Novinky

Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva a náměstka/náměstkyni generálního ředitele pro úsek financí a provozu společnosti Česká exportní banka, a.s.

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

 • Nominační zákon
 • Ministerstvo financí
 • ČEB

Datum od: 10.3.2023 Datum do: 27.3.2023

Ministerstvo financí jako akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena představenstva ve společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČO 63078333

Charakteristika náplně funkce:

 • spolurozhodování ve věcech předmětu podnikání společnosti a spoluřízení jejího chodu; 
 • realizace strategie společnosti definované akcionářem; 
 • efektivní řízení svěřeného úseku financí a provozu za účelem realizace střednědobé strategie podle schválených finančně obchodních a investičních plánů;
 • zabezpečení obchodního vedení společnosti ve smyslu platných Stanov společnosti;
 • realizace usnesení představenstva vztahující se k řízenému úseku za účelem efektivního plnění jeho cílů;
 • odpovědnost za provoz a rozvoj informačních technologií ve společnosti;
 • zajišťování dodržení právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti;
 • mezinárodní reprezentace společnosti na jednáních s obchodními partnery a dalšími organizacemi za účelem šíření pozitivního obrazu a posilování jejího dobrého jména.

Základní požadavky:

 • bezúhonnost;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického, právního nebo technického směru; 
 • negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (osoby narozené před 1. 12. 1971);
 • bezdlužnost;
 • způsobilost k výkonu funkce.

Odborné požadavky:

 • minimálně 5 let prokazatelné praxe ve funkci vrcholového managementu ve společnosti/společnostech v bankovní oblasti či jiných finančních institucích; 
 • zkušenost s prací ve statutárních orgánech společností a s procesy Corporate Governance;
 • znalost bankovních produktů;
 • zkušenost v oblasti projektového financování a souvisejících bankovních činnostech: řízení rizik, právní aspekty, účetnictví a compliance;
 • znalost relevantních právních předpisů (zákon o bankách a související prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška o řízení rizik, bankovní produkty se zaměřením na financování exportu);
 • zkušenosti s vytvářením strategických a finančně-obchodních plánů a podnikatelských záměrů pro delší časové období v rámci celkového řízení;
 • schopnost posuzovat rizika na základě finančních výkazů;
 • zkušenost s vedením organizační jednotky (útvaru) ve vícestupňové organizační struktuře;
 • znalost anglického jazyka – min. úroveň C1, znalost dalšího světového jazyka výhodou;
 • předpoklady pro výkon funkce podle § 16 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon funkce:

 • vynikající organizační, komunikační a prezentační dovednosti;
 • efektivní koordinace činností jím řízeného úseku za účelem realizace cílů a strategie společnosti; 
 • strategické i analytické myšlení;
 • schopnost vést, motivovat podřízené zaměstnance a vykonávat všechny činnosti s tím spojené (zadávání a kontrola pracovních úkolů, hodnocení, vzdělávání a rozvoj aj.) za účelem efektivního využití lidských zdrojů v jím řízeném úseku; 
 • kritické myšlení a připravenost vyjednávat;
 • vysoká výkonnost, cílevědomost, dynamičnost, samostatnost a kreativita;
 • profesionální vystupování, důvěryhodnost a integrita.

V případě zájmu zašlete následující dokumenty:

 • motivační dopis, ve kterém uveďte:
  • jméno, příjmení a titul;
  • datum a místo narození;
  • státní příslušnost;
  • místo trvalého pobytu;
  • telefonický a e-mailový kontakt;
  • datum a podpis.
 • životopis ve formátu EUROPASS v českém a anglickém jazyce, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, dovednostech a referencích;
 • strategický koncept na téma: Efektivní řízení úseku financí a provozu (útvary financí a účetnictví, právní, ICT) po stránce provozní, nákladové, investiční a personální spolu s návrhem konceptu informačních technologií v ČEB v souladu s aktuálními trendy (v rozsahu maximálně 10 normostran); 
 • prezentaci konceptu v PowerPoint v rozsahu 10 oken maximálně;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (bez záznamu) nebo poskytnutí souhlasu s využitím osobních údajů pro získání výpisu z evidence Rejstříku trestů ministerstvem (viz přiložený vzor (.DOCX, 16 kB));
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti:
 1. u orgánů Finanční správy České republiky,
 2. u orgánů Celní správy České republiky,
 3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,
 4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  (Pozn. za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo. Uchazeč, který bude úspěšný ve výběrovém řízení a bude vybrán má za povinnost následně vyhlašovateli předložit originály či ověřené kopie dokladu o bezdlužnosti dle bodu 1-4)
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971). Vzhledem ke lhůtám pro vydání osvědčení postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit „Potvrzení o přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.“ Vydané osvědčení lze v takovém případě doložit následně;
 • čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu §152 odst. 2 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o splnění podmínek ve smyslu §6 a §8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení;
 • kopie dalších dokladů uváděných v životopisu. 

Předpokládaný nástup: dohodou

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 27. března 2023. 

Požadované dokumenty zašlete na adresu:
Ministerstvo financí, odbor 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, Letenská 15, Praha 1, 118 10, s označením NEOTVÍRAT „Výběrové řízení na funkci člena/členky představenstva ve společnosti Česká exportní banka, a.s. (10. - 27. března 2023)"

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

Doporučované

Nejčtenější