Novinky

2013

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o poskytnutí následujících informací dle 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • aktuální celkový počet povolených interaktivních videoloterních terminálů na území města Bohumín
 • aktuální celkový počet provozovaných interaktivních videoloterních terminálů na území města Bohumín

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o seznam technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu povolených MF za celou Českou republiku – stav ke dni 31. 10. 2013 a 30.11. 2013. A to ve formátu číslo povolení, obec, ulice, typ činnosti, provozovatel, povoleno do.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám vás tímto o poskytnutí informací o plánovaných investičních projektech a investicích Ministerstva financí ČR a organizací, které jsou jím řízeny, bez ohledu na jejich finanční pokrytí v rozpočtu na rok 2014 a ve střednědobém horizontu do roku 2020, a jsou v objemu nad 25 mil Kč, zejména:

 • investice do nových objektů
 • investice do rekonstrukcí a dostaveb stávajících objektů
 • investice do nových technologií
 • investice do nového vybavení

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Pokud se budu zabývat důvodem rozhodnutí nejvyššího soudu, nebyla soudem zrušena povinnost uhradit vymáhanou částku oprávněnému. To je na tom státní pokladna tak špatně, že nehradí své závazky, když na druhou stranu rozdává příspěvky, aniž ví kam. Tím požaduji v souladu se zákonem 106/1999 Sb. přehled mezinárodních organizací, kam jsou zasílány členské příspěvky s výší příspěvku a doplnění významu pro stát.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

S ohledem na vyhlášku č. 315/1999 Sb. se chci informovat, zda platí oznamovací povinnost finančnímu úřadu i na tento způsob podpory prodeje:

Zákazník po nákupu zboží nebo služby za obvyklou prodejní cenu dostane od obchodníka možnost se dobrovolně zúčastnit jednoduché hry, jejímž výsledkem je odměnění zákazníka jednou z odměn, např. sleva ve výši 10% nebo káva zdarma aj. Zákazník vždy získá nějakou odměnu ze seznamu odměn a to náhodným výběrem odměny. Nákup zboží je podmínkou účasti, přičemž zákazník neplatí další poplatky za možnost hrát o ceny. V celém procesu však chybí náhodný výběr výherce, protože zákazník se nezúčastňuje hry, která by byla společná pro více účastníků (a kde by se předem definované odměny rozdělovaly mezi více , ale ne všechny účastníky), ale jen "svojí" hry (nezávislé na ostatních nakupujících), kde vždy dochází k (náhodnému) výběru konkrétní odměny a která pro něj končí přijetím odměny. Další zákazník hraje další hru o tytéž odměny.

Domnívám se, že se nejedná o loterii, spotřebitelskou loterii či ani jiný typ akcí, které podléhají regulaci a oznámení úřadu a to s ohledem na § 1 loterijního zákona.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik žádostí o informace ze spisů o správních řízeních Ministerstvo financí ČR podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2013 přijalo (do října 2013, případně v roce 2012),
 2. Kolik žádostí o informace ze spisů o správních řízeních MF ČR podle zákona o svobodném přístupu k informacím v roce 2013 (do října 2013, případně v roce 2012) odmítlo, respektive odepřelo poskytnout informace s odkazem na právní úpravu nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu (§ 38 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů),
 3. Jakou metodikou se MF ČR řídí, případně jak postupuje, v případě žádosti o informace ze spisů o správních řízeních probíhajících a správních řízeních ukončených.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jaké ustanovení zákona, popř. jaká konkrétní právní norma, či právní předpis brání tomu, aby Ministerstvo financí jako správní orgán rozhodlo o zrušení pravomocných rozhodnutí o povolení provozování videoloterijních terminálů, popř. jiných technických zařízení, která jím byla povolena před vyhlášením Nálezu ÚS ve Sbírce zákonů, v místech která jsou v rozporu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy, neboť od vyhlášení Nálezu ÚS uplynulo již více jak 6 měsíců
 2. V kolika případech na území hlavního města Prahy došlo v období od 03.04.2013 do současné doby ze strany Ministerstva financí k pravomocnému rozhodnutí o zrušení povolení k provozování videoloterijních terminálů či podobných zařízení v souvislosti s důvodyvyplývajícími z Nálezu ÚS.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracíme se na Vás ohledně casina, které se nachází na Václavském náměstí 48. Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracíme s dotazem, kdy byla udělena licence o provozování casina a kdo je provozovatelem tohoto casina. Dále bychom se Vás chtěli zeptat, zda se jedná o casino či hernu a z jakého důvodu jste povolili casino na Praze, když se jich na Praze 1 nachází desítky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • 1. Jaké právní služby a v jakém rozsahu si Ministerstvo financí ČR objednalo od advokátky JUDr. Barbory Šnáblové, IČ 71466941, s místem podnikání Na Betonce 205, 250 75 Káraný, v letech 2007 až 2013 (prosím o uvedení informace zvlášť za každý jednotlivý rok).
 • 2. Jakou částku zaplatilo Ministerstvo financí ČR advokátce JUDr. Barboře Šnáblové, IČ 71466941, za právní služby poskytnuté Ministerstvu financí ČR v letech 2007 až 2013 (prosím o uvedení informace zvlášť za každý jednotlivý rok).
 • 3. Poskytnutí kopií smluv uzavřených mezi advokátkou JUDr. Barborou Šnáblovou, IČ 71466941 a Ministerstvem financí ČR a faktur vystavených advokátkou JUDr. Barborou Šnáblovou, IČ 71466941 k proplacení Ministerstvu financí ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rádi požádali o následující informace:

 • Ekologické smlouvy
  - počet uzavřených ekologických smluv
  - celková cena garancí ve všech uzavřených ekologických smlouvách
  - počet k 30.9.2013 ukončených ekologických smluv
  - celková cena garancí vázaných na již ukončené ekologické smlouvy
  - celkové náklady na odstranění ekologických zátěží v rámci ukončených ekologických smluv
 • Revitalizace krajiny narušené těžební činností
  - počet uzavřených smluv v jednotlivých krajích
  - celková cena všech uzavřených smluv v jednotlivých krajích
  - počet ukončených zakázek k 30.9.2013
  - celková cena ukončených zakázek na revitalizaci k 30.9.2013

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prosíme o uvedení seznamu všech uzavřených zakázek malého rozsahu za období 2008 - 2013 v kompetenci Vašeho úřadu, a to v oblasti ekonomického, finančního, personálního a právního poradenství (např. zpracování dokumentů jako jsou odborné analýzy, studie, stanoviska, znalecké posudky, předpisy apod.).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si Vás požádat podle zákona 106/1999 o následující informaci, jejíž poskytnutí je v gesci odboru 34 (Státní dozor nad loteriemi a sázkovými hrami) MFČR: U jakých adres heren, casin a míst se zvláštním provozním režimem probíhá v současnosti řízení o zrušení povolení k provozování zařízení na těchto adresách umístěných kvůli rozporům vydaných povolení s místními obecně závaznými vyhláškami? Pokud není možné poskytnout konkrétní adresy, postačuje alespoň poskytnutí počtu míst v jednotlivých městech a obcích v ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Táži se, jaké povinnosti převzal při privatizaci státního majetku jeho soukromý nabyvatel, v tomto případě kdysi Nová Huť Klementa Gottwalda Ostrava Kunčice, nyní Arcelor Mittal a.s., IČ zřejmě 45193258. Proto v rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o právu na informace žádám poskytnout informace, obsažené v takové písemnosti o převodu majetku, a to formou poskytnutí kopie takové písemnosti.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na Ministerstvo financí bylo dne 5. října 2013 doručeno podání týkající se žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel se domáhá informace, kolik žádostí od roku 2004 bylo podáno územními samosprávnými celky o udělení souhlasu s vydáním komunálních dluhopisů a v kolika případech nebyl souhlas udělen.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na Ministerstvo financí bylo dne 4. října 2013 doručeno podání se žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se informací, zda Ministerstvo financí České republiky eviduje jakékoli žádosti o poskytnutí dotace, subvence či jiné formy finanční podpory jak z finančních prostředků ČR, tak i EU či jiných veřejných zdrojů, popř. vede nebo vedlo Ministerstvo financí České republiky jakékoli řízení o poskytnutí dotací, subvencí či jiné formy finanční podpory jak z finančních prostředků ČR, tak i EU či jiných veřejných zdrojů s občanským sdružením TJ TATRAN RAKO Rakovník, a to i když bylo takové řízení zamítnuto, odmítnuto, zastaveno nebo návrh na jeho zahájení byl vzat zpět.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací o auditech, které proběhly u ROP pro Střední Čechy, a jehož výsledkem byly:

 1. Výsledná zpráva Systémového auditu ROP pro Střední Čechy;
 2. Výsledná zpráva Vzorkového auditu ROP pro Střední Čechy;
 3. Výsledná zpráva auditu veřejných zakázek administrovaných společností ML Compet, a.s., tedy o ty audity a informace, které byly dle vyjádření AO ze dne 6.9.2013 obsaženém v rozhodnutí č.j. 82623/2013/52 podepsaném Ing. Václav Štraserem ředitelem odboru 52, „zaslány Evropské komisi formou odpovědi na varovný dopis“. Ohledně výzvy k upřesnění žádosti tak odkazujeme plně na rozhodnutí Ministerstva financí ČR Auditní orgán Ministerstva financí č.j. 82623/2013/52 podepsané Ing. Václav Štraserem ředitelem odboru 52, kde se AO k těmto auditům vyjadřuje. Pro jistotu navíc uvádíme, že se jedná o audity zmiňované v tiskové zprávě Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy ze dne 30.4.2013, kterou přikládáme v příloze tohoto upřesnění žádosti.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podle informací, které uveřejnila Česká inspekce životního prostředí, v roce 2011 požádala společnost Karlovarské silnice, a.s. Ministerstvo financí o uzavření smlouvy na úhradu nákladů spojených s likvidací starých ekologických zátěží. Tímto si Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

 • zda již byla uvedená smlouva uzavřena, a v případě, že již byla uvedená smlouva uzavřena, také žádám o zaslání kopie této smlouvy, pokud smlouva ještě nebyla uzavřena, pak žádám o zaslání kopie podané žádosti o její uzavření.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o sdělení, na jakém právním základě byly vaším ministerstvem v letech 2008 a 2009 uděleny souhlasy (č.j. 425/34475/2007/113/Pu a č.j. 425/35530/2009/92/Bu) s převodem pozemků pare. č. 1746/79 a 1746/87 pod dálnicí E55 v úseku Cínovecká, Praha 8 z vlastnictví Státního statku hl. m. Prahy na hl. m. Prahu, ke kterým posléze došlo smlouvami č. INO/23/02/005398/2008 a INO/23/02/006977/2009. Zejména žádám o informaci, z jakého důvodu došlo v uvedeném případě k převodu na hl. m. Prahu a ne na stát, pokud podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je vlastníkem dálnic a silnic I. třídy ex lege stát. Převodem dotčených pozemků na hl. m. Prahu není dodržena jednota vlastnictví pozemku a komunikace. V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o sdělení, zda existuje interní instrukce či zavedená praxe, která by upravovala výše uvedený postup (tj. převod pozemku pod komunikacemi dle § 9 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb. na hl. m. Prahu).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Chtěl bych Vás požádat o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádám Vás o zaslání seznamu jmen obcí s vyšší mírou rizika hospodaření (tj. obcí, které k 31. 12. 2012 nabývaly kritických hodnot ukazatele SIMU). Jedná se o seznam obcí získaný na základě výsledků monitoringu hospodaření obcí za rok 2012 viz webový odkaz: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací o privatizaci a převodech Slatinných lázní Toušeň od roku 1991. Zejména mne zajímají dokumenty, týkající se zrušení výběrového řízení při privatizaci, a následný převod práva hospodaření na Nemocnici Na Bulovce. Dokumenty můžete zaslat elektronicky, v jakémkoli čitelném formátu, případně pomocí odkazu na web.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o tyto informace:

 • Seznam subjektů, jimž byly od začátku roku 2009 prominuty daňové povinnosti (včetně prominutí příslušenství k dani), případně uděleny daňové výjimky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu informačního zákona č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace:

Dovoluji si Vás oslovit a požádat o odpovědi na několik otázek na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Zároveň si dovoluji upozornit na ustanovení § 9 odst. 2 téhož zákona, které stanovuje, že na tyto údaje se nevztahuje ustanovení o ochraně obchodního tajemství.

 1. Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS)?
 2. Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
 3. Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH?
 4. Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů?

  Které to jsou?
 5. Od 01. 08. 2013 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete, (nebo jste již realizovali) o navýšení ceny za služby SBS?
 6. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb ze strany SBS? ano požadujeme zlepšení kvality nejsme spokojeni

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací (dokumentů):

 1. Etapovou zprávu za rok 2012, vypracovanou společností GEOSAN GROUP a.s., týkající se projektu "Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v prostoru staré amalgámové elektrolýzy v areálu společnosti SPOLANA a.s.", jehož zhotovitelem je společnost GEOSAN GROUP a.s.
 2. Zprávu pro 37. KD, vypracovanou společností GEOSAN GROUP a.s., týkající se projektu "Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v prostoru staré amalgámové elektrolýzy v areálu společnosti SPOLANA a.s.", jehož zhotovitelem je společnost GEOSAN GROUP a.s.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací (dokumentů):

 1. Jaký je celkový rozpočet projektu "Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v prostoru staré amalgámové elektrolýzy v areálu společnosti SPOLANA a.s.", jehož zhotovitelem je společnost GEOSAN GROUP a.s.
 2. Kolik finančních prostředků již bylo k dnešnímu dni na uvedeném projektu proinvestováno.
 3. Zda došlo k navýšení rozpočtu u uvedeného projektu oproti původní realizační smlouvě a pokud ano, o jakou částku.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) se na Vás, tj. na Ministerstvo financí jako na povinnou osobu ve smyslu ust. § 2 Zákona obracím s žádostí o poskytnutí následujících informací:

 1. Objasnění a předložení veškerých podkladů pro legislativní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalšíchzákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony, jehož obsahem je i prodloužení tzv. solárního odvodu od 1. 1. 2014 ve výši 10 %, zejména pak materiál zpracovaný společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., popř. jinou společností náležející do skupiny PricewaterhouseCoopers, když podle prohlášení zaměstnanců Ministerstva průmyslu a obchodu, např. pana náměstka ministra Ing. Pavla Šolce na jednání Výboru pro životního prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaného dne 13. srpna 2013 má Ministerstvo financí takový materiál k dispozici.

Výše uvedené závěry, že Ministerstvo financí disponuje podklady pro prodloužení tzv. solárního odvodu po 1. 1. 2014, resp. že zaměstnanci Ministerstva financí výši tzv. solárního odvodu spočítali, vyplývá i z četných prohlášení zaměstnance Ministerstva financí pana Radka Šnábla, např. Mladá Fronta Dnes dne 16. 8. 2013 a dne 17. 8. 2013, portál www.idnes.cz.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Státní fond životního prostředí informoval několik adresátů, že na základě pokynu Ministerstva financí v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Brně (rozsudek 62 Af61/2012-108 ze dne 6. 6. 2013) Státní fond životního prostředí ČR pozastavil administraci projektů, u kterých byl použit elektronický systém losování při omezení počtu uchazečů o veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. U daných projektů nejsou schvalovány faktury a je pozastaveno financování z prostředků EU, státního rozpočtu ČR a Státního fondu životního prostředí ČR. O dalších krocích budou žadatelé a příjemci
podpory neprodleně informováni, jakmile Ministerstvo životního prostředí, resp. Ministerstvo financí stanoví další postup.

S ohledem na skutečnost, že Ministerstvo financí je v systému poskytování dotací prostřednictvím Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí kontrolním a auditním orgánem, a k výše specifikovaným krokům došlo právě na základě pokynu Ministerstva financí, obracíme se na Vás s následující žádosti o poskytnutí informací.

V návaznosti na výše uvedené a v souladu s § 2 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádáme o poskytnutí informací, a to konkrétně o poskytnutí:

 • seznamu projektů a žadatelů / příjemců podpory, u nichž Státní fond životního prostředí ČR pozastavil od 6. 6. 2013 do dnešního dne administraci projektů, u kterých byl použit elektronický systém losování při omezení počtu uchazečů o veřejnou zakázku dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s odkazem na pokyn Ministerstva financí v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Brně (rozsudek 62 Af61/2012-108 ze dne 6. 6. 2013).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz ke schválení dotace městu Roztoky na dostavbu Základní školy v Roztokách. Starosta města Roztoky Jan Jakob (TOP 09) nechal v místním časopise ODRAZ počátkem července 2013 zveřejnit článek (viz příloha žádosti), v němž uvádí, že on osobně v průběhu měsíce června 2013 získal pro město Roztoky na Ministerstvu financí ČR dotaci na dostavbu Základní školy v Roztokách, a to ve výši přesahující 49 mil. Kč.

V témže článku zároveň vyjadřuje obavu, aby naše město díky politickým turbulencím o schváleno u dotaci nepřišlo. Není mi jasné, jak by město Roztoky mohlo o již schválenou dotaci přijít. Domnívám se, že byla-li skutečně taková dotace městu Roztoky schválena, není přeci možné, aby mu po změně ministra byla zase odebrána.

Vzhledem k tomu, že jsme na zastupitelstvu města Roztoky, ani z výstupů zjednání rady města a finančního výboru zastupitelstva nebyli dosud seznámeni s tím, že starosta sám iniciativně a kdy o takovou dotaci MF ČR požádal a nemáme ani informaci z Odboru financí MÚ o tom, že taková dotace byla městu Roztoky dokonce již schválena, vás žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. Kdy a pod jakým číslem jednacím Ministerstvo financí ČR obdrželo žádost města Roztoky o schválení dotace na dostavbu Základní školy v Roztokách.
 2. V jaké konkrétní výši bylo o dotaci požádáno a v jaké konkrétní výši a kdy byla Ministerstvem financí tato dotace schválena.
 3. Kdy (měsíc,rok) tuto dotaci město Roztoky obdrží.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žádám o text analýzy finanční náročnosti zveřejňování smluv na Internetu podle zákona z dílny Jana Farského (http://www.janfarsky.cz/aktuality/179_Farsky-Posledni-prekazka-keschvaleni-Registru-smluv-padla/), kterou si vyžádal ústavně právní výbor poslanecké sněmovny.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na Ministerstvo financí bylo dne 31. července 2013 doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Objasnění a předložení veškerých podkladů pro legislativní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony, jehož obsahem je také prodloužení tzv. solárního odvodu od 1. 1. 2014 ve výši 10 %, a to v elektronické podobě ve formátu excel s tím, že soubor bude odemčený tak, aby byly identifikovatelné všechny parametry výpočtu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Jedná se mi o tyto informace:

 1. za které osoby hradí stát odvody na veřejné zdravotní pojištění, prostřednictví státního rozpočtu České republiky
 2. jakou částku Česká republika odvedla jednotlivým zdravotním pojišťovnám za osoby které jsou státními pojištěnci, od 01. 01. 2001 do dne podání žádosti,
 3. může podat povinný subjekt informaci o konkrétní osobě, za kterou hradil odvody na veřejné zdravotní pojištění a případně i o období za které tak činil
 4. hradí stát odvody na veřejné zdravotní pojištění za osoby, které mají přiznánu invaliditu pro I., II stupeň, dle zákona o důchodovém pojištění

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 13.5.2013 jsem podal Podnět podle zákona č. 500/2004 Sb., § 42 ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje – odboru kontroly, který Podnět dne 20.5.2013 postoupil Ministerstvu vnitra ČR, které vykonává dozor a kontrolu nad výkonem samostatné působnosti. Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly samostatné správy mě informovalo dne 6.6.2013 pod č. j. MV – 64438-2/ODK-2013 o postoupení podnětu v části přezkoumání dodržení § 38 zákona o obcích ze strany města Sokolov Ministerstvu financí k přijetí případných opatření v jeho působnosti. Požaduji informaci, jaké opatření přijalo Ministerstvo financí v souvislosti s postoupením mého podnětu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s působností ministerstva financí podle ust. § 47b odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke Státnímu statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, IČ 00016918, (dále jen „SSJ"), žádám o: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Jak vyplývá z usnesení vlády ČR č. 535 ze dne 3.7.2013, vzala vláda ČR na vědomí a vyslovila souhlas s navýšením základního kapitálu společnosti Explosia a.s., a to úpisem nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 250 mil. Kč. Současně bylo uloženo Ministerstvu financí, aby v souladu s tímto usnesením provedlo rozpočtové opatření ve výši 250 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „záměr“).

Dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) musí být Evropská komise o záměrech poskytnout veřejnou podporu včas informována. Dle § 4 odst. 2 zák. č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory (dále jen „zák. o veřejné podpoře“), je poskytovatel povinen vyžádat si předchozí stanovisko koordinačního orgánu, v daném případě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, k podáním učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu.

Vzhledem k tomu, že z dostupných zdrojů není zřejmé, zda Ministerstvo financí, jako poskytovatel veřejné podpory, splnilo své výše vymezené povinnosti, obracím se tímto ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) na Ministerstvo financí ČR jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 InfZ s žádostí o poskytnutí níže vymezených informací: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím) Vás žádám o poskytnutí informace o tom, kolik přezkumných řízení zákonnosti opatření obecné povahy podle § 174/3 zákona č. 500/2004 Sb. bylo u Ministerstva financí zahájeno v období od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2013? Současně prosím o sdělení, v kolika případech bylo návrhu na přezkum vyhověno z důvodu nezákonnosti daného opatření obecné povahy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dovolte, abych touto cestou podal žádost o informace v režimu zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s následujícími dotazy:

 1. Existuje v organizační struktuře Ministerstva financí útvar, který by se zabýval výkonem kontroly nad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ve smyslu § 7a zákona č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky?
 2. Je-li odpověď na předchozí otázku kladná, jaký je jeho název, kdo stojí v jeho čele a jaký je na tuto osobu kontakt?
 3. Je-li odpověď na otázku v bodu 1 záporná, jakým způsobem je pravomoc dle uvedeného § 7a zákona č. 551/1991 Sb. vykonávána a jak je tento výkon zajišťován po administrativní stránce?
 4. Jakým způsobem se podílí na výkonu předmětné pravomoci Ministerstvo zdravotnictví? Jaký je právní rámec výkonu předmětné pravomoci, včetně podzákonných právních předpisů?

Pokud není možné na některou z výše uvedených otázek poskytnout, prosím o odpověď na otázky, na které odpovědět lze.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 – Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího výběru uchazečů o uvedenou pracovní pozici. V reakci na toto oznámení jsem odeslal email paní Jiřině Kohoutové z Personálního a platového oddělení MF, ve kterém jsem zaprvé vyjádřil názor, že ve státní instituci se má veškeré konání řídit veřejným zájmem, což by se mělo projevovat i v přísně objektivním postupu při výběru zaměstnanců. Dále jsem paní Kohoutové sdělil, že s ohledem na skutečnost, že mé znalosti bezvýhradně splňují požadavky, které byly MF stanoveny, přičemž značně přesahuji také formální požadavky na vzdělání a praxi, bych velice přivítal, kdybych získal alespoň základní zpětnou vazbu o tom, z jakého důvodu jsem nebyl zařazen do užšího výběru uchazečů. Uvedl jsem, že cílem mého dotazu je zjistit, jak bych mohl napříště získat možnost prezentovat a prokázat MF, že mé reálné znalosti a manažerské schopnosti dosahují mimořádné úrovně; o tuto možnost stojím zejména v případě, kdy jednoznačně a v mimořádné míře splňuji ta kritéria, která lze přímo posoudit z písemné přihlášky. V neposlední řadě bych se rovněž rád vyhnul přihlašování se na výběrová řízení, jejichž výsledek je předurčen.

Na výše uvedenou žádost mi paní Kohoutová odpověděla dne 3.7.2013. V odpovědi uvedla, že na pozici vedoucího oddělení 1703 se přihlásil velký počet uchazečů (17x) a že výběr nejvhodnějšího uchazeče byl zcela v kompetenci vedení odboru 17 – Kontrola, rovněž tak rozhodnutí o tom, který z uchazečů nejvíce splňuje požadavky na nabízenou pracovní pozici. Dále uvedla, že ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si Vás požádat o sdělení všech řízení u správních soudů ukončených v roce 2011, která byla vedena proti zdejšímu ministerstvu ve věci poskytování informací ministerstvem podle InfZ nebo ve věci vyřizování opravných prostředků ministerstvem podle InfZ (jak žaloby nečinnostní tak žaloby proti rozhodnutí). Dále pak žádám o sdělení všech nákladů ministerstva v těchto soudních řízeních. Prosím o sdělení alespoň v rozsahu: č.j. ministerstva, datum zahájení řízení(žádosti o InfZ), datum rozhodnutí ministerstva (poskytnutí informace), sp.zn. a označení správního soudu, datum rozhodnutí správního soudu, náklady soudního řízení, datum+url zveřejnění rozsudku ministerstvem, datum+url zveřejnění nákladů ministerstvem.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si Vás požádat o zaslání kopie rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. MF-116969/2012/10, kopie následné žaloby u správního soudu sp.zn. 6A 180/2012 Městského soudu v Praze a kopie vyjádření ministerstva k dané žalobě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Nezávislá odborová organizace Ústavu pro studium totalitních režimů žádá o poskytnutí dokumentů

 1. kopii struktury rozpočtových výdajů a financování tak, jak byla odeslaná vedením Ústavu pro studium totalitních režimů v žádosti o změnu rozpočtového opatření na Ministerstvo financí ČR dle informací dne 17.5.2013.
 2. kopie žádostí Ústavu pro studium totalitních režimů, ohledně přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly 355, které byly zaslány v době od 17.5.2013 do 4.7.2013 Ministerstvu financí ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 17 Listiny práv a svobod si Vás dovoluji požádat o odpovědi na níže položené otázky. Podkladem pro tyto otázky byl text, který koluje po internetu. Veřejnost uvítá Vaše odpovědi vzhledem k závažnému obsahu, kde jistě nehraje žádnou roli zda je autor skutečný či fiktivní: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám úplný seznam všech žádostí, vyřízených kladně i záporně, které městská část Prahy 9 podala k čerpání finančních, či jiných a všech , prostředků z Fondů Evropské Unie. Zároveň žádám adresu těch agencí EU , které tyto fondy poskytly. EU nedovoluje tázat se na věk a tudíž používat datum narození kvůli možné diskriminaci.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám tímto Ministerstvo financí České republiky jako povinný subjekt ve smyslu právě citovaného zákona, o poskytnutí následujících informací:

 1. Úplný obsah pokynu či obdobného aktu ministra financí ing. Miroslava Kalouska, včetně všech případných příloh, na základě kterého došlo dne 2. května 2013 na letišti Václava Havla v Praze k přistavení cisterny před letadlo, ve kterém se měl nacházet pan Alexej Torubarov, občan Ruské federace.
 2. Výčet právních předpisů či případně podzákonných norem, na základě kterých ministr financí ing. Miroslav Kalousek pokyn či obdobný akt vydal.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o poskytnutí počtu loterií a jiných podobných her, povolených na území Statutárního města Jihlavy ministerstvem financí dle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k datu 31. května 2013.

Důvodem této žádosti je přehled o počtu povolených loterií a jiných podobných her dle § 50 odst. 3 zákona a dalším důvodem je, že Zastupitelstvo města Jihlavy zvažuje vydání nové Obecně závazné vyhlášky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací:

Ministerstvo financí stanovilo v příloze č. 1 k výměru Ministerstva financí č. 01/2013 maximální cenu za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah při provozování drážní dopravy (dále jen „vnitrostátní železniční dopravní cesta") pro dopravce po dráze celostátní.

Podle stanoviska SŽDC nejsou součástí nákladů na provozování vnitrostátní železniční dopravní cesty tyto náklady:

 • na obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení při úkonech přístavby zásilek z kolejí dráhy celostátní do místa odevzdávky zátěže v kolejích vlečky, umístěných na drážním pozemku v žst. (tzv. přípojový provoz), prováděných dopravcem po dráze celostátní.
 • na provozní kontroly a údržbu součástí zabezpečovacích zařízení celostátní dráhy instalovaných historicky v kolejišti vleček.

SŽDC z tohoto důvodu vymáhá náhradu těchto nákladů po provozovatelích vleček. Vzhledem k tomuto postupu SŽDC žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Vycházelo Ministerstvo financí při stanovení maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty pro rok 2013 z údajů o nákladech státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC")?
 2. Provedlo Ministerstvo financí kontrolu, zda byly náklady SŽDC vyčísleny v souladu s vyhláškou č. 501/2005 Sb.?
 3. Vede SŽDC oddělenou evidenci nákladů na obsluhu zab. zařízení zaměstnancem SŽDC při úkonech přípojového provozu (viz výše) prováděného dopravcem po dráze celostátní a nákladů na zákonné kontroly a provozní údržbu součástí zabezpečovacích zařízení celostátní dráhy instalovaných v kolejišti vleček?
 4. Byly náklady vynaložené SŽDC na úkony dle dotazu č.3 odečteny od celkových nákladů SŽDC na provozování vnitrostátní železniční dopravní cesty před stanovením maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty?
 5. Jaká byla celková suma nákladů SŽDC na obsluhu, provozní kontroly a údržbu součástí zabezpečovacích zařízení celostátní dráhy instalovaných v kolejišti všech vleček v rámci České republiky v roce 2011 a 2012?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o:

 • zaslání Kolektivních smluv za období od 1. 1. 2010 do dnešního dne, které byly sjednány mezi Ministerstvem financí, jako zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci, které zastupuje příslušný výbor základní odborové organizace
 • sdělení počtu kmenových občanských zaměstnanců, zaměstnaných na Ministerstvu financí ke dni: 31. 12. 2010, 31. 12. 2011, 31. 12. 2012,
 • sdělení, zda Kolektivní smlouvy sjednané v období od 1. 1. 2010 do dnešního dne u složek, u kterých jste zřizovatelem, či jsou ve vaší podřízenosti, připomínkujete a případně schvalujete.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si Vás požádat o sdělení všech řízení u správních soudů ukončených v roce 2013, která byla vedena proti zdejšímu ministerstvu ve věci poskytování informací ministerstvem podle InfZ nebo ve věci vyřizování opravných prostředků ministerstvem podle InfZ (jak žaloby nečinnostní tak žaloby proti rozhodnutí). Dále pak žádám o sdělení všech nákladů ministerstva v těchto soudních řízeních.

Prosím o sdělení alespoň v rozsahu: č.j. ministerstva, sp.zn. a označení správního soudu, datum rozhodnutí správního soudu, náklady soudního řízení.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) žádáme o poskytnutí následujících informací podle § 8b ve spojení s § 9 odst. 2 Zákona týkajících se Vašeho úřadu coby povinného subjektu (dále jen „Instituce“):

 1. Jaký elektronický právní informační systém (systém pro vyhledávání právních předpisů, judikatury, literatury apod.), či jaké elektronické právní informační systémy, je-li jich více, Instituce využívá?
 2. Kolik uživatelských licencí výše uvedeného systému (popřípadě jednotlivých systémů, využívá-li Instituce více druhů takových systémů) Instituce zakoupila? V případě, že Instituce pořizuje takový systém i pro jí založené právnické osoby (popřípadě osoby, v nichž má Instituce účast) nebo jí zřízené popřípadě řízené organizační složky či státní příspěvkové organizace, prosíme o rozčlenění informace podle předchozí věty také podle takových složek, organizací či osob.
 3. Kolik uživatelů má přístup do těchto právních informačních systémů a kolik jich je odhadem reálně využívá?
 4. Kdo je dodavatelem výše uvedených právních informačních systémů, resp. licencí, a kdy byly s těmito dodavateli uzavřeny příslušné smlouvy? V případě, že k navyšování počtu licencí od jednotlivých dodavatelů docházelo postupně, prosíme též o poskytnutí údaje o rozsahu a roku jednotlivých navýšení. Prosíme též o informaci o způsobu výběru tohoto dodavatele, či těchto dodavatelů, je-li jich více (např. druh zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.).
 5. Pokud Instituce využívá časově omezené licence či aktualizace, prosíme o informaci, na jak dlouhou dobu, resp. do kdy, jsou zajištěny stávající licence či aktualizace podle sjednaných smluv.
 6. Jaká byla ročně Institucí vynakládána částka (bez DPH) v posledních 3 letech za jednotlivé právní informační systémy (a jednotlivou licenci) včetně jejich aktualizací?
 7. Zvažuje Instituce obnovení licencí, resp. smlouvy, na aktualizaci či změnu (nebo doplnění nového) elektronického právního informačního systému? Pokud ano, kdy lze tento krok očekávat?
 8. Který odbor či jiná organizační součást Instituce rozhoduje o pořizování a správě elektronických právních informačních systémů?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jsou součástí Vaší organizace rozkladové komise jako zvláštní poradní orgány pro účely řízení o rozkladu podle § 152 zákona č. 500/2000 Sb., správního řádu a jaké to jsou (kolik jich je)?
 2. Jsou v rámci Vaší činnosti zřizovány rozkladové komise ad hoc pro jednotlivé rozkladové řízení?
 3. Jaká je organizace rozkladových komisí, tzn. kolik mají členů, zda a jak se vnitřně člení (senáty, kolegia apod.)?
 4. Kolikrát v roce 2012 se uskutečnilo zasedání těchto rozkladových komisí? Kolik zasedání se uskutečnilo v roce 2011, 2010, 2009, 2008 a 2007?
 5. Jaký byl počet rozkladových řízení projednávaných těmito komisemi v roce 2012? Jaký byl počet těchto řízení v roce 2011, 2010, 2009, 2008 a 2007?
 6. V kolika případech v roce 2012 rozhodl ministr/vedoucí úřadu stejným způsobem, jaký mu doporučila svým návrhem rozkladová komise a v kolika případech rozhodl odlišným způsobem? Jaký byl poměr těchto rozhodnutí v roce 2011, 2010, 2009, 2008 a 2007?
 7. V kolika případech v roce 2012 byla proti rozhodnutí ministra/vedoucího úřadu učiněnému v rozkladovém řízení podána žaloba k soudu? Jak tomu bylo v roce 2011, 2010, 2009, 2008 a 2007?
 8. V kolika případech bylo na základě žalob, podaných v roce 2012 proti rozhodnutím ministra/vedoucího úřadu učiněným v rozkladovém řízení, soudem zrušeno rozhodnutí ministra/vedoucího úřadu. Kolik těchto žalob bylo soudem zamítnuto a kolik odmítnuto a v kolika případech bylo řízení zastaveno a v kolika případech bylo soudem o těchto žalobách rozhodnuto jinak? Uvedené údaje žádám poskytnout i v souvislosti s žalobami proti rozhodnutím ministra/vedoucího úřadu učiněným v rozkladovém řízení, které byly soudu podány v roce 2011, 2010, 2009, 2008 a 2007. ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás o zaslání těchto dokumentů:

 1. přehled seminářů nebo podobných setkání, která se konala v období 05/2012 až 04/2013 a jejichž tématem byla (případně mimo jiné) příprava novely zákona 311/2006 Sb. o pohonných hmotách
 2. seznamy všech osob (to jest institucí, organizací, firem, sdružení, nebo fyzických osob), které byly na jednotlivé semináře pozvány a které se jich pak skutečně zúčastnily. Požadavek budeme považovat také za splněný, pokud nám místo požadovaných seznamů zvaných a přítomných zašlete kopie prezenčních listin z těchto jednání
 3. vyznačení osob, které zastupovaly „malé a střední distributory“ na těchto seminářích, je-li to možné
 4. vyznačení osob (pokud to nebude ze seznamu pozvaných nebo prezenční listiny zřejmé), které zastupovaly „Unii malých a středních distributorů“, nebude-li to ze seznamů nebo prezenčních listin zřejmé ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České republiky. Zároveň žádám o seznam těch kasin (=adres), které mají oprávnění k živé hře, ale tuto živou hru ve skutečnosti neprovozují. Pokud má provozovna oprávnění k živé hře, ale tuto živou hru ve skutečnosti v provozovně nerealizuje, hrozí takové provozovně odebrání tohoto oprávnění? Dále žádám o seznam všech provozoven, které provozují loterie, sázkové hry a jiné druhy hazardu v režimu herny na území České republiky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Chtěl bych požádat o informaci, jakou částku obdržely následující obce:

 • město Vsetín
 • město Opava
 • město Valašské Meziříčí
 • město Kroměříž
 • město Uherské Hradiště
 • město Zlín
 • město Rožnov pod Radhoštěm
 • obec Moravice (okres Opava)

 

za rok 2012 jako příjem z provozu loterií a obdobných her. Prosím o rozepsání částek podle jednotlivých typů odvodů, tedy kolik z částky je za technická zařízení, kolik za ostatní typy hazardu a kolik za správní poplatky, tedy ve struktuře, ve které byly zveřejněny odhady příjmů obcí...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ) vás žádám o poskytnutí těchto informací:

 • a) přehled všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2013.
 • b) elektronickou podobu prvních deseti smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. duben 2013, které nejsou pracovní smlouvu nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce. ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si tímto dovoluji požádat o sdělení, zda došlo v minulých letech k upolatnění restitučních nároků vztahujících se k následujícím nemovitostem:

 • budova č.p. 555 na parcele č. 666, způsob využití: bydlení;
 • parcela č. 666, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území;
 • pozemek parc. č. 667, zahrada, památkově chráněné území, zemědělský půdní fond,

vše zapsláno v katastru nemovitostí vedením u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 894, pro katastrální území Vršovice, obec Praha.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si Vás požádat o sdělení všech neukončených řízení u správních soudů, která jsou vedena proti zdejšímu ministerstvu ve věci poskytování informací ministerstvem podle InfZ nebo ve věci vyřizování opravných prostředků ministerstvem podle InfZ (jak žaloby nečinnostní tak žaloby proti rozhodnutí). Prosím o sdělení alespoň v rozsahu: č.j. ministerstva, sp.zn. a označení správního soudu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podáním ze dne 22. dubna jsme požádali o informace ve věci financování Rady pro veřejný dohled nad auditem, IČ: 720 38 080 /dále jen rada/. Na naši žádost reagovalo ministerstvo úkonem ze dne 30. 4. 2013. Ve svém sdělení uvádí pouze výši neinvestičních prostředků, které byly radě poskytnuty. Prosíme o sdělení zda byly radě poskytnuty finanční prostředky na pořízení investic; v případě, že ano prosíme uvést o jaké investice se jednalo. Dále prosíme o poskytnutí informace, zda probíhá kontrola oprávněnosti a správnosti vynakládání finančních prostředků radou. V případě, že kontrola probíhá, kdo ji provádí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím pěkně o poskytnutí informace

 • jaký je použit rozdělovací klíč k dělení příspěvku obcím a městům z výnosů při provozování sázkových her?

Prosím pěkně o strukturovanou informaci,

 • jaké rozvrhové prostředky (přístroje či zařízení), jakých provozovatelů a na jaké adrese v Karlových Varech jsou zahrnuty, případně jaké ne. Domnívám se, že tento výčet by měl být komplexní informací o provozovaných zařízeních v Karlových Varech.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o informaci (MF níže uvedené údaje vede v elektronické podobě) – sdělení současného počtu:

 • Počet provozovatelů casin § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb.
 • Povolených casin
 • Počet měst, kde jsou povolena casina
 • Povolených stolů s živou hrou
 • Povolených VHP v casinech
 • Počet provozovatelů se složenou jistotou 50.mil
 • Počet povolených VLT
 • Počet povolených LTZ
 • Počet EMR
 • Počet provozovatelů kursových sázek (z toho on-line)
 • Počet terminálů na kurzové sázení

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. bych vás rád tímto požádal o zaslání následujícího materiálů:

 • závěrečná zpráva likvidátora Ing.Jiřího Kunta ve věci likvidace Bytového podniku Prahy 1
 • Dále bych rád požádal o smlouvu mezi právním subjektem, který Ing.Jiřího Kunta na likvidaci Bytového podniku Prahy 1 najal, a výše zmíněným likvidátorem. Nemá-li Ministerstvo financí jakožto dohlížející orgán smlouvu k dispozici, rád bych požádal o informaci, kdo s Ing.Jiřím Kuntem smlouvu podepsal a koho o ní mám požádat.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. bych Vás rád požádal o následující informace:

 1.  Kopie smluv, které Váš úřad / Vaše společnost uzavřel/a na služby v oblasti marketingu, reklamy a PR, a to za období od 1.1.2010 do současnosti;
 2. Kopie faktur, které byly za služby v oblasti marketingu, reklamy a PR proplaceny, a to za období od 1.1.2010 do současnosti.

Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě na uvedenou emailovou adresu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Pozadujeme podle zakona 106/99:

 1. predat veskerou korespondenci k projektu I/52, a to vcetne veskere korespondence k setreni Evropske komise v procesu PILOT (vcetne dokumentu dokladajiciho ukonceni procesu PILOT pro I/52), veskere korespondence ke stazeni zadosti o dotaci a ke vsem ucetnim operacim v ramci poskytnuti teto dotace a v ramci vraceni jiz proplacenych castek, a to od prvniho predlozeni projektu z urovne RSD, resp. zpracovatele zadosti o tuto mnoha set milionovou dotaci a milairdovy projekt.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o poskytnutí následujících doplňujících informací k nákladům na ostatní služby a ostatní náklady z činnosi, které v roce 2012 dosáhly účet (518) 5 901 mil.Kč, (549 SÚ) 112 047 mil.Kč.

Specifikace 5-ti nejvýznamnějších služeb, které byly v předmětné kategorii v roce 2012 realizovány, a to ve smyslu největšího objemu nákladů spojených s danou službou. Specifikací se pro účely této žádosti rozumí název příslušné veřejné zakázky, na jejímž základě byla služba poskytována, název a IČ dodavatele a celková předpokládaná hodnota zakázky za celou dobu
trvání příslušné smlouvy.

Závěrem prosím o informaci, zda Ministerstvo financí využívalo v roce 2012 při odměňování zaměstnanců institut cílových odměn ve smyslu § 134a Zákoníku práce.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň) každého zaměstnance, který provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek zajišťujících pořizování, technické zhodnocení, opravy, udržování, pronájem a provoz ministerstva; kontroluje výslednou realizaci zakázek podle smluvních ujednání před jejich úhradou či zajišťuje centrální zadávání veřejných zakázek v rámci působnosti odboru, včetně použití system elektronických tržišť , a to jejich anonymizovanou kopií. Současně žádám o podání informace o obsahu předpisu, který stanovuje oprávnění k podpisování písemností jménem Ministerstva, včetně oddělení ekonomického (např. podpisový řád), a to jeho naskenovanou kopií.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě výše uvedeného zákona žádáme o poskytnutí těchto informací:

 • jaká výše peněžních prostředků byla poskytnuta za rok 2012 Radě pro veřejný dohled nad auditem, IČ: 720 38 080, sídlo:Praha 2 - Nové Město, z veřejných zdrojů,
 • na jaké účely byly tyto prostředky poskytnuty a v jaké výši.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení (rulety, kostky, triplexy atd.) povolilo MF v období ke dni tohoto podání na celém území ČR? Poskytněte mi prosím seznam provozoven ve formátu – město/obec, provozovatel, typ hazardní hry a počet těchto zařízení (VHP, IVT, EMR, VTZ atd.), adresa povolení, číslo jednací (ne nutně v tomto pořadí).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podle informací, které uveřejnila Česká inspekce životního prostředí (v roce 2011 požádala společnost Karlovarské silnice, a.s. Ministerstvo financí o uzavření smlouvy na úhradu nákladů spojených s likvidací starých ekologických zátěží. Tímto si Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

 • zda již byla uvedená smlouva uzavřena,
 • a v případě, že již byla uvedená smlouva uzavřena, také žádám o zaslání kopie této smlouvy (kopii postačí zaslat v elektronické podobě na tento email).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podáváme tímto ve smyslu ustanovení § 14 zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí této informace: Jaké loterie a jiné podobné hry ve smyslu zákona č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, jsou na území města Český Krumlov ministerstvem financí dosud pravomocně povoleny, na jakých místech, kým a od kdy jsou zde provozovány a o jaký druh zařízení jde.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovoluji Vás požádat o Údaje, zda je Vaším úřadem (orgánem) vypsáno nebo bude vypsáno výběrové řízení nebo veřejná zakázka na služby týkajících se poskytování právních služeb či právní pomoci, včetně údajů o podmínkách k přihlášení se k tomuto výběrovému řízení nebo veřejné zakázce.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.c o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obrací na Ministerstvo financí České republiky (dále jen „povinný subjekt") a žádá o poskytnutí informací týkajících se finančních plnění, která byla v letech 2005 až 2013poskytnuta obecně prospěšné společnosti Transparency International - Česká republika, o.p.s.,IČO: 272 15 814, se sídlem Praha 8, Chlumčanského 5/497, PSČ: 180 00 (dále jen „TIC).Žadatel konkrétně žádá o poskytnutí následujících informací.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb

Naše obec Jedovnice (nyní Městys Jedovnice; http://www.jedovnice.cz/ ) obdržela dotaci (rozhodnutí z r.2005) na opravu a odbahnění rybníka Olšovec ve výši cca 24 mil.Kč z národního programu SFŽP. Projekt byl ukončen v 05/2008. Tato dotace není zaznamenána v centrálním registru dotací (IS CEDR III). Kde se stala chyba (u koho)? Na koho se mám jako občan obrátit s touto informací, aby začal konat a došlo k zápisu přidělené a vyplacené dotace do IS CEDR III?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik kusů IVT ke dni 1.3. 2013 pravomocně povolilo Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo) k provozování v obci Tatce, PSČ 268 01.
 2. Ohledně každého z výše uvedených kusů IVT žádám o sdělení informací uvedených v jednotlivých sloupcích následující tabulky, přičemž informace o částkách ve sloupcích E,F,G uveďte v českých korunách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik kusů 1lVT ke dni 1.3. 2013 pravomocně povolilo Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo) k provozování v obci Jindřichov, PSČ 793 83.
 2. Ohledně každého z výše uvedených kusů IVT žádám o sdělení informací uvedených v jednotlivých sloupcích následující tabulky, přičemž informace o částkách ve sloupcích E,F,G uveďte v českých korunách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ministerstvo financí na svých stránkách zveřejňuje data o podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, kde je obsažena informace o počtu zaměstanců v obcích.

Tímto Vás žádám o poskytnutí informací o počtu zaměstanců v jednotlivých Základních sídelních jednotkách či v katastrálních územích (v případě měst v městských částech).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik kusů 1lVT ke dni 1.3. 2013 pravomocně povolilo Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo) k provozování v obci Hrádek, PSČ 739 97.
 2. Ohledně každého z výše uvedených kusů IVT žádám o sdělení informací uvedených v jednotlivých sloupcích následující tabulky, přičemž informace o částkách ve sloupcích E,F,G uveďte v českých korunách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Je Ministerstvo financí České republiky odvolacím orgánem, při rozhodování o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace povinným subjektem a to Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČ 448 48 943, Sídlo: Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00.
 2. Rozhodovalo Ministerstvo financí České republiky, od účinnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o stížnosti či odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace povinným subjektem a to Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČ 448 48 943, Sídlo: Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik kusů 1lVT ke dni 1.3. 2013 pravomocně povolilo Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo) k provozování v obci Klecany PSČ 250 67.
 2. Ohledně každého z výše uvedených kusů IVT žádám o sdělení informací uvedených v jednotlivých sloupcích následující tabulky, přičemž informace o částkách ve sloupcích E,F,G uveďte v českých korunách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik kusů 1lVT ke dni 1.3. 2013 pravomocně povolilo Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo) k provozování v obci Dobříš, PSČ 263 01
 2. Ohledně každého z výše uvedených kusů IVT žádám o sdělení informací uvedených v jednotlivých sloupcích následující tabulky, přičemž informace o částkách ve sloupcích E,F,G uveďte v českých korunách

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik kusů IVT ke dni 1.3. 2013 pravomocně povolilo Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo) k provozování v obci Tachlovice, PSČ 252 17
 2. Ohledně každého z výše uvedených kusů IVT žádám o sdělení informací uvedených v jednotlivých sloupcích následující tabulky, přičemž informace o částkách ve sloupcích E,F,G uveďte v českých korunách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o informace,

 • a.kolik již MF ČR zaplatilo na základě smlouvy,
 • b.a konkrétně za co (pokud tato činnost zahrnovala poradenství při vyřizování konkrétních žádostí o informace, prosím i o uvedení těchto konkrétních žádostí).

A to za období od začátku platnosti této smlouvy do konce února 2013.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

Prosím s odvoláním na zákon 106/1999 o informaci, kde (na jakých adresách) a v jakém počtu (na každé jednotlivé adrese) jsou umístěny ve městě Kyjově, PSČ 697 01, výherní loterijní terminály (VLT) a jiná technická herní zařízení (JTHZ) povolovaná Ministerstvem financí na základě zákona 202/1990 Sb. v platném znění.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o poskytnutí informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty Ministerstva financí, a to k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti). Informace prosím poskytněte za roky 2010 až 2012 v milionech korun, a to do přiložené tabulky viz. příloha 2.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obracíme se na Vás jako na povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím").

Na základě veřejně dostupných informací jsme zjistili, že mezi Českou republikou, reprezentovanou Ministerstvem financí, a společností Travel Service, a.s., IČ 256 63 135, se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ 160 08, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5332 („Travel Service"), mělo dojít k uzavření dohody, na základě které došlo.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o poskytnutí informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty Ministerstva financí, a to k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti). Informace prosím poskytněte za roky 2010 až 2012 v milionech korun, a to do přiložené tabulky viz. příloha 2.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdvořile se na Vás obracím se žádostí o sdělení formy o korekcích, která jsou ze strany Evropské komise uplatňovány ve vztahům k Regionálním radám v ČR, tedy o anonymizovanou formu takové korekce, popř. o sdělení, kdo korekci vydal, komu je určena a o sdělení jejího textu bez údajů, které jsou citlivými či jinak chráněnými.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Stejně jako dne 4. 2. 2012 bych Vás chtěl požádat na základě zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací o výherních zařízeních provozovaných na území hlavního města Prahy. Vámi poskytnuté informace hodlám využít pro svoji diplomovou práci. Konkrétně se mně jedná o údaje (za Prahu).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádáme o poskytnutí následujících informací ohledně správních řízení o zrušení/odebrání povolení pro VLT a podobné loterie, které byly v létě 2012 zahájeny s provozovateli v Brně, a to z důvodu, že v minulosti uvedli provozovatelé v čestném prohlášení klamné informace týkající se toho, že nepožadují povolení do sousedství škol, nemocnic atp. (viz tehdy platný § 17, odst. 11, loterního zákona).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Teprve nedávno jsem získal dokumentaci o prodeji činžovního domu s pozemkem, který můj zemřelý otec Emil Schinzel, nar.1907, spolu se svým bratrem Josefem Schinzelem, nar.1909 prodali v roce 1966 ve Vídni. Jedná se o činžovní dům s pozemkem ve Vídni XIV, Breitenser Strasse 19. Činžovní dům je třípatrový rohový s 19 byty, třemi obchody a dílnou. Dům byl postaven v roce 1907 a do doby prodeje i do dnešních dnů byl pravidelně a svědomitě udržován a za války nebyl poškozen. S ohledem na jeho polohu v širším centru Vídně a jeho stav se mi jeví částka, 25.000,- švýcarských franků, kterou obdržel můj otec za idealní polovinu naprosto nepřiměřená. Dům byl po celou dobu pojištěn a v době prodeje nebyly na něm žádné dluhy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena a.celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o sdělení následujících informací, které se týkají dopravního napojení přes ulice Sadová a ČSA v Bruntále k nové lokalitě určené pro výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitě „Za Mlékárnou v Bruntále".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu?
 2. Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)?
 3. Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem (kompletní seznam)?
 4. Rozpočet vašeho subjektu

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na Ministerstvo financí bylo dne 7. února 2013 doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelka se domáhá informace, zda její zaměstnavatel ZŠ Hať nebo zřizovatel zaměstnavatele poskytl Ministerstvu financí její mzdový list, daňový list nebo jiné doklady od roku 2005, které potřebuje pro úřední jednání k soudu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. vás žádám o odpovědi týkající se zvažovaných změn v oblasti daní z příjmů od roku 2014. Ministerstvo financí dosud do vlády nepodalo konkrétní návrh na posunutí účinnosti takzvané daňové reformy z roku 2015 na rok 2014 (zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Jsem studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity, a při psaní mé diplomové práce na téma Institut Státní pokladny v ČR jsem narazila na odkaz na publikaci Státní pokladna v České republice vydanou Ministerstvem financí v roce 2007.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ministerstvo financí uzavřelo s Deloitte Advisory s.r.o. dne 9. 7. 2010 Smlouvu o poskytování auditních, školících a souvisejících právních služeb při zajišťování činností v kompetenci Auditního orgánu. Outsourcing výkonu auditů na základě předmětné smlouvy a veřejné zakázky se jeví jako problematické a nestandardní.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění žádám o informace, obsažené ve smlouvě zřejmě z roku 2004 o prodeji akcií OKD a.s. (vlastněných do té doby státem), společnosti Karbon INVEST a v jejích případných dodatcích (změnách), kterou uzavíralo Vaše Ministerstvo financí. Informaci žádám poskytnout formou poskytnutí textu takové smlouvy, a jejích případných dodatků.