Novinky

Knižní novinky v období 27.1. - 2.2.2014

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Angličtina : praktická obchodní korespondence / Khaled Mohamed Al Maskari ; [překlad Magdalena Břenková]
 • Civilní právo procesní / Radka Zahradníková a kolektiv
 • Co si za peníze (ne)koupíte : společnost vstupuje do nové éry, vše je na prodej / Michael J. Sandel ; [překlad Kateřina Růžičková]
 • Daň z přidané hodnoty 2014 : zákon o dani z přidané hodnoty 2014, směrnice Rady EU o společném systému DPH, pokyny a sdělení MF a GFŘ : redakční uzávěrka k 6.1.2014
 • Diplomacie Československa. Díl I., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918–1992) / Jindřich Dejmek
 • Europe's financial crisis : a short guide to how the euro fell into crisis and the consequences for the world / John Authers
 • European union politics / John McCormick
 • Finance v globální ekonomice. II. Měnová a kurzová politika / Josef Jílek
 • Insolvence, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, významná tržní síla : znění předpisů k 1.1.2014
 • Přínos Čestmíra Kožušníka českému ekonomickému myšlení : (v kontextu diskuse o plánu a trhu) / Zuzana Richterková
 • Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 65, ročník 2012 - II. díl / Ústavní soud České republiky
 • Tyranizovaná spravedlnost : rozhovor s Karlem Hvížďalou / Jiří Přibáň
 • Účetní výkazy pod lupou. I., Základy účetního výkaznictví / Jiřina Bokšová

 

Angličtina : praktická obchodní korespondence / Khaled Mohamed Al Maskari ; [překlad Magdalena Břenková]

Praha :Grada, 2013. xv, 152 s. : ISBN: 978-80-247-4600-5 (brož.)

Anotace: Přehledná příručka se věnuje nejproblematičtějším aspektům obchodní korespondence v angličtině: styl psaní obchodní korespondence, interní zprávy, obchodní e-maily, obchodní fráze, příklady psaní osobních dokumentů, upozornění na záměnu slov s příkladem.

Signatura: 27502

 

Civilní právo procesní / Radka Zahradníková a kolektiv

Plzeň :Čeněk, 2013. 565 s. ISBN: 978-80-7380-437-4 (brož.)

Anotace: Ucelený výklad nejen tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale i výklad evropského práva civilního procesu. Názvy kapitol: Civilní právo procesní; Civilní proces; Subjekty civilního procesu; Procesní úkony účastníků a soudů; Řízení v I. stupni; Zvláštní druhy řízení (nesporná řízení); Opravné prostředky; Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem; Výkon rozhodnutí a exekuce; Insolvenční řízení; Alternativní rozhodování sporů; Evropské právo civilního procesu.

Signatura: 27494

 

Co si za peníze (ne)koupíte : společnost vstupuje do nové éry, vše je na prodej /Michael J. Sandel ; [překlad Kateřina Růžičková]

Brno :BizBooks, 2013. 207 s. ISBN: 978-80-265-0060-5 (brož.)

Anotace: Za poslední tři desetiletí 20. století hrají tržní hodnoty čím dál větší roli ve společenském životě. Princip nákupu a prodeje se vztahuje nejen na materiální statky, ale stále víc ovlivňuje veškerý lidský život a trhy jsou hlavním prostředkem dosažení veřejného blaha. Trhy jsou využity k přerozdělení hodnot, jako je zdraví, vzdělání, veřejná a národní bezpečnost, trestní soudnictví, ochrana životního prostředí, odpočinek, lidská reprodukce atd. Autor se zamýšlí nad tím, zda spěje společnost do stádia, kdy bude vše na prodej nebo existují určité morální a občanské statky, které si za peníze nelze koupit?

Signatura: 27510

 

Daň z přidané hodnoty 2014 : zákon o dani z přidané hodnoty 2014, směrnice Rady EU o společném systému DPH, pokyny a sdělení MF a GFŘ : redakční uzávěrka k 6.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 240 s. ISBN: 978-80-7488-025-4 (brož.)

Anotace: Znění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Nařízení Rady (EU) č. 282/2011. Směrnice Rady 2008/9/ES. Pokyny, sdělení a informace MF a GFŘ.

Signatura: 27605/997

 

Diplomacie Československa. Díl I., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918–1992) / Jindřich Dejmek

Praha :Academia, 2012. 317 s., [24] s. obr. příl. : ISBN: 978-80-200-2210-3 (váz.)

Anotace: Ucelený výklad o vývoji československé diplomacie. Založení a výstavba čs. ministerstva zahraničních věcí a diplomacie mezi světovými válkami (1918-1939). Čs. diplomacie v letech 1939-1945. Obnova pražského ministerstva zahraničních věcí a proměny diplomacie třetí republiky (1945-1948). Vývoj a proměny v době komunistického režimu v letech 1948-1989. Nový počátek demokratické diplomacie po pádu komunistického režimu a její rozdělení v důsledku rozkladu federace (1989-1992). Nedílnou součástí výkladu je řada doplňujících tabulek.

Signatura: 27290I

 

Europe's financial crisis : a short guide to how the euro fell into crisis and the consequences for the world /John Authers

Evropská finanční krize :: krátký průvodce krizovým vývojem eura a jeho důsledky pro svět

Upper Saddle River :FT Press, 2012. ix, 166 s. : ISBN: 978-0-13-313371-4 (brož.)

Anotace: Autor se zabývá krizí eurozóny, analyzuje, jak se evropské státy propadly do krize, jak k tomuto problému přispěl vývoj v USA a na rozvjejících se trzích a jaké dopady má krize eurozóny na zbytek světa a zejména na USA. Vysvětluje, proč je silné oživení ekonomik ještě daleko, že nedostatky bankovních systémů skrývají další nebezpečí a jak mezery v konstrukci eurozóny napomohly přenosu dluhové krize z Ameriky do Evropy. Ukazuje, proč stále reálně hrozí riziko finální krize.

Signatura: 27583

 

European union politics / John McCormick

Politika Evropské unie

Basingstoke :Palgrave Macmillan, 2011. xxiii, 468 s. : ISBN: 978-0-230-57707-7 (brož.)

Anotace: Vysokoškolská učebnice obsahuje úvod do oblasti politiky Evropské unie, zkoumá historii, instituce, politický charakter, procesy a postupy i jednotlivé politiky tohoto integračního seskupení. První část se soustředí na myšlenkový základ a historický kontext vzniku a postupného vývoje evropského integračního procesu od 50. let 20. století do přijetí Lisabonské smlouvy v roce 2009, smluvní rámec EU a postavení členských států. Druhá část rozebírá vývoj, strukturu, činnost a kompetence evropských nadnárodních a mezivládních institucí (Evropská komise, Rada ministrů, Evropská rada, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, specializované agentury), evropských politických uskupení a parlamentních skupin a problematiku voleb, referend a názorů veřejnosti na evropskou integraci a přijímání toho, co EU představuje. Ve třetí kapitole autor charakterizuje jednotlivé prováděné politiky a jejich vývoj a právní rámec (veřejná politika, hospodářská politika, politika hospodářské soutěže, měnová politika eurozóny, zemědělská a ekologická politika, kohezní, sociální a vzdělávací politika, oblast politiky spravedlnosti a vnitřních věcí, zahraniční politika, obchodní politika, bezpečnostní a obranná politika), dále politický cyklus a postavení EU v současném světě v kontextu globalizace, rozšiřování EU a vztahů s ostatními státy.

Signatura: 27589

 

Finance v globální ekonomice. II. Měnová a kurzová politika / Josef Jílek

Praha :Grada 2013. 557 s. : ISBN: 978-80-247-4516-9 (váz.)

Anotace: Komplexní dílo v oblasti měnové a kurzové politiky v České republice i ve světě. Autor nejprve objasňuje nástroje měnové politiky, operační, zprostředkující a konečný cíl měnové politiky a režim cílení inflace. Následují části o transmisním mechanismu a měnových politikách v řadě významných zemí. Popis měnové politiky Fedu, Eurosystému, Bank of Japan, Bank of England, ČNB a čínské centrální banky. Část věnovaná kurzové politice popisuje měnový trh, režimy měnových kurzů, cizoměnové intervence, platební bilanci, úlohu zlata, dolarizaci a měnové krize. Závěrečná část popisuje kurzovou politiku ČNB a měnové krize ve světě (Velká Británie, Mexiko, ČR).

Signatura: 27515II

 

Insolvence, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, významná tržní síla : znění předpisů k 1.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 192 s. ISBN: 978-80-7488-021-6 (brož.)

Anotace: Zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Navazující vyhlášky. Zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Navazující vyhlášky. Zák. č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů. Zák. č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zák. č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Zák. č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory. Zák. č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Související vyhlášky k zákonům.

Signatura: 27605/995

 

Přínos Čestmíra Kožušníka českému ekonomickému myšlení : (v kontextu diskuse o plánu a trhu) /Zuzana Richterková

Praha :Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 83 s. ISBN: 978-80-86729-93-0 (brož.)

Anotace: Ve studii je představen Č. Kožušník (1928-2010) jako osobnost českého ekonomického myšlení. Je podán přehled o vývoji jeho ekonomických názorů a o hlavní oblasti jeho výzkumného zájmu (utváření teoretického rámce Šikovy reformy v 60. letech 20. století). Z obsahu: životopisné údaje, vztah ke státu a trhu, činnost v době normalizace, činnost v Prognostickém ústavu, Kožušníkův přínos do českého ekonomického myšlení.

Signatura: 27512

 

Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 65, ročník 2012 - II. díl / Ústavní soud České republiky

v Praze :C.H. Beck, 2013. xxviii, 695 s. ISBN: 978-80-7400-508-4 (váz.)

Anotace: Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 70 až 127 a usnesení č. 2 až 5 z roku 2012.

Signatura: 15392/65

 

Tyranizovaná spravedlnost : rozhovor s Karlem Hvížďalou /Jiří Přibáň

Praha :Portál, 2013. 276 s. ISBN: 978-80-262-0491-6 (brož.)

Anotace: Karel Hvížďala vede dialog s právníkem Jiřím Přibáněm, uznávaným odborníkem s dlouholetou zkušeností ze zahraničí. Probírají tři základní disciplíny: filozofii, politologii a právo a vyjadřují se ke komplikovaným soudobým zprávám o stavu světa, Evropy či České republiky. Kořeny současného stavu společnosti v ČR hledají jak v historii, tak v polistopadovém vývoji. Kniha se úzce dotýká témat, jako je role soudce, současný stav společnosti a především společnosti české, ne/profesionalita politiků i postavení a role Evropy ve světové politice.

Signatura: 27528

 

Účetní výkazy pod lupou. I., Základy účetního výkaznictví / Jiřina Bokšová

Praha :Linde Praha, 2013. 510 s. : ISBN: 978-80-7201-921-2 (váz.)

Anotace: Obecné principy účetních systémů a způsob, jakým se zobrazují transakce týkající se aktiv, závazků a vlastního kapitálu. V první části knihy jsou kapitoly věnované základním pojmům, nástrojům a metodám účetní práce, účetním výkazům, harmonizačním snahám účetního výkaznictví v rámci EU a na celosvětové úrovni a základnímu rámci účetního výkaznictví v ČR, dále výkladu obecně uznávaných předpokladů a zásad a možnosti sestavení provozní části výkazu zisku a ztráty. Další část publikace se věnuje jednotlivým účetním agendám: dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, zásobám, finančnímu majetku podniku, pohledávkám, závazkům a vlastnímu kapitálu. Publikaci uzavírají kapitoly zaměřené na sestavení přehledu o peněžních tocích, na daňovou soustavu a na účetní závěrku. Výklad podporují názorné ilustrace a příklady.

Signatura: 27527

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Doporučované

Nejčtenější