Novinky

Knižní novinky v období 9.- 15.6.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Rešeršní a dokumentační služby
 • Služby veřejnosti

 • Daně z příjmů a další aktuality 2014 / Jana Dlabačová a kolektiv autorů
 • Daně z příjmů s komentářem 2014 / Vladimír Pelc, Petr Pelech
 • Daňový systém ČR 2014 / Alena Vančurová, Lenka Láchová
 • Informace, informatika, eGovernment : redakční uzávěrka 1.4.2014
 • Information economy report 2013 : the cloud economy and developing countries / United Nations Conference on Trade and Development
 • Nový občanský zákoník. Dědické právo / Petr Novotný, Monika Novotná
 • Nový občanský zákoník. Náhrada škody / Petr Novotný, Pavel Koukal, Eva Zahořová
 • Osobní finance : řízení financí pro každého / Petr Syrový, Tomáš Tyl
 • Public debt dynamics of Europe and the US / Dimitris N. Chorafas
 • World economic outlook. April 2014., Recovery strengthens, remains uneven / International Monetary Fund
 • Změna závazku v NOZ [novém občanském zákoníku]. Dotazy z praxe / Petr Čech
 • iPad : průvodce s tipy a triky : aktualizované vydání pro iOS 7 / Jiří Fiala
 • Účtová osnova, české účetní standardy : pro některé vybrané jednotky : 314 postupů účtování / Jaroslava Svobodová a kolektiv

 

Daně z příjmů a další aktuality 2014 / Jana Dlabačová a kolektiv autorů

Praha :Svaz účetních, 2014. 64 s. ISBN: 978-80-87367-48-3 (brož.)

Anotace: Aktuální informace z oblasti daní z příjmů pro rok 2014 - komentář k nejdůležitějším změnám jak pro právnické, tak pro fyzické osoby. Splnění podmínek pro zařazení dlouhodobého majetku do užívání - praktický návod. Stanoviska k dotazům z praxe, jako např. zdaňování úroků z účtu u vybraných veřejných prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek, daň z nabytí nemovitých věcí, elektronické podání v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, přefakturace, ukončení podnikání, bezúplatné nabytí majetku, DPH a fotovoltaická elektrárna, okamžik uskutečnění účetního případu, náklady na získání investiční dotace, uplatňování DPH u přepravy a cestovního ruchu atd.

Signatura: 27600VI

 

Daně z příjmů s komentářem 2014 / Vladimír Pelc, Petr Pelech

Olomouc :ANAG, 2014. 1119 s. ISBN: 978-80-7263-867-3 (váz.)

Anotace: Publikace vychází z aktuálních znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a souvisejících předpisů, tak jak nabyly účinnosti pro rok 2014. Obsahuje podrobný výklad k jednotlivým ustanovením daňového zákona a je doplněna o použitelnou judikaturu zejména Nejvyššího správního soudu a nálezy Ústavního soudu. Zohledňuje veškeré zásadní změny v daních pro rok 2014, především reflektuje nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a dále transformaci daně darovací a daně dědické do daní z příjmů a další změny účinné od počátku roku 2014 (postupné naplnění první fáze zavedení jednoho inkasního místa - JIM).

Signatura: 27739

 

Daňový systém ČR 2014 / Alena Vančurová, Lenka Láchová

V Praze :1. VOX, 2014. 391 s. : ISBN: 978-80-87480-23-6 (brož.)

Anotace: Výklad jednotlivých daní i jejich vzájemných vazeb v kapitolách: Daň a její konstrukce; Daňový systém; Správa daní; Daň z příjmu právnických osob; Daň z příjmu fyzických osob a pojistné sociálního pojištění; Selektivní daně ze spotřeby; Daň z přidané hodnoty; Majetkové daně. Učebnice srozumitelným způsobem pojednává o problematice daní včetně provázanosti sociálního pojistného a daně z příjmů fyzických osob a poskytuje ilustrativní a praktické příklady, tabulky a grafy. Komplexně zpracovaná problematika daní reaguje na rekodifikaci soukromého práva od 1.1.2014.

Signatura: 27740

 

Informace, informatika, eGovernment : redakční uzávěrka 1.4.2014

Praha :Sagit, 2014. 383 s. ISBN: 978-80-7488-052-0 (brož.)

Anotace: Znění právních předpisů. Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a automatizované konverzi dokumentů. Zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Součástí přehledu jsou i související vyhlášky a nařízení vlády.

Signatura: 27605/1026

 

Information economy report 2013 : the cloud economy and developing countries /United Nations Conference on Trade and Development

Zpráva o informačním hospodářství z roku 2013 :: cloudová ekonomika a rozvojové země

New York,New York, Geneva :United Nations, 2013. xvi, 118 s. : ISBN: 978-92-1-112869-7 (brož.)

Anotace: Zpráva Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) přináší analýzu současné úrovně cloud computingu v ekonomikách rozvojových zemí a hodnotí jeho možnosti a potenciální význam pro hospodářský a společenský růst rozvojových a tranzitivních ekonomik. Podrobněji rozebírá trendy na trzích cloudových služeb a v oblasti související infrastruktury, identifikuje hlavní korporátní hráče na trzích i faktory ovlivňující schopnost zemí profitovat z cloudové ekonomiky. Analyzuje také překážky a možnosti pro společnosti z rozvojového světa na poptávkové i nabídkové straně cloudové ekonomiky. Na základě těchto zjištění pak předkládá obecná doporučení vládám a jejich rozvojovým partnerům, která by měla usnadnit maximální možné využití cloud computingu.

Signatura: E-9512

 

iPad : průvodce s tipy a triky : aktualizované vydání pro iOS 7 /Jiří Fiala

Brno :Computer Press, 2014. 272 s. : il. ISBN: 978-80-251-3737-6 (brož.)

Anotace: Ovládání tabletu od základů až po pokročilé funkce, a to včetně novinek aktuální verze systému iOS 7. Příručka se věnuje těmto tématům: seznámení s iPadem a základy ovládání, synchronizace kontaktů, synchronizace aplikací a médií s počítačem, prohlížení, úprava a sdílení fotografií a videí, práce s dokumenty pomocí kancelářských aplikací, připojení k internetu a aplikace pro komunikaci, tipy na prodloužení životnosti akumulátoru, organizace času, kreativní vyžití a navigace, optimalizace, nastavení a správa iPadu a iOS 7. V textu jsou zohledněny všechny novinky, které přináší iOS 7, i specifika českého trhu.

Signatura: 27694

 

Nový občanský zákoník . Náhrada škody / Petr Novotný, Pavel Koukal, Eva Zahořová

Praha :Grada, 2014. 139 s. ISBN: 978-80-247-5165-8 (brož.)

Anotace: Náhrada škody a související otázky tzv. deliktní odpovědnosti v novém občanském zákoníku. Cílem publikace je poskytnout přehled o právní úpravě náhrady škody nebo jiné újmy, nekalé soutěži a o bezdůvodném obohacení.

Signatura: 27717

 

Nový občanský zákoník . Dědické právo / Petr Novotný, Monika Novotná

Praha :Grada, 2014. 143 s. ISBN: 978-80-247-5168-9 (brož.)

Anotace: Problematika dědického práva a jeho změny v novém občanském zákoníku s platností od roku 2014. Závěť, dědická smlouva, vydědění, odkaz, dluhy zůstavitele atd.

Signatura: 27718

 

Osobní finance : řízení financí pro každého /Petr Syrový, Tomáš Tyl

Praha :Grada, 2014. 220 s. : ISBN: 978-80-247-4832-0 (brož.)

Anotace: Strategie v řízení vlastních financí. Finanční plánování. Zajištění rizik. Postup při investování, investiční strategie. Investiční produkty, jejich výběr a stručné hodnocení. Úvěry a jejich ceny. Výklad je doplněn příklady a výpočty.

Signatura: 27741

 

Public debt dynamics of Europe and the US / Dimitris N. Chorafas

Dynamika veřejného dluhu v Evropě a v USA

Oxford :Elsevier, c2014. xv, 371 s. : ISBN: 978-0-12-420021-0 (váz.)

Anotace: Autor rozebírá jako nesprávnou teorii, že "zadlužení států je dobré" a tvrdí, že navyšování veřejného dluhu může vést k hrozné katastrofě. Dokumentuje to na případových studiích Řecka, Španělska, Itálie, Francie a USA. Seznamuje s následky současných politik vlád a centrálních bank vypořádávajících se s dluhovou propastí a zvažuje je s ohledem na rozmanitost názorů vyskytujících se v moderní ekonomii a finančnictví.

Signatura: 27754

 

Účtová osnova, české účetní standardy : pro některé vybrané jednotky : 314 postupů účtování /Jaroslava Svobodová a kolektiv

Olomouc :ANAG, 2014. 607 s. ISBN: 978-80-7263-864-2 (brož.)

Anotace: Informace o všech změnách v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1.1.2014, týkajících se těchto právních předpisů: vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, Českých účetních standardů včetně postupů účtování, vyhlášky o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, technické vyhlášky o účetních záznamech, zákona o účetnictví (u všech zmiňovaných předpisů ustanovení novelizovaná k 1.1.2014), a vyhlášky č. 220/2013 Sb., která se týkají schvalování účetních závěrek. Názorné příklady účtování.

Signatura: 27738

 

World economic outlook. April 2014., Recovery strengthens, remains uneven / International Monetary Fund

Světový hospodářský výhled.

Washington :International Monetary Fund, 2014. xvi, 216 s. : ISBN: 978-1-48430-834-9 (brož.)

Anotace: Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF, globální ekonomiky a rozvoje mezinárodních finančních trhů v letech 2014-2015 (z dubna 2014). K posilování globálního růstu a k odhadu vývoje cen komodit. Detailnější analýzy hospodářských vyhlídek a růstu jednotlivých světových regionů. Dále pohled na vývoj reálných úrokových sazeb ve světě a faktorů, které ho ovlivňují (očekává se, že v střednědobém horizontu budou růst) a na vývoj v oblasti úspor. Následuje analýza vnějších faktorů ovlivňujících růst rozvíjejících se trhů po globální finanční krizi a jejich porovnání s vnitřními faktory přispívajícími k dynamice růstu, kvantifikace působení Číny jako výrazného vnějšího faktoru ve vztahu k růstu rozvíjejících se trhů od 90. let 20. století. Statistická příloha shrnuje historická data a odhady pro roky 2014-2015 i střednědobé scénáře na období 2016-2019.

Signatura: 27748

 

Změna závazku v NOZ [novém občanském zákoníku]. Dotazy z praxe / Petr Čech

Praha :Svaz účetních, 2014. 64 s. ISBN: 978-80-87367-47-6 (brož.)

Anotace: Výklad změn v právní úpravě závazku v novém občanském zákoníku: postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, postoupení smlouvy, prodlení dlužníka, změna závazku úvahou soudu a další případy. V druhé části pravidelná stanoviska odborníků k dotazům z praxe týkající se daňových a účetních postupů. V tomto čísle se řeší např. zádržné, vznik povinného plátcovství k DPH, příjem provozovatele fotovoltaické elektrárny (OSVČ) ze zeleného bonusu, účtování zeleného bonusu, koupě podniku a náklady v roce 2013, rozdělení společnosti odštěpením - účetní a zdaňovací období, dodanění pohledávek a zásob při přechodu na vedení účetnictví aj.

Signatura: 27600V

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější