Novinky

Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva a náměstka/náměstkyni generálního ředitele pro úsek řízení rizik společnosti Česká exportní banka, a.s.

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

 • Nominační zákon
 • Ministerstvo financí
 • ČEB

Datum od: 5.5.2023 Datum do: 30.5.2023

Ministerstvo financí jako akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena/členky představenstva ve společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČO 63078333

Charakteristika náplně funkce:

 • spolurozhodování ve věcech předmětu podnikání společnosti a spoluřízení jejího chodu; 
 • realizace strategie společnosti definované akcionářem; 
 • efektivní řízení svěřeného úseku, řízení rizik za účelem realizace střednědobé strategie podle schválených finančně obchodních a investičních plánů;
 • zabezpečení obchodního vedení společnosti ve smyslu platných Stanov společnosti;
 • realizace usnesení představenstva vztahující se k řízenému úseku za účelem efektivního plnění jeho cílů;
 • vyhodnocování a doporučení postupů v oblasti řízení bankovních rizik;
 • návrhy strategie a realizace řešení svěřených obchodních případů a formy zajištění;
 • odpovědnost za komplexní řízení a kontrolu správy, restrukturalizace a vymáhání rizikových pohledávek;
 • spolupráce s obchodními partnery a zástupci bankovních institucí z ČR i zahraničí, udržování a rozvíjí kontaktů s dozorčí radou ČEB, ČNB a dalšími institucemi;
 • překládání návrhů či jiných podnětů představenstvu k rozhodnutí za účelem zlepšení fungování jím řízeného úseku;
 • externí reprezentace společnosti za účelem šíření pozitivního obrazu a posilování jejího dobrého jména.

Základní požadavky:

 • bezúhonnost;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického, právního nebo technického směru; 
 • negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (osoby narozené před 1. 12. 1971);
 • bezdlužnost;
 • způsobilost k výkonu funkce.

Odborné požadavky:

 • minimálně 5 let prokazatelné praxe ve funkci vrcholového managementu a řízení rizik v bankovní společnosti/společnostech; 
 • zkušenost s prací ve statutárních orgánech společností a s procesy Corporate Governance;
 • znalost bankovních, úvěrových a EGAP produktů především souvisejících s financováním exportu;
 • znalost regulatorního prostředí v bankovnictví (zákon o bankách a související prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška o řízení rizik);
 • orientace v pravidlech pojištění a financování se státní podporou (včetně zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou);
 • znalost principů finančního trhu včetně teorie financí, investičních nástrojů a jejich emisí; 
 • schopnost posuzovat rizika na základě finančních výkazů;
 • zkušenost s vedením organizační jednotky (útvaru) ve vícestupňové organizační struktuře;
 • znalost anglického jazyka – min. úroveň C1, znalost dalšího světového jazyka výhodou;
 • předpoklady pro výkon funkce podle § 16 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon funkce:

 • vynikající organizační, komunikační a prezentační dovednosti;
 • efektivní koordinace činností jím řízeného úseku za účelem realizace cílů a strategie společnosti; 
 • strategické, analytické a finanční myšlení;
 • schopnost vést, motivovat podřízené zaměstnance a vykonávat všechny činnosti s tím spojené (zadávání a kontrola pracovních úkolů, hodnocení, vzdělávání a rozvoj aj.) za účelem efektivního využití lidských zdrojů v jím řízeném úseku; 
 • kritické myšlení a připravenost vyjednávat;
 • schopnost pracovat pod stresem, promptně vyhodnotit okolnosti, adekvátně a včasně reagovat a rozhodnout;
 • vysoká výkonnost, cílevědomost, dynamičnost, samostatnost a kreativita;
 • profesionální vystupování, důvěryhodnost a integrita.

V případě zájmu zašlete následující dokumenty:

 • motivační dopis, ve kterém uveďte:
  • jméno, příjmení a titul;
  • datum a místo narození;
  • státní příslušnost;
  • místo trvalého pobytu
  • telefonický a e-mailový kontakt;
  • datum a podpis.
 • životopis ve formátu EUROPASS v českém a anglickém jazyce, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, dovednostech a referencích;
 • koncept na téma: Dlouhodobá vize efektivního řízení a fungování úseku řízení rizik (eliminace rizika, organizace činností, spolupráce s ostatními útvary, další aspekty) v rozsahu maximálně 10 normostran; 
 • prezentaci konceptu v PowerPoint v rozsahu 10 oken maximálně;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (bez záznamu) nebo poskytnutí souhlasu s využitím osobních údajů pro získání výpisu z evidence Rejstříku trestů ministerstvem (viz přiložený vzor (.DOCX, 16 kB));
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti:
  1. u orgánů Finanční správy České republiky,
  2. u orgánů Celní správy České republiky,
  3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,
  4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   (Pozn. za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo. Uchazeč, který bude úspěšný ve výběrovém řízení a bude vybrán má za povinnost následně vyhlašovateli předložit originály či ověřené kopie dokladu o bezdlužnosti dle bodu 1-4)
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971). Vzhledem ke lhůtám pro vydání osvědčení postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit „Potvrzení o přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.“ Vydané osvědčení lze v takovém případě doložit následně;
 • čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu §152 odst. 2 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o splnění podmínek ve smyslu §6 a §8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení;
 • kopie dalších dokladů uváděných v životopisu. 

Předpokládaný nástup: dohodou

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 30. května 2023. 

Požadované dokumenty zašlete na adresu:
Ministerstvo financí, odbor 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, Letenská 15, Praha 1, 118 10, s označením NEOTVÍRAT „Výběrové řízení na funkci člena/členky představenstva ve společnosti Česká exportní banka, a.s. (5. - 30. května 2023)"

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

Doporučované

Nejčtenější