Novinky

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2013

oddělení 5602 - Realizace interního auditu
oddělení 5602 - Realizace interního auditu

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

Celkový počet přijatých podání na Ministerstvo financí v roce 2013 činil 826, z toho 629 bylo zaevidováno v centrální elektronické databázi „Petice a stížnosti“, 197 podání převážně elektronických, doručených na e-podatelnu Ministerstva financí, bylo odloženo bez evidence z důvodu nevyužitelnosti.

Ve srovnání s rokem 2012 (1134 podání) došlo v roce 2013 (826 podání) ke snížení o 308 podání, což je o 27,2 %. Přehled počtu jednotlivých podání, včetně porovnání s loňským obdobím, je uveden v tabulce č. 1.

Druh podání  Počet r. 2012  Počet r. 2013  Rozdíl 
Tab. č. 1: Přehled přijatých podání za období roku 2013 podle druhů
Stížnosti podle § 175 správního řádu (SŘ) 15 6 -9
Nesouhlasná podání 140 77  -63
Podněty 501  353  -148
Žádosti 175  189  +14
Petice  7  4  -3
 Celkem počet vyřízených podání  838  629  -209
Počet podání posouzených a odložených bez evidence  296  197  -99
 Celkem počet přijatých podání  1 134  826  -308

 

Následující tabulka č. 2 uvádí způsob vyhodnocení podání.

Způsob vyhodnocení a zpracování Stížnosti podle § 175 SŘ Nesouhlasná podání Žádosti Podněty Petice CELKEM
Tab. č. 2: Přehled počtu stížností a ostatních podání podle způsobu vyřízení
 Důvodné 0 2 0 1 0 3
Částečně důvodné  1 1 0 0 0 2
Nedůvodné  2 40 0 0 0 42
Postoupeno  3  26  1  2  0  34
Odpovězeno podateli s vysvětlením  0  0  0  349  2  351
 Žádosti vyřízené 0  0  187  0  2  187
Odloženo a/a   0 8  1  1  0 10
 CELKEM  6 77 189 353  4  629

 

Z hlediska oprávněnosti bylo posouzeno 47 podání. Z toho byla 3 důvodná a 2 částečně důvodná, což je oproti roku 2012 méně o 5. Nedůvodnými bylo v roce 2013 shledáno 42 podání, to znamená částečné snížení o 36 oproti roku 2012 (78). Z důvodu nepříslušnosti Ministerstvu financí bylo postoupeno věcně a místně příslušnému správnímu orgánu 34 podání, tj. o 312 podání méně, než v roce 2012 (346). V 351 případech bylo stěžovatelům podáno vysvětlení k řešení jejich podání nebo k možnostem ministerstva z hlediska jeho působnosti.

Vyhodnocením stížností podaných a vyřizovaných v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze konstatovat, že ze 6 stížností byly vyhodnoceny 1 částečně důvodná, 2 nedůvodné a 3 postoupeny věcně příslušným orgánům.

Obsahem nesouhlasných podání bylo zejména nevhodné chování pracovníků daňové správy. Tato podání byla postoupena k vyřízení odboru 39 – Správní činnosti.

Žádostí bylo doručeno 189, tj. o 14 více, než v roce 2012 (175). Vyskytly se mezi nimi žádosti o prominutí daně. K obsahu těchto žádostí je třeba uvést, že v daňovém řádu již není upraven institut individuálního promíjení daně nebo příslušenství daně. Individuální prominutí daně, např. z důvodů odstranění či snížení tvrdosti nebo ze zdravotních a sociálních důvodů, není v kompetenci Ministerstva financí a ani ministra financí osobně.

Následující tabulka č. 3 rozděluje počet podání do skupin podle věcného zaměření.

Tab. č. 3: Přehled počtu podání v roce 2013 podle věcného obsahu
Obsah podání  Počet 
Postup územních finančních orgánů (daňové řízení)  157 
Upozornění na daňové úniky, příp. nezákonné podnikání  125 
Průtahy při vyřizování stížností a žádostí 
Nesouhlas s vyřízením předchozího podání  15 
Hospodaření územních samosprávných celků (dotace obce, finanční kontrola)  112 
Vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů 
Prostředky EU  15 
Převod majetku státu a jiná majetkoprávní problematika 
Problematika kapitálových trhů  13 
Situace v ČR a úsporná opatření  16 
 Korupční jednání
Loterie, sázkové hry 
Činnost stavebních spořitelen 
Pracovně právní vztahy a činnost vedoucích pracovníků  16 
Žádost o pomoc v tíživé životní situaci  26 
Náhrada škody 
Postup celních úřadů a ředitelství 
Výklad zákonné úpravy, stanovisko MF  33 
Cenová problematika (energie, vodné, stočné, nájemné), poplatky  10 
Elektronická komunikace (e-podatelna, elektronické formuláře) 
Činnost bank, spořitelen  12 
Činnost pojišťoven a penzijních fondů  40 
Počet vyřízených podání celkem  629 

 

Z přehledu vyplývá, že 157 podání směřovalo k činnosti územních finančních orgánů. Počet podání tohoto typu se v roce 2013 odchýlil oproti roku 2012 (133) o 24 případy. Převážná část těchto podání vyjadřovala nesouhlas s průběhem daňových řízení nebo postupem finančních úřadů při daňové kontrole, stěžovatelé zejména žádali vyřízení svých námitek. Podání byla podle skutečného obsahu vyhodnocena jako stížnosti, které se podle daňového řádu podávají správci daně, vůči jehož postupu směřují.

Druhou nejvýznamnější oblastí byla upozornění občanů na daňové úniky, popřípadě na jiné možné nezákonné postupy při podnikání. Tato oblast zaznamenala pokles oproti roku 2012. Celkem bylo přijato 125 oznámení, což je o 66 podnětů méně, než v roce 2012, kdy jich došlo 191. Podezření na daňové úniky byla prostřednictvím odboru 39 – Správní činnosti postoupena Generálnímu finančnímu ředitelství k vyřízení nebo přijetí příslušných opatření.

Další z oblastí, kde byl zaznamenán vyšší počet podání, byly podněty k přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, k provedení finanční kontroly vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů a možného zneužití poskytnutých dotací. V roce 2013 bylo doručeno 112 podání proti počtu 106 v roce 2012. Těmito podněty se zabýval odbor 17 - Kontrola, který má v působnosti dozor státu nad vykonaným přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků dle zákona č. 420/2004 Sb. Oznamovatelům bylo podáno vysvětlení k právním účinkům uvedeného zákona a ke kompetencím Ministerstva financí. Ministerstvo financí není příslušným přezkoumávajícím orgánem hospodaření obcí. Do jeho kompetence náleží přezkoumání hospodaření krajů a regionálních rad regionů soudržnosti.

Počet podnětů s korupčními prvky (5) v roce 2013 zůstal oproti roku 2012 beze změny. Oznamovatelé spojovali podezření z korupčního jednání s výkonem správní nebo kontrolní činnosti oprávněných úředních osob ministerstva nebo resortu. Po prošetření se korupční nařčení nepotvrdila.

Stejný či obdobný počet podání zůstal jako v roce 2012 např. u cenové problematiky, činnosti bank a oblastí loterií a sázkových her, kam směřovalo 31 podání. Stěžovatelé ve svých podáních týkajících se loterií a sázkových her nesouhlasili s postupem společností provozujících tento druh činnosti, zejména ve věci nedodržování předepsaných pravidel a žádali prověření povolení. Zasílali také připomínky k loterijní legislativě nebo žádali o vysvětlení provozování různých spotřebitelských soutěží.

Úbytek počtu stížností o 17 byl zaznamenán na činnost pojišťoven. Z 57 v roce 2012 na 40 případů. Podání směřovala zejména proti postupu a jednání pojišťovny při likvidaci pojistné události, vymáhání pojištění a výpočtu výše výplaty pojistného za pojistné události. Předmětem podání byly také stížnosti na činnost České kanceláře pojistitelů

Mírné snížení bylo zaregistrováno v žádostech o pomoc v tíživé životní a finanční situaci, které občané adresovali přímo panu ministrovi. Ve srovnání s rokem 2012 se počet těchto žádostí snížil z 29 na 26. Pisatelé žádali o pomoc z důvodu zadlužování se, neschopnosti splácet půjčky v důsledku nezaměstnanosti, následné exekuce apod. Tyto žádosti však přesahují možnosti ministerstva z hlediska působnosti stanovené kompetenčním zákonem. Ve většině případů byla tato podání postoupena zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Ke snížení reakcí došlo rovněž v oblasti týkající se hospodářské situace v ČR, včetně úsporných opatření. V roce 2013 bylo uplatněno 16 podnětů proti 31 podnětům v roce 2012. Podání shodně s rokem 2012 obsahovala názory pisatelů k tématům, o kterých byla veřejnost informována prostřednictvím sdělovacích prostředků. Na elektronické adrese „Petice a stížnosti“ lidé reagovali např. na publikované zprávy a komentáře uveřejněné v tisku, TV a rozhlase. Zasílali odkazy na internetové adresy článků a zpráv s aktuální tématikou. Vyjadřovali svůj názor a nesouhlas s navrhovanými změnami v oblasti úsporných opatření. Na takovéto podněty bylo reagováno zpětnou odpovědí s vysvětlením účelu přijatého opatření nebo byl pisatel nasměrován na věcně příslušný správní orgán zabývající se danou problematikou. Nevyužitelná podání byla bez odezvy odložena.

Závěr:

Ze zpracovaných podání vyplývá, že v oblasti podávání a vyřizování stížností probíhá soustavná komunikace s občany. Někteří se opakovaně obracejí na Ministerstvo financí s požadavky na řešení stejných záležitostí.

Nejčtenější