Novinky

Knižní novinky v období 5. - 18.5.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • 333 tipů a triků pro iPhone, iPad, iPod / Ľuboslav Lacko ; [překlad Martin Herodek]
 • A review and evaluation of methodologies to calculate tax compliance costs : FWC TAXUD/201/CC/116 / European Commission. Directorate-General for Taxation and Customs Union
 • African central government debt [2013] : statistical yearbook. 2003-2012 / OECD
 • Celní předpisy : celní zákon, zákon o Celní správě, prováděcí předpisy, zboží porušující práva duševního vlastnictví : redakční uzávěrka 7.4.2014
 • Czech Republic : OECD economic surveys 2014 / OECD
 • Ekonomie přírodních národů / Zdeněk Justoň
 • Kultura organizace je cestou ke strategii / David Müller ... [et al.]
 • Microeconomics / Hugh Gravelle and Ray Rees
 • Nefér výhoda : co vás ve školách nikdy nenaučí : síla finančního vzdělání / Robert T. Kiyosaki ; [překlad Hana Hlušičková a Jana Novotná]
 • Nový katastrální zákon : poznámkové vydání s vybranou judikaturou / Petra Janků, Daniela Šustrová, Pavel Vrcha
 • Príbeh ľudí a peňazí : peňažná reforma v Československu v roku 1953 / Marcel Pecník a Tomáš Novanský
 • Zákon o Finanční správě České republiky : komentář / Lenka Krupičková, Ondřej Trubač

 

333 tipů a triků pro iPhone, iPad, iPod / Ľuboslav Lacko ; [překlad Martin Herodek]

Brno :Computer Press, 2014. 248 s. : ISBN: 978-80-251-3781-9 (brož.)

Anotace: Příručka pro majitele zařízení s operačním systémem iOS 7 od společnosti Apple - tabletů iPad, smartfonů iPhone a sofistikovaných multimediálních přehrávačů iPod touch. V úvodu je uveden přehled nejčastějších způsobů použití. Následně se v příručce popisují možnosti synchronizace obsahu zařízení přes iTunes, kreativní využití všech aplikací, správné nastavení a spravování všech zařízení, práce s dokumenty a kancelářskými aplikacemi, využití Apple zařízení pro navigaci a cestování, využívání zařízení pro práci i zábavu, práce s údaji v cloudu, nastavení omezení, zrychlení chodu zařízení a mnoho dalších užitečných triků. Kniha zohledňuje všechny novinky, které přináší iOS 7, i specifika českého trhu.

Signatura: 27693

 

A review and evaluation of methodologies to calculate tax compliance costs : FWC TAXUD/201/CC/116 /European Commission. Directorate-General for Taxation and Customs Union

Přehled a zhodnocení metodologie výpočtu nákladů vznikajících v souvislosti s plněním daňové povinnosti :: FWC TAXUD/201/CC/116

Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, c2013. 99 s. : ISBN: 978-92-79-34298-1 (brož.)

Anotace: Studie přináší přehled, zhodnocení a porovnání dvanácti metodologií používaných k měření nákladů vznikajících v souvislosti s plněním daňové povinnosti. Jedná se o metodologie: (EU) Standard Cost Model (SCM); Paying Taxes; Taxpayer/Business Burden Model; Total Cost of Regulation to Business (TCR); Scanning Instrument Regulations of Other Compliance Costs (SIROCCO); Regulatory Check-up Model (RCM); Guidelines on the Identification and Presenatation of Compliance Costs in Legislative Proposals by the Federal Government (GIPCC); Cost-Driven Approach to Regulatory Burden (CAR); Complexity Index of the UK Office of Tax Simplification; Total Cost to Serve (TCS); Tax Information and Impact Note (TIIN); Bureaucracy Cost Index (BKI). Autoři nejprve popisují metodologie, dále posuzují, zda se dají použít jako pomocné nástroje pro přípravu zhodnocení dopadů (impact assessment), k měření nákladů daňové povinnosti u přeshraničních transakcí a pro malé i velké podniky. Zjištují také, zda jsou vhodné pro pravidelná mezinárodní porovnání zkoumaných nákladů a zda jsou dostatečně flexibilní pro měření nákladů v souvislosti s plněním daňové povinnosti u různých typů daní. Zjištění ukazují, že z hlediska zkoumaných kritérií je nejvhodnější metodologií SCM. Informují také o dalších zjištěních a doporučeních ke zlepšení.

Signatura: E-9499

 

African central government debt [2013] : statistical yearbook.2003-2012 / OECD

Státní dluh afrických států :: statistická ročenka.

Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, c2013. 250 s. : ISBN: 978-92-64-20161-3 (brož.)

Anotace: Komplexní porovnatelné statistické údaje o dynamice zadlužení ústředních vlád sedmnácti afrických států za období let 2003-2012. Publikace přináší kvantitativní informace o obchodovatelných i neobchodovatelných dluhových nástrojích vydaných jednotlivými ústředními vládami a o bilaterálním, multilaterálním nebo zvýhodněném úvěrovém financování. Dále shrnuje a porovnává politiky řízení státního dluhu u zkoumaných afrických zemí a přináší tabulkově zpracovaná detailní data na úrovni jednotlivých států usnadňující mezinárodní srovnání (údaje o dluhových nástrojích,o institucionálním a regulačním rámci a o technikách prodeje).

Signatura: 27659

 

Celní předpisy : celní zákon, zákon o Celní správě, prováděcí předpisy, zboží porušující práva duševního vlastnictví : redakční uzávěrka 7.4.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 128 s. ISBN: 978-80-7488-053-7 (brož.)

Anotace: Znění zák. č. 13/1993 Sb., celního zákona. Související vyhlášky. Zák. č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů. Zák. č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR. Související vyhlášky.

Signatura: 27605/1027

 

Czech Republic : OECD economic surveys 2014 /OECD

Česká republika :: hospodářské přehledy OECD 2014

Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2014. 118 s. : ISBN: 978-92-64-20679-3 (brož.)

Anotace: Hospodářská situace ČR - hodnocení a doporučení OECD k 13. únoru 2014. K oživení ekonomiky započatému v polovině r. 2013, k dlouhodobým výzvám růstu a k posílení konkurenceschopnosti s cílem podpořit domácí zdroje růstu. Shrnutí pokroku v oblasti hlavních strukturálních reforem. Tematické kapitoly jsou věnovány dokončení přechodu ke konkurenčnímu hospodářství, podpoře konkurenceschopnosti soukromého sektoru, zlepšení práva hospodářské soutěže, jeho vymáhání, zajištění soutěžního prostředí v síťových odvětvích a snižování regulačních a administrativních překážek. Zdůrazněna je potřeba zlepšit používání dovedností a přechod ze škol do zaměstnání, úprav oblasti vzdělávání, politiky zaměstnanosti, zapojení žen na trhu práce prostřednictvím dostatečných a dostupných zařízení pro péči o děti a v závislosti na tom také doporučení snížit dobu trvání rodičovské dovolené.

Signatura: 27660

 

Ekonomie přírodních národů / Zdeněk Justoň

V Praze :Dauphin, 2012. 599 s. : ISBN: 978-80-7272-419-2 (váz.)

Anotace: Ojedinělá publikace o hospodaření "přírodních národů" od kterých lze odvozovat i základy dnešních ekonomik. Autor v knize pojímá ekonomii jako vztah, který se utvářel mezi přírodou a kulturou, tedy jak lidé využívali zdroje přírody k uspokojování potřeb kultury. Zabývá se přírodními interpretacemi kulturních jevů a zkoumá opoziční vztah mezi tím, co je přírodní (tzn. původní a vrozené) a co je civilizované (umělé a naučené). Přibližuje přírodní společnosti od Neandrtálců přes domácnosti Austrálců, Indiánů obou Amerik, Melanésanů či Afričanů k domácnostem na počátku novověku. Z obsahu: příbuzenské vztahy a modely příbuzenství, oheň jako civilizační vynález, domov a domácnosti, rozdílná úloha mužů a žen, veřejný statek, dělba bohatství, práce s časem a predikce potřeb, počátky nerovnosti, multietnické vztahy aj.

Signatura: 27684

 

Kultura organizace je cestou ke strategii / David Müller ... [et al.]

Praha :Management Press :Management Press : TC Business School, 2013. 267 s. : ISBN: 978-80-7261-265-9 (brož.)

Anotace: Kultura je v této publikaci pojata jako soubor hodnot a norem, které určují, jak se lidé uvnitř organizací nebo na jejich trzích chovají, jaké mají návyky a jaké jsou jejich pohledy na svět kolem sebe. Autoři se snaží najít odpověď na otázku, do jaké míry může kultura (jak organizační, tak národní) ovlivnit výsledky manažerského jednání, jak docílit, aby organizace měla stále k dispozici dostatek lidských zdrojů vybavených příslušnými kompetencemi, jak vhodné pracovníky vybírat, řídit jejich výkony a motivovat je. V první části knihy jsou popsány nástroje, které by měly pomoci kultury poznávat a pochopit, v druhé části knihy se autoři soustřeďují na řízení lidských zdrojů.

Signatura: 27675

 

Microeconomics / Hugh Gravelle and Ray Rees

Mikroekonomie

Harlow :Pearson Education, c2004. viii, 737 s. : ISBN: 978-0-582-40487-8 (brož.)

Anotace: Učebnice moderní mikroekonomické teorie pro pokročilé. Pokrývá nejdůležitější okruhy mikroekonomické problematiky, autoři se soustředí na její modelové vyjádření. Jednotlivé kapitoly se věnují spotřebiteli, teorii spotřebitele a modelům spotřebního chování; problematice firem, jejich cílům a produkčním, nákladovým a příjmovým funkcím; teorii konkurenčního trhu, tržním strukturám, monopolům, monopsonům a oligopolům; trhu kapitálu; všeobecné rovnováze; selháním tržního mechanismu a státním zásahům; teorii her; nejistotě a rozhodování a produkci za nejistoty; pojištění, rozložení rizika a asymetrickým informacím; teorii zastoupení; všeobecné rovnováze v případě nejistoty a neúplných trhů.

Signatura: 27586

 

Nefér výhoda : co vás ve školách nikdy nenaučí : síla finančního vzdělání /Robert T. Kiyosaki ; [překlad Hana Hlušičková a Jana Novotná]

Hodkovičky [Praha] :Pragma, c2011. 286 s. : ISBN: 978-80-7349-263-2 (váz.)

Anotace: Ve svých knihách Kiyosaki zpochybňuje a mění způsoby, jakými lidé na celém světě uvažují o penězích. Klade důraz na investice do vzdělání, konkrétně finančního, protože to je cesta k vytvoření spokojeného života, který si člověk přeje pro sebe i svou rodinu. Podle Kiyosakiho nastal nový věk informací. Ten vystřídal průmyslový věk a tím došlo ke změně finančních pravidel. Autor dále definuje takové finanční vzdělání, které připraví na nadcházející budoucnost a vyjmenovává „nefér výhody“, které má ten člověk, který se vzdělává. Mezi tyto výhody patří výhoda vzdělání, daní, dluhu, rizika a výhoda reciprocity. Kniha obsahuje praktické rady i autorovy zkušenosti.

Signatura: 27685

 

Nový katastrální zákon : poznámkové vydání s vybranou judikaturou /Petra Janků, Daniela Šustrová, Pavel Vrcha

Praha :Linde Praha, 2014. 335 s. ISBN: 978-80-7201-934-2 (brož.)

Anotace: Poznámkové vydání k textu nového katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, s účinností od 1.1.2014. Od tohoto data vstoupila v účinnost pravidla soukromoprávní regulace nového občanského zákoníku a následně byla upravena právní regulace vztahů v oblasti katastru nemovitostí. Po úvodním historickém exkurzu do evidence nemovitostí následuje přehled jednotlivých paragrafů zákona, který je doplněn poznámkami v těchto částech: obecná ustanovení, zápis práv do katastru, správa katastru, správní delikty a závěrečná ustanovení.

Signatura: 27699

 

Príbeh ľudí a peňazí : peňažná reforma v Československu v roku 1953 /Marcel Pecník a Tomáš Novanský

[Banská Bystrica] :Agentúra MP, 2013. 115 s. : ISBN: 978-80-971433-9-8 (váz.)

Anotace: Reprezentativní publikace mapuje československý peněžní systém v letech 1945-1953. Je popsán poválečný přídělový systém, inflace a ekonomika v těchto letech, úlohy Likvidačního fondu měnového a Státní banky československé. Především jsou zmapovány příčiny, průběh a důsledky reformy v roce 1953. Součástí je i přehled nových cen vybraného zboží po reformě a přehled legislativy. Autoři se věnují i projevům občanského nepokoje v této souvislosti. Kvalitní obrazová příloha přináší ukázky československých korun, ukázky přídělových lístků, fotokopie dobového tisku i fotografie z průběhu a realizace reformy.

Signatura: 27695

 

Zákon o Finanční správě České republiky : komentář /Lenka Krupičková, Ondřej Trubač

Praha :Wolters Kluwer, 2014. xv, 100 s. : ISBN: 978-80-7478-444-6 (brož.)

Anotace: Komentované znění zák. č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR. Komentář je doplněn citacemi z důvodové zprávy, souvisejícími předpisy a judikaturou. Přílohy obsahují organizační schéma resortu a přehled dalších předpisů.

Signatura: 27701

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější