Novinky

Postup podání žádosti

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Postup
Aktualizováno 1. 7. 2019

Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 SB, které se mohou podávat ústně nebo písemně, přijímá a vyřizuje Oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím. Výše úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací se řídí schváleným Sazebníkem úhrad.

Varianty podání žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 SB.
Emailem: podatelna@mfcr.cz
Datovou zprávou: xzeaauv
Osobně: Podatelna MF
Letenská 15
118 10 Praha 1
Pondělí: 7.30 - 17.00
Úterý: 7.30 - 16.15
Středa: 7.30 - 17.00
Čtvrtek: 7.30 - 16.15
Pátek: 7.30 - 16.15
Poštou: Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1 - Malá Strana
Telefonicky: +420 25704 1111

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí

 1. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
 2. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí.
 3. Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vypracuje povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti a odešle žadateli.
 4. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti ministerstva, sdělí se tato skutečnost žadateli do sedmi dnů s tím, že se žádost odkládá.
 5. V bezchybných případech povinný subjekt poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti.
 6. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dnů.
 7. Pokud povinný subjekt žadateli (byť jen z části) nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí.
 8. Proti rozhodnutí ministerstva o odmítnutí žádosti může žadatel podat rozklad.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 • kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Doporučované

Nejčtenější