Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Služby veřejnosti
  • Veřejná zakázka
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Poskytnutí stanoviska povinného subjektu, jež bylo vydáno podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k ekonomickému a finančnímu posouzení předmětu veřejné zakázky na kontrolní systém pro zamezení podvodů při vyplácení sociálních dávek “Zlepšení adresnosti a účelovosti vyplácení dávek z pojistných i nepojistných systémů”, na jejichž výplatu má vliv činnost LPS (dále jen „veřejná zakázka“), jejíž zadání v jednacím řízení bez uveřejnění zahájila dne 21. října 2011 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (dále jen „zadavatel“).
 
Pro úplnost žadatel uvádí, že existenci stanoviska povinného subjektu, jehož poskytnutí je předmětem této žádosti, výslovně zmiňuje zadavatel veřejné zakázky v rozhodnutí ze dne 31. května 2012 o námitkách žadatele podaných proti způsobu zadání veřejné zakázky.

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 4. června 2012  Vaši žádost, kterou  podáváte   ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se poskytnutí stanoviska povinného subjektu, jež bylo vydáno podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), k ekonomickému a finančnímu posouzení předmětu veřejné zakázky "Zlepšení adresnosti a účelovosti vyplácení dávek z pojistných i nepojistných systémů, na jejichž výplatu má vliv činnost LPS". K tomu Vám sděluji následující:

Stanovisko Ministerstva financí k předmětné veřejné zakázce bylo odesláno ministru práce a sociálních věcí dne 23. května 2012 formou dopisu pana ministra financí pod  č.j. MF-35356/2012/14-141 ze dne 22. května 2012. Toto stanovisko však nebylo vydáno podle § 156  zákona  č.  137/2006 Sb., o  veřejných  zakázkách,  ve  znění pozdějších předpisů,  neboť zákonem č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., bylo změněno mj. i znění  tohoto paragrafu. S účinností od 1. dubna 2012 z něj bylo v celém rozsahu vypuštěno příslušné ustanovení o "předchozím stanovisku Ministerstva financí".

Doporučované

Nejčtenější