Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

Obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí dále uvedených informací.

Fond dětí a mládeže v likvidaci měl ve své správě krom jiného nemovitosti v k.ú. Kníničky, obec Brno, a to budovu v části obce Kníničky, č.e. 802 na pozemku parc. č. 572/3, č.e. 808 na pozemku parc. č 572/2, č.e. 827 na pozemku parc. č. 572/4, č.e. 830 na pozemku parc. č. 572/5, č.e. 836 na pozemku parc.č. 572/6 a č.e. 837 na pozemku parc.č. 572/7, budovu bez č.p./č.e. v části obce Kníničky na pozemku parc.č. 1799 a dále pozemky parc.č. 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 572/7, 572/8 a 572/9. V souladu s článkem I. bod 5 písm. F ) zákona č. 364/2000 Sb., ve znění zákona č. 428/2003 Sb. a v souladu s usnesením vlády č. 98 z 28. 1. 2004 likvidátor Fondu dětí a mládeže nabídl výše uvedené nemovitosti k bezúplatnému převodu (III. třetí kolo výběrového řízení). Případní zájemci o převod těchto nemovitostí museli požádat písemně likvidátora o převod majetku ve lhůtě do 29. 2. 2004. O bezúplatném převodu by pak na základě návrhu vlády rozhodovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

V návaznosti na výše uvedené Vás žádám o sdělení:

 1. Zda nějaký subjekt požádal o bezúplatný převod výše uvedených nemovitostí v k.ú. Kníničky, obci Brno za podmínek dle článku I. bod 5 písm. f) zákona č. 364/2000 Sb., ve znění zákona č. 428/2003 Sb. a v souladu s usnesením vlády č. 98 z 28. 1. 2004 (dále jen "žádost"). Pokud nějaký subjekt požádal o bezúplatný převod, pak žádám o sdělení o jaký subjekt se jednalo.
 2. Zda případná žádost byla učiněna v zákonem stanovené lhůtě, tedy do 29. 2. 2004.
 3. Zda případná žádost splňovala veškeré náležitosti požadované usnesením vlády č. 98 ze dne 28. 1. 2004.
 4. Zda případná žádost byla vládou ČR předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s bezúplatným převodem na žadatele. Pokud nebyla předložena, proč?
 5. Zda případná žádost byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena. Pokud ne, proč?

Odpověď:

Soubor výše uvedených nemovitostí byl Fondem dětí a mládeže "v likvidaci" (dále jen "FDML") evidován pod ev. č. 7115. Pod tímto číslem byl předložen k projednání v "Komisi pro III. kolo výběrového řízení k bezúplatným převodům nemovitostí ze správy Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" na nové nabyvatele" (dále jen "Komise"). Složení a působnost Komise byla vymezena Statutem - Příloha č. 2 k usnesení vlády č. 98 ze dne 28. 1. 2004.

ad 1-2) Ve III. kole výběrového řízení na bezúplatné převody nemovitostí ze správy FDML požádaly o bezúplatný převod celkem tři subjekty:

 • Yacht club Bystrc Brno, Foltýnova 10, Brno 63500, IČ 69653577, žádost s prezenčním razítkem FDML ze dne 27. 2. 2004,
 • Sportovní klub kulturistiky Přerov - Předmostí, Hranická 156, Přerov - Předmostí 750 00, IČ 49558480, žádost s prezenčním razítkem FDML ze dne 1. 3. 2004,
 • Střední odborné učiliště tradičních řemesel, společnost s r. o., Střední 59, Brno 602 00, IČ 60729937, žádost s prezenčním razítkem FDML ze dne 24. 2. 2004.

ad 3) Komise svým usnesením č. 29/22.3.04. ze dne 22. 3. 2004 schválila vyřazení výše uvedených žadatelů z výběrového řízení pro nesplnění podmínek výběrového řízení.

ad 4) Dle Přílohy č. 2 k usnesení vlády ze dne 28. 1. 2004 č. 98 čl. 5, bod 3., Komise prostřednictvím FDML předložila vládě ve stanoveném termínu materiál nazvaný "Bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, v platném znění a usnesení vlády ČR č. 98 ze dne 28. 1. 2004". V souvislosti s tím, že Komise vyřadila z výběrového řízení na bezúplatné převody všechny tři výše uvedené žadatele, nebyli tito uvedeni v předmětném materiálu, ani zde nebyl uveden návrh na bezúplatný převod nemovitostí ev. č. 7115.

Vzhledem k tomu, že FDML nebyl příslušný samostatně předkládat vládě materiály k projednání, byl materiál "Bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, v platném znění a usnesení vlády ČR č. 98 ze dne 28. 1. 2004" předán Úřadem vlády Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které po uskutečněném vnějším připomínkovém řízení materiál předložilo vládě k projednání.

Z kopie materiálu předloženého vládě Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kterou má Ministerstvo financí k dispozici, vyplývá, že v materiálu nebyl uveden návrh na bezúplatný převod nemovitostí ev. č. 7115. Pouze v příloze č. 16 k části III/5 materiálu - "Celkový přehled bezúplatných převodů Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" - III. kolo výběrového řízení" - jsou nemovitosti ev. č. 7115 uvedeny s poznámkou "2" - Komise vyřadila.

Vláda usnesením č. 615 ze dne 16. 6. 2004 vyslovila souhlas pouze s bezúplatným převodem nemovitostí ve správě FDML uvedených v přílohách č. 1 - č. 11 k části III/1 a nesouhlas s bezúplatným převodem nemovitostí ve správě FDML uvedených v příloze č. 13 k části III/2 a v příloze č. 14 k části III/3.

ad 5) Ze sněmovního tisku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen "PS PČR") č. 734/2004 vyplývá, že ve vládním návrhu předloženém PS PČR podle zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebyly uvedeny žádosti výše uvedených žadatelů o bezúplatný převod nemovitosti ev. č. 7115. Podle usnesení PS PČR č. 1324 ze dne 2. 11. 2004 nebyl bezúplatný převod předmětných nemovitostí na žádného z žadatelů schválen.

Doporučované

Nejčtenější