Novinky

Knižní novinky v období 28.7. - 10.8.2014

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí
oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • EU VAT compass 2014/2015 / editors Walter van der Corput and Fabiola Annacondia
 • Evropské křižovatky / Jan Hodač, Lubor Lacina, Petr Strejček
 • Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti / Cihelková Eva ... [et al.]
 • Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby / Jakub Slavík
 • Občanský zákoník : komentář. I., Obecná část (§ 1-654) / Petr Lavický
 • Odpovědnost státu za výkon veřejné moci / Pavel Mates, Jakub Severa
 • Peníze : jakou mají cenu? : ...a čemu věřit v současném světě? / Andreas Cervenka ; [ze švédského originálu přeložil Zdenek Červenka]
 • Politická ekonomie globálních nerovnováh / Pavel Hnát
 • Poznej svého klienta : základní zásada finančního práva / Libor Kyncl a kolektiv
 • Tax administration in OECD and selected non-OECD countries : comparative information series (2010): draft report / Forum on Tax Administration
 • The entrepreneurial state : debunking public vs. private sector myths / Mariana Mazzucato
 • Věcná práva v kostce / Michaela Zuklínová
 • Základy práva pro neprávníky / Jana Horáková

EU VAT compass 2014/2015 / editors Walter van der Corput and Fabiola Annacondia

Průvodce evropskou DPH na období 2014/2015

Amsterdam :International Bureau of Fiscal Documentation, c2014. vi, 746 s. : ISBN: 978-90-8722-237-6 (brož.)

Anotace: Referenční příručka pro oblast daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Toto vydání je aktualizováno k 1. lednu 2014. První část přináší konsolidovaný text směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění směrnice 2013/61/EU včetně Prováděcího nařízení 282/2011, směrnici 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení DPH ve znění 2010/66/EU a výňatky a shrnutí z dalších směrnic týkajících se DPH. Druhá část je věnována rozsudkům Evropského soudního dvora v případech DPH za období 1970-2013. Ve třetí části je analyzována a porovnána praxe jednotlivých členských států u alternativního výběru možností stanovených směrnicí o DPH.

Signatura: 27817

 

Evropské křižovatky / Jan Hodač, Lubor Lacina, Petr Strejček

Brno :Barrister & Principal, 2014. 181 s. ISBN: 978-80-7485-018-9 (brož.)

Anotace: Pohled na strukturu a zákulisí institucí EU. Bilance dosavadního vývoje s analýzou slabších stránek EU. Problémy v politickém systému Unie. Pozitiva a negativa členství. Postavení občana/voliče. Další směřování EU, řešení některých problémů a nové výzvy do budoucna.

Signatura: 27795

 

Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti / Cihelková Eva ... [et al.]

Praha :Professional Publishing, 2014. 729 s. : ISBN: 978-80-7431-134-5 (váz.)

Anotace: Koncept governance jako nástroj zkoumání proměny vládnutí v nových podmínkách globálního světa. Proměny světové ekonomiky a politiky vyžadující nové koncepty vládnutí (nové jevy a procesy, noví aktéři, nerovnováha současného systému uspořádání světové ekonomiky a politiky). Governance jako vhodná a efektivní reakce na současné přeměny vnějšího a vnitřního prostředí (mezinárodní, regionální, firemní spolupráce, občanská společnost). Hodnocení ČR a doporučovaná opatření pro dobrou governanci na všech úrovních rozhodovacího procesu (dlouhodobě udržitelná konkurenceschopnost, změny institucionálního prostředí, národní zájmy a priority).

Signatura: 27796

 

Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby /Jakub Slavík

Praha :Grada, 2014. 183 s. : ISBN: 978-80-247-4819-1 (brož.)

Anotace: Autor vysvětluje obecné principy marketingového a strategického řízení a specifika řízení ve veřejných službách (vztah prodávající a kupující, propagace, investiční projekt ve školství, zdravotnictví, veřejné dopravě, sociálních službách, veřejné správě atd.) a uplatnění manažerského přístupu k veřejným službám při přípravě a realizaci služeb. Závěr knihy přináší výklad provozování a podnikatelský přístup soukromých firem (PPP) ve veřejných službách. Přílohy obsahují příklady a případové studie.

Signatura: 27789

 

Občanský zákoník : komentář.I., Obecná část (§ 1-654) / Petr Lavický

V Praze :C.H. Beck, 2014. xx, 2380 s. ISBN: 978-80-7400-529-9 (váz.)

Anotace: Podrobný komentář § 1-654 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Obecná část občanského zákoníku je společným základem celého soukromého práva a zahrnuje tyto hlavy: Předmět úpravy a její základní zásady; Osoby; Zastoupení; Věci a jejich rozdělení; Právní skutečnosti. Komentář je doplněn odkazy na související ustanovení, předpisy, na literaturu a judikaturu.

Signatura: 27556I

 

Odpovědnost státu za výkon veřejné moci / Pavel Mates, Jakub Severa

Praha :Leges, 2014. 176 s. ISBN: 978-80-7502-021-5 (brož.)

Anotace: Ústavní a jiná východiska. Pojem odpovědnosti. Základní předpoklady, které musí být splněny, aby bylo možné úspěšně se práva odpovědnosti dovolávat. Analýza jednotlivých právních titulů vzniku odpovědnosti. Postupy při uplatňování nároků a další instituty, které se v této oblasti vyskytují. Podmínky regresu vůči těm, kteří škodu nebo jinou újmu způsobili.

Signatura: 27786

 

Peníze : jakou mají cenu? : ...a čemu věřit v současném světě? /Andreas Cervenka ; [ze švédského originálu přeložil Zdenek Červenka]

Praha :Práh, 2014. 129 s. ISBN: 978-80-7252-504-1 (brož.)

Anotace: Ekonomické úvahy švédského novináře. Glosuje aktuální ekonomické problémy, které způsobují bankéři, investoři, finanční poradci i politici. Ve svých článcích se kriticky vyjadřuje k finanční krizi, vysoké zadluženosti obyvatel, zhoršující se stabilitě finančního systému, chování bank, dluhové krizi, nové měně bitcoinu apod. Zmiňuje se o situaci především v Evropě, ale i v jiných světových ekonomických velmocích.

Signatura: 27793

 

Politická ekonomie globálních nerovnováh / Pavel Hnát

Praha :Oeconomica, 2014. 231 s. : ISBN: 978-80-245-2023-0 (brož.)

Anotace: Cílem publikace je využít teoretické souvislosti nerovnováh platební bilance a komplexní ekonomické krize k zachycení proměny úlohy státu a regulace v současné globální ekonomice. První kapitola mapuje teoretická východiska celého problému a opírá se o kombinaci mezinárodní politické ekonomie s teorií otevřené ekonomiky. Druhá kapitola mapuje a vysvětluje dynamiku současného mezinárodního finančního systému. Zaměřuje se jednak na změněné podmínky globálního finančního systému po rozpadu bretton-woodského měnového systému a rozmachu finanční globalizace, jednak na současnou epizodu nerovnováh běžného účtu platební bilance. Třetí kapitola shrnuje možnosti a limity státu při řešení globálních nerovnováh a chyb v národní hospodářské politice.

Signatura: 27788

 

Poznej svého klienta : základní zásada finančního práva /Libor Kyncl a kolektiv

Brno :Masarykova univerzita, 2012. 165 s. ISBN: 978-80-210-6085-2 (brož.)

Anotace: Autoři publikace se věnují zásadám "Poznej svého klienta" (KYC = Know Your Customer). Je to jedna ze zásad, které musí dodržovat poskytovatelé služeb na finančním trhu na národní i mezinárodní úrovni v zájmu vlastním, ale i veřejném. Do právního řádu vyspělých států se v různé míře a formě dostávají zásady tvořící soubory opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, potažmo opatření proti podpoře trestné činnosti. Práce se zabývá českým, slovenským a evropským právem. Úvod obecně vymezuje úpravu opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti. Další kapitola je věnovaná hospodářské a finanční kriminalitě jako zdroji protiprávního jednání. Vnitřní nástroje sloužící k poznání klienta, jednání klienta a jeho ochrana a aplikace zásady "poznej svého klienta" v dílčích oblastech finančního trhu a ekonomiky obecně jsou obsahem další kapitoly. Právní úprava v publikaci je k 1.7.2012.

Signatura: 27794

 

Tax administration in OECD and selected non-OECD countries : comparative information series (2010): draft report /Forum on Tax Administration

Správa daní v zemích OECD a ve vybraných zemích mimo OECD :: komparativní informační řady (2010): pracovní verze zprávy

[S.l.] :Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. 289 s. : ISBN: (brož.)

Anotace: Zpráva Centra pro daňovou politiku a správu OECD (CTPA) a Fóra pro daňovou správu OECD (FTA) přináší přehled a mezinárodně porovnatelná data o systémech daňové správy a jejich postupech a metodách v 34 zemích OECD a patnácti vybraných státech, které nejsou členskými státy OECD (Argentina, Bulharsko, Čína, Kypr, Indie, Indonésie, Lotyšsko, Litva, Malajsie, Malta, Rumunsko, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur a Jihoafrická republika). Identifikuje základní prvky moderního systému správy daní a prostřednictvím dat, analýz a praktických příkladů z jednotlivých zemí upozorňuje na hlavní trendy, nedávné změny a zlepšení, příklady "good practice" a ukazatele výkonnosti finanční správy. Zabývá se institucionálním a organizačním uspořádáním daňových orgánů, zvláštními stránkami strategického řízení, stránkami řízení lidských zdrojů, zdroji národních daňových úřadů a jejich alokací. Dále shrnuje údaje týkající se výkonu v jednotlivých oblastech daňové správy, poskytování a využití elektronických služeb v oblasti daňové správy a právního a správního rámce uplatňovaného při vybírání daní.

Signatura: E-9519

 

The entrepreneurial state : debunking public vs. private sector myths /Mariana Mazzucato

Podnikatelský stát :: odhalování mýtů týkajících se vztahu mezi veřejným a soukromým sektorem

London :Anthem Press, 2014. xxv, 237 s. : ISBN: 978-0-85728-252-1 (brož.)

Anotace: Autorka upozorňuje na aktivní roli podnikatelského státu v podpoře inovací a vyvrací mýtus o tom, že stát je pouze neměnnou byrokratickou organizací, která ponechává dynamické podnikání a rizikové investice na soukromém sektoru. Na případových studiích dokládá, že při vytváření inovativních podniků hraje významnou roli stát. Ten prostřednictvím produktivních veřejných výdajů směřujících do výzkumu, vývoje a vzdělávání a péčí o sítě generující příslušné inovace (od univerzit až po firmy maximalizující zisk) dělá mnohem více, než jen vyplňuje mezery v soukromém sektoru - vytváří podmínky pro inovace, poskytuje státní finance inovačním projektům orientovaným na konkrétní cíle a utváří trhy zítřka. Autorka se dožaduje větší symbiózy mezi veřejným a soukromým sektorem, aby skupina daňových poplatníků nejen socializovala rizika, ale také sdílela zisk (upozorňuje např. na daňovou optimalizaci firmy Apple a na přesouvání zisků do offshorových destinací). Předkládá také odpověď na otázku, proč jsou některé státy úspěšnými podnikateli, zatímco jiné selhávají.

Signatura: 27758

 

Věcná práva v kostce / Michaela Zuklínová

Praha :Linde Praha, 2014. 232 s. ISBN: 978-80-7201-946-5 (brož.)

Anotace: Výklad právní teorie věcných práv (držba, vlastnictví, nabývání vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo a právo zadržovací). Následuje výňatek ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to §979 až 1474 a část důvodové zprávy, které se týkají věcných práv.

Signatura: 27787

 

Základy práva pro neprávníky / Jana Horáková

Praha :Linde Praha, 2014. 341 s. ISBN: 978-80-86131-99-3 (brož.)

Anotace: Základní prameny práva, přehled o právním řádu a systému práva ústavního, občanského, korporačního, živnostenského, pracovního, trestního, rodinného, správního a práva EU. V učebnici jsou zpracovány zásadní změny práva, které nabyly účinnosti 1.1.2014 a které přinesl zejména nový občanský zákoník. Výklad doplňují příklady z praxe i vzory typických smluv.

Signatura: 27790

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější