Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rádi bychom Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím chtěli požádat o poskytnutí kompletní dokumentace ve věci, která je u vás vedena pod č.j..: MF - 33708/2017/4402-1. Dostala se k nám pouze část tohoto dokumentu, který řeší problematiku autorských práv ke svatováclavským dukátům. Samozřejmě citlivé osobní údaje žadatele nepotřebujeme, nevadí nám, pokud budou zabarvené, jedná se nám pouze o výsledky šetření Ministerstva.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle výše uvedeného zákona žádám o tyto informace:

 • kopii rozsudku sp. zn. 17C 84/2017 Obvodního soudu pro Prahu 1
 • kopii rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 29 Co 60/2018
 • kopii odmítnutí dovolání Nejvyšším soudem

ve věci odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou Luďku Maděrovi kvůli postupu Kancléře prezidenta republiky k jeho žádosti o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kde Ministerstvo financí bylo stranou žalovanou.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informací k cestě ministra financí do Libanonu ve dnech 16 - 18.3. 2023. (1) Jaký byl důvod této cesty? (2) S kým pan ministr jednal a s jakým výsledkem? (3) Kdo ho na cestě doprovázel? (4) Proč o této cestě neinformuje vláda, ministerstvo financi, pan Stanjura, česká ambasáda v Bejrútu a ani česká média? (5) Na čí pokyn o této cestě neinformují? (6) Jaké služby poskytovala česká ambasáda v Bejrútu? (7) Jaké byly náklady na ubytování a kdo je hradil? (8) Jaký byl způsob přepravy a kdo ho hradil? (9) Kdo další byl součástí delegace?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zodpovězení následujících otázek.

 1. Změna příjmů státního rozpočtu před zavedením, po zavedení a po zrušení elektronické evidence tržeb.
 2. Celková sumace veškerých dotací a subvencí přijatých Českou republikou od Evropské unie v jednotlivých letech od roku 2004.
 3. Součet veškerých výdajů ze státního rozpočtu poskytnutých Vysoké škole ekonomické v Praze v jednotlivých letech od roku 2004.
 4. Výdaje na platy zaměstnanců Ministerstva financí České republiky.
 5. Výdaje na platy českých politicky exponovaných osob.
 6. Proč nejsou vysokoškolské menzy dotovány stejně, nebo alespoň stejným poměrem jako základní a střední školy.
 7. Kompletní výčet konkrétních armádních položek nakoupených v letech 2021 a 2022. Konkrétně letadla, zbraně, děla atd. A od jakých dodavatelů.
 8. Výčet všech odeslaných zbraní a obranné techniky odeslané na Ukrajinu.
 9. Kompletní kalkulace výstavby tramvajového pásu Divoká Šárka v Praze (tzn. materiál, dodavatelé apod.).
 10. Je uvalena spotřební daň na netabákové výrobky určené ke kouření (alternativy cigaret, př. ELF BAR apod.), popřípadě jaká.
 11. Je uvalena spotřební daň na nikotinové sáčky, popřípadě jaká.
 12. Na kolik vakcín proti Covid-19 jsou uzavřeny smlouvy s dodavateli.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás v zastoupení klienta – obce v ČR, s žádostí o informaci ohledně daně z nemovitostí. Klient má záměr zvýšit daň z nemovitostí, resp. využít institutu místního koeficientu dle § 12 zák. č. 338/1992 Sb. na svém území. Nechce však již v této složité době více zatěžovat obyvatele vyšší daňovou zátěží v obytných domech či jednotkách, má však zájem navýšit daň z nemovitostí pro průmyslové objekty na jeho území. Dle našeho názoru však znění § 12 zák. č. 338/1992 Sb. neumožňuje obci stanovit rozdílný místní koeficient pro různé druhy nemovitostí.

Z tohoto důvodu žádáme ministerstvo o informaci, zda zákon o dani z nemovitých věcí umožňuje obci navýšení daně z nemovitých věcí pro průmyslové objekty, aniž by byly zatíženy jiné (zejména obytné) druhy nemovitostí, resp. zda existuje nějaký výklad zákona, který by takové navýšení umožnil“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o informaci, kolik osob evidujete v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (tzn kolik osob je evidováno v tomto rejstříku celkem) a :

 1. Kolik % osob z tohoto rejstříku není zapsaných do tohoto rejstříku na základě § 16a odst. 1 písm. e)
 2. Kolik % osob z tohoto rejstříku je zapsaných do tohoto rejstříku na základě § 16a odst. 1 písm. e)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle opakovaných informací publikovaných v masově dostupných mediích byly za bývalé ministryně financí Aleny Schillerové z prostředků ministerstva vydány cca 2 mil Kč na pořízení fotografií a video snímků bývalé ministryně osobně (ať už formou OON na dva pracovníky, zřejmě “nadstandardně“ odměňované, tak se souvisejícími provozními, či investičními náklady) na prezentaci a propagaci ministerstva. Z nich však nezanedbatelnou část využívala paní Schillerová pro svoji osobní (soukromou) prezentaci, zejména na webových aplikacích, jako např. twitter, facebook, tik-tok, popřípadě v internetových, či tištěných mediích apod.

Žádám informaci, zda tyto aktivity byly řádně MF analyzovány (vyšetřeny, specifikovány) a s jakými závěry obecně i vzhledem k jednotlivým osobám (včetně Aleny Schillerové) konkrétně ?

Žádám informaci, nakolik byli pracovníci pořizující a prezentující tyto fotografie a videa odměňování v souladu s interními předpisy MF a kolik byly jejich odměny v jednotlivých letech jejich zaměstnání, či smluvním poměru u MF za tuto činnost ?

Dále žádám o informaci, v jaké hodnotě byly materiály, které paní Schillerová využila (zřejmě zcizila MF) pro osobní potřebu v jednotlivých letech ?

Pokud nebyla tato „kauza“ doposud uzavřena, žádám o informaci v jakém stadiu šetření se nachází v současné době ?