Novinky

Knižní novinky v období 3. - 9.3.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Daňový řád. Daňové poradenství. Finanční správa : redakční uzávěrka 27.1.2014
 • Dějiny Akademie věd ČR v obrazech / Martin Franc, Vlasta Mádlová
 • Financial stability policy in the euro zone : the political economy of national banking regulation in an integrating monetary union / Gundbert Scherf ; foreword by Henrik Enderlein
 • Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích / Michal Vrajík
 • Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. Státní zastupitelství : redakční uzávěrka 20.1.2014
 • Nový občanský zákoník pro každého
 • Rozvod a manželství / Ondřej Šmíd, Renáta Šmídová a kolektiv
 • Rusko-český, česko-ruský kapesní slovník
 • The economics of commodity markets / Julien Chevallier, Florian Ielpo
 • Veřejné licence v České republice / Matěj Myška ... [et al.]
 • Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka 2014 : syntetické účty ke směrné účtové osnově, provázanost účtové osnovy s rozvahou a výsledovkou / Dagmar Procházková, Pavel Vlach
 • Zdanění osobních příjmů / Alena Vančurová
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář : podle právního stavu k 1. lednu 2014 / Petr Dobiáš ... et al.
 • Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : Parlament, Ústavní soud, ombudsman, ministerstva, antidiskriminační zákon, zákon o sbírce zákonů, volba prezidenta : redakční uzávěrka 20.1.2014
 • Účetnictví podnikatelů. Audit : zákon, prováděcí vyhláška, standardy : redakční uzávěrka k 27.1.2014

 

Daňový řád. Daňové poradenství. Finanční správa : redakční uzávěrka 27.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 208 s. ISBN: 978-80-7488-037-7 (brož.)

Anotace: Zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád. Související vyhlášky. Zák. č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek. Zák. č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. Související pokyny MF a GFŘ řady D, rozhodnutí a sdělení. Sdělení, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2014. Zák. č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR. Zák. č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Zák. č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Signatura: 27605/1011

 

Dějiny Akademie věd ČR v obrazech / Martin Franc, Vlasta Mádlová

Praha :Academia, 2013. 358 s. : ISBN: 978-80-200-2172-4 (váz.)

Anotace: Kniha prostřednictvím dobových dokumentů a fotografií detailně mapuje institucionální vývoj české vědy od 18. století do 21. století, konkrétně do roku 2012. Hlavní pozornost je zaměřena na Akademii věd ČR a její nejvýznamnější předchůdkyně, nejvýznamnější vědce, mecenáše a sponzory. Celý proces vývoje české mimouniverzitní vědy je zasazen do širších společenských souvislostí, které ovlivnily vývoj vědeckých institucí i postavení vědců v nich.

Signatura: 27557

 

Financial stability policy in the euro zone : the political economy of national banking regulation in an integrating monetary union /Gundbert Scherf ; foreword by Henrik Enderlein

Politika finanční stability v eurozóně :: politická ekonomie národního dohledu a regulace bankovnictví v integrující se měnové unii /

Wiesbaden :Springer Gabler, c2014. xx, 256 s. : ISBN: 978-3-658-00982-3 (váz.)

Anotace: Publikace shrnuje autorův univerzitní výzkum v oblasti politiky finanční stability, ve kterém se věnoval zejména souvislostem mezi integrovaným bankovnictvím v eurozóně, nadnárodní měnovou politikou a bankovní regulací a dohledem na národní úrovni jednotlivých členských států. Zabývá se evropskou bankovní regulací a dohledem z pohledu politické ekonomie, cíli regulačních politik, řízením finanční stability v eurozóně a nástroji politiky finanční stability. Autor zjišťuje, že národní odlišnosti ve finančních systémech a souvisejících institucích vysvětlují a pohánějí rozdíly v regulačních politikách pro finanční stabilitu mezi jednotlivými zeměmi, a věnuje se jednotlivým regulačním režimům. Dále ukazuje, že domácí bankovní dozor působící v měnové unii je vystaven politickému problému časové konzistence. Dovozuje, že časová nekonzistence má původ v nekoordinovaném provádění měnové politiky a regulace národního bankovnictví. Na závěr provádí empirickou analýzu zkoumaných faktorů směřujících k finanční nestabilitě u původních členských států eurozóny, USA a Velké Británie v období před finanční krizí (2000-06).

Signatura: 27598

 

Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích / Michal Vrajík

Olomouc :ANAG, 2014. 851 s. ISBN: 978-80-7263-846-8 (brož.)

Anotace: Reprezentativní výběr nejnovějších judikátů Nejvyššího soudu v oblasti občanského a obchodního práva. Každý z více než 500 publikovaných judikátů je pro přehlednost zkrácen na stěžejní část odůvodnění, je doplněn krátkým komentářem a posouzením aplikovatelnosti judikátů podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Zařazeny jsou judikáty publikované v letech 2011 až 2013 a rozčleněny jsou do oddílů obecná část nového občanského zákoníku, rodinné právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva a zákon o obchodních korporacích.

Signatura: 27575

 

Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. Státní zastupitelství : redakční uzávěrka 20.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 144 s. ISBN: 978-80-7488-033-9 (brož.)

Anotace: Zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Znění souvisejících vyhlášek a sdělení MZV.

Signatura: 27605/1007

 

Nový občanský zákoník pro každého

Bratislava :DonauMedia, 2014. 176 s. ISBN: 978-80-89364-55-8 (brož.)

Anotace: Znění zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zákoník má tyto části: obecná část, rodinné právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva, ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

Signatura: 27602

 

Rozvod a manželství / Ondřej Šmíd, Renáta Šmídová a kolektiv

Praha :Leges, 2013. 336 s. ISBN: 978-80-87576-66-3 (brož.)

Anotace: Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Výklad je doplněn o rozbor problematiky ve slovenské právní úpravě a věnuje se jí i z pohledu evropské legislativy i mezinárodního práva soukromého. Publikace zpracovává instituty doposud českému právnímu řádu neznámé, jako je administrativní rozvod, a podává výklad o právní úpravě rozvodu manželství ve vybraných světových zemích.

Signatura: 27574

 

Rusko-český, česko-ruský kapesní slovník /

Brno :Edika 2013. 400 s. ISBN: 978-80-266-0367-2 (Edika : brož.)

Anotace: Slovník kapesního formátu, který obsahuje 20 000 nejdůležitějších hesel pro rychlou orientaci.

Signatura: 27553

 

The economics of commodity markets / Julien Chevallier, Florian Ielpo

Ekonomie komoditních trhů

Chichester :Wiley, c2013. xxvi, 333 s. : ISBN: 978-1-119-96791-0 (váz.)

Anotace: Vysokoškolská učebnice zabývající se teoretickými i praktickými aspekty komoditních trhů. Autoři volí přístup ekonometrické analýzy komoditních trhů, první část přináší popisnou analýzu dynamiky komoditních trhů (soustředí se na tři hlavní kategorie komodit: energie, kovy a zemědělské produkty) a informace o tržních trendech. Druhá část se věnuje vztahu komodit a hospodářského cyklu a reakci komoditních trhů na makroekonomické proměnné. Ve třetí části autoři analyzují základní hodnotu/cenu komodit z dlouhodobého pohledu, dále zkoumají interakce mezi různými třídami aktiv a kointegraci s tradičními trhy aktiv i s průmyslovou výrobou a inflací.

Signatura: 27595

 

Účetnictví podnikatelů. Audit : zákon, prováděcí vyhláška, standardy : redakční uzávěrka k 27.1.2014 /

Ostrava :Sagit, 2014. 175 s. ISBN: 978-80-7488-036-0 (brož.)

Anotace: Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech). Vyhláška č. 500/2002 Sb. Pokyn MF D-295, Informace MF čj. 28/78511/2007-281. České účetní standardy pro podnikatele č. 001 až č. 023.

Signatura: 27605/1010

 

Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod : Parlament, Ústavní soud, ombudsman, ministerstva, antidiskriminační zákon, zákon o sbírce zákonů, volba prezidenta : redakční uzávěrka 20.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 256 s. ISBN: 978-80-7488-031-5 (brož.)

Anotace: Ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR. Zák. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů. Zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Zák. č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu ČR. Zák. č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. Zák. č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR. Ústavní zák. č. 4/1993 Sb. a č. 29/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky. Ústavní zák. č. 74/1997 Sb., o změnách státních hranic se Slovenskou republikou. Ústavní zák. č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Ústavní zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Ústavní zák. č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení ČR k EU. Ústavní zák. č. 235/2012 Sb., o změnách státních hranic s Rakouskou republikou. Zák. č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony. Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů. Zák. č. 309/1999 Sb., o sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů. Znění souvisejících sdělení a vyhlášek ke všem uvedeným zákonům.

Signatura: 27605/1005

 

Veřejné licence v České republice / Matěj Myška ... [et al.]

Brno :Tribun EU, 2012. 130 s. : ISBN: 978-80-263-0343-5 (brož.)

Anotace: Problematika veřejných licencí, jejich fungování, užívání a jejich bezproblémová aplikace. Úvod do autorského práva, veřejné licence v českém právu (licence Creative Commons), veřejné licence v akademické praxi, užívání softwaru šířeného za podmínek některé veřejné licence, veřejné licence a informace veřejného sektoru, zpřístupnění a užívání díla pod veřejnými licencemi.

Signatura: 27552

 

Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka 2014 : syntetické účty ke směrné účtové osnově, provázanost účtové osnovy s rozvahou a výsledovkou /Dagmar Procházková, Pavel Vlach

Ostrava :Sagit, 2014. 48 s. ISBN: 978-80-7488-035-3 (brož.)

Anotace: Vzorový účtový rozvrh 2014. Komentář k novinkám v účetních a daňových předpisech. Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném i ve zjednodušeném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty - druhové a účelové členění. Směrná účtová osnova.

Signatura: 27605/1009

 

Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář : podle právního stavu k 1. lednu 2014 /Petr Dobiáš ... et al.

Praha :Leges, 2013. 528 s. ISBN: 978-80-87576-94-6 (brož.)

Anotace: Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, vstupuje v účinnost 1. ledna 2014, stejně jako nový občanský zákoník, na který navazuje. Jednotlivé názvy částí zákona: obecná ustanovení, obecná ustanovení mezinárodního práva procesního, mezinárodního práva soukromého, ustanovení pro jednotlivé druhy soukromoprávních poměrů, právní pomoc ve styku s cizinou, řízení o úpadku (úpadek finanční instituce, úpadek pojišťovny), rozhodčí řízení a uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů. Nový zákon reguluje otázky, které předchozí zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním explicitně neupravoval, např. kvalifikační problém, obcházení zákona, nutně použitelná ustanovení právních předpisů. V komentáři se odkazuje nejen na vnitrostátní, ale i na relevantní mezinárodní a evropskou úpravu. Součástí knihy je i použitelná judikatura, významná rozhodnutí Soudního dvora EU i aktuální znění Instrukce Ministerstva spravedlnosti, kterou se upravuje právní pomoc justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních.

Signatura: 27573

 

Zdanění osobních příjmů / Alena Vančurová

Praha :Wolters Kluwer, 2013. 427 s. : ISBN: 978-80-7478-388-3 (brož.)

Anotace: Publikace se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také i z pohledu sociálního pojistného. V úvodu je popsána historie zdanění osobních důchodů. Následuje charakteristika osobní důchodové daně, sociálního pojistného a popis daňové reformy daní z osobních důchodů v ČR. V jednotlivých kapitolách jsou pak rozebrány podstatné prvky zdanění jednotlivců, daňové subjekty, poplatníci a plátci, předmět daně z příjmů fyzických osob a příjmy podléhající sociálnímu pojistnému, příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti, příjmy plynoucí z majetku a ostatní příjmy, výpočet daně a placení daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného. V závěrečné části jsou předložena pravidla výběru daně. Kniha se zaměřuje na ČR, ale shrnuje i praxi z jiných zemí.

Signatura: 27606

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější