Novinky

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2009

oddělení 5602 - Realizace interního auditu
oddělení 5602 - Realizace interního auditu

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

V souladu s čl. 20 směrnice č. 7/2005, o vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí předkládá odbor 10 oddělení 103 – Kancelář petic a stížností Roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podání.

Tato zpráva je zpracována ke dni 17.2.2010 a všechna evidovaná podání byla vyřízena.

Počet došlých podání na MF za období od 1.1.2009 do 31.12.2009
Počet došlých podání na MF za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 725
Počet podání postoupených odd. 103 z důvodu nepříslušnosti MF 27

 

Počet podání šetřených v rámci MF
Počet podání šetřených v rámci MF 698
Z toho: vyřízeno nesouhlasných podání 287
podnětů 234
žádostí 147
stížností podle § 175 správního řádu 23
petic 7

 

Z celkového počtu 310 vyřízených stížností a nesouhlasných podání bylo:
oprávněných 14 (4,45) %
částečně oprávněných 15 (4,82) %
neoprávněných 190 (61,21) %
postoupeno 72 (23,17) %
postoupeno v rámci MF k jinému řízení 8 (2,52) %
odloženo a/a 12 (3,83) %

 

Z celkového počtu 23 vyřízených stížností podaných podle § 175 správního řádu bylo:
oprávněných 6 (26,00) %
částečně oprávněných 2 (8,76) %
neoprávněných 14 (60,86) %
postoupeno 0 (0,00) %
postoupeno v rámci MF k jinému řízení 1 (4,38) %
odloženo a/a 0 (0,00) %

 

Z celkového počtu 287 vyřízených nesouhlasných podání bylo:
oprávněných 6 (2,14) %
částečně oprávněných 13 (4,58) %
neoprávněných 176 (61,41) %
postoupeno 72 (25,23) %
postoupeno v rámci MF k jinému řízení 7 (2,46) %
odloženo a/a 12 (4,18) %

 

Z celkového počtu 388 vyřízených ostatních podání (žádosti, podněty, petice) bylo:
postoupeno 86 (22,16) %
postoupeno v rámci MF k jinému řízení 13 (3,35) %
odpovězeno jako na žádost, podnět, petici 249 (64,18) %
odloženo a/a 40 (10,31) %

 

Počet podání dle jednotlivých oblastí:

Vyšší počet podání oproti roku 2008:
vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů (dotace, apod.) 71
loterie, sázkové hry 47
výklad zákonné úpravy, stanovisko MF 42
činnost bank, spořitelen 36
reforma a situace v ČR 35
pracovně právní vztahy a činnost vedoucích pracovníků 31
žádost o pomoc v tíživé životní situaci 29

 

Nižší počet podání oproti roku 2008:
postup územních finančních orgánů (daňové řízení) 114
cenová problematika (energie, léky, jízdné), poplatky 31
převod majetku státu a jiná majetkoprávní problematika 23
postup celních úřadů a ředitelství 19
nesouhlas s vyřízením předchozího podání 15
problematika kapitálových trhů (zejména Garanční fond obchodníků s CP) 15
korupční jednání 14
činnost stavebních spořitelen 13
elektronická komunikace (zejména e-podatelna, elektronické formuláře) 10
průtahy (v daňovém řízení, vyřízení stížností a žádostí) 9

 

Stejný či obdobný počet podání oproti roku 2008:
upozornění na daňové úniky, příp. nezákonné podnikání 91
činnost pojišťoven a penzijních fondů 37
náhrada škody 8
ostatní podání 18

 

ZÁVĚR

A. Celkové hodnocení

V návaznosti na legislativní změny v oblasti vyřizování stížností, ke kterým došlo s účinností od 1. ledna 2006, tj. zakotvení institutu stížnosti do § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a zrušení vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, přistoupilo Ministerstvo financí v zájmu vyřízení všech podání vyjadřujících nesouhlas s určitou skutečností ke zpracování vlastního vnitřního předpisu, na jehož základě jsou stanovena interní pravidla pro vyřizování nejen stížností ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu, ale i pro ostatní podání obsahově nenaplňující definici pojmu „stížnost“. Tato podání jsou interně označována jako „nesouhlasná podání“ a statistické údaje o jejich vyřízení jsou rovněž součástí této zprávy.

V období od 1.1.2009 do 31.12.2009 obdrželo Ministerstvo financí celkem 725 podání, z nichž 698 bylo Kanceláří petic a stížností zaevidováno jako stížnost podle správního řádu, nesouhlasné podání, podnět, petice nebo žádost (27 podání bylo pro věcnou nepříslušnost Ministerstva financí postoupeno jiné instituci k vyřízení). Ve srovnání s rokem 2008 (717) došlo k mírnému poklesu počtu podání (o 2,6 %).

Poměr počtu oprávněných a částečně oprávněných podání (tj. stížností podle správního řádu nebo nesouhlasných podání) je ve srovnání s rokem 2008 (9,3 %) nižší (3,9 %).

Přehled podání v letech 2000 – 2009 včetně vyjádření oprávněnosti je patrný z následující tabulky.

2000 2001 2002 2003 2004
Přehled podání v letech 2000 – 2009 včetně vyjádření oprávněnosti.
Celkový počet 866 932 1312 1487 1349
Z toho stížností 624 804 1013 989 931
Oprávněných 104 83 121 77 86
(16,8 %) (11,5 %) (11,9 %) (7,7 %) (9,2 %)
Částečně 41 85 71 53 56
oprávněných (6,5 %) (10,6 %) (7,0 %) (5,3 %) (6,0 %)
Neoprávněných 479 481 698 774 656
(76,7 %) (59,8 %) (68,9 %) (78,3 %) (70,5 %)

 

2005 2006 2007 2008 2009
Celkový počet 1417 1027 702 717 698
Z toho stížností 942 703 442 398 310
Oprávněných 77 51 23 14 12
(8,1 %) (7,2 %) (5,2 %) (3,5 %) (3,8 %)
Částečně 28 20 32 23 15
oprávněných (2,9) % (2,8 %) (7,2 %) (5,8 %) (4,84 %)
Neoprávněných 680 476 279 244 190
(72,2 %) (67,7 %) (63,1 %) (61,3 %) (61,3 %)

 

B. Vyhodnocení stížností podle § 175 správního řádu

Z hlediska vyhodnocení stížností podaných a vyřizovaných v souladu s ustanovením § 175 správního řádu lze konstatovat, že z 23 stížností bylo 14 vyhodnoceno jako neoprávněných, 6 jako oprávněných, 2 jako částečně oprávněné. Ke snížení počtu stížností posuzovaných podle § 175 správního řádu zřejmě došlo částečně v důsledku využití jiných opravných prostředků či procesních úkonů, které jsou stanoveny ve správním řádu, popř. jiném zvláštním zákoně a dále překvalifikováním, tj. nevyřizováním dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb.

Předmětem oprávněných, resp. částečně oprávněných stížností byl zejména nesouhlas s průtahy s vyřízením předchozích podání, popřípadě se způsobem vyřízení stížnosti (nápravou bylo neprodlené vyřízení urgovaného podání).

C. Popis oblastí, proti nimž nejčastěji směřovaly stížnosti a nesouhlasná podání

Z pohledu počtu jednotlivých podání byla nejkritizovanější oblastí, jako již tradičně, činnost územních finančních orgánů, přestože kvalifikovat tato podání podle ustanovení § 175 správního řádu ve většině případů nebylo možné, neboť převážná část těchto nesouhlasů zpochybňovala průběh daňových řízení vedených finančními úřady, finančními ředitelstvími a Ministerstvem financí, a v těchto případech bylo nutno z hlediska jejich šetření postupovat dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Počet podání tohoto typu byl v roce 2009 (114) obdobný jako v roce 2008 (122), resp. zaznamenal mírný pokles o 6,5 %. V řadě případů využívali „stěžovatelé“ institutu „stížnosti“ k zásahu do průběhu jednotlivých fází daňového řízení, přestože zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, umožňuje podat proti postupu územního finančního orgánů řádné i mimořádné opravné prostředky. V řadě případů se stěžovatelé obracejí s nesouhlasem vůči postupu finančního úřadu přímo na Ministerstvo financí, přestože k šetření podání je příslušné finanční ředitelství. Tato podání Ministerstvo financí nešetří a postupuje je místně a věcně příslušnému finančnímu ředitelství.

Druhou nejvýznamnější oblastí, do které lze zařadit podání zaevidovaná v Kanceláři petic a stížností v roce 2009, jsou podněty občanů, ve kterých upozorňují na daňové úniky, popřípadě na jiné možné nezákonné postupy při podnikání. Celkem se jedná o 91 podání, z nichž mnohá jsou anonymní, přičemž většina z nich jsou učiněna elektronickou cestou, bez formálních náležitostí, která předepisuje správní řád. Avšak i těmto podáním je věnována pozornost a dle obsahu jsou postoupena příslušnému finančnímu ředitelství k prošetření, eventuálně k zařazení do plánu kontrol.

Za významnou problematiku, kterou stěžovatelé ve svých podáních v roce 2009 napadali, lze považovat podání týkající se loterií a sázkových her. Celkově bylo v roce 2009 přijato a zaevidováno 47 podání (v roce 2008 jich bylo 18), což činí nárůst 61,7%. Část podání se týkala samotného povolování sázkových her a loterií a část z nich byla nesouhlas s postupem společností provozujících tento druh činnosti, zejména ve věci nedodržování předepsaných pravidel.

Další oblastí, na kterou ve svých podání fyzické a právnické osoby upozorňovali, je problematika hospodárného, resp. nehospodárného využívání finančních prostředků ať již státního rozpočtu poskytnutých formou dotací jednotlivým subjektům, nebo finančních prostředků, se kterými hospodaří obce jako územní samosprávné celky. V roce 2009 se jednalo o 71 podání, což je nárůst o 46,5% oproti roku 2008 (38 podání). Celkově se jedná o třetí nejpočetnější skupinu.

Situace České republiky v souvislosti se světovou hospodářskou krizí a snahou vlády České republiky o stabilizaci veřejných rozpočtů není občanům lhostejná a i tato skutečnost se projevila na počtu evidovaných podání za rok 2009 (35), oproti roku 2008 (19). Mnohé další reakce ze strany občanů nebyly evidovány, neboť se jednalo o vyjádření názorů, na která nepožalovali odpověď, popřípadě se jednalo o anonymy či podání hanlivého charakteru.

Další oblastí, ve které došlo k nárůstu, jsou žádosti o pomoc v tíživé životní situaci, se kterými se občané obracejí téměř ve všech případech na pana ministra s tím, že se mylně domnívají, že je v jeho pravomoci rozhodnout o mimořádné individuální finanční pomoci. V řadě případů se jedná o důsledek tzv. dluhové pasti, do které se žadatelé dostali v důsledku neuváženě čerpaných úvěrových prostředků, poskytovaných zejména v nebankovním sektoru. V roce 2008 se jednalo o 20 případů, v roce 2009 již o 29 případů.

Srovnatelný počet podání s loňským rokem zaznamenala oblast činnosti pojišťoven a penzijních fondů.

Oproti roku 2008 je několik oblastí, ve kterých došlo ke snížení počtu podání. Jedná se o cenovou problematiku, majetkoprávní problematiku, včetně převodů majetku státu, dále postup celních úřadů a ředitelství, oblast kapitálových trhů, činnosti stavebních spořitelen a upozornění na korupční jednání.

D. E-mailová podání

Zřejmě v souvislosti s rozšířením internetu a elektronické komunikace mezi veřejností a finanční náročností klasické listinné pošty lze z hlediska způsobu doručení podání konstatovat, že občané v roce 2009 využili elektronického způsobu komunikace ve 294 zaevidovaných případech, zatímco v roce 2008 v 226 případech, což činí nárůst o 23,1%. Obsahují-li tato podání dostatečně konkrétní údaje o odesílateli či k předmětu stížnosti, jsou vždy evidována, přestože nejsou opatřena certifikovaným elektronickým podpisem a jsou vyřizována. (Pro ilustraci jde o 278 prostých emailových podání, pouze 11 podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem a 5 datových zpráv). V této souvislosti je nutno upozornit, že pokud by Ministerstvo financí posuzovalo a vyřizovalo stížnosti podané prostřednictvím elektronické pošty pouze podle ustanovení § 175 správního řádu, byla by převážná většina podání pro nedostatek certifikovaného elektronického podpisu nešetřitelná.

Počet podání 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Celkem 1349 1417 1027 702 717 698
Z toho elektronicky 277 332 324 202 226 294
-20,50% -23,40% -31,50% -28,80% -31,50% -42,10%

 

Zpráva o vyřizování agendy stížností podaných podle ustanovení § 175 správního řádu přijatých územními finančními orgány v roce 2009

V roce 2009 bylo finančním úřadům a finančním ředitelstvím doručeno celkem 145 stížností, z nichž bylo v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) jako stížnost řešeno 141 podání, 3 podání byla překvalifikována a nebyla dále vyřizována podle výše citovaného ustanovení a 2 stížnosti byly odloženy či vzaty zpět a 1 stížnost je dosud v šetření.

Počet došlých podání na ÚFO za období od 1.1. do 31.12.2009
Počet došlých podání na ÚFO za období od 1.1. do 31.12.2009 145
z toho podle § 175 správního řádu 141 (97,0 %)
překvalifikováno 3 (2,0 %)
anonymní podání 1 (1%)

 

Celkový počet stížností vyřízených podle § 175 správního řádu
Celkový počet stížností vyřízených podle § 175 správního řádu 141
z toho odložených 2 (1,0 %)
vyřízených 138 (98,0 %)
postoupených 0 (0,0 %)
v šetření 1 (1,0%)

 

Z celkového počtu 138 vyřízených stížností podle § 175 správního řádu bylo:
důvodných 7 (5,0 %)
částečně důvodných 19 (14,0 %)
nedůvodných 112 (81,0 %)

 

Z celkového počtu 141 stížností vyřízených podle § 175 správního řádu
z toho řešeno na úrovni FŘ 28 (20,0 %)
na úrovni FÚ 113 (80,0 %)
na úrovni FŘ i FÚ 0 (0,0 %)

 

Z celkového počtu 141 stížností vyřízených podle § 175 správního řádu bylo:
proti činnosti FŘ 4 (3,0 %)
proti činnosti FŘ i FÚ 3 (2,0 %)
proti činnosti FÚ 134 (95,0 %)

 

Z celkového počtu stížností vyřízených podle § 175 správního řádu bylo:
Z celkového počtu stížností vyřízených podle § 175 správního řádu bylo: směřujících proti
FŘ i FÚ
4 3 134
odložených / vzatých zpět 0 0 2
v šetření 0 0 1
důvodných 1 0 6
částečně důvodných 0 0 19
nedůvodných 3 3 106

 

Zdroj: statisticky zpracovaná data odborem 48 – Vnitřní správa územních finančních orgánů zaslaná z jednotlivých finančních ředitelství za rok 2009 – ke dni 17.2.2010

Nejčtenější