohledat informace o všech výběrových řízeních, které vyplynuly ze zadání veřejných zakázek pro zpracování dokumentace k DÚR v rámci projektu „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál lokalita Za Mlékárnou“? Konkrétně potom náležitosti spojené s dopravní, hlukovou a rozptylovou studií. ( link – odkaz)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o poskytnutí informací, jakým konkrétním způsobem investovalo Ministerstvo financí ČR peníze, j ež byly původně uložené u České národní banky a které jsou nyní staženy a investovány na peněžním trhu. Jedná se o vklady státu u ČNB, které od počátku vlády Bohuslava Sobotky klesly o 92 procent, tedy o 36 miliard korun.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracíme se na vás v souvislosti s přípravou publikace o interiérech děčínského zámku. Podle našich informací by se některé z nich mohly nacházet v majetku ministerstva financí.

Předměty z děčínského zámku byly ve 30. letech 20. století převezeny na zámek Jílové u Děčína (tehdy u Podmokel), kde byly v roce 1945 zkonfiskovány. Podle rozhodnutí Národní kulturní komise bylo roku 194 celkem 7 obrazů svěřeno ministerstvu financí (viz příloha).

Na základě zákona 106/1999 vás žádáme o sdělení, zda se tyto obrazy stále nacházejí v majetku ministerstva financí, kde jsou v současnosti umístěny a zda je možné si je prohlédnout či získat jejich fotografie.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám podle zákona 106/1999 o poskytnutí informace jaké jsou v současnosti povinnosti a možnosti loterijních a sázkových společností z hlediska poskytování dotací sportovním klubům a neziskovým organizacím. Podle jaké novely zákona se to v současné době řídí a zda-li je připravována novela loterijního zákona kvůli současným problémům s financováním sportovních organizací a legislativním problémům s EU v oblasti internetového sázení. (podle §175a zákona 141/1961). Podle §6 trvám na přímém poskytnutí informace.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na Ministerstvo financí byl dne 24.2.2014 doručen dopis se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel se domáhá poskytnutí informací, které se týkají vydaných rozhodnutí, resp. zahájenýoch řízení o povolení pro provoz VHP na území města Frýdlant n. Ostravicí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon"), Vás žádám o poskytnutí informací, které se týkají tohoto pozemku:

 • p.č. 137/1, k.ú. Malá Strana

Na tomto pozemku se nachází plakátovací zařízení, jejichž fotodokumentace tvoří přílohu této žádosti. V této souvislosti pak žádám o poskytnutí informací, zda:

 • Je výše uvedené plakátovací zařízení ve vlastnictví Ministerstva financí ČR?
 • Pokud není vlastníkem výše uvedeného plakátovacího zařízení Ministerstvo financí, kdo je jejich vlastníkem?
 • Je pro umístění výše uvedeného plakátovacího zařízení uzavřena nájemní smlouva na dotčený pozemek? Pokud ano, tak od kdy do kdy? Jaká je výše nájemného? Jaké jsou výpovědní podmínky? Dále žádám o její kompletní kopii včetně všech příloh a dodatků.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o zpřístupnění následujících informaci:

 • v jaké výši a v jakém rozdělení pro jednotlivá ministerstva byly rozděleny prostředky na odstranění povodňových škod za povodeň 06/2013, případně zda byly přímo prostředky přiděleny i dalším subjektům (jakým a v jaké výši)

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

1. Přehled všech (nezrušených) nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek (tedy vyjma zakázek malého rozsahu), které Ministerstvo financí ČR (pouze samotné ministerstvo, nikoli příspěvkové organizace) vypsalo v období od 10. července 2013 do 29. ledna 2014 (včetně).

V rámci tohoto přehledu si dovoluji požádat u každé vypsané zakázky konkrétně o sdělení:

 • kdy byla zakázka vypsána
 • názvu veřejné zakázky
 • předpokládané/odhadované hodnoty bez DPH
 • druhu řízení (tedy zda otevřené, omezené, vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce/výzvy k účasti v soutěži apod.).

2. Pokud ve stanoveném období došlo k zadání některé z výše specifikovaných veřejných zakázek, dovoluji si požádat rovněž o doplnění:

 • komu byla zakázka zadána (tedy kdo je vítězných uchazečem), včetně jeho nabídkové ceny bez DPH
 • jaké další subjekty podaly nabídku (tedy kdo byli neúspěšní uchazeči), včetně jejich nabídkových cen bez DPH
 • data zadání zakázky.

3. Rovněž si dovoluji požádat o sdělení, kolik (nezrušených) nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek (tedy vyjma zakázek malého rozsahu) ministerstvo (pouze samotné ministerstvo, nikoli příspěvkové organizace) vypsalo v období od 1. července 2012 do 9. července 2013 (včetně) a jaká byla jejich celková hodnota (bez DPH).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ustanoveními § 13 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"), tímto Žadatel uplatňuje vůči Ministerstvu, jako povinnému subjektu dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, právo na poskytnutí informací vztahujících se k jeho působnosti, konkrétně žádá Ministerstvo o poskytnutí následující informace:

Jaké výše dosáhly dosavadní výdaje ministra financí, Ing. Jana Fischera CSc, uskutečněné prostřednictvím služební platební karty Ministerstva financí po dobu výkonu funkce ministra, tj. ode dne 10. července 2013?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ustanoveními § 13 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"), tímto Žadatel uplatňuje vůči Ministerstvu, jako povinnému subjektu dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, právo na poskytnutí informací vztahujících se k jeho působnosti, konkrétně žádá Ministerstvo o poskytnutí následující informace:

Jaké výše dosáhly výdaje ministra financí, Ing. Miroslava Kalouska., uskutečněné prostřednictvím služební platební karty Ministerstva financí po dobu výkonu funkce ministra, tj. ode dne 13. července 2010 do 10. července 2013?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, si vás dovoluji pro účely mé diplomové práce požádat o poskytnutí následujících informací:

 • zda má vaše organizace zavedený etický kodex a případně též vytvořena pravidla pro posuzování střetu zájmů
 • pokud ano, dovoluji si vás požádat o sdělení, v jaké formě jsou tyto dokumenty přístupné zaměstnancům, zda (a v jaké formě) jsou přístupné i široké veřejnosti
 • pro jakou skupinu zaměstnanců jsou etický kodex a pravidla pro posuzování střetu zájmů závazná, kdo je zodpovědný za revizi etického kodexu a pravidel pro posuzování střetu zájmů
 • zda jsou zaměstnanci průběžně proškolování
 • zda jste řešili porušení povinností stanovených těmito předpisy - pokud ano, ráda bych vás
 • požádala o velmi stručný anonymizovaný popis včetně přijatých opatření.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o seznam technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu povolených MF za celou Českou republiku. A to ve formátu číslo povolení, obec, ulice, typ činnosti, provozovatel, povoleno do. Protože jste mi v minulé odpovědi napsali, že ministerstvo financí nearchivuje databázi a že má data pouze aktuálního charakteru, žádám tedy o data aktuální ke dni, kdy se vyřizuje tato žádost. Data ke 31. 12. 2013 jsem obdržela v minulé žádosti a děkuji za ně. Protože řada povolení končila ke 31. 12. 2013, žádám nyní o data novější, tedy kterákoli k datu pozdějšímu než dnešnímu (15. ledna 2014).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na internetu se dočítám, že do r. 1992(3) existoval důchodový účet jako samostatný mimo státní rozpočet. Až v tomto roce se stal součástí státního rozpočtu a tedy se stal pouze jeho podúčtem a ne účtem samostatným. V zákonem stanovené lhůtě 15 dnů žádám o poskytnutí následujících informací

1) zakládá se tato skutečnost na pravdě a pokud ano kdy k této změně postavení důchodového účtu došlo?
2) jaká byl stav finančních prostředků na tomto účtu v okamžiku této změny - resp. před toto změnou, resp. o kolik se státní rozpočet touto změnou "obohatil"?
3) jaký byl stav na důchodovém podúčtu k 31.12.2013?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás prosíme o zveřejnění či alespoň poskytnutí následujících informací:
a) část XI. a XII. výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (FIN 2-04U), dané přílohou č. 3 vyhl. č. 449/2009 Sb.
b) část XI. a XII. Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12M) dané přílohou č. 4 vyhl. č. 449/2009 Sb.

Požadované části byly do výkazu přiřazeny novelizací 22/2007 Sb., tzn. prosíme údaje:

 • za roky 2007-2013, vždy ke konci kalendářního roku,
 • za všechny organizace, jež mají tento výkaz vyplňovat,
 • ve strojově zpracovatelném a strukturovaném formátu (např. XML jako ostatní data ÚFIS)
 • ve formě elektronicky zaslaného datového souboru, případně zapsané na standardním datovém nosiči (CD, DVD, flashdisk).

Dovoluji si upozornit, že námi požadovaná data měla být zveřejněna na webových stránkách Ministerstva financí ČR, a to ve smyslu §20(3) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v aktuálním znění.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám povinný subjekt Ministerstvo financí České republiky o poskytnutí níže uvedené informace zaznamenané na listině ve formě kopie orignálu: Informace: dokument s názvem „Analýza německé právní úpravy obsazování funkcí ve státních podnicích nebo státem ovládaných podnicích" ze dne 11.7.2013 vypracovaná pro Ministerstvo financíČeské republiky spol. Noerr s.r.o.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informace

A) o počtech a finančních objemech případů porušení rozpočtové kázně zjištěných v rámci řídících kontrol prováděných kontrolními orgány vašeho ministerstva u vašeho ministerstva, coby organizační složky státu, oznámených správci daně v roce 2012,

B) o počtech a finančních objemech platebních výměrů vydaných správcem daně (v členění na odvody za porušení rozpočtové kázně a penále), pokud jde o případy porušení rozpočtové kázně oznámené správci daně v roce 2012,

C) o počtech a finančních objemech případů porušení rozpočtové kázně, oznámených správci daně v roce 2012, u nichž došlo k prominutí odvodu, případně penále, ze strany Generálního finančního ředitelství (ať již zcela nebo z části),

D) o tom, zda vaše ministerstvo řeší neprominuté odvody za porušení rozpočtové kázně a související penále jako škodu na majetku státu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle ustanovení § 13 zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informace, zda rozhodnutí č.j. MF-60247/2013/34 ze dne 4.9.2013, rozhodnutí č.j. MF-60262/2013/34 ze dne 10.9.2013, nabylo právní moci. V případě, že předmětná rozhodnutí nenabyla právní moci, žádám o sdělení dalšího postupu ze strany Ministerstva financí a určení časového horizontu, do kdy budou interaktivní videoloterní terminály zrušeny.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. se táži, podporu na jaké akce, v rámci jaké výzvy, pod jakým č.j., v jaké finanční výši kdy získala Dalkia Česká republika a.s., IČ 45193410, z evropských fondů. Předpokládám, že Vaše ministerstvo má souhrnné informace o příjemcích podpor z evropských fondů.

Pokud takové informace snad souhrnně nemáte, který státní orgán je souhrnně má, či má alespoň informace o akcích, zlepšujících životní prostředí, a vztahujících se k teplárenství a elektroenertice?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona 171/2012 Sb, resp. jím novelizovaného zákona 218/2000 Sb, zveřejňuje MF informace poskytnuté podle § 18a na svých webových stránkách.

Tyto informace jsem při nejlepší vůli nebyl schopen na stránkách MF nalézt, ptám se proto, kde přesně jsou zveřejňovány.