Novinky

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2004

odbor 10 - Kancelář ministra
odbor 10 - Kancelář ministra

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

V souladu s § 15 odst. 1 vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a bodem 38 směrnice č. 6/1995, o vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů předkládá odbor 10 oddělení 102 roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených peticích a stížnostech.

Počet došlých podání na MF za období od 1.1.2004 do 31.12.2004
Počet došlých podání na MF za období od 1.1.2004 do 31.12.2004 .... 1 349
Počet podání postoupených odd. 102 z důvodu nepříslušnosti MF .... 23
Počet podání šetřených v rámci MF .... 1 326
Z toho: vyřízeno stížností .... 930
  žádostí .... 214
  podnětů .... 167
  petic .... 14
  v šetření .... 1

 

Z celkového počtu 930 vyřízených stížností (včetně podání směřujících proti aplikaci daňových zákonů ze strany ÚFO a ÚFDŘ) bylo:
oprávněných .... 86 (9,25%)
částečně oprávněných .... 56 (6,02%)
neoprávněných .... 656 (70,54%)
postoupeno .... 72 (7,74%)
postoupeno v rámci MF k jinému řízení .... 26 (2,79%)
odloženo a/a .... 34 (3,66%)

 

Z celkového počtu 395 vyřízených ostatních podání (žádosti, podněty, petice) bylo:
postoupeno .... 90 (22,79%)
postoupeno v rámci MF k jinému řízení .... 7 (1,77%)
odpovězeno jako na žádost, podnět, petici .... 281 (71,14%)
odloženo a/a .... 17 (4,30%)

 

Počet podání dle jednotlivých oblastí:
postup ÚFO + daňová problematika .... 233
činnost pojišťoven .... 212
upozornění na daňové úniky .... 104
činnost stavebních spořitelen .... 90
používání prostředků ze státního rozpočtu (dotace, apod.) .... 69
problematika kapitálových trhů (zejména Garanční fond obchodníků s CP) .... 67
činnost penzijních fondů .... 66
průtahy (daně, vyřízení stížností, žádostí) .... 57
nesouhlas s vyřízením předchozího podání .... 52
cenová problematika (TV, jízdné, energie) .... 46
nesouhlas občanů s reformou .... 38
korupční jednání .... 23
převod majetku státu .... 19
postup celních úřadů, ředitelství .... 14
nedostatky internetových stránek MF (Česká daňová správa) .... 13

 

Závěr

V období od 1.1.2004 do 31.12.2004 obdrželo Ministerstvo financí celkem 1349 podání, z nichž 1326 bylo zaevidováno jako stížnost, podnět, petice, nesouhlas s postupem ÚFO nebo žádost. Ve srovnání s rokem 2003 (1487) došlo ke snížení počtu podání o 9,28 %, v roce 2003 došlo ke zvýšení oproti roku 2002 o 13,39 %. Poměr počtu oprávněných a částečně oprávněných podání je ve srovnání s rokem 2003 (13,15 %) vyšší (15,27 %).

Přehled podání v letech 2000 – 2004 včetně vyjádření oprávněnosti je patrný z následující tabulky.
  2000 2001 2002 2003 2004
Celkový počet 866 932 1312 1487 1349
Z toho stížností 624 804 1013 989 931
Oprávněných 104
(16,8 %)
83
(11,5 %)
121
(11,9 %)
77
(7,7%)
86
(9,2 %)
Část.oprávněných 41
(6,5 %)
85
(10,6 %)
71
(7,0%)
53
(5,3 %)
56
(6,0 %)
Neoprávněných 479
(76,7 %)
481
(59,8 %)
698
(68,9 %)
774
(6,9 %)
656
(70,5 %)

 

Z pohledu počtu podání občanů, resp. právnických osob byla nejkritizovanější oblastí činnost územních finančních orgánů, přestože kvalifikovat tato podání dle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících nebylo možné, neboť převážná část těchto nesouhlasů zpochybňovala průběh daňových řízení vedených ať už územími finančními orgány, či Ministerstvem financí, a v těchto případech bylo nutno z hlediska jejich šetření postupovat dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Přestože bývají stěžovatelé na tento fakt upozorňováni již při přijetí podání, v řadě případů nejsou ochotni akceptovat skutečnost, že není možno prostřednictvím podání stížnosti dle zmíněné vládní vyhlášky zasahovat do jakékoli fáze daňového řízení. V řadě případů se stěžovatelé obracejí s nesouhlasem vůči postupu finančního úřadu přímo na Ministerstvo financí, přestože k šetření podání je příslušné finanční ředitelství.

Ve srovnání s rokem 2003 došlo k dalšímu nárůstu počtu stížností směřujících proti činnosti pojišťoven (z 148 na 212). Nejčastějším důvodem (108) stížností byly průtahy ze strany pojišťoven s vyplacením pojistného plnění. Relativně vysoký počet stížností směřoval proti postupu Union pojišťovny, a.s. – tato skutečně byla způsobena vyhlášením konkurzu na její majetek v srpnu 2004. Ačkoli Ministerstvo financí není orgánem příslušným k řešení individuálních pojistných případů, tj. vztahu klient – pojišťovna, a k zajištění nápravy porušení právních předpisů (rozhodnutí o nároku klienta přísluší soudu), bylo z celkového počtu 212 podání jako oprávněných, resp. částečně oprávněných vyhodnoceno 56.

Shodně jako v předchozím roce, tak i v roce 2004 pokračoval pokles podání směřujících k činnosti družstevních záložen a občané poukazovali zejména na průtahy s vyplácením náhrad za vklady Zajišťovacím fondem družstevních záložen. Ministerstvo financí s ohledem na svém kompetence nemůže ovlivňovat činnost tohoto úřadu. K výraznému zvýšení počtu podání došlo v oblasti vyplácení náhrad klientům KTP QUANTUM, a.s. ze strany Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (16).

V roce 2004 došlo k postupnému snižování podání směřujících proti činnosti penzijních fondů (v roce 2002 vylo vyřizování 258 podání, v roce 2003 - 69, v roce 2004 – 66).

Počet podání občanů ve věci prošetření postupu stavebních spořitelen u jimi uvedených konkrétních smluv o stavebním spoření se v roce 2004 opět zvýšil (oproti roku 2003 – 66 podání na 90 podání v roce 2004). Nejčastějším předmětem stížností bylo zvýšení poplatků za vedení účtu, nepřiznání státní podpory za příslušný rok a stížnosti na nekomunikaci stavebních spořitelen. Vzhledem k tomu, že ve všech případech šlo o stížnosti na postupy stavebních spořitelen a ne na pochybení Ministerstva financí, byla všechna podání vyhodnocena jako neoprávněná ve smyslu zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Ministerstvo financí není nadřízené stavebním spořitelnám a ze žádného právního předpisu Ministerstvu financí nevyplývají kompetence a povinnosti k vyřizování stížností na postup stavebních spořitelen. To znamená, že se nejedná o stížnosti, které by patřily do působnosti Ministerstva financí. Vyřizování stížností působí spíše jako prezentace orgánů státní správy k občanům.

Z hlediska způsobu doručení podání lze konstatovat, že občané v roce 2004 využili elektronického způsobu komunikace ve 277 případech, zatímco v roce 2003 ve 135 případech a v roce 2002 v 81 případech.

Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností přijatých územními finančními orgány za rok 2004

V roce 2004 došlo na finanční úřady a finanční ředitelství celkem 934 podání, která byla řešena dle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l.

Z celkového počtu podání bylo 275 podání, směřujících na činnost ÚFO, z toho 286 stížností, tj. 93 %.

Z celkového počtu 256 stížností bylo 20 kvalifikováno jako oprávněných, tj. 7,8 %.

 

Počet došlých podání na ÚFO za období od 1.1. do 31.12.2004
Počet došlých podání na ÚFO za období od 1.1. do 31.12.2004 ........ 934  
 

z toho řešeno

na úrovni FŘ ... 236 (25,27%)
  na úrovni FÚ ... 698 (74,73%)
 

 

Celkový počet podání směřujících na činnost ÚFO
Celkový počet podání směřujících na činnost ÚFO ........ 275  
 

z toho 

na činnost FŘ ... 9 (3,27%)
  na činnost FÚ ... 266 (96,73%)
 

 

Dle typu podání na činnost ÚFO
  anonymní oznámení ... 0 (0,00%)
  oznámení ... 14 (5,09%)
  podnět ... 5 (1,82%)
  stížnost ... 256 (93,09%)

 

Z celkového počtu 256 vyřízených stížností na činnost ÚFO bylo:
  částečně oprávněných ... 16 (6,25%)
  neoprávněných ... 200 (78,13%)
  oprávněných ... 20 (7,81%)
  ostatní ... 20 (7,81%)
         
Z celkového počtu 8 vyřízených stížností na činnost FŘ bylo:
  částečně oprávněných ... 0 (0,00%)
  neoprávněných ... 3 (37,50%)
  oprávněných ... 2 (25,00%)
  ostatní ... 3 (37,50%)
 
Z celkového počtu 248 vyřízených stížností na činnost FÚ bylo:
  částečně oprávněných ... 16 (6,45%)
  neoprávněných ... 197 (79,44%)
  oprávněných ... 18 (7,26%)
  ostatní ... 17 (6,85%)

Zdroj: statisticky zpracovaná data odborem 48 zaslaná z jednotlivých finančních ředitelství za rok 2004

Nejčtenější