Novinky

Knižní novinky v období 26.5. - 1.6.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • A guide to the European VAT directives. Volume 1., Introduction to European VAT 2014 / Ben Terra, Julie Kajus
 • A guide to the European VAT directives. Volume 2., Integrated texts of the VAT directive and Integrated text of the Sixth VAT Directive 2014 / Ben Terra, Julie Kajus
 • Atlas sčítání 2011 : podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 / [zpracoval kolektiv autorů Českého statistického úřadu]
 • Daňový poradce pro podnikatele 2014 / Jiří Gebarowský, Jana Skálová
 • Destrukce české státní správy : o výjimečném životě státního úředníka ve výslužbě / Vlastimil Růžička, Edvard Outrata
 • Elektronické cenné papíry : transparentnost korporátních struktur společností / Ondřej Vondráček
 • Inflation differentials among Czech households / Pavel Hait, Petr Janský
 • Internet inteligentních aktivit / Pavel Burian
 • Nový občanský zákoník. Smluvní právo / Petr Novotný ... [et al.]
 • Nový občanský zákoník. Vlastnictví a věcná práva / Petr Novotný ... [et al.]
 • Obce, kraje, hl. m. Praha, úředníci obcí a krajů, obecní policie : redakční uzávěrka 1.5.2014
 • Pracovní právo v bodech s příklady / Petr Hůrka a kolektiv

 
A guide to the European VAT directives. Volume 1., Introduction to European VAT 2014 / Ben Terra, Julie Kajus

Průvodce evropskými směrnicemi o DPH.

[S.l.] :International Bureau of Fiscal Documentation, 2014. xx, 1614 s. ISBN: 978-90-8722-232-1 (brož.)

Anotace: Systematický přehled dopadů práva ES na problematiku nepřímých daní a souvisejících předpisů a pojednání o precedenčním právu soudů ES v záležitostech nepřímých daní, zejména DPH. Kniha nejprve přináší výklad obecných témat - zdroje komunitárního daňového práva, právní principy a nástroje, soudní opatření, účinnost evropského práva a metody výkladu práva Společenství. Dále se věnuje problematice daně z přidané hodnoty - DPH jako rozpočtový fenomén, evropská DPH: důkladný pohled na sazby, výpočty, transakce podléhající dani, osoby povinné k dani a jejich povinnosti, zdanitelná plnění a místo zdanitelného plnění, osvobození od daně, odpočet daně, povinnosti osob povinných k dani a některých osob nepovinných k dani, srážky, nemovitý majetek, zvláštní režimy, odchylky atd. Evropská DPH je pojednávána na základě přepracované směrnice o DPH (2006/112/ES), která nahrazuje První a Šestou směrnici o DPH. Problematiku DPH objasňují výňatky z rozhodnutí Evropského soudního dvora.

Signatura: 27752I

 

A guide to the European VAT directives. Volume 2., Integrated texts of the VAT directive and Integrated text of the Sixth VAT Directive 2014 / Ben Terra, Julie Kajus

Průvodce evropskými směrnicemi o DPH.

[S.l.] :International Bureau of Fiscal Documentation, 2014. lxxxiv, 310 s., lxiv, 160 s. : ISBN: 978-90-8722-235-2 (brož.)

Anotace: První část publikace přináší text směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění prováděcího nařízení Rady EU č. 967/2012 a č. 1042/2013 (prováděcí pravidla týkající se místa poskytnutí služeb) a směrnice 2013/61/EU s přílohami. Ve druhé části je obsažen text Šesté směrnice o DPH 77/388/EHS platné před 1. lednem 2007.

Signatura: 27752II

 

Atlas sčítání 2011 : podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 /[zpracoval kolektiv autorů Českého statistického úřadu]

Praha :Český statistický úřad, 2013. 31 map, 2 fólie. 49 s. + 31 map, 2 fólie ISBN: 978-80-250-2441-6 (váz.)

Anotace: Atlas se člení na analytickou (textovou) a mapovou část. Předmětem textové části je analýza vybraných jevů za osoby, domy, byty a domácnosti. Obsahuje úvodní metodické poznámky, strukturovaný text obohacený o tabulky a grafy a stručné shrnutí základních poznatků. Mapové listy vyjadřují a doplňují prostorovou diferenciaci vybraných jevů. Atlas se člení na části: úvod a územně správní struktura ČR, vývoj a rozmístění obyvatelstva, věková struktura, vzdělanostní struktura, ekonomická aktivita, vyjížďka a dojížďka obyvatel do zaměstnání a škol, územní stabilita obyvatelstva, národnostní struktura, náboženská víra, plodnost žen, domácnosti, domovní fond a bytový fond.

Signatura: 27730

 

Daňový poradce pro podnikatele 2014 / Jiří Gebarowský, Jana Skálová

Praha :Linde Praha, 2014. XLI, 1394 s. ISBN: 978-80-7201-935-9 (váz.)

Anotace: Soubor daňových a účetních předpisů platných pro rok 2014 týkajících se administrativně - finanční stránky podnikání v ČR. Na komentované znění daňových zákonů (včetně důvodových zpráv k zákonným opatřením Senátu) navazují prováděcí předpisy, pokyny MF, informace GFŘ, přehledy koordinačních výborů MF ČR, resp. GFŘ, a Komory daňových poradců ČR od roku 1998 a přehledy judikátů Soudního dvora EU k daňovým předpisům. Následuje znění zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., včetně důvodové zprávy, znění prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., České účetní standardy pro podnikatele č. 001 - 023 a komentované změny v předpisech o účetnictví.

Signatura: 27708

 

Destrukce české státní správy : o výjimečném životě státního úředníka ve výslužbě /Vlastimil Růžička, Edvard Outrata

Praha :Vyšehrad, 2013. 166 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portéty, faksim ISBN: 978-80-7429-222-4 (váz.)

Anotace: Edvard Outrata, bývalý předseda Českého statistického úřadu, je dlouhodobým kritikem stavu české státní správy. V rozhovoru, který s ním vedl publicista V. Růžička, se E. Outrata věnuje především otázkám státní správy a hledání cest k její profesionalizaci. Zodpovídá i na další otázky o fungování demokratické společnosti, přičemž kromě zkušeností s kanadskou i českou státní správou může E. Outrata uplatnit i pohled zevnitř české politiky (v letech 2000 až 2006 byl senátorem). Úvodní část knihy sleduje jeho životní osudy včetně emigrace a zkušeností s exulantským prostředím. Knihu doplňují vybrané texty Edvarda Outraty věnované problematice státní správy.

Signatura: 27719

 

Elektronické cenné papíry : transparentnost korporátních struktur společností /Ondřej Vondráček

Praha :Auditorium, 2013. 393 s. :

Anotace: Jedním z aktuálních témat zmiňovaných v souvislosti s bojem proti korupci je problém anonymních cenných papírů, resp. listinných akcií na majitele, které umožňují skrýt vlastnickou strukturu akciových společností. Proces elektronizace cenných papírů vnesl do této oblasti nové aspekty. Autor se ve své knize zabývá právní stránkou elektronických cenných papírů u nás i v zahraničí, zejména pak v evropském kontextu, a zaměřuje se jak na výhody, tak i na rizika, která s sebou tento druh cenných papírů přináší. Kromě toho zkoumá právní podstatu elektronických cenných papírů, stejně jako charakter práv, jež k nim lze vytvářet. Nakonec analyzuje nakládání s těmito papíry prostřednictvím převodů a zřízení zajištění, včetně situací s mezinárodním prvkem.

Signatura: 27722

 

Inflation differentials among Czech households / Pavel Hait, Petr Janský

Rozdíly v inflaci pro české domácnosti

Prague :CERGE-EI, February 2014. 20 s. : ISBN: 978-80-7343-312-3 (CERGE UK Praha, brož.)

Anotace: Míra inflace se tradičně měří jako roční procentní změna cenové hladiny zboží ve spotřebním koši. Hodnoty míry inflace však informují pouze o průměrné změně cen, kdežto různé domácnosti nakupují velmi různé zboží a služby. Existují i rozdíly v cenových změnách různých zboží a služeb. Autoři v empirické studii ukazují, že rozdílné demografické skupiny byly díky odlišené struktuře spotřeby vystaveny cenovým růstům, které se od průměrné míry inflace více čí méně lišily. Tyto rozdíly byly významné v ČR zejména během období 1995-2010. Nejdůležitějšími určujícími faktory inflace byly výdaje za bydlení, energie a (především pro nízkopříjmové domácnosti a domácnosti důchodců) výdaje na jídlo a nealkoholické nápoje. Ukázalo se, že po většinu sledovaného období byly nízkopříjmové domácnosti a domácnosti důchodců vystaveny signifikantně vyšším nárůstům cen, než byla míra inflace.

Signatura: E-9513

 

Internet inteligentních aktivit / Pavel Burian

Praha :Grada, 2014. 332 s. : ISBN: 978-80-247-5137-5 (brož.)

Anotace: Kniha popisuje základní technické a programové prostředky pro práci se sítí internet. Uvádí strategické technologie pro současné a perspektivní období dle spol. Gartner: popis systému MATLAB pro vědecko-technické výpočty, architektura SOA (Service Oriented Architecture), popis multi-agentních systémů, Cloud Computing, práce s internetovým portálem Oracle APEX, internet věcí (Thing), který vytváří novou generaci na internetu. V závěru knihy je popsána distanční internetová výuka a systém e-Learning jako výuková metoda s příklady řady kurzů.

Signatura: 27709

 

Nový občanský zákoník . Vlastnictví a věcná práva / Petr Novotný ... [et al.]

Praha :Grada, 2014. 165 s. ISBN: 978-80-247-5166-5 (brož.)

Anotace: Nový občanský zákoník upravuje od roku 2014 vlastnické právo a ostatní věcná práva podrobněji, ve shodě s jeho významem základního lidského práva. Vymezuje pojem věc a členění věcí. Věnuje se přehledně jednotlivým absolutním právům - držbě a vlastnictví, spoluvlastnictví, bytovému spoluvlastnictví, věcným právům k cizím věcem, právu stavby, služebnosti a věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i nové úpravě správy cizího majetku.

Signatura: 27712

 

Nový občanský zákoník . Smluvní právo / Petr Novotný ... [et al.]

Praha :Grada, 2014. 230 s. ISBN: 978-80-247-5164-1 (brož.)

Anotace: Úprava právních jednání vychází ze zásady neformálnosti a zásady autonomie smluvní vůle. Výklad objasňuje zásady smluvního práva, specifika smluv uzavíraných spotřebiteli (distančním způsobem, smluv uzavíraných mimo obchodní prostory nebo smluv uzavíraných adhezním způsobem). Dále výklad objasňuje ochranu práv slabší strany, způsob splnění nebo zajištění závazku, převzetí a přistoupení k dluhu, postoupení pohledávky nebo smlouvy a věnuje se také jednotlivým smluvním typům (koupě, nájem, pacht, úvěr, zájezd, díl, pojištění).

Signatura: 27713

 

Obce, kraje, hl. m. Praha, úředníci obcí a krajů, obecní policie : redakční uzávěrka 1.5.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 288 s. ISBN: 978-80-7488-055-1 (brož.)

Anotace: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR (vybraná ustanovení). Ústavní zák. č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb. Zák. č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Zák. č. 129/2000 Sb., o krajích. Zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Související vyhlášky, sdělení a nařízení vlády k uvedené problematice.

Signatura: 27605/1029

 

Pracovní právo v bodech s příklady / Petr Hůrka a kolektiv

Praha :Wolters Kluwer, 2014. 145 s. ISBN: 978-80-7478-440-8 (brož.)

Anotace: Pracovní právo a jeho obecné vymezení. Základní body včetně řešení názorných příkladů (např.: pracovní poměr, pracovní doba, odměňování, překážky v práci, rovné zacházení, odpovědnost za škodu, přechod práva a povinností v pracovněprávních vztazích atd.). Právní stav publikace je k 1.1.2014.

Signatura: 27710

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější