Novinky

Výroční zpráva o vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních na Ministerstvu financí za rok 2014

odbor 56 - Interní audit
odbor 56 - Interní audit

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

V souladu s článkem 20 Směrnice č. 7/2005 ministra financí o postupu při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí se předkládá roční souhrnná informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních.

S účinností od 1. ledna 2006 je vyřizování stížností upraveno v ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Ministerstvo financí v zájmu vyřízení všech podání, vyjadřujících nesouhlas s určitou skutečností, postupuje podle citované směrnice, kterou jsou stanovena interní pravidla pro vyřizování stížností podaných ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu a pro ostatní podání obsahově nenaplňující definici pojmu „stížnost“. Tato podání jsou označována jako nesouhlasná podání, podněty nebo žádosti.

Celkový počet přijatých podání do odd. 5602 - Inspekce s přiděleným číslem jednacím v roce 2014 činil 1347, z toho 1040 bylo zaevidováno v centrální elektronické databázi „Petice a stížnosti“, 307 podání převážně elektronických, doručených na e-podatelnu Ministerstva financí, bylo odloženo bez evidence z důvodu nevyužitelnosti.

Ve srovnání s rokem 2013 (826 podání) došlo v roce 2014 (1347 podání) ke zvýšení o 521 podání, což je o 63 %. Přehled počtu jednotlivých podání, včetně porovnání s loňským obdobím, je uveden v tabulce č. 1.

Tab. č. 1: Přehled přijatých podání za období roku 2014 podle druhů
Druh podání Počet r. 2013 Počet r. 2014 Rozdíl
Stížnosti podle § 175 správního řádu (SŘ) 6 28 22
Nesouhlasná podání 77 130 53
Podněty 353 563 210
Žádosti 189 317 128
Petice 4 2 -2
Celkem počet vyřízených podání 629 1040 411
Počet podání posouzených v odd. 5602      
a odložených bez evidence 197 307 110
Celkem počet přijatých podání 826 1347 521

 

Následující tabulka č. 2 uvádí způsob vyhodnocení podání.

Tab. č. 2: Přehled počtu stížností a ostatních podání podle způsobu vyřízení
Způsob vyhodnocení a zpracování Stížnosti podle § 175 SŘ Nesouhlasná podání   Žádosti  Podněty  Petice CELKEM 
Důvodné 7 2 0 0 0 9
Částečně důvodné 0 0 0 0 0 0
Nedůvodné 18 69 0 0 0 87
Postoupeno 3 39 70 266 0 378
Odpovězeno podateli            
s vysvětlením 0 0 0 245 2 247
       
Žádosti vyřízené 0 0 238 0 0 238
Odloženo a/a 0 20 9 52 0 81
CELKEM 28 130 317 563 2 1040

 

Z hlediska oprávněnosti bylo vyhodnoceno 9 důvodných podání, tj. o 4 více oproti roku 2013. Nedůvodnými bylo v roce 2014 shledáno 87 podání, což znamená zvýšení o 45 oproti roku 2013 (42). Z důvodu nepříslušnosti Ministerstvu financí bylo postoupeno věcně a místně příslušným správním orgánům 378 podání, tj. o 344 podání více, než v roce 2013 (34). V 247 případech bylo stěžovatelům podáno vysvětlení k řešení jejich podání nebo k možnostem ministerstva z hlediska jeho působnosti, tj. o 104 méně, než v roce 2013 (351).

Podle § 175 správního řádu bylo posuzováno 28 stížností, tj. o 22 více, než v roce 2013 (6). Tento počet je dán skutečností, že převážná část podání z celkového počtu byla určena pro daňovou správu. Tato podání se řešila podle daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2011. Také většinu podání doručených elektronicky nebylo možné vyřizovat podle správního řádu, neboť nebyla potvrzena certifikovaným elektronickým podpisem, proto byla zařazena mezi ostatní podání.

Z hlediska vyhodnocení stížností podaných a vyřizovaných v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze konstatovat, že ze 28 stížností bylo vyhodnoceno 7 důvodných, 18 nedůvodných a 3 postoupeny věcně příslušným orgánům.

Obsahem stížností byly průtahy v řízení, při vyřizování podání, délka povolovacího procesu, nečinnost ve věci nevyřízení žádosti, dotazu apod.

Žádostí bylo doručeno 317, tj. o 128 více, než v roce 2013 (189). Vyskytly se mezi nimi žádosti o prominutí daně. K obsahu těchto žádostí je třeba uvést, že v daňovém řádu již není upraven institut individuálního promíjení daně nebo příslušenství daně. Individuální prominutí daně, např. z důvodů odstranění či snížení tvrdosti nebo ze zdravotních a sociálních důvodů, není v kompetenci Ministerstva financí a ani ministra financí osobně.

Následující tabulka č. 3 rozděluje počet podání do skupin podle věcného zaměření.

Tab. č. 3: Přehled počtu podání v roce 2013 podle věcného obsahu
Obsah podání Počet
Postup územních finančních orgánů (daňové řízení) 136
Upozornění na daňové úniky, příp. nezákonné podnikání 198
Průtahy při vyřizování stížností a žádostí 11
Nesouhlas s vyřízením předchozího podání 21
Hospodaření územních samosprávných celků (dotace obce, finanční kontrola) 159
Vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů 61
Prostředky EU 22
Převod majetku státu a jiná majetkoprávní problematika 49
Problematika kapitálových trhů 27
Situace v ČR 55
Korupční jednání 9
Loterie, sázkové hry 23
Činnost stavebních spořitelen 8
Pracovně právní vztahy a činnost vedoucích pracovníků 28
Žádost o pomoc v tíživé životní situaci 70
Náhrada škody 10
Postup celních úřadů a ředitelství 21
Výklad zákonné úpravy, stanovisko MF 35
Cenová problematika (energie, vodné, stočné, nájemné), poplatky 24
Pojištění provozu vozidla 10
Činnost bank, spořitelen 19
Činnost pojišťoven a penzijních fondů 28
Restituce 16
Počet vyřízených podání celkem 1040

 

Z přehledu vyplývá, že 136 podání směřovalo k činnosti územních finančních orgánů. Počet podání tohoto typu se v roce 2014 snížil oproti roku 2013 (157) o 21 případů. Převážná část těchto podání vyjadřovala nesouhlas s průběhem daňových řízení nebo postupem finančních úřadů při daňové kontrole, stěžovatelé zejména žádali vyřízení svých námitek. Podání byla podle skutečného obsahu vyhodnocena jako stížnosti, které se podle daňového řádu podávají správci daně, vůči jehož postupu směřují.

Významnou oblastí, která zaznamenala zvýšení oproti roku 2013 byla upozornění občanů na daňové úniky, popřípadě na jiné možné nezákonné postupy při podnikání. Celkem bylo přijato 198 oznámení, což je o 73 podnětů více, než v roce 2013, kdy jich došlo 125. Podezření na daňové úniky byla prostřednictvím odboru 39 – Správní činnosti postoupena Generálnímu finančnímu ředitelství k vyřízení nebo přijetí příslušných opatření. Oznamovatelé byli informováni, že jim kontrolní orgány nemohou poskytnout žádné další informace o výsledcích šetření jejich oznámení, protože daňovým řádem je stanoveno, že úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. Daňová správa se velmi váží podnětů ze strany veřejnosti a využívá je ke zkvalitnění kontrolní činnosti při zjišťování daňových úniků.

Další z oblastí, kde byl zaznamenán zvýšený počet podání, byly podněty k přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, k provedení finanční kontroly vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů a možného zneužití poskytnutých dotací. V roce 2014 bylo doručeno 159 podání proti počtu 112 v roce 2013, tj o 47 více. Těmito podněty se zabýval odbor, který má v působnosti dozor státu nad vykonaným přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků dle zákona č. 420/2004 Sb. Oznamovatelům bylo podáno vysvětlení k právním účinkům uvedeného zákona a ke kompetencím Ministerstva financí. Ministerstvo financí není příslušným přezkoumávajícím orgánem hospodaření obcí. Do jeho kompetence náleží přezkoumání hospodaření krajů a regionálních rad regionů soudržnosti.

V důsledku zvýšení celkového počtu podání, došlo v každé ze sledovaných oblastí ke zvýšení podání oproti roku 2013.

Počet podnětů s korupčními prvky se v roce 2014 zvýšil oproti roku 2013 z 5 na 9.
Oznamovatelé upozorňovali na korupci osob, nesouvisející s resortem Ministerstva financí. V těchto případech byla oznámení postoupena Polici ČR k posouzení.

Dále např. u cenové problematiky vzrostl počet podání z 10 na 24. U prostředků EU z 15 na 22. Jednalo se např. o nehospodárnost při čerpání prostředků EU, podněty k prošetření poskytování a čerpání dotací v rámci operačních programů, prověření použití prostředků EU. V oblasti loterií a sázkových her vzrostl počet z 9 na 23 podání. Stěžovatelé ve svých podáních týkajících se loterií a sázkových her nesouhlasili s postupem společností provozujících tento druh činnosti, zejména ve věci nedodržování předepsaných pravidel a žádali prověření povolení. Zasílali také připomínky k loterijní legislativě nebo žádali o vysvětlení provozování různých spotřebitelských soutěží.

Do problematiky kapitálových trhů bylo zařazeno 27 podání, tj. o 14 více, než v roce 2013. Věcně se týkaly stížnosti na postup směnárny, upozornění na vysoký úrok při poskytování nebankovního úvěru, žádosti o pomoc ve věci neschopnosti splácet úvěry, průtahy v řízení finančního arbitra, poplatků za zprostředkování úvěru apod.

K činnosti pojišťoven se vztahovalo 38 podání, což je obdobný počet jako v roce 2013 (40). 28 podání směřovalo zejména proti postupu a jednání pojišťovny při likvidaci pojistné události a výpočtu výše výplaty pojistného za pojistné události. Předmětem 10 podání byly stížnosti na činnost České kanceláře pojistitelů, týkající se pojištění provozu vozidla.

Výrazné zvýšení bylo zaregistrováno v žádostech o pomoc v tíživé životní a finanční situaci, které občané adresovali přímo panu ministrovi. Ve srovnání s rokem 2013 se počet těchto žádostí zvýšil z 26 na 70. Pisatelé žádali o pomoc z důvodu zadlužování se, neschopnosti splácet půjčky v důsledku nezaměstnanosti, následné exekuce apod. Tyto žádosti však přesahovaly možnosti ministerstva z hlediska působnosti stanovené kompetenčním zákonem. Ve většině případů byla tato podání postoupena Ministerstvu spravedlnosti, Exekutorské komoře a Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Ke zvýšení reakcí občanů došlo rovněž v oblasti týkající se hospodářské situace v ČR. V roce 2014 bylo uplatněno 55 podnětů proti 16 podnětům v roce 2013. Podání shodně s rokem 2013 obsahovala názory pisatelů k tématům, o kterých byla veřejnost informována prostřednictvím sdělovacích prostředků. Na elektronické adrese „Petice a stížnosti“ lidé reagovali např. na publikované zprávy a komentáře uveřejněné v tisku, TV a rozhlase. Zasílali odkazy na internetové adresy článků a zpráv s aktuální tématikou. Na takovéto podněty bylo reagováno zpětnou odpovědí s vysvětlením účelu přijatého opatření nebo byl pisatel nasměrován na věcně příslušný správní orgán zabývající se danou problematikou. Nevyužitelná podání byla bez reakce odložena.

Závěr:

Značný nárůst podání v roce 2014 potvrzuje, že v oblasti podávání a vyřizování stížností probíhá soustavná komunikace s občany, kteří se obracejí na Ministerstvo financí s požadavky na řešení svých záležitostí. Z uvedených údajů vyplývá, že se zvýšil nárůst podání nesouvisejících s činností Ministerstva financí. Pisatelé jsou proto upozorňováni, aby při zasílání svých podnětů respektovali působnost Ministerstva financí a jím řízeného resortu, která je vymezena zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR.

 

Nejčtenější