Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Existuje dokument, popisující a/nebo závazně stanovující proces výběru a jmenování osob do řídících a kontrolních orgánů státních podniků (tj. ředitelů a dozorčí rady), včetně stanovení odborných kritérií, které musí osoby splnit, aby mohly být jmenovány do těchto orgánů?

Odpověď:

Ministerstvu financí není známo, že by existoval dokument závazně stanovující proces výběru a jmenování osob do řídích a kontrolních orgánů státních podniků (tj. ředitelů a dozorčí rady), včetně stanovení odborných kritérií, které musí osoby splnit, aby mohly být jmenovány do těchto orgánů

Dotaz:

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 1, existuje, žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu, včetně všech jeho příloh.

Odpověď:

Dokument nepředkládáme, viz odpověď na otázku č. 1.

Dotaz:

Existuje dokument, popisující a/nebo závazně stanovující proces hodnocení výkonu osob, jmenovaných do řídících a kontrolních orgánů státních podniků (tj. ředitelů a dozorčí rady)?

Odpověď:

K uvedené problematice sdělujeme, že byl zpracován materiál „Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou častí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“. Vláda materiál projednala dne 22. února 2010 a přijala usnesení, které bylo vydáno pod č. 159.

Dotaz:

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 3, existuje, žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu, včetně všech jeho příloh.

Odpověď:

Kopii materiálu zasíláme v příloze.

Dotaz:

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 3, existuje, žádám o sdělení, kdo a v jakém časovém intervalu vyhodnocování výkonu osob, jmenovaných do řídících a kontrolních orgánů státních podniků (tj. ředitelů a dozorčí rady), provádí?

Odpověď:

Hodnocení dokumentu uvedeného v „otázce č. 3“ bude předkládat vládě  ministr financí ve spolupráci s členy vlády  každoročně do 31. října počínaje rokem 2010 (bod III. 2. usnesení vlády ČR  č. 159/2010).

Dotaz:

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 3, existuje, žádám o zaslání kopií dokumentů, které obsahují vyhodnocení výkonu ředitelů a dozorčí rady podniku Lesy České republiky, s.p., a to za poslední čtyři roky, kdy je toto vyhodnocování prováděno.

Odpověď:

Doporučujeme  Vám, abyste se obrátil v  dané záležitosti na Ministerstvo  zemědělství a Ministerstvo vnitra, tj. na zakladatele uvedených státních podniků.

Dotaz:

Pokud takový dokument, uvedený v otázce č. 3, existuje, žádám o zaslání kopií dokumentů, které obsahují vyhodnocení výkonu ředitelů a dozorčí rady podniku Česká pošta, s.p., a to za poslední čtyři roky, kdy je toto vyhodnocování prováděno.

Odpověď:

Vyhodnocení materiálu uvedeného v „otázce č. 3“ bylo odloženo (viz dopis). Předpokládám,  že vyhodnocení výkonu ředitelů  a dozorčí rady  podniku Česká pošta, s. p., za Vámi požadované roky bude mít k dispozici zakladatel, tj. Ministerstvo vnitra.   

Dotaz:

Existuje dokument (patrně metodika nebo doporučení), který by obecně stanovil zásady, cíle, metody a postupy řízení státních podniků příslušnými organizačními složkami? Pokud ano, žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu, včetně všech příloh.

Odpověď:

Ministerstvu financí není známo, že by existoval dokument (metodika nebo doporučení), který by obecně stanovil zásady, cíle, metody a postupy řízení státních podniků příslušnými organizačními složkami.

Dotaz:

Kontrolovalo či kontroluje Ministerstvo financí hospodaření se státním majetkem ve státním podniku Lesy České republiky, s.p., a to prostřednictvím kontroly příslušné organizační složky, kterou je v tomto případě Ministerstvo zemědělství? Pokud ano, žádám     o zaslání kopií výsledků těchto kontrol, a to za poslední čtyři roky.

Odpověď:

Ministerstvo financí nekontrolovalo hospodaření se státním majetkem ve státním podniku Lesy České republiky, s. p., prostřednictvím kontroly příslušné organizační složky v posledních  letech, resp. za poslední čtyři roky.

Doporučované

Nejčtenější