Novinky

Zpráva o vyřizování agendy stížností za rok 2001

odbor 10 - Kancelář ministra
odbor 10 - Kancelář ministra

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

V souladu s § 15 odst. 1 vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a bodem 38 směrnice č. 6/1995, o vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů předkládá odbor 10 oddělení 102 roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených peticích a stížnostech.

A.

Počet došlých podání na MF za období od 01.01.2001 do 31.12.2001
Počet došlých podání na MF za období od 01.01.2001 do 31.12.2001 ........................ 932
z toho: postoupeno k vyřízení jiným orgánům státní správy ........................ 37
Počet podání příslušejících MF ........................ 895
Z toho: šetřeno stížností ........................ 808
petic, podnětů a žádostí ........................ 87
v šetření ........................ 3
nevyřízeno ........................ 1

 

Z celkového počtu 804 vyřízených stížností (včetně podání směřujících proti aplikaci daňových zákonů ze strany ÚFO) bylo:
oprávněných ............................................... 93 (11,5%)
částečně oprávněných ............................................... 85 (10,6%)
neoprávněných ............................................... 481 (59,8%)
postoupeno ............................................... 107 (13,3%)
odloženo a/a ............................................... 35 (4,4%)

 

Počet stížností dle jednotlivých věcných oblastí:
postup ÚFO + daňová problematika ............................... 200
činnost penzijních fondů ............................... 154
činnost družstevních záložen, ÚDDZ ............................... 70
činnost pojišťoven ............................... 66
cenová problematika - léky, energie, jízdné, TV ............................... 58
průtahy ............................... 55
problematika privatizace ............................... 35
problematika majetkoprávního vypořádání, mimosoudní rehabilitace ............................... 19
postup GŘC, celních úřadů ............................... 16
používání prostředků ze státního rozpočtu - dotace ............................... 11

 

Závěr

V období od 1.1.2001 do 31.12.2001 obdrželo Ministerstvo financí celkem 932 podání, z nichž 895 bylo zaevidováno jako stížnost, podnět, petice nebo žádost. Ve srovnání s rokem 2000 (866) došlo ke zvýšení počtu podání o 7,6%. Poměr počtu oprávněných a částečně oprávněných podání je ve srovnání s rokem 2000 přibližně stejný.

Největší počet podání, oproti roku 2000, směřoval proti činnosti FÚ a FŘ (200). V řadě případů zdůvodňovali stěžovatelé svoji stížnost pochybením finančních orgánů zejména ve fázi exekučního řízení. Po prošetření skutečností bylo jako oprávněná stížnost vyhodnoceno pouze 10 podání a jako částečně oprávněných bylo 15 stížností. V řadě případů dochází ze strany stěžovatelů k chybnému kvalifikování své stížnosti dle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, neboť šetření podání směřujících převážně do daňové problematiky je nutno provádět dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Druhý nejvyšší počet podání směřoval do oblasti činnosti penzijních fondů (154), kdy stěžovatelé kritizují zdlouhavost při výplatách jednorázového vyrovnání, nepřesnosti v připisovaných částkách na účty, nepřiznání státních příspěvků. Nejčastěji jsou kritizovány Penzijní fondy VIVA, Jistota a Koruna a Vyšehrad - v přímé souvislosti s jejich probíhající likvidací.

Oproti roku 2000 klesl počet podání směřujících do sektoru družstevních záložen. V roce 2001 byla kritizována zejména činnost Zajišťovacího fondu družstevních záložen. Ačkoli Ministerstvo financí není příslušné k šetření těchto stížností, není řada stěžovatelů ochotna akceptovat tuto skutečnost a obrací se na náš úřad i opakovaně.

K mírnému zvýšení počtu stížností ve srovnání s rokem 2000 došlo v oblasti pojišťovnictví. Nejvíce kritizovanou pojišťovnou je Česká pojišťovna (27). Ačkoli Ministerstvo financí není orgánem příslušným k šetření individuálních pojistných případů tj. vztahu klient - pojišťovna, bylo z celkového počtu 66 stížností vyhodnoceno 42 jako neoprávněných.

Celkově vysoký počet stížností (55) obsahoval nesouhlas s délkou trvání šetření předchozích podání. Stěžovatelé ve svých podání upozorňovali zejména na průtahy během daňového řízení probíhajícího před územními finančními orgány.

B. Přehled přijatých stížností na územní finanční orgány za rok 2001

V roce 2001 došlo na finanční úřady a finanční ředitelství celkem 760 podání, která byla řešena dle vládní vyhlášky č. 150/1958 Úl.l, o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

Z celkového počtu podání, bylo 208 podání, směřujících na činnost ÚFO, z toho 196 stížností, tj. 94%.

Z celkového počtu 196 stížností bylo 11 kvalifikováno jako oprávněných tj. 6%.

 

Počet došlých podání na ÚFO za období od 01.01.2001 do 31.12.2001
Počet došlých podání na ÚFO za období od 01.01.2001 do 31.12.2001 .... 760
z toho řešeno na úrovni FŘ .... 173 (23%)
na úrovni FÚ .... 587 (77%)

 

Celkový počet podání směřujících na činnost ÚFO
Celkový počet podání směřujících na činnost ÚFO .... 208
z toho na činnost FŘ .... 9 (4%)
na činnost FÚ .... 199 (96%)

 

Z celkového počtu podání směřujících na činnost ÚFO
Z celkového počtu podání směřujících na činnost ÚFO .... 208
bylo anonymních podání .... 6 (3%)
oznámení .... 4 (2%)
podnětů .... 2 (1%)
stížností .... 196 (94%)

 

Z celkového počtu 196 vyřízených stížností na činnost ÚFO bylo:
částečně oprávněných .... 23 (12%)
neoprávněných .... 149 (76%)
oprávněných .... 11 (6%)
ostatních .... 13 (7%)

 

Z celkového počtu 9 vyřízených stížností na činnost FŘ bylo:
neoprávněných .... 6 (67%)
ostatních .... 3 (33%)

 

Z celkového počtu 187 vyřízených stížností na činnost FÚ bylo:
částečně oprávněných .... 23 (12%)
neoprávněných .... 143 (76%)
oprávněných .... 11 (6%)
ostatních .... 10 (5%)

 

Nejčtenější