Novinky

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2010

oddělení 5602 - Realizace interního auditu
oddělení 5602 - Realizace interního auditu

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Vyhodnocení
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva
  • Statistika

V souladu s článkem 20 Směrnice č. 7/2005 ministra financí o postupu při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí předkládá odbor 56 – Interní audit a inspekce roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních, zpracovanou ke dni 11. 2. 2011. Z celkového počtu 823 zaevidovaných podání zůstává ke dni 11. 2. 2011 v šetření jedna stížnost z důvodu vyžádání doplňujících podkladů nutných pro její vyřízení. Přehled počtu podání doručených Ministerstvu financí a způsobu jejich vyhodnocení je zřejmý z následujících tabulek:

Druh podání Počet
Tabulka č. 1 - Přehled přijatých podání za období roku 2010 podle druhů
Stížnosti podle § 175 správního řádu (SŘ) 59
Nesouhlasné podání 257
Podněty 346
Žádosti 136
Petice 5
Celkem počet šetřených podání 803
Počet podání postoupených odd. 103 a odd. 562 z důvodu nepříslušnosti 20
Celkem počet vyřízených podání 823

Zdroj: MF - odbor 56 - Interní audit a inspekce

 

Způsob vyhodnocení a zpracování Stížnosti podle § 175 SŘ Nesouhlasné podání Stížnosti + nesouhlasné podání Žádosti, podněty, petice CELKEM
(a) (b) (a+b) (c) (a+b+c)
Tabulka č. 2- Přehled počtu stížností a ostatních podání podle způsobu vyřízení
Důvodné 5 5 10 2 12
Částečně důvodné 5 1 6 0 6
Nedůvodné 37 152 189 13 202
Postoupeno 6 58 64 175 239
Postoupeno v rámci MF k jinému řízení 0 8 8 2 10
Odpovězeno stěžovateli s vysvětlením 3 13 16 231 247
Odloženo a/a 2 20 22 64 86
V šetření 1 0 1 0 1

CELKEM

59 257 316 487 803

Zdroj: MF - odbor 56 - Interní audit a inspekce

 

Obsah podání

Počet
Tabulka č. 3 - Přehled počtu podání v roce 2010 podle věcného obsahu
Postup územních finančních orgánů (daňové řízení) 139
Upozornění na daňové úniky, příp. nezákonné podnikání 126
Průtahy v daňovém řízení, vyřízení stížností a žádostí, činnost FŘ a FÚ 38
Nesouhlas s vyřízením předchozího podání 17
Hospodaření územních samosprávných celků (dotace obce, finanční kontrola) 74
Vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů 32
Prostředky EU 4
Převod majetku státu a jiná majetkoprávní problematika 35
Problematika kapitálových trhů 22
Reforma a situace v ČR 47
Korupční jednání 22
Loterie, sázkové hry 33
Činnost stavebních spořitelen 7
Pracovně právní vztahy a činnost vedoucích pracovníků 23
Žádost o pomoc v tíživé životní situaci 17
Náhrada škody 6
Postup celních úřadů a ředitelství 18
Výklad zákonné úpravy, stanovisko MF 39
Cenová problematika (energie, vodné, stočné, nájemné), poplatky 30
Elektronická komunikace (e-podatelna, elektronické formuláře) 10
Činnost bank, spořitelen 32
Činnost pojišťoven a penzijních fondů 32

Počet vyřízených podání celkem

803

Zdroj: MF - odbor 56 - Interní audit a inspekce

 A. Celkové hodnocení

S účinností od 1. ledna 2006 je vyřizování stížností upraveno v ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Ministerstvo financí v zájmu vyřízení všech podání vyjadřujících nesouhlas s určitou skutečností zpracovalo vlastní vnitřní předpis, na jehož základě jsou stanovena interní pravidla pro vyřizování stížností podaných ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu, ale také pro ostatní podání obsahově nenaplňující definici pojmu „stížnost“. Tato podání jsou interně označována jako nesouhlasná podání nebo podněty. Statistické údaje o jejich vyřízení jsou rovněž součástí této zprávy.
 
V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 obdrželo Ministerstvo financí celkem 823 podání, z nichž 803 bylo zaevidováno jako stížnost podle správního řádu, nesouhlasné podání, podnět, petice nebo žádost. Pro věcnou nepříslušnost Ministerstva financí bylo 20 podání postoupeno jiné instituci k vyřízení. Ve srovnání s rokem 2009 (725) došlo k mírnému nárůstu o 98 podání, což je 13,5 %.
 
Počet důvodných a částečně důvodných podání byl ve srovnání s rokem 2009 nižší. Vyplývá to z počtu vyhodnocených důvodných a částečně důvodných podání, kterých bylo 27 v roce 2009 a 18 v roce 2010.  Nedůvodnými bylo v roce 2010 shledáno 202 podání, což činí 25,2 % z celkového počtu 803 řešených podání.

B. Vyhodnocení stížností podle § 175 správního řádu

Z hlediska vyhodnocení stížností podaných a vyřizovaných v souladu s ustanovením § 175 správního řádu lze konstatovat, že z 59 stížností bylo 37 vyhodnoceno jako nedůvodných, 5 jako důvodných, 5 jako částečně nedůvodných. Ke snížení počtu stížností posuzovaných podle § 175 správního řádu zřejmě došlo částečně v důsledku využití jiných opravných prostředků či procesních úkonů, které jsou stanoveny ve správním řádu, popř. jiném zvláštním zákoně a dále překvalifikováním, tj. nevyřizováním dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb. K takovýmto případům dochází např. u podání pro daňovou správu, která se v roce 2010 posuzovala podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Také většinu podání doručených elektronicky nelze posuzovat podle správního řádu, neboť nejsou potvrzena certifikovaným elektronickým podpisem.

Předmětem důvodných, resp. částečně důvodných stížností byly zejména průtahy při vyřizování podání. Nápravou bylo neprodlené vyřízení urgovaného podání. Vyskytla se i stížnost na vedení správního spisu a jeho náležitosti. Nedostatek byl ihned napraven, neúplné seznamy byly aktualizovány a doplněny.

C. Oblasti věcného zaměření stížností a nesouhlasných podání včetně e- mailových podání

Z pohledu obsahu jednotlivých podání nejvyšší počet směřoval k činnosti územních finančních orgánů. Převážná část těchto podání vyjadřovala nesouhlas s průběhem daňových řízení nebo postupem finančních úřadů při daňové kontrole. Kvalifikovat tato podání podle ustanovení § 175 správního řádu ve většině případů nebylo možné, protože při jejich šetření se postupovalo v roce 2010 dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Počet podání tohoto typu se v roce 2010 (139) zvýšil oproti roku 2009 (114) o 21,9 %. V řadě případů využívali „stěžovatelé“ institutu „stížnosti“ k urychlení nebo  zásahu do průběhu jednotlivých fází daňového řízení, přestože zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, umožňoval podat proti postupu územního finančního orgánů řádné i mimořádné opravné prostředky. Stěžovatelé často žádali vyřízení svých námitek vůči postupu finančního úřadu přímo na Ministerstvu financí, přestože k vyřízení podání bylo příslušné finanční ředitelství. Tato podání Ministerstvo financí po důsledném posouzení věcné problematiky postupovalo příslušnému finančnímu ředitelství a ve většině případů požadovalo od finančního ředitelství zaslání zprávy o vyřízení v daném termínu.
 
Druhou nejvýznamnější oblastí, do které lze zařadit podání zaevidovaná na Ministerstvu financí v roce 2010, jsou podněty občanů, ve kterých upozorňují na daňové úniky, popřípadě na jiné možné nezákonné postupy při podnikání. Celkem bylo přijato 126 oznámení, tj. o 35 více oproti roku 2009, kdy jich bylo zaznamenáno 91. Nárůst činil 38,5 %. Převažují podání anonymní, přičemž většina z nich jsou učiněna elektronickou cestou, bez formálních náležitostí, která předepisuje správní řád. Přesto je i těmto podáním věnována pozornost. V některých případech je nutné vyžádat doplnění a upřesnění informací. V případě pouze obecného tvrzení o daňových únicích bez dostatečného zdůvodnění podezření z daňových úniků a uvedených konkrétních informací, jsou odkládána. Podání s konkrétním a šetřitelným obsahem jsou postoupena příslušnému finančnímu ředitelství k prověření, eventuálně k zařazení do plánu kontrol. 
 
Do oblasti loterií a sázkových her směřovalo 33 podání, což je o 14 podání méně než v roce 2009 (47). Meziroční pokles činil 29,8 %. Stěžovatelé ve svých podáních nesouhlasili s postupem společností provozujících tento druh činnosti, zejména ve věci nedodržování předepsaných pravidel a žádali prověření povolení. Zasílali také připomínky k návrhu loterijního zákona nebo žádali o vysvětlení provozování různých soutěží, zda pravidla těchto soutěží podléhají loterijnímu zákonu.
 
Předmětem podání občanů byly stížnosti a podněty na způsob jednání, chování a podezření z korupce pracovníků územních finančních orgánů.
 Stížnosti s tímto zaměřením prověřoval odbor Interního auditu a inspekce. Obsah podání se většinou vztahoval k chování a jednání zaměstnanců finančních úřadů, zejména k jejich nevhodným pracovním a mezilidským vztahům na pracovišti. Také byla zaznamenána stížnost na zneužívání služebního počítače k soukromým účelům, která byla prokázána jako oprávněná. K odstranění zjištěných nedostatků finanční ředitelství jako nadřízený orgán finančních úřadů přijalo příslušná opatření a o jejich splnění neprodleně informovalo oddělení Inspekce Ministerstva financí.
 
Upozornění na možné korupční jednání zaměstnanců resortu Ministerstva financí se zvýšila v roce 2010 v počtu přijatých oznámení na 22 oproti roku 2009, kdy jich bylo přijato 14, což je nárůst o 57 %. Oznamovatelé vždy spojují korupční jednání s vykonávanou činností pracovníka na finančním úřadě nebo finančním ředitelství. Např. se jednalo o podezření z korupce v souvislosti s nevymáháním daňových nedoplatků podnikatelského subjektu. Výsledkem prověření daného oznámení oddělením Inspekce bylo zjištění, že vysoké daňové nedoplatky skutečně existují a u daňového subjektu nebyla provedena finančním úřadem daňová kontrola. Korupční jednání se prokázat nepodařilo, ale z výsledků šetření vyplynulo zvýhodňování některých daňových subjektů při vymáhání daňových nedoplatků. Se zjištěnými skutečnostmi byl seznámen ředitel příslušného finančního ředitelství, který přijal adekvátní opatření k zamezení opakování obdobného postupu. 
 
Obsah podání často zobrazoval témata, kterým se přikládá význam v mediálních prostředcích. Např. na e-mailové adrese „Petice a stížnosti“ lidé reagují na publikované zprávy a komentáře uveřejněné v tisku, TV a rozhlase. Vyjadřují svůj nesouhlas nebo nepochopení s navrhovanými změnami v oblasti úspor výdajů státního rozpočtu. Poukazují na snížení státní podpory stavebního spoření, omezování sociálních dávek, snižování platů a propouštění, zvýšení cen elektrické energie apod. Na takovéto podněty je reagováno zpětnou odpovědí s vysvětlením účelu přijatého opatření nebo je pisatel nasměrován na věcně příslušný správní orgán zabývající se danou problematikou.
 
Výrazný pokles jsme zaregistrovali v žádostech o pomoc v tíživé a finanční situaci, které občané adresují přímo panu ministrovi. Tyto žádosti však přesahují rámec možností Ministerstva financí a nelze jim vyhovět. Ve srovnání s rokem 2009 počet těchto žádostí se snížil z 29 na 17, tj. o 58,6 %.  K rychlým reakcím na aktuální dění ve společnosti občané využívají stejně jako v roce 2009 elektronická podání, jejichž počet v roce 2010 činil 385, tj. 46,8 % z celkového počtu 823 podání. Vyřizují se i anonymní podání bez certifikovaného elektronického podpisu, pokud obsahují dostatečně konkrétní popis předmětu stížnosti. 
 
Oproti roku 2009 existuje několik oblastí, ve kterých došlo ke zvýšení nebo snížení počtu podání. Vyšší počet byl zaznamenán u podnětů k přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, k provedení finanční kontroly vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů a možného zneužití poskytnutých dotací. Těmito podněty se zabýval kontrolní odbor Ministerstva financí. Snížení počtu podání lze vysledovat v oblasti pracovněprávních vztahů a činnosti vedoucích pracovníků. Stejný či obdobný počet podání zůstal jako v roce 2009 např. u cenové problematiky, činnosti bank, spořitelen, pojišťoven a penzijních fondů.

Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností přijatých územními finančními orgány za rok 2010

Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností přijatých územními finančními orgány je součástí předkládané roční souhrnné informace o přijatých a vyřízených stížnostech, zpracované podle vnitřního předpisu, kterým je Směrnice č. 7/2005 ministra financí o postupu při vyřizování stížností, petic a podnětu na Ministerstvu financí. Předmětem Výroční zprávy jsou statisticky vyhodnocené údaje o stížnostech, které v roce 2010 vyřizovaly územní finanční orgány, tj. finanční ředitelství a finanční úřady.

V roce 2010 bylo územními finančními orgány přijato celkem 192 podání. Z toho 12 podání nebylo vyřizováno podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť nenaplňovalo ve všech náležitostech podmínky citovaného ustanovení. Podle § 175 správního řádu se dotčené osoby mají právo obracet na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany. V souladu s § 175 správního řádu bylo řešeno 180 stížností. Způsob jejich vyřízení je patrný z následující tabulky. Vyřízena byla všechna podání, žádné z nich nebylo anonymní.

 

Způsob vyhodnocení Stížnost podle
§ 175 správního řádu
Překvalifikováno
(neřešeno dle § 175 SŘ)
Počet
přijatých podání
Tabulka č. 1 - Přehled počtu podání podle způsobu vyřízení
Důvodné 7   7
Částečně důvodné 21   21
Nedůvodné 149   149
Postoupené na MF 1   1
Odložené 2   2
    12 12
Celkem vyřízeno 180 12 192

Zdroj: Samostatné oddělení organizace a řízení Generálního finančního ředitelství

V porovnání s rokem 2009, kdy bylo přijato 145 podání, došlo v roce 2010 ke zvýšení celkového počtu podání na 192, tj. více o 47, což je nárůst 32 %. Ve srovnání s rokem 2009 bylo zaznamenáno zvýšení počtu podání proti činnosti finančních úřadů, a to ze 134 v roce 2009 na 173 v roce 2010.

Následující tabulky ukazují,

  1. kolik stížností z celkového počtu 180 řešených podání prověřovaly zvlášť finanční úřady a zvlášť finanční ředitelství,
  2. počet stížností směřujících proti činnosti finančních úřadů a samostatně proti činnosti finančních ředitelství.

 

Územní finanční orgán Počet vyřizovaných stížností
a. Tabulka č. 2 - Přehled počtu podání podle druhu finančního orgánu
Finanční ředitelství 41
Finanční úřad 138
Postoupeno na Ministerstvo financí 1
Celkem 180

Zdroj: Samostatné oddělení organizace a řízení Generálního finančního ředitelství

 

Zaměření stížnosti Počet stížností
b. Tabulka č. 3 - Přehled počtu podání podle věcného zaměření stížnosti
proti finančním ředitelstvím 6
proti finančnímu ředitelství i finančnímu úřadu 1
proti finančním úřadům 173
Celkem 180

 

Zdroj: Samostatné oddělení organizace a řízení Generálního finančního ředitelství. Výše uvedená statistická data zpracovalo Samostatné oddělení organizace a řízení Generálního finančního ředitelství (dříve odbor 48 – Vnitřní správa územních finančních orgánů) z podkladů jednotlivých finančních ředitelství.

Nejčtenější