Novinky

Knižní novinky v období 31.3. - 6.4.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Daně z příjmů 2014 : přehledy, daňové a účetní tabulky / Jiří Dušek
 • Daň z přidané hodnoty od 1.1.2014 / Václav Benda
 • Daňová evidence podnikatelů 2014 / Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček
 • Evropské mezinárodní právo soukromé / Monika Pauknerová
 • Finanční analytický útvar : výroční zpráva 2013 / Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar
 • Mezinárodní ekonomie : (teorie světového hospodářství) / František Varadzin
 • Mysli jako Zuckerberg : pět podnikatelských tajemství šéfa firmy Facebook / Ekaterina Walter ; [překlad Irena Grusová]
 • Obecní policie / Pavel Vetešník a kolektiv
 • Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia / Jaroslav Sedláček, Eva Hýblová, Zuzana Křížová
 • Spotřební daně 2014. Líh, uhlíková paliva a maziva. Energetické daně : redakční uzávěrka 17.2.2014
 • The end of growth : adapting to our new economic reality / Richard Heinberg
 • Zákon o obchodních korporacích : komentář / Ivana Štenglová ... [et al.]
 • Účetnictví nevýdělečných organizací : redakční uzávěrka 17.2.2014

Daň z přidané hodnoty od 1.1.2014 / Václav Benda

Praha :Svaz účetních, 2014. 64 s. ISBN: 978-80-87367-46-9 (brož.)

Anotace: Komentář ke změnám zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1.1.2014. Podrobný výklad veškerých významných změn a další důležité informace z oblasti DPH. V druhé části publikace jsou prezentována stanoviska k dotazům z praxe, jako např.: pozemky a stavby v účetnictví od 1.1.2014, přeúčtování odložené daně, DPH a podnájem aj.

Signatura: 27600IV

 

Daně z příjmů 2014 : přehledy, daňové a účetní tabulky /Jiří Dušek

Praha :Grada, 2014. 216 s. : ISBN: 978-80-247-5116-0 (brož.)

Anotace: Stručná a přehledná schémata k jednotlivým pojmům zákona o daních z příjmů s nejdůležitějšími informacemi včetně odkazů na DPH i účetnictví a další předpisy. Praktické daňové a účetní tabulky. Převodní tabulky s odkazy na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nejdůležitější mzdové, zdravotní aj. sazby. Právní stav publikace k 1.1.2014.

Signatura: 27640

 

Daňová evidence podnikatelů 2014 / Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček

Praha :Grada, 2014. 133 s. : ISBN: 978-80-247-5117-7 (brož.)

Anotace: Základní informace o vedení daňové evidence, o jejích výhodách a nevýhodách ve srovnání s účetnictvím a o jejím uplatnění při sestavování přiznání k dani z příjmů. Z obsahu: předmět a metody daňové evidence, vedení deníku příjmů a výdajů a ostatních složek daňové evidence, komplexní příklad s postupem vedení evidence podnikatele v průběhu zdaňovacího období a s příkladem sestavení daňového přiznání za rok 2013.

Signatura: 27641

 

Evropské mezinárodní právo soukromé / Monika Pauknerová

V Praze :C.H. Beck, 2013. xxx, 304 s. ISBN: 978-80-7400-504-6 (váz.)

Anotace: Předmětem publikace je výklad evropského mezinárodního práva soukromého v širším pojetí, které zahrnuje jak kolizní právo, tak mezinárodní civilní procesní právo. Cílem je vymezit předmět a pojem evropského mezinárodního práva soukromého, získat přehled o jeho pramenech, předpisech, podat jejich základní výklad včetně upozornění na nejvýznamnější rozhodnutí Soudního dvora EU a případně i českých soudů. Z obsahu první, obecné části: EU a regulace soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, mezinárodní smlouvy a národní právo členských států v souvislosti s evropským mezinárodním právem soukromým, vztah k subjektům z nečlenských zemí. Zvláštní část přináší výklad konkrétních Nařízení Rady ES nebo Evropského parlamentu, např. Nařízení Brusel I, Řím II aj.

Signatura: 27623

 

Finanční analytický útvar : výroční zpráva 2013 /Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar

V Praze :Ministerstvo financí ČR, 2014. 18 s. : ISBN: 978-80-85045-58-1 (brož.)

Anotace: Komplexní obraz o činnosti útvaru a zhodnocení práce za rok 2013 v částech analytická činnost, mezinárodní sankce, mezinárodní aktivity, legislativní činnost, kontrolní činnost. Kontaktní údaje.

Signatura: E-9507

 

Mezinárodní ekonomie : (teorie světového hospodářství) /František Varadzin

Praha :Professional Publishing, 2013. 463 s. : ISBN: 978-80-7431-116-1 (váz.)

Anotace: Publikace přináší obsáhlý přehled vývoje ekonomického myšlení a interpretace dřívějších i současných problémů světového hospodářství. Autor provází čtenáře od základních ekonomických východisek mezinárodní ekonomie, přes pojednání o druzích a formách mezinárodního obchodu a o mezinárodních pohybech výrobních činitelů až po mezinárodní finanční trhy a přehled mezinárodních ekonomických organizací. V současné globalizované ekonomice dochází k neobvyklým a novým jevům. Řada „univerzálních“ receptů je neúčinná, „standardní“ řešení selhávají a objevují se nové jevy, jejichž úspěšná aplikace v praxi je často překvapivá.

Signatura: 27616

 

Mysli jako Zuckerberg : pět podnikatelských tajemství šéfa firmy Facebook /Ekaterina Walter ; [překlad Irena Grusová]

Praha :Management Press, 2013. 239 s. : ISBN: 978-80-7261-264-2 (váz.)

Anotace: Mark Zuckerberg zásadním způsobem změnil to, jak více než sedmina světové populace komunikuje, navazuje kontakty, baví se a přijímá informace. Autorka přináší zasvěcený vhled do „zákulisí“ jedné z nejrychleji rostoucích firem současnosti i do stylu myšlení a práce jejího zakladatele a šéfa. Zkoumá pět principů, na nichž je založen meteorický vzestup Facebooku, a předkládá je v podobě prakticky použitelných poučení, která lze uplatnit v jakékoli organizaci, v každém odvětví: hluboké zaujetí, poslání, lidé, produkt a partnerství. Kniha je plná příkladů uplatňování zásad, o něž se opírá úspěch nejen Facebooku.

Signatura: 27621

 

Obecní policie / Pavel Vetešník a kolektiv

Plzeň :Čeněk, 2013. 330 s. ISBN: 978-80-7380-463-3 (brož.)

Anotace: Publikace věnuje pozornost obecní policii i z jiných úhlů pohledu než jen prostřednictvím zákona a bezprostředně navazujících právních předpisů. Zabývá se i historií obecní policie a poskytuje výklad toho, co od obecní policie v rámci jejích kompetencí lze oprávněně očekávat (bezpečnost a pořádek v obci, úloha v integrovaném záchranném systému, správní orgán a subjekt, který přímo zasahuje do práv a povinností třetích osob). V neposlední řadě je v knize popsáno právní postavení zaměstnanců obecní policie, jejich kvalifikační předpoklady a platové podmínky.

Signatura: 27610

 

Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia / Jaroslav Sedláček, Eva Hýblová, Zuzana Křížová

Plzeň :Čeněk, 2013. 175 s. : ISBN: 978-80-7380-439-8 (brož.)

Anotace: Praktikum umožňuje osvojit si na konkrétních příkladech znalosti účetních principů, základních účetních kategorií, metod a postupů účtování. Vedle klasických účetních úloh se učebnice věnuje i vlivu daňového práva ve vztahu k účetnictví. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány vymezení základních účetních kategorií, jako jsou aktiva, pasiva, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, vlastní a cizí kapitál. Následují základní postupy účtování v jednotlivých účtových třídách. Publikace obsahuje neřešené a částečně i vyřešené příklady.

Signatura: 27636

 

Spotřební daně 2014. Líh, uhlíková paliva a maziva. Energetické daně : redakční uzávěrka 17.2.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 224 s. ISBN: 978-80-7488-046-9 (brož.)

Anotace: Znění zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Související vyhlášky. Zák. č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších zákonů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů včetně přehledu prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Zák. č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. Výňatky ze zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů: daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (část čtyřicátá pátá), daň z pevných paliv (část čtyřicátá šestá) a daň z elektřiny (část čtyřicátá sedmá).

Signatura: 27605/1020

 

The end of growth : adapting to our new economic reality /Richard Heinberg

Konec růstu :: přizpůsobování se nové ekonomické skutečnosti

West Hoathly :Clairview Books, 2012. xiv, 320 s. : ISBN: 978-1-905570-33-1 (váz.)

Anotace: Autor předkládá jasné a přesvědčivé argumenty o tom, že naše víra v neutuchající hospodářský růst a neomezený kapitalismus vede k zániku globálního ekonomického systému a že hospodářský růst už nemůže dále pokračovat. Hospodářská krize, která svět zasáhla na přelomu let 2007-2008, byla nevyhnutelná a představuje trvalý a zásadní přelom. Objevily se zásadní překážky bránící pokračování hospodářské expanze. Seznamuje s faktory způsobujídími fatálnost a permanentnost krize (vyčerpání zásob důležitých zdrojů včetně fosilních paliv a minerálů; šíření negativních dopadů těžby a využití zdrojů na životní prostředí vedoucích k nárůstu environmentálních nákladů; finanční obtíže vyvolané neschopností monetárního, bankovního a investičního systému přizpůsobit se světu, kde jsou zdroje vzácné a kde rostou environmentální náklady). Vysvětluje, proč substituce a efektivita jsou jen zdánlivými odpovědmi na vyčerpávání zdrojů. Autor dále zkoumá důsledky stavu, v němž stále větší počet lidí soupeří o stále se změnšující zdroje, i implikace nedostatků zdrojů pro mezilidské vztahy. Přináší revizi koncepce historického pokroku a její odpoutání od imperativu hospodářského růstu a věnuje se otázce, jak "žít po růstu".

Signatura: 27653

 

Účetnictví nevýdělečných organizací : redakční uzávěrka 17.2.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 128 s.

Anotace: Znění zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Informace č. 28/78511/2007-283 pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů ... Seznam a znění Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání (č. 401 až č. 414).

Signatura: 27605/1018

 

Zákon o obchodních korporacích : komentář /Ivana Štenglová ... [et al.]

V Praze :C.H. Beck, 2013. xiv, 994 s. ISBN: 978-80-7400-480-3 (váz.)

Anotace: Systematický výklad jednotlivých ustanovení zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. Komentář věnuje pozornost nejen výkladu dílčích pravidel, ale předkládá i výklad nové koncepce obchodních korporací a jejich zařazení do regulace právnických osob podle občanského zákoníku. V potřebném rozsahu se komentuje jak obecná správa korporací, tak zásadní aspekty koncernového práva a jednotlivých obchodních korporací. Komentář rovněž předkládá výklad nové úpravy druhů podílů, akcií a kmenových listů, kumulativního hlasování, monistického způsobu řízení akciové společnosti nebo bytového a sociálního družstva a dalších institutů. Součástí komentáře je i výběr dosavadní judikatury zaměřený na tu, která bude využitelná i pro nový zákon.

Signatura: 27638

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Doporučované

Nejčtenější