Novinky

Knižní novinky v období 3.2. - 9.2.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • 23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu / Ha-Joon Chang ; přeložila Markéta Hofmeisterová
 • After the music stopped : the financial crisis, the response, and the work ahead / Alan S. Blinder
 • Cenné papíry v novém občanském zákoníku : komentář / Radan Marek, Václav Ježek
 • Dějiny Iráku / Eduard Gombár, Lukáš Pecha
 • Fundraising pro neziskové organizace / Petr Boukal a kolektiv
 • Klastrové politiky a jejich vliv na rozvoj klastrů a klastrových organizací / Drahomíra Pavelková a kol.
 • Moderní management v teorii a praxi / Leo Vodáček & Oľga Vodáčková
 • Paradox úroků : dějiny konceptu bezúročné měny / Adam Votruba
 • The governance and regulation of international finance / Geoffrey P. Miller ... [et al.]
 • Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011 / Pavel Kaczor
 • Zákon o policii s komentářem / Jindřich Škoda, František Vavera, Radek Šmerda
 • Ústavní systém České republiky / Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek
 • Česká politika a média po roce 1989 / Petr Žantovský

23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu / Ha-Joon Chang ; přeložila Markéta Hofmeisterová

Praha :Argo :Argo : Dokořán, 2013. 294 s. ISBN: 978-80-257-0980-1 (Argo : váz.)

Anotace: Autor analyzuje a přesvědčivě kritizuje zdánlivě nedotknutelná dogmata volnotržní ekonomie. Reviduje opakované "pravdy a poučky" týkající se kapitalismu volné soutěže a volného trhu. Popisuje určitý rys současného neoliberálního modelu ekonomiky, který je podle jeho soudu zkreslován, a pak své tvrzení rozebírá a dokládá (existence volného trhu, řízení firem v zájmu vlastníků, nezasloužené zisky, větší makroekonomická stabilita, životní úroveň v USA, nadnárodní korporace, budoucnost afrického kontinentu, přeplácení zaměstnanců a manažerů, podnikavost v chudých zemích, zvyšování vzdělanosti atd.).

Signatura: 27543

 

After the music stopped : the financial crisis, the response, and the work ahead /Alan S. Blinder

Když hudba přestala hrát : finanční krize, reakce na ni a práce, která nás čeká

New York :Penguin, 2013. xix, 476 s. : ISBN: 978-1-59420-530-9 (váz.)

Anotace: Autor předkládá svůj pohled na finanční krizi v USA v období 2007-2009, zaměřuje se zejména na úlohu vládních rozhodnutí a opatření během krize a hledá odpovědi na otázky, zda byla vláda USA součástí problému, nebo přispěla-li spíše k jeho řešení. Snaží se o vytvoření komplexního pohledu na tuto dějinnou epizodu se zaměřením na příčiny krize i na zdůvodnění reakcí (zabývá se programem TARP, TALF, fiskálními stimulačními opatřeními, zákonem ARRA - American Reinvestment and Recovery Act, nekonvenčními opatřeními měnové politiky a kvantitativním uvolňováním aj.). Podrobně také rozebírá nápravná a regulační opatření vládní finanční reformy (řízení systémového rizika, požadavky na kapitál a likviditu, Volckerovo pravidlo, nové uspořádání regulačních a dohledových institucí, postoj k finančním derivátům, hedgeovým fondům, ratingovým agenturám, k poskytování hypoték a ochraně spotřebitelů). Dále shrnuje kritické reakce veřejnosti proti prezidentovi, Kongresu, vládě a Fedu na rozsáhlá záchranná opatření a hledá jejich příčiny. V závěru autor zvažuje otázky související s "exit strategy" Fedu a jejím načasováním, rozpočtovým deficitem USA a jeho budoucností, evropskou dluhovou krizí jako největším následným otřesem doprovázejícím finanční krizi v USA a dědictvím krize pro budoucnost.

Signatura: 27588

 

Cenné papíry v novém občanském zákoníku : komentář /Radan Marek, Václav Ježek

V Praze :C.H. Beck, 2013. xxx, 431 s. ISBN: 978-80-7400-466-7 (váz.)

Anotace: Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., opustil třídění cenných papírů dle podoby na listinné a zaknihované a považuje je za různé věci v právním smyslu. Cílem komentáře je podat výklad těch ustanovení občanského zákoníku (zejm. § 514 až § 544), která se týkají cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů. Přiblížuje podstatu nové úpravy, vysvětluje změny oproti úpravě dosavadní a vykládá užití v praxi. V knize je komentována především Obecná část, její IV. hlava, Věci a jejich rozdělení, díl 4., cenný papír. A dále věcná práva (vlastnictví, věcná práva k cizí věci, správa cizího majetku) a relativní majetková práva (smlouva, obsah závazků, závazky z právních jednání, převedení věcí do vlastnictví jiného apod.). Komplexní výklad práva cenných papírů doplnuje výklad ustanovení speciálních právních předpisů a odkaz na evropskou legislativu.

Signatura: 27538

 

Česká politika a média po roce 1989 / Petr Žantovský

Praha :Institut Václava Klause , 2013. 175 s. ISBN: 978-80-87806-02-9 (brož.)

Anotace: Vývojové trendy české žurnalistiky a médií, klíčové a zlomové události v mediálním prostředí. V úvodu vymezení pojmů. Následuje popis jednotlivých vývojových etap: trendy po roce 1989, politika a média v novém státě v letech 1993-1996, další přelomové etapy žurnalistiky v letech 1997-2002, struktura médií v letech 2003-2006, nové výzvy v letech 2006-2010, nástup internetových médií.

Signatura: 27532

 

Dějiny Iráku / Eduard Gombár, Lukáš Pecha

Praha :Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 701 s. : ISBN: 978-80-7422-249-8 (váz.)

Anotace: Hlavní historické epochy iráckých dějin ve starověku, středověku, době moderní a současnosti. Dějiny jedné z nejstarších kulturních zemí světa, nazvané ve starověku Mezopotámie - od kolébky lidstva po strategicky významný arabský stát Blízkého východu. Závěr přehledu je věnován americké okupaci v letech 2003-2011 a současnému hospodářskému a kulturnímu životu země. Poslední kapitola popisuje česko-irácké vztahy v průběhu 20. a 21. století.

Signatura: 27516

 

Fundraising pro neziskové organizace / Petr Boukal a kolektiv

Praha :Grada, 2013. 260 s. : ISBN: 978-80-247-4487-2 (brož.)

Anotace: Podstata a zásady fundraisingu. Metody vhodné pro komunikaci s možnými podporovateli (individuální dárce, spolupráce s podniky, postupy při oslovování nadací a správců veřejných rozpočtů). Samofinancování, vlastní hospodářské aktivity. Sociální podnikání. Domácí veřejné rozpočty. Fondy EU jako cíl fundraisingu. Situace v zahraničí (USA, Velká Británie, Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko a země v jiných společensko-kulturních regionech). Výklad je doplněn praktickými příklady z různých oblastí fundraisingu.

Signatura: 27534

 

Klastrové politiky a jejich vliv na rozvoj klastrů a klastrových organizací / Drahomíra Pavelková a kol.

Praha :Linde Praha, 2013. 231 s. : ISBN: 978-80-7201-923-6 (váz.)

Anotace: Komplexní pohled na klastrové politiky, které jsou aplikovány ve většině vyspělých zemí, jejich využití v ekonomickém rozvoji a zhodnocení rozvoje klastrů v České republice. Komparativní analýza klastrových politik vybraných zemí EU. Z obsahu kapitol: koncept klastrů a klastrové politiky z pohledu konkurenceschopnosti, rozvoj klastrů, měření výkonnosti klastrů, monitoring a evaluace klastrové politiky, perspektivy a doporučení pro klastrovou politiku v ČR v delším období.

Signatura: 27525

 

Moderní management v teorii a praxi / Leo Vodáček & Oľga Vodáčková

Praha :Management Press, 2013. 359 s. : ISBN: 978-80-7261-232-1 (váz.)

Anotace: Systémový výklad managementu v podmínkách rozvoje současné společnosti založené na informacích a znalostech: základní pojmy, struktura a obsah manažerské práce, pohledy a nároky na klasické manažerské funkce (plánování, organizace, kontrola, rozhodování, personální práce), kritické faktory úspěchu organizace (tvůrčí vedení, strategie, struktury, procesy, IS/ICT, spolupracovníci), směry současného managementu. Výklad je koncipován na základě teorie a praxe zejména v USA a klíčových ekonomikách EU.

Signatura: 27533

 

Paradox úroků : dějiny konceptu bezúročné měny /Adam Votruba

Brno :Doplněk, 2013. 165 s. : ISBN: 978-80-7036-382-9 (Národní muzeum : brož.)

Anotace: Kniha přináší nekonvenční pohled na podstatu současného finančního systému, v němž se peníze dostávají do ekonomiky jako bankovní půjčky a jsou zatíženy úrokem. Autor sleduje názory lidí, kteří byli přesvědčeni, že systém úroků je hlavní příčinou hospodářských krizí, neboť způsobuje periodicky se opakující stavy, kdy držitelé peněz kvůli momentálně slabým vyhlídkách na zisk odmítají peníze půjčovat, a tím způsobují váznutí směny (významné místo zaujímá německý ekonom a obchodník Silvio Gesell). V knize je popsána historie praktických pokusů s bezúročnými penězi od 20. let minulého století až do současnosti.

Signatura: 27536

 

The governance and regulation of international finance / Geoffrey P. Miller ... [et al.]

Řízení a regulace mezinárodních financí

Cheltenham :Edward Elgar, c2013. vi, 211 s. : ISBN: 978-0-85793-947-0 (váz.)

Anotace: Publikace rozpracovává problematiku soukromé regulace a dohledu v různých segmentech odvětví finančních služeb. První kapitola analyzuje a hodnotí jednotlivé mechanismy a vykonávání této činnosti privátními firmami působícími na mezinárodním poli v oblasti finančních služeb, druhá se zabývá OTC deriváty a finančním nástrojem CDS (swapy úvěrového selhání), zaměřuje se zejména na trhy CDS a na vývoj a úlohu soukromé regulace a vymáhání u úvěrových derivátů před a po roce 2008 i na úlohu ISDA (International Swaps and Derivatives Association) na trhu CDS v pokrizovém období. Třetí kapitola se věnuje oblasti mikrofinancování a kritickému přezkoumání úlohy soukromé regulace a dohledu v této oblasti, ve čtvrté kapitole je analyzována problematika vypořádání finančních transakcí se zaměřením na IPF (International Payments Framework). Pátá kapitola se zaměřuje na vývoj koordinovaného a transparentního systému účetních standardů, soustředí se na harmonizační snahy organizace IASB (International Accounting Standards Board) a na mezinárodní standardy IFRS. Poslední kapitola popisuje a analyzuje jednu z nejvýznamnějších dohledových iniciativ v bankovnictví od r. 1980 - rozvoj a vyhlašování standardů a doporučení Basilejským výborem pro bankovní dohled (Basel Commitee on Banking Supervision) a detailně zkoumá aspekty, které se týkají procesu samoregulace bank (přístupy interních ratingů pro úvěrové riziko a pokročilé přístupy k řízení operačního rizika).

Signatura: 27590

 

Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011 / Pavel Kaczor

Praha :Oeconomica, 2013. 242 s. : ISBN: 978-80-245-1930-2 (brož.)

Anotace: Základní a odborné pojmy a souvislosti. Specifika trhu práce a mechanismy jeho fungování. Lidský kapitál a jeho specifika (význam vzdělání, demografické trendy v ČR, kvalita pracovní síly, měnící se požadavky trhu práce). Nezaměstnanost a její měření, formy nezaměstnanosti, aktuální situace a trendy na trhu práce v ČR a v EU. Pracovní migrace v EU a z pohledu ČR. Sociální souvislosti mezinárodní pracovní migrace. Problematika zprostředkování zaměstnání úřadem práce. Fungování aktivní politiky zaměstnanosti v ČR a její hlavní nástroje.

Signatura: 27531

 

Ústavní systém České republiky / Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek

Plzeň :Čeněk, 2013. 516 s. ISBN: 978-80-7380-423-7 (váz.)

Anotace: Ústavní systém ČR v jeho normativním kontextu. Ústavní vývoj před vznikem samostatné ČR. Přehled ústavního pořádku ČR. Legitimita státní moci a její suverenita. Moc zákonodárná, výkonná a soudní. Nejvyšší kontrolní úřad. Česká národní banka. Územní samospráva. Realizace principu dělby moci v Ústavě ČR. Základní práva a svobody. Listina základních práv a svobod. Přehled prováděcích zákonů. Právní stav uvedené legislativy a judikatury je k 1.7.2013.

Signatura: 27520

 

Zákon o policii s komentářem / Jindřich Škoda, František Vavera, Radek Šmerda

Plzeň :Čeněk, 2013. 479 s. ISBN: 978-80-7380-447-3 (brož.)

Anotace: Komentované znění zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších zákonů. V úvodu krátce k historii této legislativy. Komentář rozebírá problematické oblasti zákona, popisuje aplikační praxi a podrobně analyzuje normativní text zákona. Součástí jsou i související předpisy a prováděcí právní předpisy. V publikaci je uveřejněn také zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů č. 341/2011 Sb.

Signatura: 27492

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější