Novinky

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2003

odbor 10 - Kancelář ministra
odbor 10 - Kancelář ministra

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

V souladu s § 15 odst. 1 vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a bodem 38 směrnice č. 6/1995, o vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů předkládá odbor 10 oddělení 102 roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených peticích a stížnostech.

Počet došlých podání na MF za období od 01.01.2003 do 31.12.2003

 Počet došlých podání na MF za období od 01.01.2003 do 31.12.2003

 ........................

 1487

 Počet podání postoupených odd. 102 z důvodu nepříslušnosti MF

 ........................

 38

 Počet podání šetřených v rámci MF

 ........................

 1449

 Z toho:  šetřeno  stížností

 ........................

 989

     žádostí

 ........................

 230

     podnětů

 ........................

 201

     petic

 ........................

 23

   v šetření  

 ........................

 5

 

Z celkového počtu 989 vyřízených stížností (včetně podání směřujících proti aplikaci daňových zákonů ze strany ÚFO a ÚFDŘ) bylo:
 oprávněných  ...............................................

 77

 (7,79%)

 částečně oprávněných   ...............................................

 53

 (5,36%)

 neoprávněných   ...............................................

 774

 (78,26%)

 postoupeno  ...............................................

 69

 (6,97%)

 odloženo a/a  ...............................................

 16

 (1,62%)

 

Počet stížností dle jednotlivých věcných oblastí:
 nesouhlas pracovníků ÚFO se zařazením do katalogu správních činností  ...............................

 298

 postup ÚFO + daňová problematika  ...............................

 203

 činnost pojišťoven  ...............................

 148

 nesouhlas občanů s reformou  ...............................

 93

 průtahy (daně, vyřízení stížností, převod vlastnictví z majetku ČR)  ...............................

 75

 činnost penzijních fondů  ...............................

 69

 činnost stavebních spořitelen  ...............................

 66

 upozornění na daňové úniky  ...............................

 66

 cenová problematika (TV, léky, nájemné)  ...............................

 58

 používání prostředků ze státního rozpočtu - dotace  ...............................

 39

 nesouhlas s vyřízením předchozího podání  ...............................

 38

 problematika kapitálových trhů (zejména Garanční fond obchodníků s CP)  ...............................

 24

 činnost družstevních záložen, ZFDZ  ...............................

 18

 postup GŘC, celních úřadů  ...............................

 15

 problematika privatizace  ...............................

 8

 

Závěr

V období od 1.1.2003 do 31.12.2003 obdrželo Ministerstvo financí celkem 1487 podání, z nichž 1449 bylo zaevidováno jako stížnost, podnět, petice, nesouhlas nebo žádost. Ve srovnání s rokem 2002 (1312) došlo k mírnému zvýšení počtu podání o 13,39 %, v roce 2002 došlo ke zvýšení oproti roku 2001 o 40,7 %. Poměr počtu oprávněných a částečně oprávněných podání je ve srovnání s rokem 2002 (18,96 %) nižší (13,15 %).

Nárůst počtu stížností je třeba vysvětlit zejména s ohledem na jednu „organizovanou“ akci související s opatřením realizovaným v rámci reformy veřejných rozpočtů zavedení tzv. šestnáctitřídního platového systému pro pracovníky státní správy. Ministerstvu financí bylo doručeno celkem 298 textově identických, resp. obdobných podání pracovníků územních finančních orgánů.

Z pohledu počtu podání občanů, resp. právnických osob byla nejkritizovanější oblastí činnost územních finančních orgánů, přestože kvalifikovat tato podání dle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících nebylo možné, neboť převážná část těchto nesouhlasů zpochybňovala průběh daňových řízení vedených ať už územími finančními orgány, či Ministerstvem financí, a v těchto případech je nutno z hlediska jejich šetření postupovat dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Přestože bývají stěžovatelé na tento fakt upozorňováni již při přijetí podání, v řadě případů nejsou ochotni akceptovat skutečnost, že není možno prostřednictvím stížnosti dle zmíněné vládní vyhlášky zasahovat do jakékoli fáze daňového řízení. V řadě případů se stěžovatelé obracejí s nesouhlasem vůči postupu finančního úřadu přímo na Ministerstvo financí, přestože k šetření podání je příslušné finanční ředitelství. Za opakující se důvod stížností (23) na činnost územních finančních orgánů a také Ministerstva financí v této oblasti jsou průtahy během daňového řízení.

Ve srovnání s rokem 2002 došlo k dalšímu nárůstu počtu stížností směřujících proti činnosti pojišťoven (z 99 na 148). Nejčastějším důvodem (42) stížností byly průtahy ze strany pojišťoven s vyplacením pojistného plnění, v řadě případů se jednalo i o případy pojistných událostí, ke kterým došlo při povodních v srpnu 2002. Nejčastěji kritizovanými pojišťovnami jsou Česká pojišťovna, a.s. (46), Pojišťovna Kooperativa, a.s. (17) a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (15). Ačkoli Ministerstvo financí není orgánem příslušným k řešení individuálních pojistných případů, tj. vztahu klient – pojišťovna, a k zajištění nápravy porušení právních předpisů (rozhodnutí o nároku klienta přísluší soudu), bylo z celkového počtu 148 podání jako oprávněných, resp. částečně oprávněných vyhodnoceno 37.

S postupnou stabilizací sektoru družstevních záložen a sektoru penzijních fondů prostřednictvím opatření realizovaných či navržených Ministerstvem financí došlo v roce 2003 v porovnání s předchozími roky k dalšímu poklesu počtu podání. V roce 2002 bylo vyřizováno 258 podání kritizujících činnost penzijních fondů, v roce 2003 celkem 69. Stížnostmi (18) směřujícími do oblasti družstevních záložen (v roce 2002 – 47 podání) bylo ze strany občanů poukazováno zejména na průtahy při vyplácení náhrad za vklady Zajišťovacím fondem družstevních záložen. Činnost ZFDZ však Ministerstvo financí s ohledem na své kompetence ovlivňovat nemůže.

Oproti roku 2002 došlo ke zdvojnásobení počtu stížností na činnost stavebních spořitelen (z 32 na 66). Nejčastějšími důvody kritiky bylo nepřiznání státní podpory a zvýšení poplatků za vedení účtu, nejkritizovanějšími byla Stavební spořitelna České spořitelny (19) a Stavební spořitelna Wüstenrot (17). Oprávněnými či částečně oprávněnými bylo shledáno 18 podání.

Z hlediska způsobu doručení podání lze konstatovat, že občané v roce 2003 využili elektronického způsobu komunikace ve 254 případech, zatímco v roce 2002 v 81 případech.

Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností přijatých územními finančními orgány v roce 2003

V roce 2003 došlo na finanční úřady a finanční ředitelství celkem 818 podání, která byla řešena dle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l.

Z celkového počtu podání bylo 271 podání, směřujících na činnost ÚFO, z toho 250 stížností, tj. 94,83 %.

Z celkového počtu 257 stížností bylo 16 kvalifikováno jako oprávněných, tj. 6,23 %.

 

Počet došlých podání na ÚFO za období od 01.01.2003 do 31.12.2003
 Počet došlých podání na ÚFO za období od 01.01.2003 do 31.12.2003

 ....

 818

 
 z toho řešeno  na úrovni FŘ

 ....

 156

 (19,07%)

   na úrovni FÚ

 ....

 662

 (80,93%)

 

Celkový počet podání směřujících na činnost ÚFO
 Celkový počet podání směřujících na činnost ÚFO

 ....

 271

 
 z toho  na činnost FŘ

 ....

 8

 (2,95%)

   na činnost FÚ

 ....

 263

 (97,05%)

 

Dle typu podání na činnost ÚFO
   anonymních oznámení

 ....

 0

 (0,00%)

   oznámení

 ....

 12

 (4,43%)

   podnětů

 ....

 2

 (0,74%)

   stížností

 ....

 257

 (94,83%)

 

Z celkového počtu 257 vyřízených stížností na činnost ÚFO bylo:
   částečně oprávněných

 ....

 24

 (9,34%)

   neoprávněných

 ....

 201

 (78,21%)

   oprávněných

 ....

 16

 (6,23%)

   ostatních

 ....

 16

 (6,23%)

 

Z celkového počtu 8 vyřízených stížností na činnost FŘ bylo:
   částečně oprávněných

 ....

 1

 (12,50%)

   neoprávněných

 ....

 7

 (87,50%)

   neoprávněných

 ....

 0

 (0,00%)

   ostatních

 ....

 0

 (0,00%)

 

Z celkového počtu 249 vyřízených stížností na činnost FÚ bylo:
   částečně oprávněných

 ....

 23

 (9,24%)

   neoprávněných

 ....

 194

 (77,91%)

   oprávněných

 ....

 16

 (6,43%)

   ostatních

 ....

 16

 (6,43%)

 

Zdroj: statisticky zpracovaná data odborem 48 zaslaná z jednotlivých finančních ředitelství za rok 2003

Nejčtenější