Novinky

Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva společnosti ČEPRO, a.s. provozní ředitel/ředitelka

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Nominační zákon
 • ČEPRO

Ministerstvo financí jako jediný akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena/členky představenstva ve společnosti ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 60193531

Charakteristika náplně funkce:

 • spolurozhodování ve věcech předmětu podnikání společnosti a spoluřízení jejího chodu;
 • realizace strategie společnosti definované akcionářem;
 • realizace obchodní politiky společnosti cestou skladů a produktovodní sítě;
 • řízení a kontrola výkonu působnosti podřízených útvarů v rámci provozního úseku společnosti
 • zajištění provozu, provozuschopnosti, údržby a modernizace technických a technologických zařízení společnosti:
  • plánování a řízení investičního plánu společnosti;
  • realizace systému sledování, vyhodnocování údržby zařízení skladů, produktovodní sítě, sítě ČS a vozového parku společnosti;
  • realizace přepravy, skladování a výdeje obchodního zboží v rámci skladů a produktovodní sítě;
  • realizace defektoskopie nádržového parku a produktovodní sítě;
  • koordinace a zajištění činnosti na skladech a produktovodech v oblasti ochrany životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti, hygieny práce a prevence závažných havárií;
  • realizace veškerých činností a jejich organizace v oblasti metrologie a měrového pořádku v rámci celé společnosti;
  • zajištění provozuschopnosti železničních vleček společnosti;
  • realizace řízení a správy vozového parku společnosti;
 • reprezentace společnosti na jednáních s obchodními partnery a dalšími organizacemi v oblasti provozně-technické agendy.

Základní požadavky:

 • bezúhonnost;
 • věk minimálně 25 let;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického nebo technického směru;
 • negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (osoby narozené před 1. 12. 1971);
 • bezdlužnost;
 • způsobilost k výkonu funkce;
 • platné osvědčení fyzické osoby ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací o bezpečnostní způsobilosti stupně utajení „Důvěrné“ výhodou.

Odborné požadavky:

 • minimálně 5 let prokazatelné praxe ve funkci vrcholového managementu ve společnosti/společnostech (či jejich dceřiných společnostech) v oblasti petrochemie, chemie či pohonných hmot v posledních 15-ti letech;
 • zkušenosti v oblasti přepravy, skladování a distribuce produktů petrochemického průmyslu;
 • znalost relevantních právních předpisů (včetně technických a ISO norem);
 • zkušenosti s vytvářením strategických a finančně-obchodních plánů a podnikatelských záměrů pro delší časové období;
 • schopnost posuzovat a schvalovat finanční rozpočty řízeného úseku;
 • zkušenosti v managementu krizového řízení;
 • prokazatelná znalost světového jazyka – min. úroveň B1.

Osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon funkce:

 • vynikající organizační, komunikační a prezentační dovednosti;
 • strategické i analytické myšlení;
 • schopnost vést, motivovat a vyjednávat;
 • vysoká výkonnost, cílevědomost, dynamičnost, samostatnost a kreativita;
 • profesionální vystupování, důvěryhodnost a integrita.

V případě zájmu zašlete následující dokumenty:

 • motivační dopis, ve kterém uveďte:
   jméno, příjmení a titul;
   datum a místo narození;
   státní příslušnost;
   místo trvalého pobytu
   telefonický a e-mailový kontakt;
   datum a podpis.
 • životopis ve formátu EUROPASS v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, dovednostech a referencích;
 • strategický koncept na téma „Řízení údržby ve společnosti ČEPRO, a.s.“ (v rozsahu maximálně 10 normostran);
 • prezentaci konceptu v PowerPoint v rozsahu 10 oken maximálně;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (bez záznamu) nebo poskytnutí souhlasu s využitím osobních údajů pro získání výpisu z evidence Rejstříku trestů ministerstvem (viz přiložený vzor (.DOCX, 16 kB));
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti:
  1. u orgánů Finanční správy České republiky,
  2. u orgánů Celní správy České republiky,
  3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,
  4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  (Pozn. za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo. Uchazeč, který bude úspěšný ve výběrovém řízení a bude vybrán má za povinnost následně vyhlašovateli předložit originály či ověřené kopie dokladu o bezdlužnosti dle bodu 1-4)
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971). Vzhledem ke lhůtám pro vydání osvědčení postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit „Potvrzení o přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb." a čestné prohlášení. Vydané osvědčení lze v takovém případě doložit následně;
 • čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu §152 odst. 2 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o splnění podmínek ve smyslu §6 a §8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení;
 • kopie dalších dokladů uváděných v životopisu.

Předpokládaný nástup: leden 2022

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 27. 6. 2021.

Požadované dokumenty zašlete na adresu:

Ministerstvo financí, odbor 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, Letenská 15, Praha 1, 118 10, s označením NEOTVÍRAT „Přihláška do výběrového řízení na funkci člena/členky představenstva ve společnosti ČEPRO, a.s., provozní ředitel/ředitelka (7. - 27. 6. 2021)"

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

Nejčtenější