Novinky

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2002

odbor 10 - Kancelář ministra
odbor 10 - Kancelář ministra

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

V souladu s § 15 odst. 1 vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a bodem 38 směrnice č. 6/1995, o vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů předkládá Kancelář petic a stížností roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených peticích a stížnostech.

A. Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností na MF za rok 2002

Počet došlých podání na MF za období od 01.01.2002 do 31.12.2002
Počet došlých podání na MF za období od 01.01.2002 do 31.12.2002

........................

1312
Počet podání postoupených odd. 102 z důvodu nepříslušnosti MF ........................ 43
Počet podání šetřených v rámci MF ........................ 1269
Z toho: šetřeno stížností ........................ 1020
žádostí ........................ 175
podnětů ........................ 68
petic ........................ 6
v šetření ........................ 8

 

Z celkového počtu 1013 vyřízených stížností (včetně podání směřujících proti aplikaci daňových zákonů ze strany ÚFO a ÚFDŘ) bylo:
oprávněných ............................................... 93 (11,5%)
částečně oprávněných ............................................... 85 (10,6%)
neoprávněných ............................................... 481 (59,8%)
postoupeno ............................................... 107 (13,3%)
odloženo a/a ............................................... 35 (4,4%)

 

Počet stížností dle jednotlivých věcných oblastí:
činnost penzijních fondů ............................... 258
postup ÚFO + daňová problematika ............................... 231
nájemné, cenový výměr 1/2002 ............................... 203
činnost pojišťoven ............................... 99
průtahy (daně, vyřízení stížností, mimosoudní rehabilitace, převod vlastnictví z majetku ČR) ............................... 72
činnost družstevních záložen, ÚDDZ ............................... 47
nesouhlas s vyřízení předchozího podání ............................... 40
problematika kapitálových trhů (zejména SCP), bankovnictví ............................... 38
činnost stavebních spořitelen ............................... 32
postup GŘC, celních úřadů ............................... 30
problematika majetkoprávního vypořádání, mimosoudní rehabilitace ............................... 21
cenová problematika - léky, energie, jízdné, TV ............................... 19
problematika privatizace ............................... 15
používání prostředků ze státního rozpočtu - dotace ............................... 8

 

Závěr

V období od 1.1.2002 do 31.12.2002 obdrželo Ministerstvo financí celkem 1312 podání, z nichž 1269 bylo zaevidováno jako stížnost, podnět, petice nebo žádost. Ve srovnání s rokem 2001 (932) došlo k relativně výraznému zvýšení počtu podání o 40,7 %, v roce 2001 došlo ke zvýšení oproti roku 2000 pouze o 7,6%. Poměr počtu oprávněných a částečně oprávněných podání je ve srovnání s rokem 2001 přibližně stejný.

Nárůst počtu stížností je třeba vysvětlit zejména s ohledem na dvě "organizované" akce související se dvěma fenomény, a to cenovým výměrem č.1/2002, kterým byla stanovena výše nájemného a stížnost proti Ministerstvu financí jako autorovi tohoto výměru zaslalo 188 občanů, resp. majitelů domů, přičemž se jednalo o textově identická podání. Druhou "organizovanou" akcí byl protest klientů Penzijního fondu VIVA, kteří podali opět textově identické stížnosti (96) na průtahy při převedení jejich prostředků ve většině případů k Českomoravskému penzijnímu fondu.

Největší počet podání tedy v důsledku výše zmíněné "organizované" akce směřoval proti činnosti penzijních fondů (258), oproti roku 2001, kdy nejkritizovanější oblastí byla činnost FÚ a FŘ. Opětovně byl vyjadřován nesouhlas s průtahy při výplatách jednorázového vyrovnání, s nepřesnostmi v připisovaných částkách na účty a s nepřiznáním státních příspěvků. Nejčastěji jsou kritizovány Penzijní fondy VIVA, ABN AMRO a Českomoravský penzijní fond v přímé souvislosti s převodem smluv o penzijním připojištění v důsledku likvidace PF VIVA.

Druhou nejčastěji kritizovanou oblastí byla činnost územních finančních orgánů (231) a průtahy během daňového řízení (21). V řadě případů opodstatňovali stěžovatelé svoji stížnost pochybením finančních orgánů zejména ve fázi exekučního řízení. Po prošetření skutečností uvedených stěžovateli bylo jako oprávněná stížnost vyhodnoceno pouze 17 podání a jako částečně oprávněných bylo 12 stížností. V řadě případů dochází ze strany stěžovatelů k chybnému kvalifikování své stížnosti dle vládní vyhlášky č.150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, neboť šetření podání směřujících převážně do daňové problematiky je nutno provádět dle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Shodně jako v roce 2001, tak i v roce 2002 došlo k dalšímu poklesu oproti roku 2000 počtu podání směřujících do sektoru družstevních záložen. V roce 2002 byla kritizována zejména činnost Zajišťovacího fondu družstevních záložen. Ačkoli Ministerstvo financí není příslušné k šetření těchto stížností, není řada stěžovatelů ochotna akceptovat tuto skutečnost a obrací se na náš úřad i opakovaně.

Relativně vysoký počet stížností směřoval proti činnosti jednotlivých pojišťoven, přičemž oproti roku 2001 došlo k nárůstu z 66 podání na 99 , tj. zvýšení o 50%. Nejčastěji kritizovanými pojišťovnami jsou Česká pojišťovna (23) a Pojišťovna Kooperativa (15). Ačkoli Ministerstvo financí není orgánem příslušným k řešení individuálních pojistných případů tj. vztahu klient - pojišťovna a k zajištění nápravy porušení právních předpisů, bylo z celkového počtu 99 stížností vyhodnoceno 62 jako neoprávněných.

Celkově vysoký počet stížností (72) obsahoval nesouhlas s délkou trvání jednotlivých řízení, ať už se jednalo o řízení daňové před územními finančními orgány ale i daňovými odbory Ministerstva financí nebo o řízení o poskytnutí finanční náhrady dle zákona č.87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích či řízení o žádosti o převod vlastnictví majetku ČR. Ve 40 případech stěžovatelé nesouhlasili s předchozím vyřízením stížností.

B. Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností přijatých územními finančními orgány za rok 2002

V roce 2002 došlo na finanční úřady a finanční ředitelství celkem 838 podání, která byla řešena dle vládní vyhlášky č.150/1958 Ú. l.

Z celkového počtu podání, bylo 264 podání, směřujících na činnost ÚFO, z toho 250 stížností tj. 94,7%.

Z celkového počtu 250 stížností bylo 17 kvalifikováno jako oprávněných tj. 6,8%.

 

Počet došlých podání na ÚFO za období od 01.01.2002 do 31.12.2002

 Počet došlých podání na ÚFO za  období od 01.01.2002 do 31.12.2002

 ....

 838

 
 z toho řešeno  na úrovni FŘ

 ....

 171

 (20,41%)

   na úrovni FÚ

 ....

 667

 (79,59%)

 

Celkový počet podání směřujících na činnost ÚFO
 Celkový počet podání směřujících na činnost ÚFO

 ....

 264

 
 z toho  na činnost FŘ

 ....

 10

 (3,79%)

   na činnost FÚ

 ....

 254

 (96,21%)

 

Dle typu podání na činnost ÚFO
 Dle typu podání na činnost ÚFO

 ....

208

 
   anonymních oznámení

 ....

 7

 (2,65%)

   oznámení

 ....

 5

 (1,89%)

   podnětů

 ....

 2

 (0,76%)

   stížností

 ....

 250

 (94,70%)

 

Z celkového počtu 250 vyřízených stížností na činnost ÚFO bylo:
   částečně oprávněných

 ....

 21

 (8,40%)

   neoprávněných

 ....

 189

 (75,60%)

   oprávněných

 ....

 17

 (6,80%)

   ostatních

 ....

 23

 (9,20%)

 

Z celkového počtu 10 vyřízených stížností na činnost FŘ bylo:
   částečně oprávněných

 ....

 1

 (10,00%)

   neoprávněných

 ....

 9

 (99,00%)

   neoprávněných

 ....

 0

 (0,00%)

   ostatních

 ....

 0

 (0,00%)

 

Z celkového počtu 240 vyřízených stížností na činnost FÚ bylo:
   částečně oprávněných

 ....

 20

 (8,33%)

   neoprávněných

 ....

 180

 (75,00%)

   oprávněných

 ....

 17

 (7,08%)

   ostatních

 ....

 23

 (9,58%)

 

Doporučované

Nejčtenější