Novinky

Knižní novinky v období 6. - 12.1.2014

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Rešeršní a dokumentační služby
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti

 • Daňový systém ČR [2013] : cvičebnice. 1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní, daň z příjmu právnických osob / Alena Vančurová, Barbora Slintáková
 • Daňový systém ČR [2013] : cvičebnice. 2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění / Alena Vančurová, Stanislav Klazar
 • Daňový systém ČR [2013] : cvičebnice. 3. díl, Selektivní daně ze spotřeby, daň z přidané hodnoty, majetkové daně / Alena Vančurová, Slavomíra Svátková, Lenka Láchová
 • Dvojjazyčný ilustrovaný slovník : [francouzsko-český] / [přeložila Zuzanna Bedřichová]
 • Evropa euro nepotřebuje : jak nás politické vizionářství zavedlo do krize / Thilo Sarrazin ; [překlad František Šícha]
 • Global financial stability report : transition challenges to stability. October 2013 / International Monetary Fund
 • Investiční strategie pro třetí tisíciletí / Pavel Kohout
 • Jak číst účetní výkazy : základy českého účetnictví a výkaznictví / Karel Šteker, Milena Otrusinová
 • Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru / Jana Vodáková aj.
 • Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích / Jakub Morávek
 • Slabikář obecné teorie práva / Ignác Antonín Hrdina
 • Social unrest / Aleksandar S. Jovanović, Ortwin Renn and Regina Schröter
 • Spoluvlastnictví podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. : komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura / Michaela Zuklínová
 • The equity implications of fiscal consolidation / by Lukasz Rawdanowicz, Eckhard Wurzel and Ane Kathrine Christensen
 • Umění úspěšné komunikace : jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi / Andreas Basu, Liane Faust ; [překlad Natalie Vrajová]
 • Zlatá žeň : co se odehrálo na pomezí holokaustu / Jan Tomasz Gross ; spolupráce Irena Grudzińska-Gross ; [přeložila Dorota Müllerová]
 • Zákony 2014 : daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, daň silniční : redakční uzávěrka k 11.11.2013
 • Zákony 2014 : spotřební daně, povinné značení lihu, zákon o lihu, energetické daně : redakční uzávěrka 11.11.2013

 

Daňový systém ČR [2013] : cvičebnice.1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní, daň z příjmu právnických osob / Alena Vančurová, Barbora Slintáková

V Praze :1. VOX, 2013. 1 CD-ROM + 1 list. 84 s. + 1 CD-ROM + 1 list ISBN: 978-80-87480-17-5 (brož.)

Anotace: Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2012 (signatura 26677) a reaguje na změny sazeb a dalších konstrukčních prvků daní pro rok 2013. Je řešena jako pracovní sešit a obsahuje tři kategorie úkolů i s řešením. V subkapitolách jsou úkoly řazeny podle toku výkladu učebnice. Sešit je zaměřen na daň a její konstrukci, daňový systém, správu daní a daň z příjmů právnických osob.

Signatura: 27511I

 

Daňový systém ČR [2013] : cvičebnice.2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění / Alena Vančurová, Stanislav Klazar

V Praze :1. VOX, 2013. 100 s. ISBN: 978-80-87480-18-2 (brož.)

Anotace: Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2012 (signatura 26677) a reaguje na změny pro rok 2013. Je řešena jako pracovní sešit a obsahuje tři kategorie úkolů i s řešením. Tento sešit je zaměřen na daň z příjmů fyzických osob a sociální pojistné.

Signatura: 27511II

 

Daňový systém ČR [2013] : cvičebnice.3. díl, Selektivní daně ze spotřeby, daň z přidané hodnoty, majetkové daně / Alena Vančurová, Slavomíra Svátková, Lenka Láchová

V Praze :1. VOX, 2013. 68 s. ISBN: 978-80-87480-16-8 (brož.)

Anotace: Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2012 (sign. 26677), na začátku jsou uvedeny nejpodstatnější změny konstrukce daně pro rok 2013. Je řešena jako pracovní sešit a umožňuje procvičit základní dovednosti na modelových příkladech. Obsahuje několik typů příkladů od základních přes procvičující po komplexní k zopakování látky. V této části se procvičují selektivní daně ze spotřeby, DPH a majetkové daně.

Signatura: 27511III

 

Dvojjazyčný ilustrovaný slovník : [francouzsko-český] /[přeložila Zuzanna Bedřichová]

Praha :Slovart, 2012. 360 s. : ISBN: 978-80-7391-659-6 (váz.)

Anotace: Slovník obsahuje ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života s dvojjazyčným popisem pro větší názornost. Je uspořádán do tematických kapitol (lidé, vzhled, služby, studium, doprava, životní prostředí aj.)

Signatura: 27479

 

Evropa euro nepotřebuje : jak nás politické vizionářství zavedlo do krize /Thilo Sarrazin ; [překlad František Šícha]

Praha :Academia, 2013. 376 s. ISBN: 978-80-200-2314-8 (váz.)

Anotace: Autor kritickým způsobem načrtává historii vzniku a fungování eura. Ve svých úvahách pracuje se statistikami, analýzami, ekonomicko-politickými úvahami a osobními vzpomínkami a vymezuje se proti tvrzení "padne-li euro, ztroskotá i Evropa". Názvy jednotlivých kapitol: Od německé měnové reformy k evropskému měnovému systému; Koncept Evropské měnové unie a jeho úskalí; Utváření Evropské měnové unie - co se nepodařilo a proč; Měnová a záchranná politika v letech 2009-2012; "Výhody" měnové unie z hlediska principiálního; Světová finanční krize, systémová otázka a poučení z toho plynoucí; Úloha státních rozpočtů (pohled na jednotlivé země Evropy, evropská finanční politika); Měnová unie a budoucnost Evropy.

Signatura: 27507

 

Global financial stability report : transition challenges to stability.October 2013 / International Monetary Fund

Zpráva o globální finanční stabilitě :: přechodné problémy na cestě ke stabilitě.

Washington :International Monetary Fund, 2013. xiii, 186 s. : ISBN: 978-1-47552-497-0 (brož.)

Anotace: Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Globální finanční systém momentálně prochází přechodnou fází na cestě k finanční stabilitě doprovázenou nárůstem likvidity a rizik na rozvíjejících se trzích, jedním z hlavních úkolů je odezva na nárůst tržní volatility spojený s očekáváním možného ukončení nekonvenční měnové politiky ve vyspělých státech, zejména v USA. Zpráva analyzuje rizika spojená s oblastmi zadluženosti v rozvinutých i rozvíjejících se ekonomikách vzniklá v období měnového přizpůsobování a věnuje se politikám k minimalizaci těchto rizik v přechodovém období. Dále se zabývá snahami o oživení slabého úvěrového růstu, který je pokládán na původní příčinu pomalého hospodářského oživení. Popisuje různé politiky realizované v jednotlivých státech a hodnotí jejich efektivitu. Zjišťuje také, jak struktura bankovního financování ovlivňuje finanční stabilitu a zda podněty ke změně regulace mají šanci na stabilizaci, diverzifikaci a zvýšení odolnosti odvětví.

Signatura: 27456

 

Investiční strategie pro třetí tisíciletí / Pavel Kohout

Praha :Grada, 2013. 272 s. : ISBN: 978-80-247-5064-4 (brož.)

Anotace: Nejlepší praktické zkušenosti i teoretické poznatky z oblasti investičního managementu. Funkční metody investování ověřené finanční praxí v kapitolách: Investiční principy; Základy investiční psychologie; Praktická ekonomie pro investory; Politické riziko; Měření investičního rizika; Dynamika a diagnostika burzovních krachů; Jak předpovídat výnosy; Investice do nemovitostí; Investiční strategie; Postupy investování krok za krokem; Nedokonalé trhy; Finanční poradci; Ekonomické důsledky eura; Aktivní investiční management.

Signatura: 27517

 

Jak číst účetní výkazy : základy českého účetnictví a výkaznictví /Karel Šteker, Milena Otrusinová

Praha :Grada, 2013. 264 s. : ISBN: 978-80-247-4702-6 (brož.)

Anotace: Cílem publikace je přiblížit účetní informace prezentované v účetních výkazech a seznámit se základními principy českého účetnictví. Kapitoly jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti finančního účetnictví. První kapitola je věnována významu a základním prvkům účetnictví, účetním zásadám a principům. V další kapitole jsou odkazy na právní úpravu účetnictví v ČR. Následují kapitoly věnované postupům a metodám, které souvisejí se všemi položkami základních účetních výkazů, tj. rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pozornost je věnována způsobu zobrazení jednotlivých účetních operací v účetních výkazech. Závěr shrnuje problematiku účetní uzávěrky a sestavení výkazů v rámci účetní závěrky včetně následných povinností, jako je audit, daňové přiznání a zveřejňování.

Signatura: 27518

 

Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru / Jana Vodáková aj.

Praha :Wolters Kluwer, 2013. 207 s. : ISBN: 978-80-7478-324-1 (brož.)

Anotace: Praktické zavedení ekonomického řízení do oblasti veřejného sektoru za pomoci manažerských nástrojů. Výklad se zaměřuje na popis, význam a možnosti uplatnění těchto nástrojů a uvádí také praktické příklady jejich aplikace. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány finančnímu účetnictví, manažerskému účetnictví, programovému financování a rozpočtování, finanční analýze, Cost-Benefit analýze a benchmarkingu.

Signatura: 27503

 

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích / Jakub Morávek

Praha :Wolters Kluwer, 2013. 435 s. ISBN: 978-80-7478-139-1 (brož.)

Anotace: Právní problematika zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací pracovněprávních vztahů. Účel a smysl právní úpravy, historické konsekvence, prameny mezinárodního práva, vybrané aspekty, právní úprava EU v této oblasti. Právní řád ČR a ochrana osobních údajů. Vybraná komentovaná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů včetně přehledu relevantní judikatury. Některé konkrétní aspekty a specifické otázky (rozsah údajů v osobním spisu, sledování zaměstnanců atd.). Publikace zohledňuje právní stav ke dni 31.3.2013.

Signatura: 27504

 

Slabikář obecné teorie práva / Ignác Antonín Hrdina

Praha :Leges, 2013. 80 s. ISBN: 978-80-87576-67-0 (brož.)

Anotace: Přehledně a stručně zpracované základy teorie práva: vymezení pojmu, analýza právní normy a její realizace, právo ve společnosti, právo a hodnoty.

Signatura: 27483

 

Social unrest / Aleksandar S. Jovanović, Ortwin Renn and Regina Schröter

Sociální nepokoje

Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, c2012. 101 s. : ISBN: 978-92-64-17345-3 (brož.)

Anotace: Zpráva je součástí série pěti případových studií publikovaných v rámci studie OECD o budoucích globálních otřesech. Renomovaní autoři se zaměřují na mechanismy šíření otřesů z místní na globální úroveň a přinášejí netradiční přístupy a nástroje pro maximální porozumění těmto mechanismům. Charakterizují sociální nepokoje a věnují se spojitostem mezi systémovými riziky a sociálními nepokoji. Blíže rozebírají čtyři případy nebezpeční nebo katastrof, které byly nebo mohly být příčinou sociálních nepokojů (nepokoje v souvislosti s finanční krizí v Řecku v roce 2010; pandemie prasečí chřipky v roce 2009; důsledky porušení kyberbezpečnosti; hurikán Katrina v roce 2005), porovnávají je a vyvozují z nich poučení. V dalších kapitolách se zabývají teoretickým a empirickým pohledem na problematiku, různými definicemi, koncepty a identifikují kroky, které postupně vedou k sociálním nepokojům. Věnují se také systému modelování, mapování a sledování sociálních nepokojů a vyhodnocení a řízení rizik.

Signatura: 27455

 

Spoluvlastnictví podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. : komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura /Michaela Zuklínová

Praha :Linde Praha, 2013. 107 s. ISBN: 978-80-7201-924-3 (brož.)

Anotace: Komentář k vybraným částem týkajícím se spoluvlastnictví v novém civilním právu, zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, § 1115 až § 1157. Právní úprava počítá jak s podílovým, tak bezpodílovým spoluvlastnictvím, s podíly ideálními i reálnými, ale zejména je velký důraz položen na trvání spoluvlastnictví či společenství při minimalizaci státní intervence legální, avšak dobře dostupné, je-li toho zapotřebí.

Signatura: 27522

 

The equity implications of fiscal consolidation / by Lukasz Rawdanowicz, Eckhard Wurzel and Ane Kathrine Christensen

Fiskální konsolidace a její dopad na rovnost

Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, January 2013. 36 s. : ISBN: (brož.)

Anotace: Fiskální konsolidace probíhající v mnoha zemích OECD mohou zdůraznit trend nárůstu příjmové nerovnosti a relativní chudoby zaznamenaný v posledních desetiletích. Studie se zaměřuje na přímé dopady fiskální konsolidace na statické rozdělení příjmů. Zkoumá možné konsolidační nástroje jak na výdajové, tak na příjmové straně státního rozpočtu a jak z hlediska jejich vlivu na rovnost, tak ohledně potenciálního dopadu na dlouhodobý růst ekonomiky. Autoři analyzují působení jednotlivých výdajových nástrojů (veřejné penze, podpora v nezaměstnanosti, invalidní dávky, výdaje na zdravotnictví, výdaje na vzdělávání, mzdy ve veřejném sektoru) a jednotlivých příjmových nástrojů (daňové náklady, spotřební daně, zdanění kapitálových příjmů, majetkové daně, zdanění příjmů fyzických osob, ekologické daně) v zemích OECD a hodnotí dopad jejich konsolidačních strategií na rovnost.

Signatura: E-9466

 

Umění úspěšné komunikace : jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi /Andreas Basu, Liane Faust ; [překlad Natalie Vrajová]

Praha :Grada, 2013. 104 s. : ISBN: 978-80-247-5032-3 (brož.)

Anotace: Předpoklady úspěšné komunikace s druhými lidmi (otevřené jednání, jasné formulace požadavků, empatické naslouchání, nalézání přijatelných řešení pro obě strany sporu, přijímání výčitek a kritik druhých, zachování klidu a sebejistoty při komunikaci, navazování plnohodnotných vztahů). Způsob používání nenásilné komunikace.

Signatura: 27482

 

Zákony 2014 : spotřební daně, povinné značení lihu, zákon o lihu, energetické daně : redakční uzávěrka 11.11.2013

Ostrava :Sagit, 2013. 176 s. ISBN: 978-80-7488-018-6 (brož.)

Anotace: Zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Zák. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zák. ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. Výňatky ze zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů: daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (část čtyřicátá pátá), daň z pevných paliv (část čtyřicátá šestá) a daň z elektřiny (část čtyřicátá sedmá). V souvislosti s rekodifikací soukromého práva dochází od 1.1.2014 ke změnám v těchto zákonech. Novelizované části textů jsou vyznačeny tučným písmem.

Signatura: 27022/992

 

Zákony 2014 : daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, daň silniční : redakční uzávěrka k 11.11.2013

Ostrava :Sagit, 2013. 48 s. ISBN: 978-80-7488-017-9 (brož.)

Anotace: Zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva dochází u těchto zákonů od 1.1.2014 ke změnám v textu. Změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

Signatura: 27022/991

 

Zlatá žeň : co se odehrálo na pomezí holokaustu /Jan Tomasz Gross ; spolupráce Irena Grudzińska-Gross ; [přeložila Dorota Müllerová]

Praha :Argo, 2013. 133 s. ISBN: 978-80-257-0861-3 (váz.)

Anotace: Studie zkoumá polsko-židovské vztahy během druhé světové války i krátce po ní. Autor se zabývá nejrůznějšími podobami přejímání židovského majetku Poláky a zoufalou situací Židů na polských vesnicích. Konfrontuje osudy Židů s lidskou chamtivostí a antisemitismem Zamýší se nad postojem katolické církve i Poláků a přináší důkazy antisemitismu na základě rozhovorů a archivních dokumentů.

Signatura: 27489

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější