Novinky

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2006

odbor 10 - Kancelář ministra
odbor 10 - Kancelář ministra

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

V souladu s čl. 20 směrnice č. 7/2005, o vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí předkládá odbor 10 oddělení 103 – Kancelář petic a stížností Roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podání.

Počet došlých podání na MF za období od 1.1.2006 do 31.12.2006
Počet došlých podání na MF za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 .... 1038
Počet podání postoupených odd. 103 z důvodu nepříslušnosti MF .... 11
Počet podání šetřených v rámci MF .... 1 027
Z toho: vyřízeno nesouhlasných podání .... 598
  podnětů .... 189
  žádostí .... 111
  petic .... 25
  stížností podle § 175 správního řádu .... 105

 

Z celkového počtu 703 vyřízených stížností a nesouhlasných podání bylo:
oprávněných .... 51 (7,26%)
částečně oprávněných .... 20 (2,85%)
neoprávněných .... 476 (67,71%)
postoupeno .... 120 (17,06%)
postoupeno v rámci MF k jinému řízení .... 14 (1,99%)
odloženo a/a .... 22 (3,13%)

 

Z celkového počtu 105 vyřízených stížností podaných podle § 175 správního řádu bylo:
oprávněných .... 31 (29,52%)
částečně oprávněných .... 4 (3,81%)
neoprávněných .... 66 (62,86%)
postoupeno .... 4 (3,81%)
postoupeno v rámci MF k jinému řízení .... 0 (0,00%)
odloženo a/a .... 0 (0,00%)

 

Z celkového počtu 598 vyřízených nesouhlasných podání bylo:
oprávněných .... 20 (3,34%)
částečně oprávněných .... 16 (2,68%)
neoprávněných .... 410 (68,56%)
postoupeno .... 116 (19,4%)
postoupeno v rámci MF k jinému řízení .... 14 (2,34%)
odloženo a/a .... 22 (3,68%)

 

Z celkového počtu 325 vyřízených ostatních podání (žádosti, podněty, petice) bylo:
postoupeno ....

115

(35,49%)
postoupeno v rámci MF k jinému řízení .... 7 (2,16%)
odpovězeno jako na žádost, podnět, petici .... 174 (53,71%)
odloženo a/a .... 28 (8,64%)

 

Počet podání dle jednotlivých oblastí:
Postup ÚFO + daňová problematika .... 173
činnost pojišťoven .... 121
upozornění na daňové úniky .... 104
průtahy (daně, vyřízení stížností, žádostí) .... 90
cenová problematika (energie, léky) .... 65
bankovnictví (zejména bankovní poplatky) .... 47
používání prostředků ze státního rozpočtu (dotace, apod.) .... 45
činnost stavebních spořitelen .... 45
nesouhlas s vyřízením předchozího podání .... 43
převod majetku státu, činnost ÚZSVM .... 30
elektronická komunikace (zejména e-podatelna, elektronické formuláře) .... 28
loterie, sázkové hry .... 26
problematika kapitálových trhů (zejména Garanční fond obchodníků s CP)   .... 23
činnost penzijních fondů .... 20
korupční jednání .... 11

 

ZÁVĚR

A. Celkové hodnocení

Rok 2006 byl prvním rokem, v němž bylo při vyřizování stížností postupováno podle nové právní úpravy dané ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Toto ustanovení bylo začleněno do uvedeného procesního předpisu až v závěru legislativního procesu, a proto až praxe ukazuje nedostatky takto zvolené právní úpravy vyřizování stížností, neboť souběžně k 1. lednu 2006 došlo i ke zrušení vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.
 
 V důsledku těchto legislativních změn došlo k situaci, kdy vlastní proces vyřizování stížností není komplexně upraven žádným zvláštním právním předpisem a v ustanovení § 175 správního řádu jsou jako stížnosti klasifikována pouze podání „proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany“. Ministerstvo financí proto svým vnitřním předpisem upravilo postup i pro vyřizování podání, která mají charakter „stížnosti“, neboť stěžovatel jím vyjadřuje svůj nesouhlas s určitou skutečností, avšak nenaplňuje ve všech náležitostech dikci ustanovení § 175 správního řádu. Pro vnitřní potřebu Ministerstva financí byla tato podání nazvána „nesouhlasnými podáními“ a je k nim při vyřizování přistupováno obdobně jako ke stížnostem podaným podle ustanovení § 175 správního řádu, jsou šetřena a stěžovatelům je odpovídáno.

Z výše uvedeného důvodu jsou součástí této „Zprávy“ i statistické údaje týkající se ostatních podání, která nelze zařadit do kategorie stížností podle § 175 správního řádu.
V období od 1.1.2006 do 31.12.2006 obdrželo Ministerstvo financí celkem 1038 podání, z nichž 1027 bylo Kanceláří petic a stížností zaevidováno jako stížnost podle správního řádu, nesouhlasné podání, podnět, petice nebo žádost. Ve srovnání s rokem 2005 (1417) došlo ke snížení počtu podání o 20,4 %, naproti tomu v roce 2005 došlo ke zvýšení počtu podání o 4,9% oproti roku předchozímu (1349).
 
 Poměr počtu oprávněných a částečně oprávněných podání (tj. stížností podle správního řádu nebo nesouhlasných podání) je ve srovnání s rokem 2005 (11,15 %) je nepatrně nižší (10,1 %).

Přehled podání v letech 2000 – 2006 včetně vyjádření oprávněnosti je patrný z následující tabulky.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Celkový počet 866 932 1312 1487 1349 1417

1027

Z toho stížností 624 804 1013 989 931 1391

703

Oprávněných 104
(16,8 %)
83
(11,5 %)
121
(11,9 %)
77
(7,7%)
86
(9,2 %)
77
(8,1 %)

51
(7,2 %)

Část.oprávněných 41
(6,5 %)
85
(10,6 %)
71
(7,0%)
53
(5,3 %)
56
(6,0 %)
28
(2,9 %)

20
(2,8 %)

Neoprávněných 479
(76,7 %)
481
(59,8 %)
698
(68,9 %)
774
(6,9 %)
656
(70,5 %)
680
(72,1 %)

476
(67,7 %)

 

B. Vyhodnocení stížností podle § 175 správního řádu

Z hlediska vyhodnocení stížností podaných a vyřizovaných v souladu s ustanovením § 175 správního řádu lze konstatovat, že ze 105 stížností bylo 66 vyhodnoceno jako neoprávněných, 31 jako oprávněných, 4 jako částečně oprávněné a 4 byly postoupeny Ministerstvem financí z důvodu věcné nepříslušnosti k šetření stížnosti. Předmětem oprávněných, resp. částečně oprávněných stížností byl zejména nesouhlas s průtahy s vyřízením předchozích podání (9 případů), nápravou bylo neprodlené vyřízení urgovaného podání a dále stížnost na nevydání osvědčení o oprávnění uvést léčivé přípravky na trh za navrhovanou cenu a o zařazení navrhované ceny do výměru MF (22 případů), nápravou bylo  vyhovění žádosti na opravu stanovených maximálních cen ve výši navrhované stěžovatelem. Ve zbývajících 4 případech oprávněných resp. částečně oprávněných případech stěžovatelé napadli nefunkčnost telefonického spojení s jedním ÚFO (bylo přijato technické opatření při přijímání telefonických hovorů v době obsazenosti telefonních linek), nemožnost přijímat elektronická podání se zaručeným elektronickým podpisem (přijatá opatření souvisí s postupným zaváděním nově aplikace ADIS – Daňového portálu), způsob vyřízení stížnosti podané finančnímu ředitelství (z podnětu Ministerstva financí došlo k opětovnému přešetření předmětného podání) a postup Ministerstva financí v pracovněprávní oblasti (byla přijata opatření k řádnému dodržení § 59 zákoníku práce).

C. Popis oblastí, proti nimž nejčastěji směřovaly stížnosti a nesouhlasná podání

Z pohledu počtu podání občanů a právnických osob byla nejkritizovanější oblastí činnost územních finančních orgánů, přestože kvalifikovat tato podání podle ustanovení § 175 správního řádu ve většině případů nebylo možné, neboť převážná část těchto nesouhlasů zpochybňovala průběh daňových řízení vedených ať už územími finančními orgány, či Ministerstvem financí, a v těchto případech bylo nutno z hlediska jejich šetření postupovat dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Počet podání tohoto typu v roce 2006 (173) srovnatelný s počtem podání v roce 2005 (189). V řadě případů využívali „stěžovatelé“ institutu „stížnosti“ k zásahu do průběhu jednotlivých fází daňového řízení, přestože zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění umožňuje podat proti postupu územního finančního orgánů řádné i mimořádné opravné prostředky. V řadě případů se stěžovatelé obracejí s nesouhlasem vůči postupu finančního úřadu přímo na Ministerstvo financí, přestože k šetření podání je příslušné finanční ředitelství. Tato podání Ministerstvo financí nešetří a postupuje je místně a věcně příslušnému finančnímu ředitelství.
 
Druhá zásadní legislativní změna, která proběhla v roce 2006 a která ovlivnila počet podání doručených Ministerstvu financí vyplynula ze zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, na jehož základě došlo s účinností od 1. dubna 2006 k přechodu pravomocí k výkonu dohledu v pojišťovnictví a penzijním připojištění z Ministerstva financí na Českou národní banku. Ministerstvu financí zůstala zachována věcná příslušnost pouze k šetření podání, která směřují proti činnosti penzijních fondů v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku. V roce 2006 bylo Ministerstvu financí doručeno již jen 20 podání týkajících se činnosti penzijních fondů, čímž došlo ve srovnání s rokem 2005 (80) k výraznému poklesu. 
 
Přestože činnost pojišťoven nebylo Ministerstvo financí ani v roce 2005 s ohledem na platnou právní úpravu oprávněno šetřit, resp. přijímat opatření k nápravě porušení smluvních vztahů ze strany pojišťovny, neboť se ve většině případů jednalo o řešení sporů vyplývajících z individuálních pojistných případů, tj. ze vztahu klient – pojišťovna, napomohlo Ministerstvo financí následnou písemnou komunikací s pojišťovnami v některých případech k ochraně zájmů stěžovatelů. I tato problematika přešla s účinností od 1. dubna 2006 na Českou národní banku. Přesto bylo v roce 2006 doručeno celkem 121 podání, která směřovala proti činnosti pojišťoven; tato podání však byla ve většině případů pro věcnou nepříslušnost postoupena České národní bance. Ve srovnání s rokem 2005 došlo k výraznému poklesu počtu tohoto typu stížností (z 278 na 120).
 
Další oblastí, u níž byl každoročně evidován vysoký počet stížností, byla činnost stavebních spořitelen. I v této problematice došlo s účinností od 1. dubna 2006 k významné změně a Ministerstvu financí věcně přísluší pouze provádění státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření. Dohled nad činností bank, kterými stavební spořitelny jsou, náleží rovněž České národní bance, a proto většina podání doručených v roce 2006 týkajících se této problematiky byla buď postupována České národní bance k dalšímu řízení, a nebo bylo stěžovateli doporučeno, aby se na tuto instituci obrátil přímo. V roce 2006 bylo doručeno celkem 45 podání proti činnosti stavebních spořitelen, zatímco v roce 2005 jich bylo evidováno celkem 72.
 
 Z oblasti finančních služeb, která částečně náleží do kompetence Ministerstva financí, lze dále upozornit na relativně vysoký počet podání směřujících proti činnosti bank (zejména se jednalo o nesouhlas s výší poplatků za vedení účtů, změny úvěrových smluv apod.). Ani tato podání však Ministerstvu financí nepřísluší vyřizovat, neboť bankovní dohled vykonává Česká národní banka. Celkově doručeno 47 podání (srovnatelný počet jako v roce 2005 – tj. 43). Přibližně stejný počet podání jako v roce 2005 byl doručen i v oblasti vyplácení náhrad zejména klientům KTP QUANTUM, a.s. ze strany Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (12).
 
Za významnou problematiku, kterou stěžovatelé ve svých podáních v roce 2006 napadali, lze považovat stížnosti proti nečinnosti nebo průtahům. Celkově se jednalo o 90 podání, zatímco v roce 2005 evidovalo Ministerstvo financí 50 stížností tohoto obsahu. V této souvislosti je nutné upozornit, že v řadě případů (36) byla stížností napadena lhůta při vyřizování žádosti, např. o stanovisko. Je nutné však připomenout, že podání tohoto typu je Ministerstvu financí doručováno v řádu stovek a lhůta pro vyřizování těchto žádostí, metodických dotazů apod. není zákonem stanovena a jsou vyřizovány v pracovním pořádku, tak jak jsou doručovány. V případě stížností na průtahy v rámci daňového řízení lze rovněž konstatovat, že přestože zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů pro většinu úkonů správce daně lhůty nestanovuje, je cílem všech územních finančních orgánů a Ministerstva financí, aby byla dodržována zásada vyřizování věcí bez zbytečných průtahů. Z celkového počtu 90 podání bylo jako neoprávněných vyhodnoceno 59, částečně oprávněných 2 a oprávněných 9.

D. E-mailová podání

Z hlediska způsobu doručení podání lze konstatovat, že občané v roce 2006 využili elektronického způsobu komunikace ve 324 případech, zatímco v roce 2005 v 332, v roce 2004 ve 277 a v roce 2002 v 81 případech. V této souvislosti se připomíná nová skutečnost, která nastala v návaznosti na účinnost nového správního řádu, který za řádně elektronicky podané podání považuje podání opatřené certifikovaným podpisem. V případě, že by Ministerstvo financí posuzovalo a vyřizovalo stížnosti pouze podle ustanovení § 175 správního řádu, byla by většina podání pro nedostatek certifikovaného elektronického podpisu nešetřitelná. Přesto jsou tato elektronická podání evidována a vyřizována a se stěžovatelem je komunikováno v případě nedostatku údajů pro písemný styk pouze prostřednictvím elektronické pošty.


 

Pozn.: Přílohou Výroční zprávy o vyřizování agendy stížností za rok 2006 na Ministerstvu financí je Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností podaných podle ustanovení § 175 správního řádu přijatých územními finančními orgány v roce 2006, která je zpracována odborem 48 na základě statistický údajů předaných jednotlivými FŘ.

Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností podaných podle ustanovení § 175 správního řádu přijatých územními finančními orgány v roce 2006

V roce 2006 bylo finančním úřadům a finančním ředitelstvím doručeno celkem 167 stížností, nichž bylo v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) jako stížnosti řešeno 164 podání, 3 podání byla překvalifikována a nebyla dále vyřizována podle výše citovaného ustanovení. Z celkového počtu 164 stížností byly 3 stížnosti odloženy nebo vzaty stěžovatelem zpět, 13 stížností bylo kvalifikováno jako oprávněných, tj. 8 % z vyřízených stížností.

 

Počet došlých podání na ÚFO za období od 1.1. do 31.12.2006
Počet došlých podání na ÚFO za období od 1.1. do 31.12.2006 ........ 167  
  z toho podle § 175 správního řádu ... 164 (98%)
  překvalifikováno ... 3 (2%)

 

Celkový počet stížností vyřizovaných podle § 175 správního řádu
Celkový počet stížností vyřizovaných podle § 175 správního řádu ........ 164  
  z toho odložených či vzatých zpět ... 3 (2%)
  vyřízených ... 161 (98%)

 

Z celkového počtu 161 vyřízených stížností podle § 175 správního řádu bylo:
  důvodných ... 13 (8%)
  částečně důvodných ... 6 (4%)
  nedůvodných ... 142 (88%)

 

Z celkového počtu stížností vyřízených podle § 175 správního řádu:

 z toho řešeno

na úrovni FŘ ... 49 (30%)
  na úrovni FÚ ... 115 (70%)
 

 

Z celkového počtu stížností vyřízených podle § 175 správního řádu bylo:
  proti činnosti FŘ ... 9 (8%)
  proti činnosti FŘ i FÚ ... 3 (2%)
  proti činnosti FÚ ... 152 (93%)

 

Z celkového počtu stížností vyřízených podle § 175 správního řádu bylo: FŘ i FÚ
Z celkového počtu stížností vyřízených podle § 175 správního řádu bylo:
  z toho odloženo nebo vzato zpět 0 0 3
  důvodných 1 0 12
  částečně důvodných 0 0 6
  nedůvodných 8 3 131

 

Zdroj: statisticky zpracovaná data odborem 48 – Vnitřní správa územních finančních orgánů zaslaná z jednotlivých finančních ředitelství za rok 2006

Nejčtenější