Novinky

Roční souhrnná informace o vyřizování stížností, petic, podnětů a ostatních podání na Ministerstvu financí za rok 2015

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

 • Petice a stížnosti
 • Výsledek činnosti
 • Výroční zpráva

Právní řád České republiky zaručuje dotčeným osobám právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) postupuje při vyřizování stížností, petic a ostatních podání fyzických a právnických osob podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále jen „zákon o právu petičním“) 1.

V souladu s výše uvedenými zákony se postup ministerstva při vyřizování podaných stížností, petic a jiných podání řídí směrnicí ministra financí č. 7/2005, kterou jsou stanovena interní pravidla pro vyřizování stížností, petic a ostatních podání doručených ministerstvu ve znění dodatku č. 1 (dále jen „směrnice“).

V souladu s čl. 20 Směrnice předkládá odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních ke dni 31. prosince 2015.

1. Druhy přijatých podání

Ministerstvo přijalo v roce 2015 celkem 1075 podání. Z toho 835 podání bylo vyřízeno a zaevidováno v centrální elektronické databázi „Petice a stížnosti“. Odloženo bylo celkem 240 podání. Nejčastějšími důvody odložení jsou obsahová nevyužitelnost a nesrozumitelnost textu. Ve srovnání s minulým rokem došlo v roce 2015 k celkovému poklesu o 272 podání.

Tabulka č. 1: Přehled přijatých podání podle druhů
Druh podání 2014 2015 Rozdíl
Stížnosti dle ustanovení § 175 správního řádu 28 18 -10
Nesouhlasná podání 130 77 -53
Podněty 563 561 -2
Žádosti 317 177 -140
Petice 2 2 0
Celkem počet evidovaných podání v programu Petice a stížnosti (PeS) 1040 835 -205
Celkem počet podání odložených, bez evidence 307 240 -67
v programu PeS, pro obsahovou nevyužitelnost
Celkový počet přijatých podání 1347 1075 -272

 

2. Vyhodnocení podání

 • Důvodné – prokázaná důvodnost v celém rozsahu byla vyhodnocena u 1 podání v roce 2015, oproti 9 v roce 2014. Jednalo se o nesouhlasné podání ve věci postupu podřízené organizace při výběrovém řízení na prodej pozemku. Prodej byl zastaven a věc předána orgánům činným v trestním řízení.
 • Částečně důvodné – případy, kdy byla alespoň jedna část podání posouzena jako důvodná, byla v roce 2015 vyhodnocena celkem 3 podání, z toho 1 stížnost a 2 nesouhlasná podání. Částečně důvodná byla vyhodnocena opakovaná stížnost dle § 175 odst. 7 správního řádu, a sice žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti proti postupu organizačního útvaru ministerstva při vyřizování podnětu stěžovatele. Vyřízení předmětné stížnosti bylo na základě prošetření shledáno věcně správným, ale s procesním pochybením v podobě nedodržení lhůty pro vyřízení stížnosti. Částečně důvodným bylo shledáno nesouhlasné podání ve věci nesrovnalostí při prodeji státního majetku. V roce 2014 nebylo jako částečně důvodné vyhodnoceno žádné podání.
 • Nedůvodné – v roce 2015 bylo vyhodnoceno 40 případů, kdy žádný z bodů podání nebyl jako porušení zjištěn, oproti 87 v roce 2014. Nedůvodných podání v roce 2015 tak bylo téměř o polovinu méně než v roce 2014. Z celkového počtu nedůvodných podání za rok 2015 bylo 12 stížností a 28 nesouhlasných podání.
 • Postoupeno – počet podání postoupených jinému správnímu orgánu z důvodu věcné nepříslušnosti ministerstva v roce 2015 činil 398 z celkového počtu 835, tj. cca 47,7 %. Z celkového počtu postoupených podání byly 2 stížnosti, 38 nesouhlasných podání, 53 žádostí, 303 podnětů a 2 petice. Podání byla postupována převážně na Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra a Generální finanční ředitelství.
 • Odpovězeno podateli s vysvětlením – např. kam by se podatel měl ještě dále obrátit, bylo v roce 2015 na 327 podání odpovězeno s vysvětlením, z toho 118 žádostí a 209 podnětů. Pro srovnání v roce 2014 bylo takto odpovězeno na 247 podání.
 • Odloženo – podání zaslaných na vědomí nebo k případnému využití jinému odboru / oddělení, bylo za rok 2015 celkem 55, z toho 7 nesouhlasných podání, 6 žádostí, a 42 podnětů. Pro srovnání za rok 2014 bylo odloženo celkem 7 podnětů.
 • V šetření – celkový počet podání, která k 31. prosinci 2015 nebyla vyřízena, je 11, z toho 3 stížnosti, 1 nesouhlasné podání a 7 podnětů. V souladu se zákonnou lhůtou budou podání vyřízeny do 60 dnů ode dne jejího doručení ministerstvu.
Tabulka č. 2: Přehled podání dle způsobu vyhodnocení
Způsob vyhodnocení Druhy podání
  Stížnosti podle § 175 správního řádu Nesouhlasná podání Žádosti Podněty Petice Celkem 2015
Důvodné 0 1 1
Částečně důvodné 1 2 3
Nedůvodné 12 28 40
Postoupeno 2 38 53 303 2 398
Odpovězeno podateli s vysvětlením 118 209 327
Odloženo 0 7 6 42 0 55
V šetření 3 1 0 7 0 11
Celkem 2015 18 77 177 561 2 835
Celkem 2014 28 130 317 563 2 1040
Rozdíl 2015-2014 -10 -53 -140 -2 0 -205

 

3. Podání podle věcného obsahu

 1. Cenová problematika – v roce 2015 došlo ke zvýšení počtu podání na 29, oproti 24 v roce 2014. Podání se týkala např. stanovení ceny vodného a stočného nebo dotazů k výměru vydanému ministerstvem ve věci seznamu zboží s regulovanými cenami, upozornění na údajné zneužití hospodářského postavení, porušování regulačních pravidel stanovených zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Činnost bank a spořitelen – v roce 2015 došlo celkem k 21podáním, tj. o 2 více, než v roce 2014. Podatelé si stěžovali na postup bankovních ústavů ve věci úvěrových případů, případně dávali podněty k prošetření jednání spořitelen.
 3. Činnost pojišťoven a penzijních fondů – v roce 2015 došlo celkem k 17 podáním, což je o 11 méně než v roce 2014. Podání směřovala zejména proti postupu a jednání pojišťovny při likvidaci pojistné události a výpočtu výše výplaty pojistného za pojistné události.
 4. Činnost stavebních spořitelen – v roce 2015 došlo celkem k 10 podáním, což je o 2 více než v roce 2014. Předmětem podání byly např. žádosti o pomoc ve věci přiznání státního příspěvku ke stavebnímu spoření.
 5. Hospodaření územních samosprávních celků – v roce 2015 bylo řešeno 85 podání oproti 159 podáním v roce 2014, tj. o 74 méně. Šlo o podání k provedení finanční kontroly vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů a možného zneužití poskytnutých dotací. Informace z podnětů využívá při své činnosti také odbor Kontrola a odbory zabývající se financováním kapitol státního rozpočtu. Většina podání byla zařazena do registru podnětů k využití při sestavování plánu ministerstva.
 6. Korupční jednání – v roce 2015 se korupční problematika týkala 3 podání, oproti 9 v roce 2014. Šlo například o podání v souvislosti s prováděnou daňovou kontrolou. Ve dvou případech oznamovatelé upozorňovali na korupci osob nesouvisející s resortem ministerstva. Tato podání byla postoupena Generální inspekci bezpečnostních sborů a Magistrátu hl. města Prahy coby věcně příslušným orgánům.
 7. Loterie a sázkové hry – v roce 2015 počet podání mírně poklesl na 19 oproti 23 v roce 2014. Předmětem podání byl nesouhlas s postupem společností provozujících loterie a sázkové hry, zejména ve věci nedodržování předepsaných pravidel a s tím související požadavek prověřit povolení těchto společností k provozování předmětné činnosti. Další podání obsahovala požadavek na vysvětlení provozování různých spotřebitelských soutěží a kontrolu losování výherních čísel. Podatelé také upozorňovali na nevyplacené výhry v internetových hrách.
 8. Náhrada škody – v roce 2015 byla evidována celkem 2 podání oproti 10 podáním v roce 2014. Předmětem podání byly žádosti o úhradu škody vzniklé údajným protizákonným postupem pracovníků správce daně. Věc byla vyřízena ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím.
 9. Přešetření způsobu vyřízení podání – v roce 2015 požadovalo přešetření způsobu vyřízení podání celkem 8 podatelů, což představuje výrazné snížení oproti 21 podáním v roce 2014. V úbytku počtu těchto podání lze spatřovat kvalitnější vyřizování prvotních podání.
 10. Pojištění provozu motorového vozidla – v roce 2015 požadovali 2 podatelé pomoc v souvislosti s pojištěním provozu motorového vozidla u České kanceláře pojistitelů. Ve srovnání s 10 podáními v roce 2014 jde o výrazné snížení.
 11. Generální ředitelství cel a celní úřady – v oblasti úředního postupu Generálního ředitelství cel a celních úřadů v roce 2015 bylo zaevidováno celkem 19 podání, což je o 2 méně než v roce 2014. Podání se týkala například celních sazeb, kontroly zaměstnávání cizinců, systému elektronického mýtného, kontroly v oblasti trhu a spotřebitele a dovozu a prodeje údajně padělaného zboží.
 12. Územní finanční orgány – k této problematice směřovalo v roce 2015 celkem 100 podání oproti 136 v roce 2014. Převážná část těchto podání vyjadřovala nesouhlas s průběhem daňových řízení nebo postupem finančních úřadů při daňové kontrole. Podání byla vyhodnocena podle skutečného obsahu a postoupena správcům daně, vůči jejichž postupu směřovala. Podání se týkala například kontrolních hlášení DPH, elektronické evidence tržeb a úkonů v daňové exekuci.
 13. Pracovně právní vztahy – v této oblasti bylo v roce 2015 zaevidováno celkem podání oproti 28 v roce 2014. Podání směřovaná do této oblasti se týkala zejména činnosti pracovníků ministerstva při plnění jejich povinností.
 14. Problematika kapitálových trhů – tohoto tématu se týkalo 19 podání v roce 2015, oproti 27 v roce 2014. Věcně se tato podání dotýkala např. stížnosti na činnost směnáren, žádostí o pomoc ve věci neschopnosti splácet úvěry, upozornění na příliš vysoký úrok při poskytování nebankovního úvěru a průtahy v řízení finančního arbitra.
 15. Hospodaření s prostředky EU – zájem občanů o toto téma se projevil 27 podáními v roce 2015, oproti 22 v roce 2014. Jednalo se např. o podněty k prošetření poskytování a čerpání dotací v rámci operačních programů, prověření použití prostředků EU z hlediska možné nehospodárnosti a nesplnění stanoveného účelu.
 16. Nedodržení procesní lhůty – v roce 2015 bylo evidováno 1 podání z této oblasti oproti 11 v roce 2014.
 17. Převod majetku státu a jiná majetkoprávní problematika – v této oblasti bylo v roce 2015 evidováno 36 podání, oproti 49 v roce 2014. Podání se týkala například sporů při pronájmech a převodech státních pozemků apod.
 18. Restituce – v roce 2015 bylo zaevidováno 7 podání s touto problematikou, oproti podáním v roce 2014. Zejména se jednalo o žádosti o přezkoumání nároku na restituci, žádosti o vyjádření k přiloženému listu vlastnictví, upozornění na údajně neoprávněnou restituci, atd.
 19. Ekonomická a politická situace v ČR – v roce 2015 bylo uplatněno 34 podnětů, oproti 55 na toto téma v roce 2014. Podání obsahovala názory občanů k problematice, o kterých byli informováni prostřednictvím sdělovacích prostředků, např. k současné migrační situaci, k valorizaci důchodů, atd.
 20. Upozornění na nezákonné podnikání a případné daňové úniky – jde o významné téma, které zaznamenalo zvýšení ze 194 podání v roce 2014 na 221 v roce 2015. Podezření na daňové úniky byla řešena prostřednictvím odboru Správní činnosti a postupována Generálnímu finančnímu ředitelství k vyřízení nebo přijetí příslušných opatření.
 21. Metodické vedení a stanoviska ministerstva – v této oblasti bylo zaevidováno celkem 30 podání v roce 2015, oproti 35 v roce 2014. Podání byla většinou směřována na výklady k zákonu o DPH, kontrola účetnictví, nesouhlas se zveřejňováním rodného čísla v daňovém identifikačním číslu, žádost o stanovení ceny obvyklé, dotaz k zákonu č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.
 22. Vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů – v roce 2015 bylo evidováno 81 podání v této oblasti, oproti 61 podání v roce 2014. Podání byla většinou směřována na hospodaření obcí, příspěvky na bydlení, financování projektů a hospodaření sportovních svazů.
 23. Žádost o pomoc v tíživé životní situaci – oproti 70 podáním v roce 2014 klesl počet podání v roce 2015 na 50. Podatelé žádali o pomoc např. z důvodu neschopnosti splácet půjčky a následné exekuce. Tyto žádosti však přesahují možnosti ministerstva z hlediska působnosti stanovené kompetenčním zákonem. Podání byla postoupena např. na Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti a Exekutorské komoře, případně byl pisatelům doporučen další postup řešení jejich záležitostí.
Tabulka č. 3: Přehled počtu podání v roce 2015 podle věcného obsahu
Přehled počtu podání podle věcného obsahu 2014 2015 Rozdíl
1. Cenová problematika 24 29 5
2. Činnost bank a spořitelen 19 21 2
3. Činnost pojišťoven a penzijních fondů 28 17 -11
4. Činnost stavebních spořitelen 8 10 2
5. Hospodaření územních samosprávných celků (dotace obce, finanční kontrola) 159 85 -74
6. Korupční jednání 9 3 -6
7. Loterie a sázkové hry 23 19 -4
8. Náhrady škod 10 2 -8
9. Přešetření způsobu vyřízení podání 21 8 -13
10. Pojištění provozu motorového vozidla 10 2 -8
11. Generální ředitelství cel a celní úřady 21 19 -2
12. Územní finanční orgány 136 100 -36
13. Pracovně právní vztahy 28 14 -14
14. Problematika kapitálových trhů 27 19 -8
15. Hospodaření s prostředky EU 22 27 5
16. Nedodržení procesní lhůty 11 1 -10
17. Převod majetku státu a jiná majetkoprávní problematika 49 36 -13
18. Restituce 16 7 -9
19. Ekonomická a politická situace v ČR 55 34 -21
20. Upozornění na nezákonné podnikání a případné daňové úniky 198 221 23
21. Metodické vedení a stanovisko MF 35 30 -5
22. Vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů 61 81 20
23. Žádost o pomoc v tíživé životní situaci 70 50 -20
Celkem 1040 835 -205

 

Závěr:

Vyřizování stížností, petic a ostatních podání podaných ministerstvu představuje správní agendu, a proto nutně probíhá v zákonném rámci. Kromě toho komunikace s občany, kteří se obracejí na ministerstvo s požadavky na řešení svých záležitostí, představuje zdroj podnětů pro efektivnější postupy v práci ministerstva. Ministerstvo si váží zájmu občanů o veřejné dění a všem podnětům věnuje patřičnou pozornost.


1 Právo petiční je zaručeno článkem 18 Listiny základních práv a svobod.

Nejčtenější