Novinky

Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti MERO ČR, a.s. - Finanční ředitel

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

 • Nominační zákon
 • MERO společnost
 • Ministerstvo financí

Ministerstvo financí jako jediný akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena představenstva ve společnosti MERO ČR, a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 27801, IČO 60193468.

Charakteristika náplně funkce:

 • podílí se na rozhodování ve věcech předmětu podnikání společnosti a realizaci podnikatelské strategie společnosti definované jediným akcionářem;
 • participuje na přípravě podnikatelských, finančních, obchodních a investičních plánů;
 • participuje na rozhodování řízení rozvojových aktivit společnosti podle schválených podnikatelských, finančních, obchodních a investičních plánů;
 • zajišťuje koordinaci a vykonávání dohledu nad klíčovými procesy ve společnosti s cílem jejich optimalizace a zvyšování efektivity;
 • provádí a vykonává usnesení představenstva, předkládá návrhy či jiné konstruktivní podněty představenstvu k rozhodování za účelem optimalizace fungování řízeného úseku;
 • řídí finanční úsek – agendu finančního a daňového účetnictví, controllingu, informačních a komunikačních technologií (ICT) a nákupu
 • vyvíjí a implementuje finanční politiku společnosti;
 • odpovídá za oblast cash-flow společnosti, včetně výhledů jeho vývoje a plánování;
 • odpovídá za oblast spojenou se zajištěním a řízením likvidity, řízením a vyhodnocováním finančních rizik, optimalizací peněžních toků a realizací operací na finančních trzích;
 • odpovídá za dodržování účetních zákonů, tvorbu účetní závěrky a výroční zprávu společnosti;
 • plní úlohu odborného poradce v záležitostech, které mohou mít závažný finanční dopad na společnost;
 • zajišťuje plnění ukazatelů podnikatelského plánu na příslušný kalendářní rok a obchodní strategie (řídí podřízené zaměstnance a vykonává všechny činnosti s tím spojené - zadávání a kontrola pracovních úkolů, motivace a hodnocení, vzdělávání a rozvoj aj. za účelem efektivního využití lidských zdrojů v řízeném úseku);
 • reprezentuje společnost na jednáních v tuzemsku i v zahraničí.

Základní požadavky:

 • bezúhonnost;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického směru;
 • negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (osoby narozené před 1. 12. 1971);
 • platné osvědčení fyzické osoby ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací o bezpečnostní způsobilosti stupně utajení „Důvěrné“. Pokud uchazeč nedisponuje příslušným dokladem a zároveň nebude z jiných důvodů vyřazen, bude akceptováno, pokud uchazeč doloží potvrzení od NBÚ o zahájení bezpečnostního řízení o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději přede dnem nástupu do funkce;
 • bezdlužnost;
 • způsobilost k výkonu funkce.

Odborné požadavky:

 • minimálně 5 let prokazatelné praxe ve funkci vrcholového managementu v oblasti finančního řízení společnosti/společnostech s minimálním počtem 100 zaměstnanců v posledních 10-ti letech;
 • praktická znalost a zkušenost s koncipováním strategických záměrů, finančních a podnikatelských plánů pro delší časové období v rámci celkového řízení;
 • zkušenosti z oboru finančního řízení obchodní společnosti (finanční plán, cash-flow, reporting, controlling);
 • znalosti postupů vytváření kalkulace, rozpočtů a ekonomických rozvah;
 • zkušenosti se zpracováním řádné a konsolidované roční účetní závěrky sestavené podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards (IFRS));
 • zkušenosti se zpracováním výroční zprávy obchodní společnosti;
 • zkušenosti z hodnocení finančních rizik a nastavení opatření k jejich odvrácení nebo minimalizaci;
 • zkušenosti se zpracováním finančních analýz a prognóz;
 • znalost daňových zákonů a zákona o účetnictví;
 • orientace v relevantních právních předpisech (zejm. zákon o obchodních korporacích, zákon o zadávání veřejných zakázek, včetně ISO norem);
 • zkušenosti v oblasti řízení zahraniční majetkové účasti/společnosti;
 • prokazatelná znalost anglického jazyka – min. úroveň B2, znalost dalšího světového jazyka výhodou.

Osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon funkce:

 • vynikající řídící, organizační, komunikační a prezentační dovednosti;
 • strategické, koncepční, analytické a logické myšlení;
 • systematičnost, smysl pro pořádek a odpovědnost;
 • schopnost vést, motivovat a vyjednávat;
 • vysoká výkonnost, cílevědomost, dynamičnost, samostatnost, flexibilita a kreativita;
 • profesionální vystupování, důvěryhodnost a integrita.

V případě zájmu zašlete následující dokumenty:

 • motivační dopis, ve kterém uveďte:
  • jméno, příjmení a titul;
  • datum a místo narození;
  • státní příslušnost;
  • místo trvalého pobytu
  • telefonický a e-mailový kontakt;
  • datum a podpis.
 • životopis ve formátu EUROPASS v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, dovednostech a referencích;
 • strategický koncept na téma Strategie finančního řízení společnosti MERO ČR, a.s. (v rozsahu maximálně 10 normostran);
 • prezentaci konceptu v PowerPoint v rozsahu 10 oken maximálně;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (bez záznamu) nebo poskytnutí souhlasu s využitím osobních údajů pro získání výpisu z evidence Rejstříku trestů ministerstvem (viz přiložený vzor (.DOCX, 14 kB));
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti:
  1. u orgánů Finanční správy České republiky;
  2. u orgánů Celní správy České republiky;
  3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění;
  4. na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
   (Pozn. za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo. Uchazeč, který bude úspěšný ve výběrovém řízení a bude vybrán, má za povinnost následně vyhlašovateli předložit originály, či ověřené kopie dokladu o bezdlužnosti dle bodu 1-4)
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971). Vzhledem ke lhůtám pro vydání osvědčení postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit „Potvrzení o přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb." a čestné prohlášení. Vydané osvědčení lze v takovém případě doložit následně;
 • čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu §152 odst. 2 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o splnění podmínek ve smyslu §6 a §8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení;
 • kopie dalších dokladů uváděných v životopisu - např. osvědčení o jazykové zkoušce.

Předpokládaný nástup: leden 2021

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 5. 10. 2020.

Požadované dokumenty zašlete na adresu:

Ministerstvo financí, odbor 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, Letenská 15, Praha 1, 118 10, s označením NEOTVÍRAT „Přihláška do výběrového řízení na funkci člena představenstva ve společnosti MERO ČR, a.s. (10. 9. – 5. 10. 2020)"

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

Doporučované

Nejčtenější