Novinky

Knižní novinky v období 25.8. - 7.9.2014

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí
oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Angličtina v cestovním ruchu = English in the tourism industry / Zuzana Míšková
 • Bytové spoluvlastnictví : komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb. / Zbyněk Pražák
 • Ekonomičtí disidenti : kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení / Naďa Johanisová
 • Naučte (se) citovat / Martin Krčál a Zuzana Teplíková
 • Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci / Jan Kolba a Martina Šuláková
 • Obsluha mzdy a platu / Bořivoj Šubrt
 • Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků / Richard Král
 • Trestní řízení / Jan Chmelík a kolektiv
 • Zavádění Green ICT : podpora udržitelného rozvoje podniků inovacemi v ICT / Josef Basl, Alena Buchalcevová, Libor Gála
 • Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob : komentář / Petr Hampel, Ivo Walder
 • Závazkové právo : obecná část : deliktní právo / Aleš Rozehnal
 • Účetnictví - principy a techniky / Tomáš Líbal
   

Angličtina v cestovním ruchu = English in the tourism industry /Zuzana Míšková

Praha :Ekopress, 2010. 1 CD. 265 s. +265 s. : 1 CD ISBN: 978-80-86929-55-2 (brož.)

Anotace: Jazyková učebnice se snaží rozvíjet všechny základní dovednosti, tzn. čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, mluvení a psaní. Obsahuje mnoho témat k diskusi a osvojení odborné terminologie. Z gramatiky rozebírá jevy, které se často vyskytují při práci v oblasti cestovního ruchu. Témata se týkají jak mezinárodního, tak i domácího cestovního ruchu. Jedna z kapitol je např. věnována postavení cestovního ruchu v rámci národní ekonomiky, další obchodní korespondenci atd.

Signatura: 27834

 

Bytové spoluvlastnictví : komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb. /Zbyněk Pražák

Praha :Leges, 2014. 255 s. ISBN: 978-80-7502-025-3 (brož.)

Anotace: Podrobný výklad právní úpravy bytového spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku. Základní zásady nové právní úpravy. Zvláštní formy vlastnictví. Fungování společenství vlastníků jednotek včetně kompetencí jednotlivých orgánů společenství. Právní jednání směřující ke vzniku bytového spoluvlastnictví. Návod k vyhotovení prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě i vyhotovení stanov. Komentář k zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Některá přechodná ustanovení nového občanského zákoníka.

Signatura: 27810

 

Ekonomičtí disidenti : kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení /Naďa Johanisová

Ve Volarech :Stehlík, 2014. 124 s. : ISBN: 978-80-86913-12-4 (váz.)

Anotace: Čtivé životní příběhy 24 světových a českých osobností, které se svým vkladem přispěly do dějin světového i českého alternativního ekonomického uvažování. Jejich ekonomické myšlenky a priority jsou odlišné od hlavního ekonomického proudu. Kniha přibližuje zajímavé životní osudy a ekonomické uvažování takových osobností, jako byli či jsou R. Owen, S. de Sismondi, J.S. Mill, J. Ruskin, H. George, S. Gesell, M. Gándhí, Gilbert K. Chesterton, K. Marx, K. Polanyi, L. Feierabend, J.C. Kumarappa, E.F. Schumacher, I. Illich, H. Hendersonová, H. Daly, J. Martinez-Alier, M. Yunus, R. Douthwaite, L. Mlčoch, M. Mellorová, V. Shiva, M. Scott Cato a František C. Kampelík.

Signatura: 27829

 

Naučte (se) citovat / Martin Krčál a Zuzana Teplíková

Blansko :Citace.com, 2014. 156, [46] s. : ISBN: 978-80-260-6074-1 (brož.)

Anotace: Pravidla tvorby citací při psaní odborného textu dle normy ČSN ISO 690. Vysvětlení jednotlivých druhů plagiátorství. Metodika pro výuku citační problematiky. Kniha je prakticky zaměřena a obsahuje 71 příkladů citací 24 druhů dokumentů, podle kterých je možné další citace vytvářet. Informace o citačního softwaru.

Signatura: 27827

 

Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci / Jan Kolba a Martina Šuláková

Praha :Leges, 2014. 204 s. ISBN: 978-80-7502-027-7 (brož.)

Anotace: Od roku 2006 je v ČR možno požadovat přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, k jejímuž vzniku došlo v důsledku protiprávního (nezákonného) výkonu veřejné moci. Autoři se v publikaci věnují tomuto právnímu institutu, a to zejména z pohledu judikatury českých nejvyšších soudních instancí a praxe Evropského soudu pro lidská práva. K osvětlení výkladu nabízejí množství názorných příkladů včetně rozhodovací praxe soudů. Obsahem jednotlivých kapitol jsou: právní úprava veřejné moci a její odpovědnosti, koncepce odpovědnosti státu za újmu (majetková a nemajetková újma), nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup, rozhodnutí o vazbě, trestu nebo ochranném opatření, časové souvislosti (promlčení) a procesní souvislosti.

Signatura: 27832

 

Obsluha mzdy a platu / Bořivoj Šubrt

Olomouc :ANAG, 2014. 551 s. ISBN: 978-80-7263-887-1 (brož.)

Anotace: Pojem obsluha mzdy zahrnuje všechny povinnosti mzdové účtárny spojené s obsloužením mzdy zaměstnance a dalších plnění v jeho prospěch, na které mu vznikl nárok za uzavřené zúčtovací období. Publikace se zabývá zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku, srážkami ze mzdy podle všech právních předpisů, včetně insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení. Výklad, který reaguje na situace i četné chyby z praxe, je doplněn řadou praktických příkladů, výpočtů a odpovědí na nejčastější dotazy.

Signatura: 27811

 

Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků / Richard Král

V Praze :C.H. Beck, 2014. xvii, 308 s. ISBN: 978-80-7400-282-3 (brož.)

Anotace: Hlavním účelem publikace je poskytnout potřebná východiska a obecně metodologická vodítka k tomu, jak náležitě postupovat při transpozici, výkladu i aplikaci směrnic EU v ČR. Obsahem výkladu jsou: základní charakteristika směrnic, jejich kategorizace, metody transpozice směrnic, transpozice směrnic v kontextu obrácené diskriminace, kritéria náležité transpozice směrnic, následky nenáležité transpozice směrnic, výklad směrnic pro účely jejich vnitrostátní transpozice a aplikace, vnitrostátní účinky směrnic, ústavněprávní aspekty a institucionální a metodické zajištění transpozice směrnic v ČR. Výklad je doplněn názornými příklady s využitím autorových praktických zkušeností.

Signatura: 27828

 

Trestní řízení / Jan Chmelík a kolektiv

Plzeň :Čeněk, 2014. 509 s. ISBN: 978-80-7380-488-6 (brož.)

Anotace: Učebnice poskytuje ucelený výklad problematiky trestního práva procesního ve dvou částech, obecné a části průběh trestního řízení. Ve výkladu jsou kromě známých procesních institutů a postupů zapracovány i nové právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob a obětí trestných činů a také historický exkurz do předchozích právních úprav. Text knihy vychází z právní úpravy k 1.1.2014. Z obsahu: základní zásady trestního řízení a trestního práva procesního, subjekty a strany trestního řízení, procesní úkony, stadia trestního řízení, opravné prostředky, mezinárodní justiční spolupráce aj.

Signatura: 27792

 

Účetnictví - principy a techniky / Tomáš Líbal

[Praha] :Institut certifikace účetních, 2014. 175 s. : ISBN: 978-80-86716-94-7 (brož.)

Anotace: Učebnice Institutu certifikace účetních poskytuje výklad v kapitolách: Význam a funkce účetnictvi; Zásady vedení účetnictví; Rozvaha (bilance) - majetek podniku a zdroje jeho krytí; Výsledovka - náklady a výnosy; Účet a podvojný účetní zápis; Nástroje průkaznosti účetnictví; Účetní zápisy a účetní knihy; Další pravidla upravující účetnictví; Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek; Zásoby; Finanční úřady; Zúčtovací vztahy; Cenné papíry a podíly - dlouhodobé i krátkodobé; Vlastní kapitál, rezervy a dlouhodobé závazky; Operace s obchodním závodem; Náklady a výnosy; Účetní uzávěrka a závěrka; Kalkulace a základy vnitropodnikového účetnictví. Výklad a cvičné příklady vycházejí z právního stavu předpisů k 1.1.2014.

Signatura: 27800

 

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob : komentář /Petr Hampel, Ivo Walder

Praha :Wolters Kluwer, 2014. xviii, 348 s. ISBN: 978-80-7478-506-1 (váz.)

Anotace: Komentované znění zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, s platností od 1.1.2014. Nová úprava platí pro všech šest veřejných rejstříků – spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Normuje základní principy jejich vedení, jakož i řízení ve věcech veřejných rejstříků. Komentář podrobně vysvětluje praktické problémy a zahrnuje konkrétní řešení: Jeho součástí je i judikatura soudů vyšších stupňů.

Signatura: 27830

 

Zavádění Green ICT : podpora udržitelného rozvoje podniků inovacemi v ICT /Josef Basl, Alena Buchalcevová, Libor Gála

Praha :Professional Publishing, 2013. 172 s. : ISBN: 978-80-7431-133-8 (brož.)

Anotace: Cílem knihy je podat aktuální pohled na stav a trendy v oblasti informační a komunikační technologie podnikových IS a podnikového ICT se zaměřením na Green IS a Green ICT, tj. takových, které se vztahují k environmentálně udržitelnému rozvoji a zahrnují efektivní návrh, výrobu a užití počítačů, serverů a ostatních ICT zařízení tak, aby se minimalizoval vliv na okolí a na životní prostředí. Kniha seznamuje se zprávami OECD, EU, WEF, relevantními normami a frameworky v této oblasti a poskytuje ukazatele mezinárodních statistik a porovnatelné indexy. Poskytuje rovněž výsledky šetření aktuálního stavu nabídky a poptávky v tomto směru a metodický rámec pro inovaci ICT v malých a středních podnicích.

Signatura: 27835

 

Závazkové právo : obecná část : deliktní právo /Aleš Rozehnal

Plzeň :Čeněk, 2014. 215 s. ISBN: 978-80-7380-496-1 (brož.)

Anotace: Kniha prezentuje instituty závazkového práva v kontextu celého právního řádu. První část Obecné závazkové právo rozebírá pojem a systém závazkového práva, vznik závazků, subjekty a předmět závazků, změnu závazků, zajištění dluhů, zánik závazků. Následují části Závazky z právních jednání (vznik smluv, jejich třídění a kvazismlouvy) a Závazky z deliktů (povinnost k náhradě škody, obecné delikty, zvláštní delikty a nekalosoutěžní delikty).

Signatura: 27812

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější