Novinky

Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti Letiště Praha, a. s.

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

 • Letiště Ruzyně
 • Ministerstvo financí
 • Nominační zákon

Ministerstvo financí jako jediný akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena představenstva ve společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K letišti 1019 č.p. 6, Ruzyně, PSČ 161 00, IČO 28244532

Pozice odpovědná za oblast Leteckého a Neleteckého obchodu a Korporátní a marketingové komunikace

Charakteristika náplně funkce:

Odpovědnost za řádný výkon činností podřízených organizačních jednotek - Letecký obchod, Neletecký obchod; Korporátní a marketingová komunikace

 • koncepce obchodní strategie leteckého obchodu
  • rozvoj leteckých spojení;
  • řízení poplatkové politiky v oblasti leteckých činností;
  • zpracování prognóz leteckého provozu;
  • podpora leteckých dopravců;
 • koncepce obchodní strategie neleteckého obchodu;
  • komplexní činnosti v oblasti pronájmů pozemků, budov a komerčních ploch;
  • koncepce a komplexní činnost v provozování parkovišť, stravovacích zařízení, cateringových a restauračních služeb;
 • koncepce strategie korporátní a marketingové komunikace
  • realizace strategie externí a interní komunikace ve skupině Letiště Praha;
  • řízení značky Letiště Praha a zajištění služeb marketingu pro oblast B2C a B2B;
  • strategické řízení zákaznické zkušenosti (Customer Experience);
  • spolupráce se subjekty v cestovním ruchu ČR;
 • participace na vytváření strategických a finančně-obchodních plánů a podnikatelských záměrů pro delší časové období v rámci svěřeného úseku.

Základní požadavky:

 • bezúhonnost;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského či inženýrského typu;
 • negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (osoby narozené před 1. 12. 1971);
 • bezdlužnost;
 • způsobilost k výkonu funkce.

Odborné požadavky:

 • zkušenost z rozvoje a budování velké společnosti z oblasti letectví, dopravy, cestovního ruchu;
 • minimálně 10 let prokazatelné praxe ve funkci vrcholového managementu společností s více jak 1500 zaměstnanci;
 • znalost relevantních právních předpisů;
 • zkušenosti s participací na vytváření strategických a finančně-obchodních plánů a podnikatelských záměrů pro delší časové období v rámci svěřeného úseku;
 • znalost vnitropodnikových procesů velké firmy;
 • výborná orientace v oblastech letecké dopravy, cestovního ruchu;
 • zkušenosti s pronájmem budov a komerčních ploch;
 • zkušenosti s realizací výběrových řízení podle Zákona o zadávání veřejných zakázek – koncesní řízení;
 • zkušenost se změnovými a restrukturalizačními projekty;
 • prokazatelná znalost anglického jazyka – min. úroveň C1 nebo státní zkouška (všeobecná), znalost dalšího světového jazyka výhodou.

Osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon funkce:

 • vynikající organizační, komunikační, řídící a prezentační dovednosti;
 • schopnost vést, motivovat a vyjednávat;
 • vysoké pracovní nasazení, ochota cestovat (cca 30% času);
 • zodpovědnost, cílevědomost, dynamičnost, flexibilita, samostatnost a kreativita;
 • profesionální vystupování, důvěryhodnost a integrita;
 • odolnost vůči stresu.

V případě zájmu zašlete následující dokumenty:

 • motivační dopis, ve kterém uveďte:
  • jméno, příjmení a titul;
  • datum a místo narození;
  • státní příslušnost;
  • místo trvalého pobytu;
  • telefonický a e-mailový kontakt;
  • datum a podpis.
 • životopis ve formátu EUROPASS v českém jazyce, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, dovednostech a referencích;
 • strategický koncept na téma: Směřování společnosti Letiště Praha v krátkodobém a střednědobém výhledu v oblasti Leteckého a Neleteckého obchodu a Marketingové komunikace (v rozsahu maximálně 10 normostran);
 • prezentaci konceptu v PowerPoint v rozsahu 10 oken maximálně;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (bez záznamu) nebo poskytnutí souhlasu s využitím osobních údajů pro získání výpisu z evidence Rejstříku trestů ministerstvem (viz přiložený vzor);
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti:
  1. u orgánů Finanční správy České republiky,
  2. u orgánů Celní správy České republiky,
  3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,
  4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   (Pozn. za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo. Uchazeč, který bude úspěšný ve výběrovém řízení a bude vybrán má za povinnost následně vyhlašovateli předložit originály či ověřené kopie dokladu o bezdlužnosti dle bodu 1-4)
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971). Vzhledem ke lhůtám pro vydání osvědčení postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit „Potvrzení o přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb." a čestné prohlášení. Vydané osvědčení lze v takovém případě doložit následně;
 • čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu §152 odst. 2 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o splnění podmínek ve smyslu §6 a §8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení;
 • kopie dalších dokladů uváděných v životopisu - např. osvědčení o jazykové zkoušce.

Předpokládaný nástup: dohodou

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 1. června 2020.

Požadované dokumenty zašlete na adresu:

 • Ministerstvo financí, odbor 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, Letenská 15, Praha 1, 118 10, s označením NEOTVÍRAT „Výběrové řízení na funkci člena představenstva společnosti Letiště Praha, a. s. (15. 5. – 1. 6. 2020)"

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

Nejčtenější