Novinky

Knižní novinky v období 30.6. - 13.7.2014

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí
oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby
Aktualizováno 8. 7. 2014

 • Daň z nabytí nemovitých věcí / Vladimír Pelc
 • FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění / Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková
 • Fiskální politika v prostředí evropské hospodářské a měnové unie / Veronika Hedija
 • Handbook of European financial markets and institutions / edited by Xavier Freixas, Philipp Hartmann and Colin Mayer
 • Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy / Jolana Maršíková a kolektiv
 • Jak si zorganizovat čas : time management / Lothar Seiwert ; [přeložila Lucie Navrátilová]
 • Likvidace obchodních společností / Jana Pilátová ... [et al.]
 • Makroekonomie - teorie a praxe / Josef Brčák, Bohuslav Sekerka, Dana Stará
 • Statistické myšlení a nástroje analýzy dat / Per Hebák a kolektiv
 • Vyživovací povinnost po rekodifikaci / Daniela Kovářová
 • World economic outlook. April 2013., Hopes, realities, risks / International Monetary Fund
 • Úvahy o veřejném právu / Petr Kolman

 

Daň z nabytí nemovitých věcí / Vladimír Pelc

Praha :Leges, 2014. 286 s. ISBN: 978-80-7502-012-3 (brož.)

Anotace: Zásady právní normy, charakteristika daňových prvků, výklad jednotlivých daňověprávních institutů normy. Text nové normy (zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., s účinností od 1.1.2014) s poznámkami a prováděcí vyhláškou. Odkazy na související zákony a citace judikátů.

Signatura: 27769

 

Fiskální politika v prostředí evropské hospodářské a měnové unie / Veronika Hedija

Praha :C.H. Beck, 2014. xv, 127 s. ISBN: 978-80-7400-526-8 (brož.)

Anotace: Česká fiskální politika, její možnosti a meze její realizace v prostředí měnové unie a specifika, která členství země v měnové unii přináší. První část publikace se zabývá rolí fiskální politiky v makroekonomické stabilizaci. Následují specifika fiskální politiky, která plynou z členství země v měnové unii (teorie optimálních měnových oblastí, zhodnocení účinnosti nástrojů fiskální politiky v prostředí měnové unie, fiskální federalismus). Další část popisuje systém koordinace fiskálních politik v eurozóně a evropskou legislativu upravující tuto oblast. Závěrečná případová studie je aplikací celé problematiky na ČR. Vyjmenovává nároky přijetí jednotné měny na českou fiskální politiku, posuzuje vhodnost společné monetární politiky a hodnotí dopady přijetí eura na národní fiskální politiku ČR.

Signatura: 27777

 

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění / Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková

Olomouc :ANAG, 2014. 183 s. ISBN: 978-80-7263-865-9 (brož.)

Anotace: Publikace popisuje tvorbu FKSP, hospodaření s ním a jednotlivé druhy plnění, dále tvorbu sociálního fondu a jeho jednotlivé druhy plnění. Dále představuje vybraná plnění ve prospěch zaměstnanců (vzdělávání, stravování, doprava, penzijní připojištění, kultura, rekreace, dary, sociální výpomoc, odstupné, odměny, péče o zdraví atd.) a příspěvky na činnost odborové organizace a předpis účtování FKSP. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a také velkého množství navazujících právních předpisů a novel stávajících zákonů se některé změny významně dotknou od roku 2014 i oblasti benefitů. Výklad je doplněn o příklady z praxe vycházející z nejčastějších dotazů a požadavků čtenářů.

Signatura: 27767

 

Handbook of European financial markets and institutions / edited by Xavier Freixas, Philipp Hartmann and Colin Mayer

Průvodce evropskými finančními trhy a institucemi

Oxford :Oxford University Press, 2012. xxi, 814 s. : ISBN: 978-0-19-966269-2 (brož.)

Anotace: Obsáhlý soubor příspěvků přináší komplexní pohled na vývoj finančních trhů, institucí a regulace v Evropě (zhruba do r. 2007) a věnuje se tématu finanční integrace a politik EU podporujících tento integrační proces. Jednotlivé příspěvky jsou rozděleny do pěti tematických kapitol. První rozebírá hlavní úlohy a fungování rozvinutého finančního systému, druhá kapitola se zaměřuje na vzájemné působení nefinančních podniků a finančního systému v Evropě, třetí se věnuje chování různých finančních institucí a zprostředkovatelů činných v evropském finančním systému (přeshraniční integrace činností komerčních bank, správ aktiv, odvětví penzijních fondů, pojišťoven a zajišťoven a platebních systémů). Čtvrtá kapitola se soustředí na fungování nejdůležitějších finančních trhů v Evropě (měnový trh, trh státních obligací v rámci EMU, akciové trhy, trhy s finančními deriváty a strukturovanými financemi) a pátá uzavírá analyzováním problematiky regulace trhu s cennými papíry, bankovního dozoru a interakce měnové politiky centrální banky a finančních systémů.

Signatura: 27757

 

Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy : / Jolana Maršíková a kolektiv

Praha :Leges, 2014. 864 s. ISBN: 978-80-87576-80-9 (váz.)

Anotace: Znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Poslední novelizace zaznamenaná v knize je zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými poznámkami a výběrem z judikatury. Znění souvisejících předpisů: nařízení Rady ES 1346/2000, o úpadkovém řízení, vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení, zákon o insolvenčních správcích a vyhlášky s tím spojené.

Signatura: 27771

 

Jak si zorganizovat čas : time management /Lothar Seiwert ; [přeložila Lucie Navrátilová]

Praha :BETA - Pavel Dobrovský, 2014. 95 s. ISBN: 978-80-7306-579-9 (brož.)

Anotace: Strategie efektivního uspořádání času (motivační cíle, časový harmonogram, priority, delegování povinností, organizace práce).

Signatura: 27765

 

Likvidace obchodních společností / Jana Pilátová ... [et al.]

Olomouc :ANAG, 2014. 229 s. ISBN: 978-80-7263-877-2 (brož.)

Anotace: Informační přehled kroků od rozhodnutí o likvidaci až po návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení v insolvenčním řízení. Pohled na likvidaci společnosti z pohledu právního, a to včetně nových změn od 1.1.2014. Účetní a daňová problematika likvidace společnosti. Vzory a podání.

Signatura: 27768

 

Makroekonomie - teorie a praxe / Josef Brčák, Bohuslav Sekerka, Dana Stará

Plzeň :Čeněk, 2014. 223 : ISBN: 978-80-7380-492-3 (brož.)

Anotace: Vysvětlení ekonomických souvislostí, makroekonomických veličin a v praxi užívaných ukazatelů v následujících kapitolách: Základní makroekonomické subjekty a veličiny; Makroekonomické výdajové modely; Peníze a trh peněz; Model IS-LM; Agregátní poptávka a nabídka; Inflace; Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka; Otevřená ekonomika; Ekonomický růst a ekonomické (hospodářské) cykly; Hospodářská politika.

Signatura: 27775

 

Statistické myšlení a nástroje analýzy dat / Per Hebák a kolektiv

Praha :Informatorium, 2013. 877 s. : ISBN: 978-80-7333-105-4 (váz.)

Anotace: Obsahem 24 kapitol je odborně zaměřený výklad začínající vstupními pojmy, klasifikacemi statistických metod, úvodem do maticového počtu, způsoby pořízení dat a hodnocením jejich kvality. Pokračuje kapitolami věnovanými počtu pravděpodobnosti, vícerozměrným pravděpodobnostním rozdělením, kovariančním a korelačním maticím, vícenásobné lineární regresi a obecnému lineárnímu modelu. Zbývajících 12 kapitol se zabývá vícerozměrnými statistickými metodami. Speciální pozornost je věnována srovnání klasické a bayesovské statistické školy. Pro marketingové výzkumy je popsána metoda conjoint s bayesovskými výpočty.

Signatura: 27776

 

Úvahy o veřejném právu / Petr Kolman

Praha :Leges, 2014. 144 s. ISBN: 978-80-7502-014-7 (brož.)

Anotace: Autor se ve svých příspěvcích snaží poukázat na aktuální odborné a společenské problémy zejména správního práva. Tematicky se věnuje vybraným problémům správního řízení, právu na informace ve vztahu k veřejné správě, švarcsystému, správnímu právu trestnímu, otázkám z oblasti zadávání veřejných zakázek aj. V publikaci je dále řešena i problematika související s rozkladovými komisemi. Další zmiňovaná problematika se týká oblasti práva ústavního (např. opakování mandátu ústavního soudce, právo na informace, právo nutné obrany).

Signatura: 27770

 

Vyživovací povinnost po rekodifikaci / Daniela Kovářová

Praha :Leges, 2014. 168 s. ISBN: 978-80-7502-023-9 (brož.)

Anotace: Výklad všech vyživovacích povinností podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., kam s účinností od roku 2014 spadá i právo rodinné. Základní výklad vyživovací povinnosti v rodině, mezi rodiči, dětmi, manžely a dalšími příbuznými. Informace o dalších souvisejících právních předpisech, významné judikáty, výklad doporučujících tabulek pro výpočet výživného, odpovědi na nejčastější dotazy na výživné, vzory a příklady nejčastějších podání, žalob a dohod o výživném.

Signatura: 27774

 

World economic outlook. April 2013., Hopes, realities, risks / International Monetary Fund

Světový hospodářský výhled.

Washington :International Monetary Fund, 2013. xvii, 184 s. : ISBN: 978-1-61635-555-5 (brož.)

Anotace: Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF, globální ekonomiky a rozvoje mezinárodních finančních trhů v roce 2013 (z dubna 2013). K třírychlostnímu oživení ekonomik (rozvíjející se trhy/USA/eurozóna), přehled dynamiky komoditních trhů a vývoj cen komodit, pohled na inflaci a krátkodobá i střednědobá rizika. Detailnější analýzy hospodářských vyhlídek a růstu jednotlivých světových regionů. Dále analýza chování inflace ve vyspělých ekonomikách v posledních deseti letech (se zaměřením na USA a Německo), pohled na vzestup růstu v dynamických nízkopříjmových ekonomikách (growth takeoff) a hodnocení jeho podmínek doplněné o případové studie Brazílie, Jižní Koreje, Indonésie, Mozambiku a Kambodži. Statistická příloha shrnuje historická data a odhady pro roky 2013-2014 i střednědobé scénáře na období 2015-2018.

Signatura: 27658

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Doporučované

Nejčtenější