Novinky

Knižní novinky v období 8. - 14.9.2014

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí
oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Bankovnictví. Finanční konglomeráty. Praní špinavých peněz. Stavební spoření a další předpisy : redakční uzávěrka 18.8.2014
 • China's financial sector reforms / by Richard Herd, Charles Pigott and Sam Hill
 • Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva / Blanka Vítová
 • Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 3, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
 • Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU - předpoklady a bariéry jejich překonání : souhrnná publikace z vědeckopopularizační konference ... : Brno, 11. dubna 2014 / NEWTON College
 • Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013 = Agrarian foreign trade yearbook 2013 : (informační studie) / Karina Pohlová
 • Soudní řád správní : komentář / Lukáš Potěšil ... [et al.]
 • Sto let od počátku první světové války / Václav Klaus ... [et al.]
 • Tax reforms in EU Member States 2013 : tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability / by European Commission

Bankovnictví. Finanční konglomeráty. Praní špinavých peněz. Stavební spoření a další předpisy : redakční uzávěrka 18.8.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 335 s. ISBN: 978-80-7488-066-7 (brož.)

Anotace: Znění zák. č. 21/1992 Sb., o bankách. Zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zák. ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zák. č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů. Zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Zák. č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zák. ČNR č. 35/1993 Sb. Související vyhlášky ke všem zákonům. Seznam souvisejících právních předpisů, opatření ČNB, vybraných právních předpisů ES a úředních sdělení ČNB.

Signatura: 27605/1040

 

China's financial sector reforms / by Richard Herd, Charles Pigott and Sam Hill

Reformy čínského finančního sektoru

Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. 46 s. : ISBN: (brož.)

Anotace: Studie rozebírá pokrok v reformách čínského finančního sektoru po r. 2005 a seznamuje se změnami zacílenými k modernizaci, posílení a liberalizaci bankovnictví a kapitálových trhů (akciové a dluhopisové trhy, oblast cenných papírů, institucionálních investorů, vzájemných fondů a penzijních fondů). Zdůrazňuje zlepšení přístupu k úvěrům pro malé a střední podniky, modernizaci institucí trhu s cennými papíry i postupné otevírání finančního sektoru pro mezinárodní investory. Upozorňuje také na pomalou liberalizaci, malý podíl zahraničních investorů ve většině tržních segmentů, na dominanci státního vlastnictví ve finančních institucích i na rizika, která jsou spojena s tímto stavem.

Signatura: E-9520

 

Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva / Blanka Vítová

Praha :Wolters Kluwer, 2014. 262 s. ISBN: 978-80-7478-491-0 (brož.)

Anotace: Publikace nabízí komplexní zpracování tohoto tématu z oblasti ochrany spotřebitele. Reflektuje změny, které přináší občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ale neopomíjí ani původní právní úpravu této problematiky, která zůstává relevantní pro smluvní vztahy vzniklé před účinností nové právní úpravy. V knize jsou ilustrovány souvislosti s úpravou danou evropským právem, také jsou vysvětleny důležité související pojmy, způsob provádění testu nepřiměřenosti a zmíněny jsou důvody možných rozepří vycházejících z nepřiměřených ujednání, včetně příslušné judikatury. Výklad dále upozorňuje na úskalí vznikající z rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách a varuje před jejich možnými nástrahami pro spotřebitele.

Signatura: 27837

 

Občanský zákoník : velký komentář.Svazek 3, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv

Praha :Leges, 2014. xxx, 1234 s. ISBN: 978-80-7502-003-1 (váz.)

Anotace: Třetí svazek komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikatele. Poté následuje komentář ke třem významným hlavám obecné části: hlavě III. Zastoupení, hlavě IV. Věci a jejich rozdělení a hlavě V. Právní skutečnosti. Komentář k jednotlivým paragrafům je vždy uveden důvodovou zprávou k příslušnému ustanovení.

Signatura: 27559III

 

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013 = Agrarian foreign trade yearbook 2013 : (informační studie) /Karina Pohlová

Praha :Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2014. [106] s. : ISBN: 978-80-7271-211-3 (brož.)

Anotace: Analýza vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi i obchodu na jednotném trhu s ostatními členy EU. Hodnocení z teritoriálního a komoditního pohledu. Analýza AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky. Zhodnocení v kontextu vývoje AZO celé EU. Uvedení podílů agrárního zboží na celkovém zahraničním obchodu ČR. Posouzení konkurenceschopnosti na základě indexů zjevných komparativních výhod.

Signatura: E-9511

 

Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU - předpoklady a bariéry jejich překonání : souhrnná publikace z vědeckopopularizační konference ... : Brno, 11. dubna 2014 / NEWTON College

Praha :Newton College ;Newton College ; Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2014. 145 s. : ISBN: 978-80-87764-02-2 (brož.)

Anotace: Záznamy průběhu vědeckopopularizační konference, která se uskutečnila v Brně v dubnu 2014. Úvodem do tématu jsou výkladové texty v úvodní části publikace, jejich názvy jsou: Konkurenceschopnost zemí EU: měření, strategie, důsledky rozdílů v eurozóně (J. Malý); Souvislosti mezi harmonizací práva v EU a konkurenceschopností členských států (P. Wawrosz); Hodnocení a podpora konkurenceschopnosti v novém institucionálním rámci eurozóny (I. Dostálová). Druhá část publikace zaznamenává přednášky k tématu. V nich se přednášející zmiňují o problémech měření konkurenceschopnosti, důsledcích rozdílné úrovně mezi zeměmi EU, o rozdílných modelech globálních vládnutí, o roli výzkumu a inovace při zvyšování konkurenceschopnosti EU a jejích členských zemí a příjímaných opatřeních k jejímu zvýšení. V rámci přednášek byl představen Erste inovační barometr jako měřítko konkurenčního potenciálu v EU.

Signatura: 27838

 

Soudní řád správní : komentář /Lukáš Potěšil ... [et al.]

Praha :Leges, 2014. 1151 s. ISBN: 978-80-7502-024-6 (váz.)

Anotace: Komentované znění zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Zákon upravuje pravomoc a příslušnost soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví, některé otázky organizace soudů a postavení soudců, postup soudů, účastníků řízení a dalších osob ve správním soudnictví. Komentář je doplněn souvisejícími ustanoveními, předpisy a judikaturou.

Signatura: 27803

 

Sto let od počátku první světové války / Václav Klaus ... [et al.]

Praha :Institut Václava Klause , 2014. 157 s. : ISBN: 978-80-87806-10-4 (brož.)

Anotace: Texty ze semináře, který byl věnován stému výročí začátku první světové války a uskutečnil se v Institutu V. Klause v červnu 2014. Názvy přednesených příspěvků: První světová válka jako civilizační předěl (J. Weigl); První světová válka - příčiny a význam pro současnost (J. Eichler); První světová válka a marginalizace Evropy (L. Tajovský); První světová válka - počátek války kulturní (S. Balík). V další části sborníku jsou uveřejněny doplňkové texty k tématu např. pád austroslavismu, vývoj české společnosti po sarajevském atentátu, postava Gavrilo Principa. Přílohy přibližují autentické texty z roku 1914.

Signatura: 27847

 

Tax reforms in EU Member States 2013 : tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability /by European Commission

Daňové reformy v členských státech EU 2013 :: úkoly daňové politiky v oblasti hospodářského růstu a fiskální udržitelnosti

Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, 2013. 118 s. : ISBN: 978-92-79-33025-4 (brož.)

Anotace: Zpráva nejprve podává přehled o daňových reformách realizovaných v členských státech EU v r. 2012 a v první polovině roku 2013 a zkoumá, jak směry reforem působily na celkové daňové příjmy. Identifikuje také obecné trendy napříč EU a přináší popisnou typologii reforem odpovídající hlavním myšlenkám evropského semestru. Následné dvě analytické kapitoly se zaměřují na vybrané problémy daňové politiky významné z hlediska zlepšování daňového systému jednotlivých států v době pomalého růstu a nutnosti fiskální konsolidace. Na základě systematického posouzení a třídění dostupných kvantitativních ukazatelů je zkoumána široká škála makroekonomických problémů spojených s udržitelností veřejných financí a posilováním daňové skladby podporující růst. Zpráva také objasňuje rozdíly mezi fiskální devalvací a "tax shifting" a na základě modelových simulací analyzuje účinky fiskální devalvace a daňového posunu od zdanění práce ke zdanění spotřeby. Závěrečná část volí analytický přístup k ekonomickým výzvám, kterým čelí státy EU s ohledem na formu zdanění jednotlivců a plnění daňové povinnosti (zdanění příjmů fyzických osob, rozšiřování základny u DPH, zdanění bydlení, ekologické daně, zlepšení správy daní a analýza vlivu zdanění na příjmovou nerovnost).

Signatura: E-9521

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější