Novinky

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2008

oddělení 5602 - Realizace interního auditu
oddělení 5602 - Realizace interního auditu

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

V souladu s čl. 20 směrnice č. 7/2005, o vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí předkládá odbor 10, oddělení 103 – Kancelář petic a stížností, Roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podání.

Počet došlých podání na MF za období od 1.1.2008 do 31.12.2008
Počet došlých podání na MF za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 753
Počet podání postoupených odd. 103 z důvodu nepříslušnosti MF 36
Počet podání šetřených v rámci MF 717
Z toho: vyřízeno nesouhlasných podání 348
podnětů 197
žádostí 130
stížností podle § 175 správního řádu 50
petic 18

 

Z celkového počtu 398 vyřízených stížností a nesouhlasných podání bylo:
oprávněných 15 -3,77 %
částečně oprávněných 23 -5,78 %
neoprávněných 252 -63,32 %
postoupeno 81 -20,35 %
postoupeno v rámci MF k jinému řízení 6 -1,51 %
odloženo a/a 21 -5,28 %

 

Z celkového počtu 50 vyřízených stížností podaných podle § 175 správního řádu bylo:
oprávněných 6 -12 %
částečně oprávněných 3 -6 %
neoprávněných 38 -76 %
postoupeno 2 -4 %
odloženo a/a 1 -2 %

 

Z celkového počtu 348 vyřízených nesouhlasných podání bylo:
oprávněných 9 -2,59 %
částečně oprávněných 20 -7,47 %
neoprávněných 214 -61,49 %
postoupeno 79 -22,7 %
postoupeno v rámci MF k jinému řízení 6 -1,72 %
odloženo a/a 20 -5,75 %

 

Z celkového počtu 345 vyřízených ostatních podání (žádosti, podněty, petice) bylo:
postoupeno 104 -30,14 %
postoupeno v rámci MF k jinému řízení 9 -2,61 %
odpovězeno jako na žádost, podnět, petici 198 -57,39 %
odloženo a/a 34 -9,86 %

 

Počet podání dle jednotlivých oblastí:
postup územních finančních orgánů (daňové řízení) 122
upozornění na daňové úniky 102
nesouhlas s vyřízením předchozího podání 47
používání prostředků ze státního rozpočtu (dotace, apod.) 38
cenová problematika (energie, léky, jízdné) 38
převod majetku státu, činnost ÚZSVM 35
průtahy (v daňovém řízení, vyřízení stížností a žádostí) 33
činnost bank, spořitelen 30
problematika kapitálových trhů (zejména Garanční fond obchodníků s CP) 29
činnost pojišťoven 25
postup celních úřadů a ředitelství 25
korupční jednání 22
elektronická komunikace (zejména e-podatelna, elektronické formuláře) 20
žádost o pomoc v tíživé životní situaci 20
reforma a situace v ČR 19
loterie, sázkové hry 18
činnost stavebních spořitelen 17
výklad zákonné úpravy, stanovisko MF 17
činnost penzijních fondů 12
pracovně právní vztahy 7
náhrada škody 8

 

ZÁVĚR

A. Celkové hodnocení

V návaznosti na legislativní změny v oblasti vyřizování stížností, ke kterým došlo s účinností od 1. ledna 2006, tj. zakotvení institutu stížnosti do § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a zrušení vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, přistoupilo Ministerstvo financí v zájmu vyřízení všech podání vyjadřujících nesouhlas s určitou skutečností ke zpracování vlastního vnitřního předpisu, na jehož základě jsou stanovena interní pravidla pro vyřizování nejen stížností ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu, ale i pro ostatní podání obsahově nenaplňující definici pojmu „stížnost“. Tato podání jsou interně označována jako „nesouhlasná podání“ a statistické údaje o jejich vyřízení jsou rovněž součástí této zprávy.

V období od 1.1.2008 do 31.12.2008 obdrželo Ministerstvo financí celkem 753 podání, z nichž 717 bylo Kanceláří petic a stížností zaevidováno jako stížnost podle správního řádu, nesouhlasné podání, podnět, petice nebo žádost (36 podání bylo pro věcnou nepříslušnost Ministerstva financí postoupeno jiné instituci k vyřízení). Ve srovnání s rokem 2007 (702) došlo k mírnému nárůstu počtu podání (o 6,2 %).

Poměr počtu oprávněných a částečně oprávněných podání (tj. stížností podle správního řádu nebo nesouhlasných podání) je ve srovnání s rokem 2007 (12,4 %) nižší (9,3 %).

 

Celkový počet Z toho stížností Oprávněných Částečně oprávněných Neoprávněných
Přehled podání v letech 2000 – 2008 včetně vyjádření oprávněnosti je patrný z následující tabulky.
2000 866 624 104 41 479
-16,80% -6,50% -76,70%
2001 932 804 83 85 481
-11,50% 10,6 %) 59,8 %)
2002 1312 1013 121 71 698
-11,90% -7,00% -68,90%
2003 1487 989 77 53 774
-7,70% -5,30% -78,30%
2004 1349 931 86 56 656
-9,20% -6,00% -70,50%
2005 1417 942 77 28 680
-8,10% -2,90% -72,20%
2006 1027 703 51 20 476
-7,20% -2,80% -67,70%
2007 702 442 23 32 279
-5,20% -7,20% -63,10%
2008 717 398 14 23 244
-3,50% -5,80% -61,30%

 

B. Vyhodnocení stížností podle § 175 správního řádu

Z hlediska vyhodnocení stížností podaných a vyřizovaných v souladu s ustanovením § 175 správního řádu lze konstatovat, že z 50 stížností bylo 38 vyhodnoceno jako neoprávněných, 6 jako oprávněných, 3 jako částečně oprávněné, 2 byly postoupeny Ministerstvem financí z důvodu věcné nepříslušnosti k šetření stížnosti a 1 byla odložena (jednalo se o opakovaně zaslané podání, ve kterém občan vyžadoval po Ministerstvu financí úkon, který mu nepřísluší učinit a ani přes výzvu nedoplnil nové skutečnosti, které by zakládaly důvod tak konat).

Ke snížení počtu stížností posuzovaných podle § 175 správního řádu zřejmě došlo v důsledku využití jiných opravných prostředků či procesních úkonů, které jsou stanoveny ve správním řádu, popř. jiném zvláštním zákoně.
Předmětem oprávněných, resp. částečně oprávněných stížností byl zejména nesouhlas s průtahy s vyřízením předchozích podání, popřípadě se způsobem vyřízení stížnosti (8 případů). Nápravou bylo neprodlené vyřízení urgovaného podání.

C. Popis oblastí, proti nimž nejčastěji směřovaly stížnosti a nesouhlasná podání

Z pohledu počtu jednotlivých podání byla nejkritizovanější oblastí, jako již tradičně, činnost územních finančních orgánů, přestože kvalifikovat tato podání podle ustanovení § 175 správního řádu ve většině případů nebylo možné, neboť převážná část těchto nesouhlasů zpochybňovala průběh daňových řízení vedených finančními úřady, finančními ředitelstvími a Ministerstvem financí, a v těchto případech bylo nutno z hlediska jejich šetření postupovat dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Počet podání tohoto typu byl v roce 2008 (122) srovnatelný s počtem podání v roce 2007 (138), resp. zaznamenal mírný pokles o 11,59 %. V řadě případů využívali „stěžovatelé“ institutu „stížnosti“ k zásahu do průběhu jednotlivých fází daňového řízení, přestože zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění umožňuje podat proti postupu územního finančního orgánů řádné i mimořádné opravné prostředky. V řadě případů se stěžovatelé obracejí s nesouhlasem vůči postupu finančního úřadu přímo na Ministerstvo financí, přestože k šetření podání je příslušné finanční ředitelství. Tato podání Ministerstvo financí nešetří a postupuje je místně a věcně příslušnému finančnímu ředitelství.

Druhou nejvýznamnější oblastí, do které lze zařadit podání zaevidovaná v Kanceláři petic a stížností v roce 2007, jsou podněty občanů, ve kterých upozorňují na daňové úniky (102, tj. o 15,9 % více než předchozí rok). Mnohá z těchto podání jsou anonymní (94), přičemž některá z nich jsou podání učiněná elektronickou cestou, bez formálních náležitostí, která předepisuje správní řád. Avšak i těmto podáním je věnována pozornost a dle obsahu jsou postoupena příslušnému finančnímu ředitelství k prošetření, eventuálně k zařazení do plánu kontrol.

Za významnou problematiku, kterou stěžovatelé ve svých podáních v roce 2008 napadali, lze považovat podání proti nečinnosti, průtahům či způsobu vyřízení předchozího podání. Celkově se jednalo o 80 podání tohoto obsahu a je to tedy srovnatelný počet oproti roku 2007 (evidováno 83 podání). V této souvislosti je nutné upozornit, že v případě stížností na průtahy v rámci daňového řízení lze konstatovat, že přestože zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pro většinu úkonů správce daně lhůty nestanovuje, je při vyřizování daňových záležitostí ze strany všech územních finančních orgánů a Ministerstva financí dodržována zásada vyřizování věcí bez zbytečných průtahů s tím, že je nutno vzít na vědomí, že podání jsou vyřizována v pracovním pořádku tak, jak jsou doručována.

Další oblastí, na kterou ve svých podání fyzické a právnické osoby upozorňovali, je problematika hospodárného, resp. nehospodárného využívání finančních prostředků ať již státního rozpočtu poskytnutých formou dotací jednotlivým subjektům, nebo finančních prostředků, se kterými hospodaří obce jako územní samosprávné celky. V roce 2008 se jednalo o 38 podání.

Srovnatelný počet podání zaznamenala cenová problematika, rok 2007 celkem 39 podání, rok 2008 - 38 podání. V těchto podáních stěžovatelé vyjadřovali nesouhlas zejména s výší cen nájemného, energie, vodného a stočného. Zhruba polovina jich však byla postoupena z důvodu buď věcné nepříslušnosti Ministerstva financí (a to v případě cen energie Energetickému regulačnímu úřadu) a nebo k provedení cenové kontroly příslušnému finančnímu ředitelství.

V důsledku legislativní změny v roce 2006 v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění, na jejímž základě přešla pravomoc k výkonu dohledu z Ministerstva financí na Českou národní banku, došlo tehdy k výraznému poklesu počtu podání směřujících proti činnosti pojišťoven. V současnosti se jedná o srovnatelný počet podání (v roce 2007 evidováno 28, v roce 2008 25 podání), a proti činnosti penzijních fondů (v roce 2007 evidováno 13 podání, v roce 2008 se jednalo o 12). Ministerstvu financí zůstala zachována věcná příslušnost pouze k šetření podání, která směřují proti činnosti penzijních fondů v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku. Touto legislativní změnou byla dotčena i kompetence Ministerstva financí v oblasti činnosti stavebních spořitelen a od 1. dubna 2006 je věcně příslušné pouze pro provádění státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření. Proti činnosti stavebních spořitelen bylo v roce 2008 evidováno 17 podání, což je rovněž srovnatelný údaj s loňským rokem tj. 16 podání.

Z oblasti finančního trhu, která částečně náleží do kompetence Ministerstva financí, lze dále upozornit na podání směřujících proti činnosti bank, která však Ministerstvu financí nepřísluší vyřizovat, neboť bankovní dohled vykonává Česká národní banka. Celkově bylo doručeno 30 podání. V oblasti kapitálových trhů bylo nejčastěji kritizovanou skutečností nevyplácení náhrad klientům ze strany Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a bylo přijato celkem 29 podání.

K nárůstu podání došlo v oblasti převodů majetku státu, popř. kritizována byla činnost Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových. Za rok 2008 došlo 35 podání, oproti roku 2007, kdy jich bylo 19. Ve většině případů se jednalo o nespokojenost stěžovatelů se lhůtou po vyřizování daných případů.

Další oblastí, ve které došlo k nárůstu téměř stoprocentnímu, jsou žádosti o pomoc v tíživé životní situaci, se kterými se občané obracejí téměř ve všech případech na pana ministra s tím, že se mylně domnívají, že je v jeho pravomoci rozhodnout o mimořádné individuální finanční pomoci. V řadě případů se jedná o důsledek tzv. dluhové pasti, do které se žadatelé dostali v důsledku neuváženě čerpaných úvěrových prostředků, poskytovaných zejména v nebankovním sektoru.

D. E-mailová podání

Z hlediska způsobu doručení podání lze konstatovat, že občané v roce 2008 využili elektronického způsobu komunikace ve 226 zaevidovaných případech, zatímco v roce 2007 v 202, v roce 2006 ve 324, v roce 2005 ve 332 a v roce 2004 v 277 případech. Obsahují-li tato podání dostatečně konkrétní údaje o odesílateli či k předmětu stížnosti, jsou vždy evidována, přestože nejsou opatřena certifikovaným elektronickým podpisem a jsou vyřizována. V této souvislosti je nutno upozornit, že pokud by Ministerstvo financí posuzovalo a vyřizovalo stížnosti podané prostřednictvím elektronické pošty pouze podle ustanovení § 175 správního řádu, byla by většina podání pro nedostatek certifikovaného elektronického podpisu nešetřitelná.

Zpráva o vyřizování agendy stížností podaných podle ustanovení § 175 správního řádu přijatých územními finančními orgány v roce 2008

V roce 2008 bylo finančním úřadům a finančním ředitelstvím doručeno celkem 170 stížností, z nichž bylo v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) jako stížnost řešeno 168 podání, 2 podání byla překvalifikována a nebyla dále vyřizována podle výše citovaného ustanovení a 1 stížnost byla odložena a 4 stížnosti byly postoupeny.

Počet došlých podání na ÚFO za období od 1.1. do 31.12.2008
Počet došlých podání na ÚFO za období od 1.1. do 31.12.2008 170
z toho podle § 175 správního řádu 168 -99,00%
překvalifikováno 2 -1,00%

 

Celkový počet stížností vyřízených podle § 175 správního řádu
Celkový počet stížností vyřízených podle § 175 správního řádu 168
z toho odložených 1 -1,00%
vyřízených 163 -97,00%
postoupených 4 -2,00%

 

Z celkového počtu 163 vyřízených stížností podle § 175 správního řádu bylo:
důvodných 16 -10,00%
částečně důvodných 15 -9,00%
nedůvodných 132 -81,00%

 

Z celkového počtu 168 stížností vyřízených podle § 175 správního řádu
z toho řešeno na úrovni FŘ 49 -29,00%
na úrovni FÚ 118 -70,00%
na úrovni FŘ i FÚ 1 -1,00%

 

Z celkového počtu 168 stížností vyřízených podle § 175 správního řádu bylo:
proti činnosti FŘ 5 -3,00%
proti činnosti FŘ i FÚ 2 -1,00%
proti činnosti FÚ 161 -96,00%

 

Z celkového počtu stížností vyřízených podle § 175 správního řádu bylo:
Z celkového počtu stížností vyřízených podle § 175 správního řádu bylo: směřujících proti
FŘ i FÚ
důvodných 1 0 15
částečně důvodných 1 0 15
nedůvodných 3 2 127

 

Zdroj: statisticky zpracovaná data odborem 48 – Vnitřní správa územních finančních orgánů zaslaná z jednotlivých finančních ředitelství za rok 2008

Nejčtenější