Novinky

Sazebník

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Sazebník
 • Služby veřejnosti
Aktualizováno 12. 8. 2020
 • Aktualizován sazebník - platný od 13.6.2006 do 31.12.2009
 • Aktualizován sazebník - platný od 1.1.2010 do 30.11.2013
 • Aktualizován sazebník - platný od 1.12.2013
 • Aktualizován sazebník - platný od 26.1.2017
 • Aktualizace textu
 • Aktualizován sazebník - Sazebník úhrad nákladů platný od 12. 8. 2020

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad nákladů platný od 12. 8. 2020

Ministerstvo financí v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, stanoví tento sazebník úhrad za poskytování informací:

Čl. 1

Náklady na pořízení kopií

 1. Sazba za pořízení jednostranné kopie formátu A4 činí 2 Kč.
 2. Sazba za pořízení oboustranné kopie formátu A4 činí 3 Kč.
 3. Sazba za pořízení jednostranné kopie formátu A3 činí 3,50 Kč.
 4. Sazba za pořízení oboustranné kopie formátu A3 činí 4,50 Kč.
 5. Za poskytnutí kopie v jiném formátu se účtuje cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, která byla za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele zaplacena.
 6. Pořízením kopie se pro účely tohoto sazebníku rozumí i pořízení výtisku.
 7. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci či tiskovině vydávané Ministerstvem financí, výše úhrady se stanoví ve výši ceny příslušného výtisku, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
 8. Za pořízení elektronické kopie listinného dokumentu (naskenování a vytvoření digitálního souboru) bude účtováno 75 % sazby za pořízení kopie.

Čl. 2

Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. Sazba za opatření 1 ks CD ROM, pokud žadatel vyžaduje poskytnutí na tomto nosiči dat, činí 8,50 Kč.
 2. Sazba za opatření 1 ks DVD ROM, pokud žadatel vyžaduje poskytnutí na tomto nosiči dat, činí 10 Kč.
 3. V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho pořizovací ceny.

Čl. 3

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby se hradí ve výši nákladů podle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
 2. Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.

Čl. 4

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Pokud je poskytnutí informací spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, sazba za každou hodinu vyhledávání činí 370 Kč.

Čl. 5

Společná ustanovení

 1. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 200 Kč, úhrada se nepožaduje.
 2. Číslo bankovního účtu pro uhrazení požadovaných nákladů je 19-3328001/0710.

 


Sazebník úhrad nákladů platný do 11. 8. 2020

Ministerstvo financí podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon”), stanovuje tento sazebník úhrad za poskytování informací.

Ministerstvo financí je oprávněno podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nesmí přesáhnout věcné náklady povinného subjektu.

1. Náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

 1. 2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie,
  3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4,
  3,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3,
  4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3,
 2. 7,00 Kč za 1 ks nenahraného CD ROM,
  8,00 Kč za 1 ks nenahraného DVD ROM
 3. náklady na poštovní služby ve výši skutečných nákladů uplatňovaných podle ceníku provozovatele poštovních služeb,
 4. náklady ve výši ceny příslušného výtisku publikace nebo tiskoviny vydávané Ministerstvem financí, pokud je v ní požadovaná informace obsažena,

2. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a zpracováním, zaplatí žadatel náklady ve výši 350,00 Kč za každou započatou hodinu práce zpracovatele.

3. Nevyžaduje se úhrada nákladů

 1. na balné
 2. pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle písm. a) bodu 3 jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč.

Informace bude poskytnuta až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.

 

Doporučované

Nejčtenější