Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádám o poskytnutí informací ohledně přidělovaných dotací MF ČR pro občanská sdružení:

  1. Podle jakých zásad dochází k udělení dotace; patří k tomu také průkazné doklady o majetku, o přínosné činnosti, o počtu organizovaných členů?
  2. Jaké konkrétní důvody vedly MF ČR v roce 2006 k přidělení více než dvojnásobné dotace pro Konfederaci politických vězňů ČR (KPV ČR) na rok 2007, z dlouhodobě obvyklých 3 milionů Kč na 8 000 000 Kč?

Odpověď:

1) Podle jakých zásad dochází k udělení dotace občanským sdružením?

Financování nestátních neziskových organizací (mj. i občanských sdružení) se řídí Zásadami vlády pro poskytování neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (tvořícími přílohu k usnesení vlády ze dne 7. 2. 2001 č. 114). V souladu s těmito Zásadami dotace poskytuje ten ústřední orgán, do jehož působnosti předkládané projekty neziskových organizací věcně patří.

Ústřední orgány státní správy vypisují pro nestátní neziskové organizace programy na projekty veřejně prospěšného charakteru především formou výběrového dotačního řízení. V rámci výběrových řízení jsou výběrovou dotační komisí posuzovány jednotlivé žádosti neziskových organizací, které obsahují nejen popis projektu, který chtějí realizovat, ale též rozpočet projektu, údaje o počtu organizovaných členů, počtu placených pracovníků a o celkových příjmech a výdajích organizace v předcházejícím roce.
Ministerstvo financí není klasickým poskytovatelem dotací pro občanská sdružení. MF je správcem kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen VPS), která obsahuje i několik položek, týkajících se "dotací pro neziskové organizace". Tyto položky byly však zařazeny do kapitoly VPS na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu v rámci projednávání návrhu státního rozpočtu na příslušný rok. Takovým způsobem byly zařazeny do kapitoly VPS i dotace pro občanská sdružení - Konfederace politických vězňů, Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení bývalých politických vězňů či Masarykovo demokratické hnutí. Tyto organizace musí za účelem poskytnutí dotace předložit stejné podklady jako ve výše uvedeném odstavci.

2) Jaké konkrétní důvody vedly MF v roce 2006 k přidělení více než dvojnásobné dotace pro Konfederaci politických vězňů na rok 2007?

Zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2006 byla v kapitole Všeobecná pokladní správa schválena dotace pro KPV ve výši 8 000 tis. Kč. Dotace pro toto občanské sdružení byla navýšena oproti roku 2005 o 5 000 tis. Kč na základě pozměňovacích návrhů poslanců v průběhu projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2006.

Při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2006 vedli zástupci Konfederace politických vězňů (KPV) četná jednání s poslanci, vládními představiteli i úředníky Ministerstva financí ČR. Předmětem těchto jednání byla žádost sdružení o možném navýšení dotace z důvodů existenčních problémů - KPV (vlastně již od roku 2001) nebyla schopna dotačními prostředky pokrýt základní výdaje spojené se samotným účelem a existencí tohoto občanského sdružení, a to i přesto, že výdaje byly zredukovány na nejkrajnější mez. Schodek musel být pak hrazen z vlastního jmění. Důvodem žádosti bylo mimo jiné i opatření Ministerstva dopravy, jímž se členům KPV odebrali jízdní výhody ve všech dopravních prostředcích, dále pak zvýšení cen za nájemné, plyn, elektřinu a vodné, což při existujících sedmdesáti pobočkách KPV znamená značné zvýšení výdajů. Prostředky z navýšené dotace byly v roce 2006 použity zejména na překlenutí zvětšující se materiální propasti a na plnění úkolů a cílů, které si KPV předsevzala - zápas za očistu společnosti od komunismu, péče o nápravu zdravotního stavu členů KPV, politických vězňů komunistického režimu, poskytovat jim všestrannou pomoc při vyřizování jejich záležitostí, udržovat přes jejich vysoké stáří sociální sounáležitost s okolím i rodinou.

Poskytnuté dotace jsou každoročně řádně vyúčtovány, z poskytnutých podkladů je patrno, že finanční prostředky jsou využity účelně v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Na rok 2007 žádala KPV o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve stejné výši jako v roce 2006. S ohledem na finanční problémy tohoto občanského sdružení v minulých letech navrhlo Ministerstvo financí ponechat dotaci ve stejné výši jako v roce 2006, tj. ve výši 8 000 tis. Kč. Dotace pro KPV na rok 2007 byla schválena zákonem č. 622/2006 o státním rozpočtu na rok 2007.

Doporučované

Nejčtenější