Novinky

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2005

odbor 10 - Kancelář ministra
odbor 10 - Kancelář ministra

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

V souladu s § 15 odst. 1 vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a bodem 38 směrnice č. 6/1995, o vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů předkládá odbor 10 oddělení 102 roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených peticích a stížnostech.

Počet došlých podání na MF za období od 1.1.2005 do 31.12.2005
Počet došlých podání na MF za období od 1.1.2005 do 31.12.2005 .... 1 417
Počet podání postoupených odd. 102 z důvodu nepříslušnosti MF .... 26
Počet podání šetřených v rámci MF .... 1 391
Z toho: vyřízeno stížností .... 942
  žádostí .... 250
  podnětů .... 189
  petic .... 7
  v šetření (stížností) .... 3

 

Z celkového počtu 942 vyřízených stížností (včetně podání směřujících proti aplikaci daňových zákonů ze strany ÚFO a ÚFDŘ) bylo:
oprávněných .... 77 (8,18%)
částečně oprávněných .... 28 (2,97%)
neoprávněných .... 680 (72,19%)
postoupeno .... 70 (7,43%)
postoupeno v rámci MF k jinému řízení .... 54 (5,73%)
odloženo a/a .... 33 (3,50%)

 

Z celkového počtu 446 vyřízených ostatních podání (žádosti, podněty, petice) bylo:
neoprávněné .... 4 (0,90%)
postoupeno .... 105 (23,54%)
postoupeno v rámci MF k jinému řízení .... 5 (1,12%)
odpovězeno jako na žádost, podnět, petici .... 308 (69,06%)
odloženo a/a .... 24 (5,38%)

 

Počet podání dle jednotlivých oblastí:
Činnost pojišťoven .... 278
Postup ÚFO + daňová problematika .... 189
Upozornění na daňové úniky .... 106
Činnost penzijních fondů .... 80
Činnost stavebních spořitelen .... 72
Nesouhlas s činností makléřů .... 76
Používání prostředků ze státního rozpočtu (dotace, apod.) .... 62
Průtahy (daně, vyřízení stížností, žádostí) .... 50
Bankovnictví (zejména bankovní poplatky) .... 43
Nesouhlas s vyřízením předchozího podání .... 43
Cenová problematika (TV, jízdné, energie, léky) .... 41
Převod majetku státu, činnost ÚZSVM .... 38
Problematika kapitálových trhů (zejména Garanční fond obchodníků s CP)  .... 32
Loterie, sázkové hry .... 22
Korupční jednání .... 17

Závěr

V období od 1.1.2005 do 31.12.2005 obdrželo Ministerstvo financí celkem 1417 podání, z nichž 1391 bylo zaevidováno jako stížnost, podnět, petice, nesouhlas s postupem územních finančních orgánů nebo žádost. Ve srovnání s rokem 2004 (1326) došlo ke zvýšení počtu podání o 4,9 %, v roce 2004 došlo ke snížení počtu podání oproti roku 2003 o 9,28%, v  roce 2003 došlo ke zvýšení oproti roku 2002 o 13,39 %. Poměr počtu oprávněných a částečně oprávněných podání je ve srovnání s rokem 2004 (15,27 %) nižší (11,15 %). 

Přehled podání v letech 2000 – 2005 včetně vyjádření oprávněnosti je patrný z následující tabulky.
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Celkový počet 866 932 1312 1487 1349

1417

Z toho stížností 624 804 1013 989 931

1391

Oprávněných 104
(16,8 %)
83
(11,5 %)
121
(11,9 %)
77
(7,7%)
86
(9,2 %)

77
(8,1 %)

Část.oprávněných 41
(6,5 %)
85
(10,6 %)
71
(7,0%)
53
(5,3 %)
56
(6,0 %)

28
(2,9 %)

Neoprávněných 479
(76,7 %)
481
(59,8 %)
698
(68,9 %)
774
(6,9 %)
656
(70,5 %)

680
(72,1 %)

 
Z pohledu počtu podání občanů byla nejkritizovanější oblastí činnost pojišťoven a lze konstatovat, že se jedná za posledních 5 let o první rok, kdy činnost pojišťoven byla kritizována častěji než činnost územních finančních orgánů. Ve srovnání s předchozími lety došlo k dalšímu nárůstu (278), zatímco v roce 2004 se jednalo o 212 podání a v roce 2003 o 148 podání. Nejčastějším důvodem (105) stížností byly průtahy ze strany pojišťoven s vyplacením pojistného plnění, resp. s jeho nevyplacením. Dalším častým důvodem (40) byl nesouhlas stěžovatelů s výší odbytného v případech, kdy občané uzavřeli smlouvu o kapitálovém životním pojištění a pojišťovna jim nevyplatila očekávanou částku, o které se klienti domnívali, že na ní v této výši mají, na základě smluvních podmínek, nárok. V mnoha stížnostech poukazují stěžovatelé na neochotu pojišťoven reagovat na jejich podání, stížnosti a reklamace. Ačkoli Ministerstvo financí není orgánem příslušným k řešení individuálních pojistných případů, tj. vztahu klient – pojišťovna, a k zajištění nápravy porušení právních předpisů (rozhodnutí o nároku klienta přísluší soudu), bylo z celkového počtu 278 podání jako oprávněných, resp. částečně oprávněných vyhodnoceno 41.

Oproti roku 2004 došlo v roce 2005 k relativně významnému poklesu podání (z 233 na 189), která směřovala proti činnosti územních finančních orgánů, přestože kvalifikovat tato podání dle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících nebylo možné, neboť převážná část těchto nesouhlasů zpochybňovala průběh daňových řízení vedených ať už územími finančními orgány, či Ministerstvem financí, a v těchto případech bylo nutno z hlediska jejich šetření postupovat dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Přestože bývají stěžovatelé na tento fakt upozorňováni již při přijetí podání, v řadě případů nejsou ochotni akceptovat skutečnost, že není možno prostřednictvím podání stížnosti dle zmíněné vládní vyhlášky zasahovat do jakékoli fáze daňového řízení. V řadě případů se stěžovatelé obracejí s nesouhlasem vůči postupu finančního úřadu přímo na Ministerstvo financí, přestože k šetření podání je příslušné finanční ředitelství.

V roce 2005 naopak došlo ke zvýšení počtu podání směřujících proti činnosti penzijních fondů, přestože v roce 2003 a 2004 byl trend opačný (v roce 2002 vylo vyřizování 258 podání, v roce 2003 - 69, v roce 2004 – 66, v roce 2005 - 80).

Naproti tomu se počet podání občanů ve věci prošetření postupu stavebních spořitelen u jimi uzavřených smluv o stavebním spoření se v roce 2005 snížil, přestože vývoj v předchozích letech naznačoval stoupající tendenci (v roce 2003 – 66 podání, v roce 2004 - 90 podání, v roce 2005 – 72 podání). Nejčastějším předmětem stížností bylo zvýšení poplatků za vedení účtu (27) a nepřiznání státní podpory za příslušný rok (18). Vzhledem k tomu, že ve všech případech šlo o stížnosti na postupy stavebních spořitelen a ne na pochybení Ministerstva financí, byla všechna podání vyhodnocena jako neoprávněná ve smyslu zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Ministerstvo financí není nadřízené stavebním spořitelnám a ze žádného právního předpisu Ministerstvu financí nevyplývají kompetence a povinnosti k vyřizování stížností na postup stavebních spořitelen. To znamená, že se nejedná o stížnosti, které by patřily do působnosti Ministerstva financí.

Zcela novým důvodem stížností doručených Ministerstvu financí v roce 2005 byly stížnosti směřující proti činnost pojišťovacích zprostředkovatelů (celkem 76). V této souvislosti je však nutno uvést, že většina těchto podání vykázala po prošetření známky „organizované akce“, neboť řada „stěžovatelů“ o podání stížnosti svým jménem ani nevěděla a bylo zřejmé, že jejich jméno bylo zneužito. Přesto budou skutečnosti uváděné v těchto podáních využity v rámci kontrolní činnosti Ministerstva financí a současně o nich byly informovány pojišťovny, jejichž produkty byly konkrétními pojišťovacími zprostředkovateli nabízeny.

V této souvislosti je nutno připomenout, že v návaznosti na novou právní úpravu vyžadující registraci pojišťovacích zprostředkovatelů bylo přijato 15 podání, v nichž bylo Ministerstvo financí kritizováno za dobu vyřízení žádosti o registraci. Většina z nich (9) byla vyhodnocena jako neoprávněná, neboť v těchto případech byla doba registrace ovlivněna zejména absencí dokumentů, které je ze strany žadatele nutno k žádosti o registraci připojit. V tomto počtu však nejsou započítány telefonické urgence, kterých bylo řádově mnohem více.

Další oblastí, v níž je možno v roce 2005 zaregistrovat relativně vysoký nárůst podání, byl postup Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, resp. jeho územních pracovišť (38) s tím, že 24 podání bylo po posouzení věcně příslušným útvarem Ministerstva financí vyhodnoceno jako neoprávněných.

Z hlediska způsobu doručení podání lze konstatovat, že občané v roce 2005 využili elektronického způsobu komunikace v 332 případech, zatímco v roce 2004 ve 277 případech, v roce 2003 ve 135 případech a v roce 2002 v 81 případech.

Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností přijatých územními finančními orgány za rok 2005

  • V roce 2005 došlo na finanční úřady a finanční ředitelství celkem 1 019 podání, která byla řešena dle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l.
  • Z celkového počtu podání bylo 242 podání, směřujících na činnost ÚFO, z toho 213 stížností, tj. 88 %.
  • Z celkového počtu 213 stížností bylo 13 kvalifikováno jako oprávněných, tj. 6,1 %.

 

Počet došlých podání na ÚFO za období od 1.1. do 31.12.2005
Počet došlých podání na ÚFO za období od 1.1. do 31.12.2005 ........ 1019  
  z toho řešeno na úrovni FŘ ... 231 (22,67%)
  na úrovni FÚ ... 788 (77,33%)
 
Celkový počet podání směřujících na činnost ÚFO
Celkový počet podání směřujících na činnost ÚFO ........ 242
 

z toho 

na činnost FŘ ... 12 (4,96%)
  na činnost FÚ ... 230 (95,04%)
 
Dle typu podání na činnost ÚFO
  anonymní oznámení ... 5 (2,07%)
  oznámení ... 20 (8,26%)
  podnět ... 4 (1,65%)
  stížnost ... 213 (88,02%)
 
Z celkového počtu 213 vyřízených stížností na činnost ÚFO bylo:
  částečně oprávněných ... 20 (9,39%)
  neoprávněných ... 167 (78,40%)
  oprávněných ... 13 (6,10%)
  ostatní ... 13 (6,10%)
 
Z celkového počtu 11 vyřízených stížností na činnost FŘ bylo:
  částečně oprávněných ... 1 (9,09%)
  neoprávněných ... 8 (72,73%)
  oprávněných ... 1 (9,09%)
  ostatní ... 1 (9,09%)
 
Z celkového počtu 202 vyřízených stížností na činnost FÚ bylo:
  částečně oprávněných ... 19 (9,41%)
  neoprávněných ... 159 (78,71%)
  oprávněných ... 12 (5,94%)
  ostatní ... 12 (5,94%)

Zdroj: statisticky zpracovaná data odborem 48 – Vnitřní správa územních finančních orgánů zaslaná z jednotlivých finančních ředitelství za rok 2005

Doporučované

Nejčtenější