Novinky

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2007

odbor 10 - Kancelář ministra
odbor 10 - Kancelář ministra

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

V souladu s čl. 20 směrnice č. 7/2005, o vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí předkládá odbor 10 oddělení 103 – Kancelář petic a stížností Roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podání.

Počet došlých podání na MF za období od 1.1.2007 do 31.12.2007
Počet došlých podání na MF za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 .... 708
Počet podání postoupených odd. 103 z důvodu nepříslušnosti MF .... 6
Počet podání šetřených v rámci MF .... 702
Z toho: vyřízeno nesouhlasných podání .... 350
podnětů .... 166
žádostí .... 90
stížností podle § 175 správního řádu .... 92
petic .... 4

 

Z celkového počtu 442 vyřízených stížností a nesouhlasných podání bylo:
oprávněných .... 23 (5,21%)
částečně oprávněných .... 32 (7,24%)
neoprávněných .... 279 (63,12%)
postoupeno .... 85 (19,23%)
postoupeno v rámci MF k jinému řízení .... 10 (2,26%)
odloženo a/a .... 13 (2,94%)

 

Z celkového počtu 92 vyřízených stížností podaných podle § 175 správního řádu bylo:
oprávněných .... 14 (15,22%)
částečně oprávněných .... 6 (6,52%)
neoprávněných .... 66 (71,74%)
postoupeno .... 4 (4,35%)
odloženo a/a .... 2 (2,17%)

 

Z celkového počtu 350 vyřízených nesouhlasných podání bylo:
oprávněných .... 9 (2,57%)
částečně oprávněných .... 26 (7,43%)
neoprávněných .... 213 (60,86%)
postoupeno .... 81 (23,14%)
postoupeno v rámci MF k jinému řízení .... 10 (2,86%)
odloženo a/a .... 11 (3,14%)

 

Z celkového počtu 260 vyřízených ostatních podání (žádosti, podněty, petice) bylo:
postoupeno .... 105 (40,38%)
postoupeno v rámci MF k jinému řízení .... 11 (4,23%)
odpovězeno jako na žádost, podnět, petici .... 112 (43,08%)
odloženo a/a .... 32 (12,31%)

 

Počet podání dle jednotlivých oblastí:
postup územních finančních orgánů (daňové řízení) .... 122
upozornění na daňové úniky .... 87
průtahy (v daňovém řízení, vyřízení stížností a žádostí) .... 52
používání prostředků ze státního rozpočtu (dotace, apod.) .... 40
cenová problematika (energie, léky, jízdné) .... 39
činnost bank, spořitelen .... 34
korupční jednání .... 31
nesouhlas s vyřízením předchozího podání .... 31
činnost pojišťoven .... 28
problematika kapitálových trhů (zejména Garanční fond obchodníků s CP) .... 22
převod majetku státu, činnost ÚZSVM .... 19
náhrada škody .... 18
činnost stavebních spořitelen .... 16
reforma a situace v ČR .... 15
postup celních úřadů a ředitelství .... 14
činnost penzijních fondů .... 13
elektronická komunikace (zejména e-podatelna, elektronické formuláře) .... 13
loterie, sázkové hry .... 12

ZÁVĚR

A. Celkové hodnocení

V návaznosti na legislativní změny v oblasti vyřizování stížností, ke kterým došlo s účinností od 1. ledna 2006, tj. zakotvení institutu stížnosti do § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a zrušení vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, přistoupilo Ministerstvo financí v zájmu vyřízení všech podání vyjadřujících nesouhlas s určitou skutečností ke zpracování vlastního vnitřního předpisu, na jehož základě jsou stanovena interní pravidla pro vyřizování nejen stížností ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu, ale i pro ostatní podání obsahově nenaplňující definici pojmu „stížnost“. Tato podání jsou interně označována jako „nesouhlasná podání“ a statistické údaje o jejich vyřízení jsou rovněž součástí této zprávy.

V období od 1.1.2007 do 31.12.2007 obdrželo Ministerstvo financí celkem 708 podání, z nichž 702 bylo Kanceláří petic a stížností zaevidováno jako stížnost podle správního řádu, nesouhlasné podání, podnět, petice nebo žádost (6 podání bylo pro věcnou nepříslušnost Ministerstva financí postoupeno jiné instituci k vyřízení). Ve srovnání s rokem 2006 (1027) došlo k pokračujícímu trendu ve snižování počtu podání (o 31,6 %), stejně tak jako v roce 2006 oproti roku 2005 (o 20,4 %).

Poměr počtu oprávněných a částečně oprávněných podání (tj. stížností podle správního řádu nebo nesouhlasných podání) je ve srovnání s rokem 2006 (10,0 %) vyšší (12,4 %).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Přehled podání v letech 2000 – 2007 včetně vyjádření oprávněnosti je patrný z následující tabulky.
Celkový počet 866 932 1312 1487 1349 1417 1027 702
Z toho stížností 624 804 1013 989 931 942 703 442
Oprávněných 104 83 121 77 86 77 51 23
-16,80% -11,50% -11,90% -7,70% -9,20% -8,10% -7,20% -5,20%
Částečně oprávněných 41 85 71 53 56 28 20 32
-6,50% 10,6 %) -7,00% -5,30% -6,00% -2,90% -2,80% -7,20%
Neoprávněných 479 481 698 774 656 680 476 279
-76,70% 59,8 %) -68,90% -78,30% -70,50% -72,20% -67,70% -63,10%

 

B. Vyhodnocení stížností podle § 175 správního řádu

Z hlediska vyhodnocení stížností podaných a vyřizovaných v souladu s ustanovením § 175 správního řádu lze konstatovat, že z 92 stížností bylo 66 vyhodnoceno jako neoprávněných, 14 jako oprávněných, 6 jako částečně oprávněných, 4 byly postoupeny Ministerstvem financí z důvodu věcné nepříslušnosti k šetření stížnosti a 2 byly odloženy (z důvodu nedoplnění stížnosti na výzvu v českém jazyce v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 správního řádu a z důvodu zjištění v rámci šetření, že jméno stěžovatele i jeho adresa jsou fiktivní).

Předmětem oprávněných, resp. částečně oprávněných stížností byl zejména nesouhlas s průtahy s vyřízením předchozích podání (11 případů), nápravou bylo neprodlené vyřízení urgovaného podání a dále stížnosti na postup Ministerstva financí, resp. rezortních organizací v pracovněprávní oblasti (3 případy - po prošetření podání a shledání stížnosti oprávněnou byla přijata nápravná opatření). Ve zbývajících 6 případech oprávněných, resp. částečně oprávněných případech stěžovatelé nesouhlasili s místem provedení daňové kontroly (na základě osobního jednání dohodnuto provedení kontroly v sídle daňového subjektu s ohledem na zdravotní důvody), nebyli dostatečně informováni o vyřízení restituce (napraveno uvedením důvodů pro zamítnutí žádosti), napadli chybné odeslání poštovní zásilky (napraveno náhradou poštovného), upozornili na zneužití služební e-mailové adresy pro soukromé účely (bylo přijato opatření vedoucím zaměstnancem), nesouhlasili s vyžádáním občanského průkazu při vstupu do budovy (napraveno poučením zaměstnanců o možnosti vyžádat si služební průkaz) a rozporovali chybné posouzení obsahu podání (napraveno vydáním rozhodnutí o rozkladu v souladu se správním řádem).

C. Popis oblastí, proti nimž nejčastěji směřovaly stížnosti a nesouhlasná podání

Z pohledu počtu jednotlivých podání byla nejkritizovanější oblastí činnost územních finančních orgánů, přestože kvalifikovat tato podání podle ustanovení § 175 správního řádu ve většině případů nebylo možné, neboť převážná část těchto nesouhlasů zpochybňovala průběh daňových řízení vedených finančními úřady, finančními ředitelstvími a Ministerstvem financí, a v těchto případech bylo nutno z hlediska jejich šetření postupovat dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Počet podání tohoto typu v roce 2007 (138) srovnatelný s počtem podání v roce 2006 (173), resp. zaznamenal nepatrný nárůst o 2,6%. V řadě případů využívali „stěžovatelé“ institutu „stížnosti“ k zásahu do průběhu jednotlivých fází daňového řízení, přestože zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění umožňuje podat proti postupu územního finančního orgánů řádné i mimořádné opravné prostředky. V řadě případů se stěžovatelé obracejí s nesouhlasem vůči postupu finančního úřadu přímo na Ministerstvo financí, přestože k šetření podání je příslušné finanční ředitelství. Tato podání Ministerstvo financí nešetří a postupuje je místně a věcně příslušnému finančnímu ředitelství.

Druhou nejvýznamnější oblastí, do které lze zařadit podání zaevidovaná v Kanceláři petic a stížností v roce 2007 jsou podněty občanů, ve kterých upozorňují na daňové úniky (88, tj. o 2,3% více než předchozí rok). Mnohá z těchto podání jsou anonymní (58), avšak i těmto podáním je věnována pozornost a dle obsahu jsou postoupena příslušnému finančnímu ředitelství k prošetření, eventuálně k zařazení do plánu kontrol.

Za významnou problematiku, kterou stěžovatelé ve svých podáních v roce 2007 napadali, lze považovat stížnosti proti nečinnosti nebo průtahům. Celkově se jednalo o 52 podání tohoto obsahu a došlo tak k poklesu oproti roku 2006 (evidováno 90 podání). V této souvislosti je nutné upozornit, že v případě stížností na průtahy v rámci daňového řízení lze konstatovat, že přestože zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pro většinu úkonů správce daně lhůty nestanovuje, je při vyřizování daňových záležitostí ze strany všech územních finančních orgánů a Ministerstva financí dodržována zásada vyřizování věcí bez zbytečných průtahů s tím, že je nutno vzít na vědomí, že podání jsou vyřizována v pracovním pořádku tak, jak jsou doručována.

Další oblastí, na kterou ve svých podání fyzické a právnické osoby upozorňovali, je problematika hospodárného, resp. nehospodárného využívání finančních prostředků ať již státního rozpočtu poskytnutých formou dotací jednotlivým subjektům, nebo finančních prostředků, se kterými hospodaří obce jako územní samosprávné celky. V roce 2007 se jednalo o 40 podání, nichž 17 bylo postoupeno příslušnému finančnímu ředitelství k provedení kontroly.

Cenová problematika byla obsahem celkem 39 podání, v nichž stěžovatelé vyjadřovali nesouhlas zejména s výší cen nájemného, energie, vodného a stočného. Ve 13 případech však podání byla postoupena z důvodu buď věcné nepříslušnosti Ministerstva financí (a to v případě cen energie Energetickému regulačnímu úřadu) a nebo k provedení cenové kontroly příslušnému finančnímu ředitelství.

V důsledku legislativní změny v roce 2006 v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění, na jejímž základě přešla pravomoc k výkonu dohledu z Ministerstva financí na Českou národní banku, došlo k dalšímu výraznému poklesu počtu podání směřujících proti činnosti pojišťoven (v roce 2007 evidováno 28 podání, zatímco v roce 2006 se jednalo o 121 a v roce 2005 o 278 podání) a proti činnosti penzijních fondů (v roce 2007 evidováno 13 podání, v roce 2006 se jednalo o 20 a v roce 2005 o 80 podání). Ministerstvu financí zůstala zachována věcná příslušnost pouze k šetření podání, která směřují proti činnosti penzijních fondů v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku. Touto legislativní změnou byla dotčena i kompetence Ministerstva financí v oblasti činnosti stavebních spořitelen a od 1. dubna 2006 je věcně příslušné pouze pro provádění státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření. Proti činnosti stavebních spořitelen bylo v roce 2007 evidováno 16 podání (zatímco v roce 2006 se jednalo o 45 a v roce 2005 o 72 podání).

Z oblasti finančního trhu, která částečně náleží do kompetence Ministerstva financí, lze dále upozornit na podání směřujících proti činnosti bank (zejména se jednalo o nesouhlas s výší poplatků za vedení účtů, změny úvěrových smluv apod.). Ani tato podání však Ministerstvu financí nepřísluší vyřizovat, neboť bankovní dohled vykonává Česká národní banka. Celkově doručeno 34 podání. V oblasti kapitálových trhů bylo nejčastěji kritizovanou skutečností nevyplácení náhrad klientům ze strany Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

D. E-mailová podání

Z hlediska způsobu doručení podání lze konstatovat, že občané v roce 2007 využili elektronického způsobu komunikace ve 202 zaevidovaných případech, zatímco v roce 2006 v 324, v roce 2005 ve 332 a v roce 2004 v 277 případech. Obsahují-li tato podání dostatečně konkrétní údaje o odesílateli či k předmětu stížnosti, jsou vždy evidována, přestože nejsou opatřena certifikovaným elektronickým podpisem a jsou vyřizována. V této souvislosti je nutno upozornit, že pokud by Ministerstvo financí posuzovalo a vyřizovalo stížnosti podané prostřednictvím elektronické pošty pouze podle ustanovení § 175 správního řádu, byla by většina podání pro nedostatek certifikovaného elektronického podpisu nešetřitelná.

 


Pozn.: Přílohou Výroční zprávy o vyřizování agendy stížností za rok 2007 na Ministerstvu financí je Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností podaných podle ustanovení § 175 správního řádu přijatých územními finančními orgány v roce 2007, která je zpracována odborem 48 na základě statistický údajů předaných jednotlivými FŘ.

Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností podaných podle ustanovení § 175 správního řádu přijatých územními finančními orgány v roce 2007

V roce 2007 bylo finančním úřadům a finančním ředitelstvím doručeno celkem 154 stížností, z nichž bylo v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) jako stížnosti řešeno 152 podání, 2 podání byla překvalifikována a nebyla dále vyřizována podle výše citovaného ustanovení a 1 stížnost je dosud v šetření (podavateli byla zaslána výzva k odstranění vad podání).

Z celkového počtu 152 stížností byly 2 stížnosti odloženy, 9 stížností bylo kvalifikováno jako oprávněných, tj. 6 % z vyřízených stížností.

Počet došlých podání na ÚFO za období od 1.1. do 31.12.2007
Počet došlých podání na ÚFO za období od 1.1. do 31.12.2007 ........ 154
z toho podle § 175 správního řádu ... 152 (98,7%)
překvalifikováno ... 2 (1,3%)

 

Celkový počet stížností vyřizovaných podle § 175 správního řádu
Celkový počet stížností vyřizovaných podle § 175 správního řádu ........ 152

z toho

odložených ... 2 (1,3%)
vyřízených ... 149 (98,0%)
v šetření ... 1 (0,7%)

 

Z celkového počtu 149 vyřízených stížností podle § 175 správního řádu bylo:
důvodných ... 9 (6,0%)
částečně důvodných ... 18 (12,1%)
nedůvodných ... 122 (81,9%)

 

Z celkového počtu 152 stížností vyřízených podle § 175 správního řádu
z toho řešeno na úrovni FŘ ... 38 (25%)
na úrovni FÚ ... 114 (75%)

 

Z celkového počtu 152 stížností vyřízených podle § 175 správního řádu bylo:
proti činnosti FŘ ... 9 (5,9%)
proti činnosti FŘ i FÚ ... 1 (0,6%)
proti činnosti FÚ ... 142 (93,5%)

 

Z celkového počtu stížností vyřízených podle § 175 správního řádu bylo: FŘ i FÚ
Z celkového počtu stížností vyřízených podle § 175 správního řádu bylo:
z toho odloženo nebo vzato zpět 0 0 2
důvodných 1 0 8
částečně důvodných 1 0 17
nedůvodných 6 1 115

 

Zdroj: statisticky zpracovaná data odborem 48 – Vnitřní správa územních finančních orgánů zaslaná z jednotlivých finančních ředitelství za rok 2007

Nejčtenější