Novinky

Knižní novinky v období 7. - 13.4.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Baťa v kostce / Zdeněk Pokluda
 • Cenové předpisy : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami : redakční uzávěrka 10.3.2014
 • Daně 2014 a předpisy související s přehledy změn
 • Evropské právo : základní dokumenty ve znění Lisabonské smlouvy : redakční uzávěrka 17.3.2014
 • Finanční řízení podniku v příkladech / Helena Jáčová, Martina Ortová
 • Measuring the shadow economy : endogenous switching regression with unobserved separation / Tomáš Lichard, Jan Hanousek, Randall K. Filer
 • Mikroekonomie : teorie a praxe / Josef Brčák, Bohuslav Sekerka, Roman Svoboda
 • Mzdové účetnictví 2014 : praktický průvodce / Václav Vybíhal a kolektiv
 • Praktické účetní případy 2014 : příklady účtování na všech účtech / Věra Rubáková
 • The great escape : health, wealth, and the origins of inequality / Angus Deaton
 • Zákon o obchodních korporacích s komentářem : s účinností od 1.1.2014 nahrazuje obchodní zákoník / Lucie Josková, Pavel Pravda
 • Zákoník práce 2014 - s výkladem : právní stav k 1.1.2014 / Libuše Neščáková

Baťa v kostce / Zdeněk Pokluda

Zlín :Kniha Zlín, 2013. 112 s. : ISBN: 978-80-7473-126-6 (brož.)

Anotace: Chronologický přehled významných momentů v životě a v pracovní kariéře podnikatele Tomáše Bati a jeho firmy.

Signatura: 27670

 

Cenové předpisy : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami : redakční uzávěrka 10.3.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 64 s. ISBN: 978-80-7488-050-6 (brož.)

Anotace: Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách. Zák. č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen. Vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zák. č. 526/1990 Sb. Výměr MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Signatura: 27605/1024

 

Daně 2014 a předpisy související s přehledy změn

Olomouc :ANAG, 2014. 1311 s. ISBN: 978-80-7263-849-9 (brož.)

Anotace: Úplná znění všech daňových zákonů, s komentovanými přehledy změn. Znění prováděcích vyhlášek, metodických pokynů či sdělení GFŘ. Kromě daňových zákonů jsou v knize uvedeny zákony o mezinárodní pomoci při správě daní, zákon o finanční správě ČR, zákon o účetnictví, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Signatura: 27639

 

Evropské právo : základní dokumenty ve znění Lisabonské smlouvy : redakční uzávěrka 17.3.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 304 s. ISBN: 978-80-7488-051-3 (brož.)

Anotace: Smlouva o fungování EU. Smlouva o založení ES pro atomovou energii (EURATOM). Smlouva o EU. Protokoly k zakládacím smlouvám. Listina základních práv EU. Sdělení č. 44/2004 Sb. m. s., smlouva o přistoupení ČR a dalších zemí k EU (vybraná ustanovení). Sdělení č. 111/2009 m. s., o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES (vybraná ustanovení). Zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR (vybraná ustanovení). Srovnávací tabulky (Amsterodamská smlouva z roku 1997).

Signatura: 27605/1025

 

Finanční řízení podniku v příkladech / Helena Jáčová, Martina Ortová

Praha :Wolters Kluwer, 2013. 152 s. : ISBN: 978-80-7478-001-1 (brož.)

Anotace: Každá kapitola učebnice je nejprve uvedena stručným teoretickým výkladem daného problému, po něm následují vypracované příklady s postupným návodem řešení a s uvedením použitých metod. Názvy kapitol: Účetní odpisy; Majetková a finanční situace podniku; Cash flow; Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota; Střadatel, fondovatel, zásobitel, nestejné peněžní proudy, reálná úroková míra; Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky; Běžný účet, kontokorent; Leasing; Skonto, porovnání různých forem financování; Měření rizika; Finanční analýza; Investiční činnost; Cena kapitálu; Řízení zásob; Řízení pohledávek; Řízení peněžních prostředků. Závěr každé kapitoly tvoří samostatné příklady včetně výsledků řešení.

Signatura: 27644

 

Measuring the shadow economy : endogenous switching regression with unobserved separation /Tomáš Lichard, Jan Hanousek, Randall K. Filer

Měření stínové ekonomiky :: endogenní regrese s přechodem mezi dvěma stavy s nepozorovaným přechodem

Prague :CERGE-EI, October 2013. 26 s. : ISBN: 978-80-7343-298-0 (CERGE UK Praha, brož.)

Anotace: Problematika odhadu velikosti stínové ekonomiky prostřednictvím mikroekonomických dat z ČR a SR za rok 2008. Autoři vyvinuli metodu odhadu nenahlášeného příjmu, která není založena na tak přísných předpokladech jako předchozí odhady. Standardní předpoklad, že samostatně výdělečně činné osoby nepřiznávají část příjmů, zatímco zaměstnanci tuto možnost nemají, může selhat v zemích, kde je relativně časté platit část mzdy hotově bez dokladu, nebo kde mají zaměstnanci více zdrojů příjmů. Pokud předpokládáme, že jednotlivci s nepřiznanými příjmy mají vyšší rozdíl mezi spotřebou a příjmem než ti, kteří svůj příjem přiznávají, dá se odhadovat tento rozdíl pro obě skupiny. Autoři využívají regresní model s přechodem mezi dvěma stavy (přiznaný a zatajovaný příjem), kde pravidlo přechodu není plně známé a je endogenní (endogenous switching model with unknown sample separation rule). Tato metodologie aplikovaná na českých a slovenských rodinných účtech vede k vyšším odhadům šedé ekonomiky než předchozí mikroekonomické metodologie.

Signatura: E-9493

 

Mikroekonomie : teorie a praxe /Josef Brčák, Bohuslav Sekerka, Roman Svoboda

Plzeň :Čeněk, 2013. 283 s. : il. : ISBN: 978-80-7380-453-4 (brož.)

Anotace: Publikace přibližuje problematiku moderního ekonomického myšlení. Zabývá se zejména obrazem ekonomického dění, jež se týká ekonomických subjektů nebo specifických množin subjektů, produktů, výrobních faktorů a trhů, a to v souvislosti s pojmy jako poptávka, nabídka, výnosy, náklady, zisk apod. Výklad v částech: Prvky ekonomických systémů; Trh a tržní mechanismus; Teorie užitku spotřebitele; Teorie firmy; Tržní struktury; Trh výrobních faktorů; Tržní selhání. Jednotlivá témata jsou doplněna praktickými příklady a grafy.

Signatura: 27637

 

Mzdové účetnictví 2014 : praktický průvodce /Václav Vybíhal a kolektiv

Praha :Grada, 2014. 464 s. : ISBN: 978-80-247-5120-7 (kroužková vazba)

Anotace: Výklad problematiky včetně příkladů je rozdělen do částí: pracovní právo a zaměstnanost, mzdová problematika, veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, náhrady cestovních výdajů, zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím, státní sociální podpora, dávky státní pomoci v hmotné nouzi, státní sociální péče. Součástí knihy jsou i aktuální přehledy a vzory písemností.

Signatura: 27668

 

Praktické účetní případy 2014 : příklady účtování na všech účtech /Věra Rubáková

Praha :Grada, 2014. 165 s. ISBN: 978-80-247-5122-1 (brož.)

Anotace: Praktické příklady účtování, se kterými se účetní jednotky setkávají v praxi. Jednotlivé účetní případy jsou seřazeny podle účtových tříd 0-7 a některé jsou znázorněny v praxi obchodních společností a družstev. Zaúčtování je uváděno v přehledných tabulkách.

Signatura: 27642

 

The great escape : health, wealth, and the origins of inequality /Angus Deaton

Velký útěk : zdraví, bohatství a zdroje nerovnosti

Princeton :Princeton University Press, c2013. xv, 360 s. : ISBN: 978-0-691-15354-4 (váz.)

Anotace: Autor se věnuje útěku lidstva od strádání, chudoby a špatných životních podmínek a nekonečnému tanci mezi pokrokem a nerovností. Rozebírá, jak může pokrok vytvářet nerovnost a jak může nerovnost být vývoji lidstva za některých okolností prospěšná a za jiných naopak. Ukazuje, že zatímco se rozdíly v životní úrovni mezi jednotlivými zeměmi stírají, roste nerovnost uvnitř vyspělých zemí a že udržování růstu v některých částech světa (spojené s bohatstvím, zdravím a delším životem) postupně rozvíralo propast a připravovalo půdu pro současné výrazné nerovnosti ve světě. Dokládá, jak změny ve zdravotní péči a životní úrovni proměnily naše životy, popisuje inovace i překážky: úspěšnost antibiotik, regulaci škůdců, očkování a čistou vodu na jedné straně a epidemie a katastrofální hladomory na straně druhé. Dívá se na USA jako zemi s budoucností, která ale dnes zažívá zpomalení růstu a nárůst nerovnosti. Zaměřuje se také na to, jak hospodářský růst v Indii a Číně zlepšil životy více nez miliardy lidí a jak dále pomáhat rozvojovému světu na jeho cestě k "velkému útěku" .

Signatura: 27654

 

Zákon o obchodních korporacích s komentářem : s účinností od 1.1.2014 nahrazuje obchodní zákoník /Lucie Josková, Pavel Pravda

Praha :Grada, 2014. 85 s. ISBN: 978-80-247-4834-4 (brož.)

Anotace: Přehled členění zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), úvodní komentář a jeho úplné znění.

Signatura: 27664

 

Zákoník práce 2014 - s výkladem : právní stav k 1.1.2014 /Libuše Neščáková

Praha :Grada, 2014. 102 s. ISBN: 978-80-247-4628-9 (brož.)

Anotace: Úplné znění zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění včetně stručného komentáře novelizací a vybraných ustanovení, které jsou v běžné pracovněprávní praxi hojně využívány. Komentář k vybraným ustanovením z pracovněprávní praxe v návaznosti na zpřesnění podle nového občanského zákoníku.

Signatura: 27645

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější