Novinky

Knižní novinky v období 24.2. - 2.3.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a tlumočníci : redakční uzávěrka 6.1.2014
 • Balance of payments statistics yearbook : 2013 / International Monetary Fund
 • Economic and Monetary Union macroeconomic policies : current practices and alternatives / Philip Arestis, Malcolm Sawyer
 • Family taxation and the female labor supply : evidence from the Czech Republic / Klára Kalíšková
 • Microsoft Excel 2013 : jednoduše / Ivo Magera
 • Obecné dějiny ničení knih : od sumerských tabulek po digitální éru / Fernando Báez ; [přeložili Daniel Nemrava, Pavlína Švandová a Radim Zámec]
 • Občanské právo hmotné : relativní majetková práva / Přemysl Raban a kolektiv
 • Občanský soudní řád. Zvláštní řízení soudní. Rozhodčí řízení. Exekuční řád : soudní poplatky, mediace, veřejné dražby a další předpisy : znění předpisů k 1.1.2014
 • Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy / Petr Ort
 • Rozvojová spolupráce východního bloku v době studené války / Magdaléna Leichtová, Linda Piknerová
 • Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činností 2014
 • Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence ... : redakční uzávěrka 20.1.2014
 • Veřejné zakázky. Koncesní předpisy : redakční uzávěrka 20.1.2014
 • Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku / Tomáš Tintěra

  Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a tlumočníci : redakční uzávěrka 6.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 256 s. ISBN: 978-80-7488-027-8 (brož.)

Anotace: Zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii. Související vyhlášky (advokátní tarif, advokátní zkušební a kárný řád) a sdělení. Zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů. Související vyhlášky a nařízení vlády. Zák. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů. Zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti. Související vyhláška o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví. Zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících včetně prováděcí vyhlášky.

Signatura: 27605/1001

 

Balance of payments statistics yearbook : 2013 /International Monetary Fund

Statistická ročenka platební bilance :: 2013.

Washington :International Monetary Fund, 2013. xxxiv, f-xxviii, s-xxviii, 1077 s. : ISBN: 978-1-48431-543-9 (brož.)

Anotace: Podrobné, tabulkově uspořádané údaje o platební bilanci a mezinárodní investiční pozici (IIP) jednotlivých zemí z celého světa v letech 2005-2012. Nově jsou ve statistice zahrnuty údaje za Afghánistán, Surinam, Východní Timor a Trinidad a Tobago. První část (World and regional tables) obsahuje tabulky shrnující mezinárodní transakce a údaje o komponentech platební bilance podle geografických i hospodářských regionů ve zmiňovaných letech. Součástí druhé části (Country tables) jsou statistická data jednotlivých zemí a jurisdikcí o roční platební bilanci a IIP.

Signatura: 27596

 

Economic and Monetary Union macroeconomic policies : current practices and alternatives /Philip Arestis, Malcolm Sawyer

Makroekonomické politiky v EMU :: současná praxe a její alternativy

[Basingstoke] :Palgrave Macmillan, 2013. vii, 236 s. : ISBN: 978-0-230-23222-8 (váz.)

Anotace: Publikace přináší kritický pohled na makroekonomické politiky (se zaměřením na měnovou a fiskální politiku, politiku zaměstnanosti a hospodářskou politiku) a jejich výsledky v rámci eurozóny. Nejprve se zabývá zavedením eura a hospodářskou výkonností eurozóny před vypuknutím finanční krize i v dalším pokrizovém období, analyzuje konvergenční kritéria a Pakt stability a růstu. Další kapitola se věnuje teoretickému rámci makroekonomické politiky EMU - novému konsensu ("New Consensus Macroeconomics", NCM) a detailnímu rozboru makroekonomického modelu ECB. Následně autoři podrobně kriticky hodnotí měnovou a fiskální politiku EMU a její opatření - vznik a činnost Evropské centrální banky, zavádění fiskálního paktu a později fiskálního kompaktu. Zabývají se také pohledem na trhy práce a politiku zaměstnanosti v EU, podtrhují výrazné odlišnosti trhů a institucí mezi jednotlivými členskými státy a možné rozdíly v hospodářské výkonnosti vedoucí ke vzniku divergencí v eurozóně. Autoři nastiňují politiky, které jsou z jejich pohledu potřebné pro dosažení plné zaměstnanosti a nízké inflace, a diskutují jejich aplikaci v rámci eurozóny. Ve světle současných zkušeností zvažují budoucnost společné měny a diskutují problematiku hospodářské konvergence a nutnosti politické integrace pro přežití eura. V závěru zkoumají a hodnotí návrh fiskální unie a celkově podporují rozvíjení správně koordinované hospodářské politiky pro celou eurozónu.

Signatura: 27591

 

Family taxation and the female labor supply : evidence from the Czech Republic /Klára Kalíšková

Zdanění rodin a nabídka práce žen :: na příkladu České republiky

Prague :CERGE-EI, November 2013. 33 s. : ISBN: 978-80-7343-300-0 (CERGE UK Praha, brož.)

Anotace: Studie kvantifikuje dopady společného zdanění manželů na nabídku práce vdaných žen. K empirickému výzkumu využívá zavedení společného zdanění manželů v ČR v roce 2005. Výsledky založené na metodě rozdílu v rozdílech s několika alternativními kontrolními skupinami ukazují, že zavedení společného zdanění manželů vede k poklesu míry zaměstnanosti žen s dětmi o 3 procentní body a že pokles zaměstnanosti je dvojnásobně velký u žen, které zaznamenaly největší pokles v pracovní motivaci, tedy u žen s vysokopříjmovými manželi.

Signatura: E-9492

 

Microsoft Excel 2013 : jednoduše /Ivo Magera

Brno :Computer Press, 2013. 144 s. : ISBN: 978-80-251-4110-6 (brož.)

Anotace: Efektivní vytváření tabulek a grafů, úprava jejich vzhledu, výpočty, formátování a tisk. Užitečné dovednosti pro každodenní práci a kontrolní test nabytých dovedností.

Signatura: 27546

 

Občanské právo hmotné : relativní majetková práva /Přemysl Raban a kolektiv

Brno :Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2013. 476 s. ISBN: 978-80-87713-10-5 (brož.)

Anotace: Od roku 2014 nabyla účinnosti zásadní rekodifikace soukromého práva. Monografie se zabývá výkladem především smluvních vztahů a řešení soukromoprávních porušení práva. V obecné části je obsahem kapitol výklad pojmů závazek a jeho třídění, smlouva a uzavírání smluv s osobami ve slabší vyjednávací pozici, změny závazků, zajištění a utvrzení dluhů a zánik závazků. Následuje zvláštní část, která vysvětluje závazky z právních jednání a závazky z deliktů a z jiných právních důvodů (závazky k převedení věci do vlastnictví jiného, přenechání věci k užití jinému, výkon závislé práce, dílo, závazky ze schovacích smluv, ze smluv příkazního typu, z bankovních a podobných operací aj.)

Signatura: 27554

 

Občanský soudní řád. Zvláštní řízení soudní. Rozhodčí řízení. Exekuční řád : soudní poplatky, mediace, veřejné dražby a další předpisy : znění předpisů k 1.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 400 s. ISBN: 978-80-7488-023-0 (brož.)

Anotace: Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Související vyhlášky a sdělení Ústavního soudu. Zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Navazující vyhlášky a nařízení vlády. Zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zák. č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. Zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Související vyhlášky. Zák. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Zák. č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU. Zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Vyhlášky o osvobození od soudních poplatků. Zák. č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů. Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora. Zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Signatura: 27605/999

 

Obecné dějiny ničení knih : od sumerských tabulek po digitální éru /Fernando Báez ; [přeložili Daniel Nemrava, Pavlína Švandová a Radim Zámec]

Brno :Host, 2012. 597 s. : ISBN: 978-80-7294-697-6 (brož.)

Anotace: Podrobná exkurze do světové historie ničení knih, kde se knihy stávají obětí hmyzu, záplav, plamenů, válek a především lidské posedlosti — fanatických politiků, církevních hodnostářů a rovněž dogmatické ostražitosti cenzury. Kniha jakožto pramen vědění musela ve všech civilizacích a ve všech dobách bojovat proti lidské neústupnosti a barbarství. Publikace je rozdělena do tří rozsáhlých částí a je doplněna daty různých případů pálení a ničení knih jak na západní, tak na východní polokouli, ať už na jejich zániku nese vinu přírodní katastrofa nebo člověk.

Signatura: 27521

 

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy / Petr Ort

Praha :Leges, 2013. 176 s. ISBN: 978-80-87576-77-9 (brož.)

Anotace: Teorie a způsoby oceňování nemovitostí na tržních principech. Základní funkce. Metodologie. Definice tržní hodnoty. Porovnávací, výnosové a nákladové metody. Závěrečná analýza tržní hodnoty. V dodatcích je popsána tvorba informačních databází potřebných k oceňování majetku a příklady ocenění pozemku a rodinného domu porovnávací metodou.

Signatura: 27571

 

Rozvojová spolupráce východního bloku v době studené války / Magdaléna Leichtová, Linda Piknerová

Praha :Dokořán, c2013. 131 s. : ISBN: 978-80-7363-570-1 (brož.)

Anotace: Rozvojové aktivity probíhající uvnitř východního bloku a působení socialistických zemí v tehdejším "třetím světě". Rozvojové politiky SSSR (ideologické pozadí poskytování pomoci, základní trendy). Rozvojová pomoc východního bloku jako nástroj zahraničněpolitického soupeření (příklad Angoly, angažmá v Číně a na Kubě). Důsledky studenoválečné spolupráce pro současnost - vliv rozvojových politik v době studené války na současnou podobu těchto aktivit v postkomunistických zemích, na případové studii z Československa.

Signatura: 27549

 

Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činností 2014

Olomouc :ANAG, 2014. 119 s. ISBN: 978-80-7263-843-7 (brož.)

Anotace: Přehled nezdanitelných částí základu daně, přehled slev na dani, daňové zvýhodnění na dítě, vybraná ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tabulky pro výpočet měsíčních záloh, solidárního zvýšení daně, srážkové daně a stanovení hrubého příjmu z čistého příjmu u dohod o provedení práce a tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti fyzických osob ze závislé činnosti.

Signatura: 27569

 

Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence ... : redakční uzávěrka 20.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 432 s. ISBN: 978-80-7488-032-2 (brož.)

Anotace: Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákon. Zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád. Zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. Zák. č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Zák. č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů. Zák. č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých dalších zákonů. Zák. č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. Zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. Zák. č. 45/2013 sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů. Související nařízení vlády a vyhlášky k uvedeným zákonům. Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 o amnestii ze dne 1.1.2013.

Signatura: 27605/1006

 

Veřejné zakázky. Koncesní předpisy : redakční uzávěrka 20.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 192 s. ISBN: 978-80-7488-034-6 (brož.)

Anotace: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Související vyhlášky a nařízení vlády. Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (vybraná ustanovení). Související vyhlášky, sdělení a nařízení vlády k uvedeným zákonům.

Signatura: 27605/1008

 

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku / Tomáš Tintěra

Praha :Leges, 2013. 198 s. ISBN: 978-80-87576-75-5 (brož.)

Anotace: Teoreticko-praktická publikace se věnuje vybraným změnám v závazkovém právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1.1.2014. Nejprve kniha přináší rozbor obecných otázek závazků z právních jednání, jako je pluralita subjektů, uzavírání smluv, změna závazků či jejich zánik, které se zajištěním a utvrzením souvisí. Následuje pohled na jednotlivé způsoby zajištění a utvrzení v novém občanském zákoníku. Pozornost je věnována jistotě, zástavnímu a zadržovacímu právu, ručení, finanční záruce i zajišťovacímu převodu práva. Zařazeny jsou též části týkající se uznání dluhu, smluvní pokuty a závdavku a dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů.

Signatura: 27572

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Doporučované

Nejčtenější